Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի կատարման 2006 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2007թ. մայիսի 30-ին

Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի կատարման 2006 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                        Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 հունիսի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-39

 

 

 

Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների

ծրագրի կատարման 2006 թվականի տարեկան

հաշվետվություն

 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

 1.1. Ծրագրի ընդունման ժամանակագրությունը, ծրագրում կատարված

        փոփոխությունները և լրացումները

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (այսուհետ` Ծրագիր) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետության Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2004 թվականի մայիսի 19-ին: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի կողմից այն ստորագրվել է 2004 թվականի հունիսի 5-ին (ՀՕ-120):

2005 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի կատարման 2004 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի կողմից ստորագրվել է 2005 թվականի հոկտեմբերի 22-ին (ՀՕ-219):

2006 թվականի մայիսի 31-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի կա-տարման 2005 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի կողմից ստորագրվել է 2006 թվականի հուլիսի 3-ին (ՀՕ-299):

Նշված հաշվետվություններն ընդգրկում են 2004 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2006 թվականի հունվարի 1-ն ընկած ժամանակաշրջանը:

Մասնավորեցված պետական գույքի գնորդների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման վերահսկման գործընթացը կարգավորելու նպատակով 2006 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ընդունվել է «Պետական գույքի մասնավորեցման (առուվաճառքի) պայմանագրերում պարտավորությունների ամրագրման և դրանց վերահսկման գործընթացը կանոնա-կարգելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության թիվ 625 որոշումը:

 2006 թվականին Ծրագրում փոփոխություններ և լրացումներ չեն կատարվել:

 

1.2. Հաշվետու ժամանակաշրջանը

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և 9-րդ հոդվածների համաձայն` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը Ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողով:

Ծրագրի կատարման վերաբերյալ սույն հաշվետվությունն ընդգրկում է 2006 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2007 թվականի հունվարի 1-ն ընկած ժամանակաշրջանը (այսուհետ` հաշ-վետու ժամանակաշրջան):

 

1.3. Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում նշված նպատակների իրագործման

       աստիճանը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացված միջոցառումներն ուղղված են եղել Ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործմանը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել է մասնավորեցման այն քաղաքականությունը, որը հնարավորություն է տալիս մասնավորեցվող ընկերություններում և օբյեկտներում առավելագույնս ներգրավել ներդրումներ և ընկերություններն ու օբյեկտները  վաճառել ռազմավարական ներդրողներին` գործարար ծրագրերին համապատասխան:

Մասնավորապես, հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված 5 ընկերություններից 4-ը վաճառվել է ուղղակի վաճառքի ձևով, իսկ 1-ը` ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով: Նշված ձևերով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդները ստանձնել են ընկերություններում ներդրումներ կատարելու և աշխատողների համար սոցիալական երաշխիքներ ստեղծելու պար-տավորություններ (աշխատատեղերի պահպանում և ստեղծում, աշխատավարձի ապահովում և այլն):

Մասնավորեցման արդյունքում տնտեսությունում ավելացել է մասնավոր սեփականության վրա հիմնված ընկերությունների թիվը: Մասնավոր սեփականության վրա հիմնված (այդ թվում` մասնավորեցված) ընկերությունների գործունեության արդյունավետության մասին` պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների համեմատ, վկայում է այն փաստը, որ հանրապետության համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 66 տոկոսը ստեղծվում է մասնավոր հատվածի գործունեության հաշվին: Մասնավորեցված ընկերությունների նոր սեփականատերերը կարճ ժամկետում մարում են իրենց` որպես իրավահաջորդի, փոխանցված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության գծով կրեդիտորական պարտավորությունները:

Մասնավորեցման գործընթացի հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով մասնա-վորեցվող  ընկերությունների և օբյեկտների մասին զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվել են տեղեկություններ և հայտարարություններ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված ֆինանսական միջոցները կազմել են 231.5 մլն դրամ, որից 73.4 մլն դրամը` 2006 թվականին մաս-նավորեցված պետական գույքից, այդ թվում` ընկերությունների մասնավորեցումից` 48.0 մլն դրամ, ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների մաս-նավորեցումից` 13.2 մլն դրամ, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների մասնավորեցումից` 12.2 մլն դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունների մասնավորեցման կատարողականը  (առանց լուծարված ու լուծարման գործընթացում գտնվող ընկերությունների) կազմել է 15.6 տոկոս` 2005 թվականի 18 տոկոսի համեմատ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում 2005 թվականի համեմատ մասնավորեցված ընկերությունների քանակը 2-ով նվազել է:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման արդյունավետությանը խոչընդոտող և Ծրագրի կատարողականի վրա ազդող հիմնական գործոններից են`

- վճարունակ պահանջարկի սակավությունը.

- մասնավորեցման առաջարկվող մի շարք ընկերությունների հիմնական գործունեության անհեռանկարայնությունը, խոշոր ներդրումներ կատարելու անհրաժեշտությունը, կուտակված պարտքերի առկայությունը, հիմնական միջոցների  ֆիզիկական և բարոյական մաշվածությունը.

- ներդնողների համար Ծրագրում ընդգրկված գրավիչ ընկերությունների թվի նվազումը:

 

2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

2.1. Ընկերությունների լուծարումը

 

Նախորդ  տարիներից լուծարման գործընթացում գտնվող 10 ընկերություններից մեկը լուծարվել է, մնացածը  լուծարման ընթացքի մեջ են:

Ընկերությունների լուծարման գործընթացը ձգձգվում է լուծարվող ընկերությունների գույքի օտարման հետ կապված դժվարությունների պատճառով, որը պայմանավորված է օտարման ներկայացվող գույքի տեխնիկական անբավարար  վիճակով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունների լուծարման վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են թիվ 1 աղյուսակում:

 

2.2. Ընկերությունների մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման են առաջարկվել 42 ընկերություններ, որոնցից մասնավորեցվել են 5-ը կամ 11.9 տոկոսը:

Մասնավորեցումը չի կայացել 37 ընկերություններում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված 5 ընկերություններից 4-ը մասնավորեցվել է ուղղակի վաճառքի, 1-ը` ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված ընկերությունների մասին տեղեկություններն ըստ ճյուղերի ներկայացված են թիվ 2 աղյուսակում.

Ծրագրում ընդգրկված ընկերություններից հաշվետու ժամանակաշրջանում գնահատվել են 2 ընկերություններ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 286.1 մլն դրամ: 

 

2.2.1. Ընկերությունների ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 4 ընկերություններ և նախկինում մասնավորեցված «Ստեփանակերտի շինանյութերի կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի 30 տոկոսը,  որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 548.9 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 187.7 մլն դրամ կամ 34.2 տոկոս:

Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական բյուջե է մուծվել 187.7 մլն դրամ:

Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդները ստանձնել են կատարել 860.0 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 158 նոր աշխատատեղեր, այդ թվում՝ 2006 թվականին՝ 357.0 մլն դրամ ներդրում: Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ փաստացի կատարված ներդրումները կազմել են 387.2 մլն դրամ, աշխատատեղեր չեն ստեղծվել: Ներդրումների գծով 2006 թվականի պարտավորությունները կատարվել են 108.4 տոկոսով: Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդներին (որպես իրավահաջորդների) մասնավորեցման պահին փոխանցված պարտավորությունների գումարը կազմել է 134.2 մլն դրամ, այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ` 83.0 մլն դրամ, սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով` 8.3 մլն դրամ:

Բացի նշվածից, հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով «Սիրկապ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանն է մասնավորեցվել նախկինում մասնավորեցված «Ստեփանակերտի շինանյութերի կոմբինատ» փակ բաժնետիրական ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի 30 տոկոսը: Բաժնետոմսերի գնահատված արժեքը կազմել է 258.7 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 139.7 մլն դրամ: Գնորդի կողմից վաճառքի գինն ամբողջությամբ մուծված է պետական բյուջե: Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 318 որոշման՝ գնորդը պարտավոր է մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 1-ն ապահովել Ասկերանի շրջանի Բերքաձորի տեղամասում գտնվող քարամշակման արտադրամասի հոսքագծի գործարկումը և արտադրանքի թողարկումը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների մասին տեղեկությունները բերված են թիվ 3 աղյուսակում:

        

2.2.2. Ընկերությունների մասնավորեցումն ուղղակի  անհատույց տրամադրման ձևով

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով մասնավորեցվել է մեկ ընկերություն` «Ստեփանակերտի քաղաքային կոմուննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որի գնահատված արժեքը կազմել է 2.7 մլն դրամ:

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 504 որոշման, ինչպես նաև մասնավորեցման պայմանագրի, գնորդը (աշխատավորական կոլեկտիվը) պարտավոր է մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կատարել 3.5 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 2 նոր աշխատատեղ:

 

2.3. Ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների

       մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացվել և ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 4 կառուցվածքային միավորներ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 35.3 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 24.2 մլն դրամ կամ 68.6 տոկոս:

 

2.3.1. Ընկերությունների  գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային

          միավորների ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցումը

 

Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված 4 կառուցվածքային միավորների գնորդները ստանձնել են կատարել 59.6 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 219 նոր աշխատատեղ, այդ թվում` 2006 թվականին` 25.0 մլն դրամ ներդրում և 104 աշխատատեղ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի կատարվել է 8.8 մլն դրամ ներդրում: Աշխատատեղեր չեն ստեղծվել: Նշված ցուցանիշների գծով 2006 թվականի առաջադրանքները չեն կատարվել: Ներդրումների կատարման և աշխատատեղերի ստեղծման առաջադրանքը չի կա-տարել «Ղարաբաղ Քարփեթս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը: Վարված բանակցությունների արդյունքում գնորդը պարտավորվել է մասնավորեցման  պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կատարել 2007 թվականի ընթացքում:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների մասնավորեցման վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են թիվ 4 աղյուսակում:

 

2.4. «Փոքր» և կիսավեր օբյեկտների մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցվել են 18 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտներ, որոնցից  13-ը` ուղղակի վաճառքի, 1-ը` ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով, 4-ը` աճուր-դային վաճառքի ձևով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ չմասնավորեցված «փոքր» և կիսավեր օբյեկտներից 12-ը ներկայացված են աճուրդային վաճառքի, իսկ մնացածը գտնվում են մասնավորեցման գործընթացում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների մասին (ըստ մասնավորեցման ձևերի և ճյուղերի) տեղեկությունները բերված են թիվ 5, թիվ 6 և թիվ 7 աղյուսակներում:

 

2.4.1 «Փոքր» և կիսավեր օբյեկտների ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 13 օբյեկտներ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 28.335 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 13.09 մլն դրամ կամ 46.2 տոկոս:

Նեդրումային պարտավորություններ ստանձնած ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված 6 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնահատված արժեքը կազմել է 23.761 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 11.512 մլն դրամ կամ 48.4 տոկոս: Այդ օբյեկտների գնորդները ստանձնել են կատարել 120.2 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 51 աշխատատեղ, այդ թվում` հաշվետու ժամանակաշրջանում` 35.7 մլն դրամ ներդրում և 7 աշխատատեղ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի կատարվել է 40.18 մլն դրամ ներդրում և ստեղծվել է 24 աշխատատեղ: Նշված ցուցանիշների գծով պարտավորությունները  համապա-տասխանաբար կատարվել են 112.5 տոկոսով և 3.4 անգամ:

 

2.4.2. «Փոքր» և կիսավեր օբյեկտների ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով

          մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով մասնավորեցվել է 1 կիսավեր օբյեկտ (Շուշիի նախկին առողջարանի համալիրի կիսավեր թիվ 4 մասնաշենք, ծածկագիր` 6170), որի գնահատված արժեքը կազմել է 10.6 մլն դրամ: Օբյեկտի գնորդ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը պարտավորվել է վերանորոգել օբյեկտը և կառուցել տարածքային դրամարկղային կենտրոն: Բացի դրանից, նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի հետ համատեղ հատկացված տարածքում կառուցել հանգստյան տնակներ: 

        

2.4.3  «Փոքր» և կիսավեր օբյեկտների աճուրդով մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում աճուրդով մասնավորեցման են առաջարկվել 16 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտներ, որոնցից մասնավորեցվել են 4-ը` 3.328 մլն դրամ վաճառքի գնով: Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ 2 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտներ գտնվում են մասնավորեցման ընթացքում, մնացած 12 օբյեկտների մասնավորեցումը չի կայացել:

 

2.5. Պայմանագրային պարտավորությունների կատարողականը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրացած ընկերությունների, ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման մասին (այսուհետ` ներդրումային ծրագրով մասնավորեցված). 

ա) 7 ընկերությունների գնորդներ պարտավորվել են կատարել 113.2 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 59 աշխատատեղ: Փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը կազմել է 216.8 մլն դրամ, ստեղծված աշխատատեղերի քանակը` 86: Նշված ցուցանիշների գծով պարտավորությունների կատարումը համապատասխանաբար կազմում է 191.5 և 145.8 տոկոս:

Աշխատատեղեր ստեղծելու պայմանագրային պարտավորությունը չի կատարել Առաջաձորի «Արտադրաշինարարական» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի գնորդ «Ա-Սերժիկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը:

Հաշվի առնելով գնորդի կողմից ներկայացված առաջարկությունը` ներկայումս քննարկվում է նրան պարտավորությունների կատարման համար լրացուցիչ ժամկետ տրամադրելու հարցը.

բ) ներդրումային ծրագրերով մասնավորեցված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված  7 կառուցվածքային միավորների գնորդներ պարտավորվել են կատարել 54.5 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 47 աշխատատեղ: Փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը կազմել է 56.3 մլն դրամ կամ պարտավորությունները կատարվել են 103.3 տոկոսով: 47 աշխատատեղ ստեղծելու պարտավորությունը կատարվել է 95.7 տոկոսով (ստեղծված է 45 աշխատատեղ):

Աշխատատեղեր ստեղծելու պայմանագրային պարտավորությունը չի կատարել «Արցախ-անտառ» փակ բաժնետիրական ընկերության Հադրութի մասնաճյուղի խոզաբուծական ֆերմայի կիսավեր շենքի գնորդ ֆիզիկական անձ Վ.Սահակյանը, որը նախատեսված 4 աշխատատեղը կստեղծի մինչև 2007 թվականի հուլիսի 1-ը: Ներդրումների կատարման վերաբերյալ տեղեկություններ չի ներկայացրել լուծարված «Տոհմային» պետական ձեռնարկության գույքի գնորդ «Արմեն-Արթուր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը.

գ) ներդրումային ծրագրերով մասնավորեցված 10 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդներ պարտավորվել են կատարել 90.7 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 39 աշխատատեղ: Փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը կազմել է 100.5 մլն դրամ կամ պարտավորությունը կատարվել է 110.8 տոկոսով, 39 աշխատատեղի փոխարեն ստեղծված է 29-ը կամ պարտավորու-թյունը  կատարվել է 74.4 տոկոսով:

Նեդրումների գծով ստանձնած պարտավորությունները չի կատարել Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր գյուղում գտնվող ճաշարանի կիսավեր շենքերի գնորդ ֆիզիկական անձ Անատոլի Զաքարյանը: Համաձայն ներկայացված դիմումի՝ գնորդը պարտավորվել է պայմանագրային պարտավորությունները կատարել մինչև 2007 թվականի հուլիսի 1-ը: Աշխատատեղեր ստեղծելու պարտավորությունը չի կատարել Ասկերանի նախկին «Ագրոբանկի» մասնաճյուղի կիսավեր շենքի և կապի նախկին բաժանմունքի կիսավեր շենքի գնորդ ֆիզիկական անձ Ս.Գաբրիելյանը, որի ներկայացրած հաշվետվության համաձայն՝ աշխատատեղերը կստեղծվեն 2007 թվականին:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրացած ընկերությունների, ընկերությունների գույքի կազմից առանձ-նացված կառուցվածքային միավորների, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման մասին տեղեկությունները բերված են թիվ 8 աղյուսակում: