Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի կատարման 2004 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2005թ. սեպտեմբերի 14-ին

Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի կատարման 2004 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                     Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 հոկտեմբերի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-219

 

 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2004-2006 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

 1.1  Ծրագրի ընդունման ժամանակագրությունը, ծրագրում կատարված

       փոփոխությունները և լրացումները

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (այսուհետ` Ծրագիր) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2004 թ. մայիսի 19-ին: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի կողմից այն ստորագրվել է 2004 թ. հունիսի 5-ին:

2004 թվականին  Ծրագրում փոփոխություններ և լրացումներ չեն կատարվել:

2004 թվականի մայիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից  ընդունվեց «Պետական գույքի մասնավորեցման 2002-2003 թվականների ծրագրի կա-տարման 2003 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի  կողմից ստորագրվել է 2004 թվականի հունիսի 5-ին:

Նշված հաշվետվությունն ընդգրկում էր 2003 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2004 թվա-կանի հունվարի 1-ն ընկած ժամանակաշրջանը:

«Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և 9-րդ հոդվածների համաձայն` Լեռնային Ղարաբաղի Հան-րապետության կառավարությունը Ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տարեկան հաշ-վետվություն է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողով:

 

1.2 Հաշվետու ժամանակաշրջանը

 

Ծրագրի կատարման վերաբերյալ սույն  հաշվետվությունն ընդգրկում է 2004 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2005 թ. հունվարի 1-ն ընկած ժամանակաշրջանը (այսուհետ` հաշվետու ժամանա-կաշրջան):

 

1.3 Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում նշված նպատակների

       իրագործման աստիճանը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացված միջոցառումներն ուղղված են եղել Ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործմանը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել է մասնավորեցման այն քաղաքականությունը, որը հնարավորություն է տալիս մասնավորեցվող ընկերություններում և օբյեկտներում առավելագույնս ներգրավել ներդրումներ և ընկերություններն ու օբյեկտները  վաճառել ռազմավարական ներդրողներին` գործարար ծրագրերին համապատասխան:

Մասնավորապես հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված 13 ընկերություններից  (որից 3 ընկերություն  2002-2003 թվականների Ծրագրից) 8-ը վաճառվել են ուղղակի վաճառքի ձևով, իսկ 5-ը` մրցույթով: Նշված ձևերով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդները  ստանձնել են ընկերություններում ներդրումներ կատարելու և աշխատողների համար սոցիալական երաշխիքներ ստեղծելու պարտավորություններ (աշխատատեղերի պահպանում և ստեղծում, աշխատավարձի ապահովում և այլն):

Մասնավորեցման արդյունքում տնտեսությունում ավելացել է մասնավոր սեփականության վրա հիմնված ընկերությունների թիվը: Մասնավոր սեփականության վրա հիմնված (այդ թվում` մասնավորեցված) ընկերությունների գործունեության արդյունավետության մասին` պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների համեմատ,  վկայում է  այն փաստը, որ հանրապետության համախառն ներքին արդյունքի 63.1 տոկոսը ստեղծվում է մասնավոր հատվածի գործունեության հաշվին: Մասնավորեցված ընկերությունների նոր սեփականատերերը կարճ ժամկետում մարում են իրենց՝ որպես իրավահաջորդների, փոխանցված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի և սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի նկատմամբ ունեցած  պարտավորությունները:

Մասնավորեցման գործընթացի հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով մասնավորեցվող ընկերությունների և օբյեկտների մասին զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակվել են տեղեկություններ և հայտարարություններ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված ֆինանսական միջոցները կազմել են 423.8 մլն դրամ, այդ թվում` ընկերությունների մասնավորեցումից` 367.8 մլն դրամ, ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների մասնավորեցումից` 24.5 մլն դրամ, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների մասնավորեցումից` 31.0 մլն դրամ և անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից` 0.5 մլն դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված ընկերությունների գնորդներին` որպես իրավահաջորդների, փոխանցված պարտավորությունների գումարը կազմել է 243.5 մլն դրամ, որից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ` 56.3 մլն դրամ, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով`  21.3 մլն դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունների մասնավորեցման կատարողականը (առանց լուծարված և լուծարման գործընթացում գտնվող ընկերությունների) կազմել է 20.0 տոկոս` 2003 թվականի 30.7 տոկոսի համեմատ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում 2003 թվականի համեմատ մասնավորեցված ընկերությունների քանակը նվազել է:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման արդյունավետությանը խոչընդոտող և Ծրագրի կատարողականի վրա ազդող հիմնական գործոններից են`

- վճարունակ պահանջարկի սակավությունը.

- մասնավորեցման առաջարկվող մի շարք ընկերությունների հիմնական գործունեության անհեռանկարայնությունը, կուտակված խոշոր պարտքերի առկայությունը, հիմնական միջոցների ֆիզիկական և բարոյական մաշվածությունը.

- մասնավորեցման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների փաթեթներում տեղ գտած թերությունները, որոնք հիմք են հանդիսացել փաթեթները հետ վերադարձնելու, դրանցում ճշգրտումներ և ուղղումներ կատարելու համար: Արդյունքում ձգձգվել են որոշ ընկերությունների մասնավորեցման նախապատրաստման ժամկետները.

- ներդնողների համար Ծրագրում ընդգրկված գրավիչ ընկերությունների թվի նվազումը:

 

2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

2.1. Ընկերությունների լուծարումը

 

Ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող 62 ընկերություններից հաշվետու ժա-մանակաշրջանում լուծարման գործընթաց է սկսվել մեկ ընկերության նկատմամբ:

Նախորդ տարիներից լուծարման գործընթացում գտնվող 11 ընկերություններից մեկը լու-ծարվել է, մնացածը լուծարման ընթացքի մեջ են:

Ընկերությունների լուծարման գործընթացը ձգձգվում է  լուծարվող ընկերությունների գույքի օտարման հետ կապված դժվարությունների պատճառով, որը պայմանավորված է օտարման ներ-կայացվող գույքի տեխնիկական անբավարար  վիճակով և աճուրդների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ժամկետներով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունների լուծարման վերաբերյալ տեղեկություն-ները ներկայացված են թիվ 1 աղյուսակում:

 

2.2. Ընկերությունների մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման են առաջարկվել 65 ընկերություններ,  որոնցից մասնավորեցվել է 13-ը կամ 20.0 տոկոսը:

Մասնավորեցումը չի կայացել 52 ընկերություններում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված 13 ընկերություններից 8-ը մասնավորեցվել է  ուղղակի վաճառքի ձևով,  5-ը` մրցույթով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված ընկերությունների մասին տեղեկություններն ըստ ճյուղերի ներկայացված են թիվ 2 աղյուսակում:

Ծրագրում ընդգրկված ընկերություններից հաշվետու ժամանակաշրջանում գնահատվել են 11 ընկերություններ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 636.3 մլն դրամ:

 

2.2.1 Ընկերությունների ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցումը

      

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 8 ընկերություններ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 531.2 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը`  178.3 մլն դրամ կամ  33.6 տոկոս:

Մարտունու «Ճանապարհաշինություն և վերանորոգում», «Շինանյութերի արտադրություն» և «Արցախագրոսպասարկում» Ստեփանակերտի մասնագիտացված վերանորոգման պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունները մասնավորեցվել են տվյալ ընկերությունների աշխատավորական կոլեկտիվների անդամներին:

ՈՒղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական բյուջե է մուծվել 69.59 մլն դրամ: Համաձայն «Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի, աշխատավորական կոլեկտիվները մասնավորեցված պետական գույքի դիմաց վճարումները կատարում են տարաժամկետ վճարման կարգով:

ՈՒղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդները ստանձնել են կատարել 311.8 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 65 նոր աշխատատեղեր, այդ թվում` 2004 թվականին` 258.0 մլն դրամ ներդրում և 34  աշխատատեղ: Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ փաստացի կատարված ներդրումները կազմել են 298.2 մլն դրամ, ստեղծված աշխատատեղերի քանակը` 51: Նշված ցուցանիշների գծով 2004 թվականի առաջադրանքները  կատարվել են համապատասխանաբար` 115.6 և 150.0 տոկոսներով:

ՈՒղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդներին (որպես իրավահաջորդների) մասնավորեցման պահին փոխանցված պարտավորությունների գումարը կազմել է 151.9 մլն դրամ, այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ` 23.7 մլն դրամ, սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով` 12.2 մլն դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերություն-ների մասին տեղեկությունները ներկայացված  են թիվ 3 աղյուսակում:

      

2.2.2. Ընկերությունների մասնավորեցումը մրցույթով

      

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մրցույթով մասնավորեցման են առաջարկվել 5 ընկերություններ: Բոլոր ընկերությունների մասնավորեցումը կայացել է:

Մրցույթով մասնավորեցված ընկերությունների ընդհանուր գնահատված արժեքը կազմել է 167.8 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 61.3 մլն դրամ կամ 36.5 տոկոս:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մրցույթով մասնավորեցված ընկերությունների  գնորդների կողմից  պետական բյուջե է մուծվել 43.4 մլն դրամ:

Մրցույթով մասնավորեցված 5 ընկերություններից երկուսը` Մարտակերտի «Թիվ 7 համաշինարարական» և «Թիվ 1 արդշինկոմբինատ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունները, մասնավորեցվել են տվյալ ընկերությունների աշխատավորական կոլեկտիվի անդամներին, որոնք «Պետական գույքի մասնավորեցման 2004-2006 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` մասնավորեցված պետական գույքի դիմաց վճարումները կատարում են տարաժամկետ վճարման կարգով:

Մրցույթով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդները ստանձնել են առաջիկա երեք տարիների ընթացքում կատարել 124.8 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 48 նոր աշխատատեղ, այդ թվում` 2004 թվականին` 22.7 մլն դրամ ներդրում և 13 աշխատատեղ:

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի կատարվել է 48.5 մլն դրամ ներդրում և ստեղծվել է 58 նոր աշխատատեղ: Նշված ցուցանիշների գծով առաջադրանքները գերակատարվել են համապատասխանաբար` 2.1 և 4.4 անգամ:

Մրցույթով մասնավորեցված ընկերությունների գնորդներին (որպես իրավահաջորդների) մասնավորեցման պահին փոխանցված պարտավորությունների գումարը կազմել է 91.6  մլն դրամ, այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ` 32.6 մլն դրամ և սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով` 9.1 մլն դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մրցույթով մասնավորեցված ընկերությունների մասին տեղեկությունները  ներկայացված  են թիվ 4 աղյուսակում:

      

2.3 Ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների 

      մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացվել և մասնավորեցվել են 8 կառուցվածքային միավորներ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 33.1 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 11.2 մլն դրամ կամ 33.8 տոկոս: Մաս-նավորեցված բոլոր 8 կառուցվածքային միավորները  մասնավորեցվել են ուղղակի վաճառքի ձևով:

Մասնավորեցված 6 կառուցվածքային միավորների գնորդները ստանձնել են կատարել 40.5 մլն դրամի ներդրում և ստեղծել 41 նոր աշխատատեղ, այդ թվում` 2004 թվականին` 26.5 մլն դրամ ներդրում և 26 աշխատատեղ:

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի կատարվել է 33.5 մլն դրամ ներդրում և ստեղծվել է 30 նոր աշխատատեղ:  Նշված ցուցանիշների գծով առաջադրանքները կատարվել են համապատասխանաբար` 126.4 և  115.4 տոկոսներով:

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարել Մարտունու «Կոմունալ տնտեսություն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության  Մարտու-նու քաղաքային հյուրանոցի գնորդ «Արջ-Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերությունը: Պարտա-վորությունների չկատարումը պայմանավորված է մի շարք տեխնիկական հարցերի չլուծված լինելու հետ (հողահատկացում, ջրամատակարարում, կենտրոնացված կոյուղու բացակայություն և այլն): Ներկայումս քննարկման փուլում են գտնվում գնորդի առաջարկությունները` կապված լրացուցիչ ժամկետի տրամադրման հետ:

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված ընկերությունների կազմից առանձնաց-ված կառուցվածքային միավորների մասնավորեցման վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայաց-ված են թիվ 5 աղյուսակում:

 

2.4 Անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում ընդգրկված 3 անավարտ շինարարության օբյեկտներից  մասնավորեցվել է 1-ը («Ծննդատուն» անավարտ շինարարություն,  ծածկագիր` 4053,   ք. Ասկերան, գնահատված արժեքը` 6.3 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 1.6 մլն դրամ): Օբյեկտն ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել է «Ասկերան» արտադրական կոոպերատի-վին: Համաձայն մասնավորեցման պայմանագրի` 2004 թվականին պետական բյուջե է մուծվել 0.5 մլն դրամ: Գնորդը ստանձնել է մինչև 2005 թվականի վերջն օբյեկտում կատարել 6.4 մլն դրամ ներդրում, այդ թվում 2004 թվականին` 3.2 մլն դրամ և ստեղծել 4 աշխատատեղ, այդ թվում 2004 թվականին` 2 աշխատատեղ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ գնորդի կողմից փաստացի կատարվել է 3.5 մլն դրամ ներդրում և ստեղծվել է 3 աշխատատեղ:

 

2.5. «Փոքր» և կիսավեր օբյեկտների մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցվել են 23 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտներ, որոնցից 16-ն` ուղղակի վաճառքի և 7-ն` աճուրդային վաճառքի եղանակով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ չմասնավորեցված «փոքր» և կի-սավեր օբյեկտներից 21-ը ներկայացված է աճուրդային վաճառքի, իսկ մնացածը գտնվում է մասնավորեցման գործընթացում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների մասին (ըստ մասնավորեցման ձևերի և ճյուղերի) տեղեկությունները ներկայացված են թիվ 6, թիվ 7 և թիվ 8 աղյուսակներում:

 

2.5.1 «Փոքր» և կիսավեր օբյեկտների ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 16 օբյեկտներ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 19.7 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 11.5 մլն դրամ կամ 58.4 տոկոս:

Նեդրումային պարտավորություններ ստանձնած ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեց-ված 7 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնահատված արժեքը կազմել է 14.3 մլն դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 6.1 մլն դրամ կամ 42.7 տոկոս: Այդ օբյեկտների գնորդները ստանձնել են կատարել 92.2 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 30 նոր աշխատատեղ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի կատարվել է 11.0 մլն դրամ ներդրում և ստեղծվել է 8 աշխատատեղ: 2004 թ. առաջադրանքները կատարվել են. ներդրումների գծով` 54.5 տոկոսով, աշխատատեղերի գծով` 100 տոկոսով:

Պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարել «Ջի-Էֆ» սահմանափակ պատաս-խանատվությամբ ընկերությունը: Պարտավորությունների չկատարումը կապված է օբյեկտում սեյսմիկ անվտանգության հարցերի լուծման հետ: Ներկայումս քննարկման փուլում է գտնվում գնորդին լրացուցիչ ժամկետի տրամադրման հարցը:

 

 2.5.2. «Փոքր» և կիսավեր օբյեկտների աճուրդով մասնավորեցումը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում աճուրդով մասնավորեցման են առաջարկվել 39 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտներ, որոնցից մասնավորեցվել է 7-ը` 2.1 մլն դրամ վաճառքի գնով:

Մարտունու առևտրի դուստր ձեռնարկության Հացի գյուղի խանութը, ծածկագիր` 1067, հանձնվել է գյուղական համայնքին, որպես գյուղապետարանի շենք օգտագործելու համար (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թ. մարտի 16-ի թիվ 73 որո-շում), Մարտակերտի առևտրի դուստր ձեռնարկության Աղաբեկալանջի խանութը, ծածկագիր` 6090, հանձնվել է գյուղական համայնքին, որպես հանդիսությունների տուն օգտագործելու համար (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 501 որոշում), «Մարտունու կենցաղսպասարկում» պետական փակ բաժնետիրական ընկե-րության թիվ 1 և թիվ 2 զոդման արտադրամասերի կիսավեր շենքերը, ծածկագիր` 6004 և 6056,  Մարտունու առևտրի  դուստր ձեռնարկության  պահեստի կիսավեր շենքը, ծածկագիր` 6001, հանվել են  աճուրդով վաճառվող օբյեկտների ցանկից` քանդման պատճառով (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004թ. հուլիսի 30-ի թիվ 262 որոշում):

Մասնավորեցման ընթացքում են գտնվում 6 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտներ, մնացած 21 օբյեկտների մասնավորեցումը չի կայացել:

 

 2.6.Պայմանագրային պարտավորությունների կատարողականը

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրացած ընկերությունների, ընկերությունների գույքի կազմից առանձնաց-ված կառուցվածքային միավորների, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդների կողմից պայմա-նագրային պարտավորությունների կատարման մասին (այսուհետ` ներդրումային ծրագրերով մասնավորեցված)`

ա) 11 ընկերությունների գնորդներ պարտավորվել են կատարել 1253.2 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 137 աշխատատեղ: Փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը կազմել է 496.7 մլն դրամ, ստեղծված աշխատատեղերի քանակը` 86: Նշված ցուցանիշների գծով պարտավորությունների  կատարումը համապատասխանաբար կազմում է` 39.6  և 62.8 տոկոս:

Պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարել Ստեփանակերտի «Ղարաբաղ» հյուրանոց պետական փակ բաժնետիրական ընկերության գնորդ «Սիրկապ Արմենիա»  փակ բաժնետիրական ընկերությունը` ներդրումների գծով՝ 764.8 մլն դրամ,  աշխատատեղերի գծով` 35: Պարտավորությունների թերի կատարումը պայմանավորված է հյուրանոցի հին մասնաշենքի սեյսմակայունության ապահովման խնդրի հետ: Ներկայումս կատարվում են շենքի ապամոնտաժման աշխատանքները, որի ավարտից հետո կսկսվի նոր շինարարություն: Հյուրանոցի շահագործման հանձնումը նախատեսվում է 2007 թվականին:

Աշխատատեղեր ստեղծելու պարտավորությունը թերի է կատարել Ասկերանի գարեջրի գործարանի գնորդ «Ադանա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որը 35 աշխատատեղի փոխարեն ստեղծել է 12-ը:  Մնացած աշխատատեղերը կստեղծվեն գործարանի շահագործման հանձնման ժամանակ:

բ) Ներդրումային ծրագրերով մասնավորեցված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված 7 կառուցվածքային միավորների գնորդներ պարտավորվել են կատարել 68.3 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 100 աշխատատեղ: Փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը կազմել է 60.3 մլն դրամ կամ պարտավորությունները կատարվել են 88.3 տոկոսով: 100 աշխատատեղ ստեղծելու պարտավորությունը կատարվել է 35 տոկոսով (ստեղծված է ընդամենը 35 աշխա-տատեղ):

Պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարել «Մրամոր, գրանիտ,  մոզաիկա» անհատական ձեռնարկությունը: Համաձայն «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականա-շնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի, հայց է ներկայացված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարան՝ մասնա-վորեցման պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և օբյեկտը հետ վերցնելու համար:

Պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարել նաև Մարտունու «Կոմունալ տնտե-սություն» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության Մարտունու հյուրանոցի գնորդ «Արջ-Սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերությունը:

գ) Ներդրումային ծրագրերով մասնավորեցված 8 «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդներ պարտավորվել են կատարել 86.4 մլն դրամ ներդրում և ստեղծել 56 աշխատատեղ: Փաս-տացի կատարված ներդրումների ծավալը կազմել է 89.4 մլն  դրամ, կամ պարտավորությունը կատարվել է 103.5 տոկոսով, 56 աշխատատեղի փոխարեն ստեղծված է 36-ը, կամ պարտա-վորությունը  կատարվել է  64.3 տոկոսով:

Ստանձնած պարտավորությունները չեն կատարել`

- Մարտունու առևտրի դուստր ձեռնարկության հանրախանութի կիսավեր շենքի գնորդ «Ջի-Էֆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը.

- Շուշիի նախկին երաժշտական գործիքների գործարանի կիսավեր շենքերի գնորդ «Մհեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը:

Ներկայումս քննարկվում են գնորդներին պայմանագրային պարտավորությունների կատարման համար լրացուցիչ ժամկետներ տրամադրելու հարցերը: 

Ներդրումային ծրագրերով մասնավորեցված ընկերությունների, ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդ-ների կողմից պարտավորությունների կատարման մասին տեղեկությունները ներկայացված են թիվ 9 աղյուսակում:

 

 

 

 

Աղյուսակ թիվ 1

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հաշվետու ժամանակաշրջանում  ընկերությունների լուծարման գործընթացի  մասին

 

Հ/Հ

Ծածկագիր

Ընկերության անվանումը

Ընկերության հիմնադիրը

ԼՂՀ կառավարության որոշման համարը և թվա-գրությունը

Տեղեկություններ ընթացքի մասին

1.  

7021

«Մարտակերտի գինու գործարան» ՊՓԲԸ (կիսավեր)

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

թիվ 263

28.10.03թ.

Ընթացքի մեջ է

2.  

7022

Առաջաձորի «Խաչեն» կաթի

  արտադրական ՊՓԲԸ

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

թիվ 263

28.10.03թ.

Ընթացքի մեջ է

3.  

7035

Մարտակերտի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

թիվ 237

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

4.  

7036

Մարտունու «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Մարտունու շրջանի վարչակազմ

թիվ 147

27.04.04թ.

Ընթացքի մեջ է

5.  

7037

Շուշիի «Ավտո» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմ

թիվ 237

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

6.  

7038

Հադրութի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմ

թիվ 237

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

7.  

7057

«Թիվ 9 համաշինարարական» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ  քաղաքաշինության նախարարություն

թիվ 235

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

8.  

7070

«Ստեփանակերտի ինկուբացիոն ճտահանման կայան» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

թիվ 236

26.08.03թ.

Լուծարված է

9.  

7076

«Արցախնավթամթերք» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների զարգացման  նախարարություն

թիվ 190

24.07.01թ.

Ընթացքի մեջ է

 10.    

7081

Շուշիի «Շրջագրոսպասարկում» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ  Շուշիի  շրջանի վարչակազմ

թիվ 266

28.10.03թ.

Ընթացքի մեջ է

11.    

7110

Ասկերանի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

թիվ 237

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

 

 

Աղյուսակ թիվ 2

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված ընկերությունների մասին (ըստ ճյուղերի)

(մլն դրամ)

Հ/Հ

Ճյուղեր

Մասնավորեցված է

 

 

ընդամենը

ուղղակի վաճառք

մրցույթ

անհատույց

 

 

քանակը

արժեքը

քանակը

արժեքը

քանակը

արժեքը

քանակը

արժեքը

1.     

Էներգետիկա և  

արդյունաբերություն

2

452.6

2

452.6

--

--

--

--

2. 

Տրանսպորտ

--

--

--

--

--

--

--

--

3.    

Ճանապարհաշինարարություն և շահագործում

2

29.7

2*

29.7

--

--

--

--

4. 

Շինարարություն

2

43.1

--

--

2

43.1

--

--

5. 

Շինանյութերի արտադրություն

2

98.2

1*

8.8

1

89.4

--

--

6. 

Գյուղատնտեսություն

1

4.3

1

4.3

--

--

--

--

7. 

Նյութատեխնիկական մատակարարում

1

11.9

--

--

1

11.9

--

--

8. 

Կոմունալ տնտեսություն

1

30.6

1

30.6

--

--

--

--

9. 

Այլ ճյուղեր

2

28.6

1

5.2

1

23.4

--

--

10.     

Առողջապահություն

--

--

--

--

--

--

--

--

 

Ընդամենը

13

699.0

8

531.2

5

167.8

--

--

 

*  Պետական գույքի մասնավորեցման 2002-2003 թվականների Ծրագրով մասնավորեցված,

    բայց 2003 թվականի տարեկան հաշվետվությունում չընդգրկված:

Աղյուսակ թիվ 3

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների մասին

(մլն դրամ)

Հ/Հ

Ծած-

կագիր

 

Ընկերության

անվանումը

ԼՂՀ կառ.

որոշման

համարը և

 թվագրու-

թյունը

Գնա-հատ-

ված

արժեքը

Վա-ճառքի

գինը

Մուծված է

պետական

բյուջե

Ներդրում-

ների կա-

տարման ժամկետը

Ներդրումների

ծավալը

Նոր աշխատատեղերի քանակը

Գնորդի անվանումը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայտարար-ված

փաս-տացի

հայտարար-ված

փաս-տացի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ընդամենը

այդ թվում 2004թ.

 

ընդամենը

այդ թվում 2004թ.

 

 

1.  

7009/4

«Ստեփ. էլեկտրատեխնի-կական գործարան» ՊՓԲԸ-ի «Արցախկաբել» ԴԸ, ք. Ստեփանակերտ,

Նաբերեժնայա փ.

Թիվ 254

26.08.03թ.

82.7

26.0

16.9

մինչև

31.12.04թ

220.0

220.0

222.0

20

20

21

«Հայկաբել» ԲԲԸ

2.  

7012

«Ստեփ. կոշիկի ֆաբրիկա» ՊՓԲԸ, ք.Ստեփանակերտ, Առաքելյան փ.

Թիվ 131

31.03.04թ.

369.9

121.0

36.0

մինչև

31.12.06թ

60.0

30.0

67.4

20

5

21

«Արցախ» կարի կոշիկի արտադ-րական միավո-րում  ՓԲԸ

3.  

7028

«Արցախագրոսպասար-կում» Ստեփանակերտի մասնագիտացված վերանորոգման ՊՓԲԸ,

 ք. Ստեփանակերտ, Առաքելյան փ.

Թիվ 35 03.02.04թ.

5.2

5.2

1.6

մինչև

31.12.04թ

2.0

2.0

2.0

4

4

4

«Ագրոսերվիս» ՓԲԸ

4.  

7040*

Մարտակերտի «Ավտո-ճանապարհ» ՊՓԲԸ,

ք. Մարտակերտ

Թիվ 232

26.08.03թ.

16.2

1.8

1.8

մինչև

31.12.05թ

3.0

1.5

1.5

5

2

2

«Արալ» ՍՊԸ

5.   

7041*

Մարտունու «Ճանապար-հաշինություն և վերանորո-գում» ՊՓԲԸ, ք. Մարտունի

Թիվ 258

06.10.03թ.

13.5

6.8

2.0

մինչև

01.07.05թ

6.8

2.0

3.0

--

--

--

«Դար» ՍՊԸ

6.   

7071

«Մեղվաբուծական» ՊՓԲԸ,

Ասերանի շրջան, Սունջինկա տեղամաս

Թիվ 35 03.02.04թ.

4.3

1.09

1.09

մինչև

31.12.05թ

5.0

2.5

2.3

6

3

3

«Փեթակ» ՍՊԸ

7.   

7089

Ստեփանակերտի «Շինվերանորոգում» ՊՓԲԸ, ք.Ստեփանակերտ,

Ա. Մկրտչյան փ.

Թիվ 333

28.09.04թ.

30.6

7.6

7.6

մինչև

31.12.06թ

15.0

--

--

10

--

--

«Ստելլեր» ՍՊԸ

8.   

7121

«Շինանյութերի արտադ-րություն» ՊՓԲԸ,

Ասկերանի շրջան, Զառին բաղի տեղամաս

Թիվ 366

26.10.04թ.

8.8

8.8

2.6

--

--

--

--

--

--

--

«Շինանյութերի արտադրու-թյուն» ՓԲԸ

 

 

Ընդամենը

 

531.2

178.3

69.59

 

311.8

258.0

298.2

65

34

51

 

 

* Պետական գույքի մասնավորեցման 2002-2003 թվականների Ծրագրով մասնավորեցված,

   բայց 2003 թվականի տարեկան հաշվետվությունում չընդգրկված:

 Աղյուսակ թիվ 4

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հաշվետու ժամանակաշրջանում մրցույթով մասնավորեցված ընկերությունների մասին

(մլն դրամ)

Հ/Հ

Ծած-

կա-

գիր

Ընկերության անվանումը

ԼՂՀ կառավ.

որոշման

համարը և թվագրու-թյունը

Գնա-հատ-

ված

արժեքը

Վա-ճառքի

գինը

Մուծ-ված է

պետական

բյուջե

Ներդրում-

ների

կատարման ժամկետը

Ներդրումների

ծավալը

Նոր աշխատատեղերի քանակը

Գնորդի անվանումը

 

 

 

 

 

 

 

 

հայտարարված

փաս-տացի

հայտարարված

փաս-տացի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ընդա   մենը

այդ թվում՝ 2004 թ.

 

ընդամենը

այդ թվում 2004թ.

 

 

1

 

7030

Ստեփանակերտի «Պոլիգրաֆ» ՊՓԲԸ,

ք. Ստեփանակերտ, Մամիկոնյան փ.

Թիվ 148

27.04.04թ.

23.4

26.0

26.0

մինչև

01.07.07թ.

70.5

11.0

26.3

10

3

10

Ֆիզիկական անձ

Ս. Մուսայելյան

2

 

7047

«Հատուկ մոնտաժային աշխատանքների վարչություն» ՊՓԲԸ,

ք. Ստեփանակերտ, Նաբերեժնայա փ.

Թիվ  169

16.03.04թ.

21.9

4.0

4.0

մինչև

31.12.05թ.

9.8

3.0

10.0

15

5

24

«Բլարգ» ՍՊԸ

3

7054

«Թիվ 7 համաշինարա-րական» ՊՓԲԸ,

ք. Մարտակերտ

Թիվ 34

05.02.04թ.

21.2

5.4

1.6

մինչև

01.04.07թ.

5.5

2.7

4.0

18

5

5

«Թիվ 7 համաշինա-րարական» ԲԲԸ

4

7060*

«Թիվ 1  արդշինկոմբի-

նատ» ՊՓԲԸ,  Ասկերանի շրջան,

գ. Բերքաձոր

Թիվ 196

08.07.03թ.

89.4

22.3

8.2

մինչև

31.12.06թ.

12.0

6.0

8.2

--

--

19

«Արդշինկոմբինատ» ԲԲԸ

5

7079

Մարտակերտի «Շրջագ-րոսպասարկում» ՊՓԲԸ,

ք. Մարտակերտ

Թիվ 301

31.08.04թ.

11.9

3.6

3.6

մինչև

31.12.07թ.

27.0

--

--

5

--

--

Անհատ ձեռնարկատեր

Ս. Արզումանյան

 

 

Ընդամենը

 

167.8

61.3

43.4

 

124.8

22.7

48.5

48

13

58

 

 

*  Պետական գույքի մասնավորեցման 2002-2003 թվականների Ծրագրով մասնավորեցված,

բայց 2003 թվականի տարեկան հաշվետվությունում չընդգրկված:

 

Աղյուսակ թիվ  5

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների

գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների  մասին

(մլն դրամ)

Հ/Հ

Ծած-կա-

գիր

Ընկերության անվանումը

ԼՂՀ կառ.

որոշման

համարը և

թվագրու-թյունը

Գնա-հատ-

ված

արժեքը

Վա-ճառ-

քի

գինը

Մուծ-ված է

պետ.

բյուջե

Ներդրում-

ների կա-

տարման

ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատեղերի քանակը

Գնորդի անվանումը

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայտարար-ված

փաս-

տա-

ցի

հայտարար-ված

փաս-

տա

ցի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ընդամենը

այդ թվում 2004թ

 

ընդա-մենը

այդ թվում 2004թ

 

 

1

 

7012/2

«Ստեփ. կոշիկի ֆաբրիկա» ՊՓԲԸ-ի տարածք, ք. Ստեփանակերտ

Թիվ 239

22.06.04թ.

1.8

1.8

1.8

--

--

--

--

--

--

--

«Ա-Ստառ» ՍՊԸ

2

 

7017/1

«Ստեփ. գինու գործարան» ՊՓԲԸ-ի Վանքի արտադրամաս, Մարտակերտի շրջան, գ. Վանք

Թիվ  35

03.02.04թ.

4.5

2.2

2.2

մինչև

31.12.04թ.

14.0

14.0

16.5

10

10

14

«Արջ» ՓԲԸ

3

7017/2

«Ստեփ. գինու գործարան» ՊՓԲԸ-ի օժանդակ տնտեսություն,

ք. Ստեփանակերտ

Թիվ  35

03.02.04թ.

1.1

0.6

0.6

մինչև

31.12.04թ.

1.0

1.0

1.0

3

3

3

«Արուս» ՍՊԸ

4

7028/2

«Արցախագրոսպասարկում» Ստեփ. մասնագիտացված վերանորոգման  ՊՓԲԸ-ի ավտոտեխսպասարկման կայան,  ք. Ստեփանակերտ

Թիվ  68

16.03.04թ.

13.8

3.4

3.4

մինչև

31.12.06թ.

10.0

2.0

12.2

5

--

6

«Արցախէներգո-ցանցշին» ԲԲԸ

5

7091/1

Մարտունու «Կոմունալ տնտեսություն» ՊՓԲԸ-ի հյուրանոց,

ք. Մարտունի

Թիվ 357

04.12.03թ.

5.8

1.4

1.4

մինչև

31.12.04թ.

6.0

6.0

--

8

8

--

«Արջ Սերվիս» ՓԲԸ

6

7122/1

«Արցախանտառ» ՊՓԲԸ-ի Գետավանի արտադրամաս, Մարտակերտի շրջան, գ. Գետավան

 

Թիվ 35

07.05.03թ.

3.1

0.8

0.8

մինչև

31.12.04թ.

2.5

2.5

2.6

5

5

5

«Սասուն-2004» ՍՊԸ

 

 

7

7122/2

«Արցախանտառ» ՊՓԲԸ-ի ֆերմայի կիսավեր  շենք,

Ասկերանի շրջան, Ցեխձոր տեղամաս

Թիվ 340

28.11.03թ.

0.3

0.3

0.3

--

--

--

--

--

--

--

Ֆիզ. անձ

Դ. Գաբրիելյան

8

9001/1

Լուծարված «Տոհմային» ՊՁ-ի գույք,

ք. Ստեփանակերտ

Թիվ 144

27.04.04թ.

2.7

0.7

0.7

մինչև

31.12.06թ.

7.0

1.0

1.2

10

--

2

«Արմեն Արթուր» ՍՊԸ

 

 

Ընդամենը

 

33.1

11.2

11.2

 

40.5

26.5

33.5

41

26

30

 

 

Աղյուսակ թիվ 6

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված «փոքր» և կիսավեր

օբյեկտների մասին (ըստ մասնավորեցման ձևերի և ճյուղերի)

(մլն դրամ)

Հ/Հ

«Փոքր» օբյեկտներն ըստ ճյուղերի

Մասնավորեցված է ընդամենը

Այդ թվում` ըստ մասնավորեցման ձևերի

 

 

 

ՈՒղղակի վաճառք

Մրցույթ

Աճուրդ

Անհատույց տրամադրում

 

 

քանակը (հատ)

արժեքը

քանակը (հատ)

արժեքը

քանակը (հատ)

արժեքը

քանակը (հատ)

արժեքը

քանակը (հատ)

արժեքը

1

Առևտուր

6

3.72

2

2.693

--

--

4

1.027

--

--

2

Հասարակական սնունդ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

Կենցաղսպասարկում

3

1.139

1

0.483

--

--

2

0.656

--

--

4

Վարձակալված տարածքներ

4

3.574

4

3.574

--

--

--

--

--

--

5

Կիսավեր

9

13.116

8

12.74

--

--

1

0.376

--

--

6

Այլ «փոքր» օբյեկտներ

1

0.231

1

0.231

--

--

--

--

--

--

 

Ընդամենը

23

21.78

16

19.721

--

--

7

2.059

--

--

 

 Աղյուսակ թիվ  7

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների մասին

(մլն դրամ)

Հ/Հ

Ծած-

կա-

գիր

Ընկերության անվանումը

ԼՂՀ կառավ.

որոշման

համարը և

թվագրու-թյունը

Գնա-հատ-

ված

արժեքը

Վա-ճառքի

գինը

Ներդրում-

ների

կատարման

ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատեղերի քանակը

Գնորդի անվանումը

 

 

 

 

 

 

 

Հայտարարված

փաս-

տացի

հայտարարված

փաս-

տացի

 

 

 

 

 

 

 

 

ընդամենը

այդ թվում 2004թ.

 

ընդա-մենը

այդ  թվում 2004թ.

 

 

1.     

1053

Մարտունու առևտրի ԴՁ-ի թիվ 3 խանութ, ք. Մարտունի

թիվ  332

28.09.04թ.

1.154

0.577

մինչև

31.12.05թ.

1.2

--

--

2

--

--

Ֆիզ. անձ

Ա. Գրիգորյան

2.     

1158

Հադրութի առևտրի ԴՁ-ի պահեստի շենք, ք. Հադրութ

թիվ  35 03.02.04թ.

1.539

0.77

մինչև

31.12.04թ.

2.0

2.0

2.0

6

6

6

«Շտիրլից և Կ» ՍՊԸ

3.     

3157

Հադրութի  նախկին «Կենցաղսպասար-կում» ՊՁ-ի պահեստի շենք,

ք. Հադրութ

թիվ 267

30.07.04թ.

0.483

0.483

--

--

--

--

--

--

--

Ֆիզ. անձ

Ս. Գրիգորյան

4.     

5500

Տարածք,

 գ. Կոլխոզաշեն

թիվ  36 03.02.04թ.

0.172

0.172

--

--

--

--

--

--

--

Անհատ  ձեռնարկատեր

Է. Կարապետյան

5.     

5508

Տարածք,

ք. Ստեփանակերտ

թիվ  36 03.02.04թ.

2.478

2.478

--

--

--

--

--

--

--

«Դինա» ՍՊԸ

6.     

5512

Մարտակերտի  առևտրի ԴՁ-ի խանութ, ք. Մարտակերտ

թիվ 239

22.06.04թ.

0.6

0.6

--

--

--

--

--

--

--

«Շանթ» ՍՊԸ

7.     

5527

Տարածք, ք. Մարտակերտ

 

թիվ 301

31.08.04թ.

0.324

0.324

--

--

--

--

--

--

--

Անհատ ձեռնարկատեր

Ս. Հարությունյան

8.     

6084

Մարտունու  առևտրի ԴՁ-ի հանրախանութի շենք, ք. Մարտունի

թիվ 148

27.05.03թ.

5.037

1.26

մինչև

31.12.04թ.

5.0

5.0

--

2

2

--

«Ջի-Էֆ»  ՍՊԸ

9. 

6136

Մարտունու  առևտրի ԴՁ-ի ռեստորանի կիսավեր շենք, 

ք. Մարտունի

թիվ 144

27.04.04թ.

3.572

1.8

մինչև

31.12.05թ.

8.0

3.0

3.0

6

--

2

Անհատ ձեռնարկատեր

Հ. Պետրոսյան

10.

6138

Մարտունու  առևտրի ԴՁ-ի վարչական  կիսավեր շենք,

ք. Մարտունի

թիվ 144

27.04.04թ.

1.394

0.7

մինչև

31.12.06թ.

5.0

1.0

1.0

5

--

--

«Սուպեր -Ստար» ՍՊԸ

11.

6139

Կիսավեր  տարածք,

ք. Շուշի

թիվ 267

30.07.04թ.

0.508

0.508

--

--

--

--

--

--

--

Ֆիզ. անձ

Մ. Խաչատրյան

12.

6143

Մարտունու  առևտրի ԴՁ-ի խանութի կիսավեր շենք, ք. Մարտունի

թիվ 267

30.07.04թ.

0.542

0.542

--

--

--

--

--

--

--

Ֆիզ. անձ

Կ. Դանիելյան

13.

6145

Մարտակերտի առևտրի ԴՁ-ի լիմոնադի արտադրամասի կիսավեր շենքեր, ք. Մարտակերտ

թիվ 267

30.07.04թ.

1.296

0.648

մինչև

31.12.05թ.

1.0

--

--

2

--

--

Ֆիզ. անձ

Դ. Բալայան

14.

6146

Կիսավեր տարածք,

ք. Մարտակերտ

թիվ 267

30.07.04թ.

0.091

0.091

--

--

--

--

--

--

--

Անհատ ձեռնարկատեր

Ս. Խաչատրյան

15.

6154

Արտադրամասի կիսավեր շենք,

ք. Ստեփանակերտ

թիվ 356

09.10.04թ.

0.3

0.3

մինչև

01.10.06թ.

70.0

--

--

7

--

--

«Կիլիկիա» ՍՊԸ

16.

8017

Տարածք,

ք. Ստեփանակերտ

թիվ 36

03.02.04թ.

0.231

0.231

--

--

--

--

--

--

--

«Ղարաբաղ -Տելեկոմ» ՓԲԸ

 

 

Ընդամենը

 

19.721

11.484

 

92.2

11.0

6.0

30

8

8

 

 

 

 Աղյուսակ թիվ 8 

 

 

       ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հաշվետու ժամանակաշրջանում աճուրդով մասնավորեցված

«փոքր» և կիսավեր օբյեկտների մասին

                                                                                            (մլն դրամ)

Հ/Հ

Ծածկա-գիր

Ընկերության անվանումը

ԼՂՀ կառավ.

որոշման

համարը և թվագրությունը

Գնահատված

արժեքը

Վաճառքի

գինը

Գնորդի անվանումը

`1

1064

Մարտունու  առևտրի ԴՁ-ի թիվ 5 պահեստի շենք,

գ. Կարմիր  Շուկա

թիվ  42

26.02.02թ.

0.187

0.187

«Երազ» ՍՊԸ

2

1157

Հադրութի առևտրի ԴՁ-ի  խանութի  շենք,

ք. Հադրութ

թիվ  42

26.02.02թ.

0.073

0.073

Ֆիզ. անձ

Հ. Խաչատրյան

3

1187

Ասկերանի  առևտրի ԴՁ-ի խանութի շենք,

գ. Խնձրիստան

թիվ  42

26.02.02թ.

0.404

0.404

Ֆիզ. անձ

Ս. Աղաջանյան

4

1221

Մարտունու  առևտրի ԴՁ-ի   պահեստի շենք,

ք. Մարտունի

թիվ  42

26.02.02թ.

0.363

0.363

Ֆիզ. անձ

Հ. Վանյան

5

3138

Մարտունու «Կենցաղսպասարկում» ՊՓԲԸ-ի տեխսպասարկման կետ, ք. Մարտունի

թիվ  42

26.02.02թ.

0.414

0.414

Ֆիզ. անձ

Ս. Պետրոսյան

6

3168

Մարտունու «Կենցաղսպասարկում» ՊՓԲԸ-ի դարբնոցի շենք, գ. Կարմիր Շուկա

թիվ  42

26.02.02թ.

0.242

0.242

Ֆիզ. անձ

Բ. Ղուլյան

7

6129

Մարտակերտի առևտրի ԴՁ-ի խանութի կիսավեր շենք, 

գ. Մոխրաթաղ

թիվ  36

03.02.03թ.

0.376

0.376

Ֆիզ. անձ

Մ. Ամիրյան

 

 

Ընդամենը

 

2.059

2.059

 

 

 Աղյուսակ թիվ  9

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրացած ընկերությունների, ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդների  կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման մասին

 

/մլն. դրամ/

Հ/Հ

Ծած-կա-

գիրը

Օբյեկտի անվանումը և հասցեն

Գնա-հատ-ված

արժեքը

Վա-ճառ-քի գինը

Մուծ-

ված է

պետ -

բյուջ

Գնորդի

անվանումը

Մասնա-վորեցման ձևը

Ներդ-րումների կատար ման ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատե-

ղերի քանակը

Կառավարու-

թյան

որոշումը

Պայմա-նա-

գիրը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայտա-րար-ված

փաս-տացի

Հայ-տա-րար-ված

փաս-տացի

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I.          Ընկերություններ

1.   

7020

«Ստեփանակերտի հացի գործարան» ՊՓԲԸ

108.2

57.0

57.0

«Ստ. հացի գործարան» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

01.01.04թ.

15.0

15.0

--

--

Թիվ  112,

13.05.02թ

Թիվ 14-ՈՒՎ,

25.07.02թ.

2.   

7025

«Հադրութի գինու գործարան» ՊՓԲԸ,  ք. Հադրութ

48.3

 

--

 

--

«Միկա Լիմիթեդ» ընկերություն

Անհա-տույց

մինչև

31.12.04թ

165.0

165.0

30

30

Թիվ 220,

21.08.01թ

Թիվ 25-ԱՏ,

05.11.01թ.

3.   

7028

«Արցախագրոսպասար-կում» Ստեփ. մասնագի-տացված վերանորոգման ՊՓԲԸ, ք. Ստեփ. Առաքելյան փ. թ. 10

5.2

5.2

1.6

«Ագրոսեր-վիս» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

2.0

2.0

4

4

Թիվ  35,

03.02.04թ

Թիվ65-ՈՒՎ,

07.05.04թ.

4.   

7032

«Աշխատանք» ՊՓԲԸ,

ք. Ստեփ. Խանին բաղի տեղամաս

9.0

2.3

1.2

«Աշխա-տանք» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

2.0

2.0

10

10

Թիվ  148,

27.05.03թ

Թիվ 50-ՈՒՎ,

04.11.03թ.

5.   

7042

Հադրութի «Ավտոճանապարհ» ՊՓԲԸ , ք. Հադրութ

7.3

2.0

2.0

«Մհեր-Շինարար» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

01.01.04թ.

6.7

6.7

10

11

Թիվ  76,

02.04.02թ

Թիվ 12-ՈՒՎ,

28.06.02թ.

6.   

7082

Հադրութի «Ագրոսպասարկում» ՊՓԲԸ. ք. Հադրութ

 

7.5

3.7

1.8

«Քիմիա» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

4.0

4.5

5

6

Թիվ  148,

27.05.03թ

Թիվ 49-ՈՒՎ,

28.10.03թ.

7.   

7083

Ստեփանակերտի «Ղարաբաղ» հյուրանոց ՊՓԲԸ

 

39.5

--

--

 

«Սիրկապ Արմենիա» ՓԲԸ

Անհատույց

մինչև

31.12.04թ.

986.0

221.2

35

--

Թիվ 190,

03.10.01թ

Թիվ  24-ԱՏ,

05.11.01թ.

8.   

7096

«Ավտոտեխսպասարկում» ՊՓԲԸ,

ք. Ստեփ., Խանին բաղի տեղամաս

10.8

3.0

3.0

«Գառնի» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

8.0

11.3

6

6

Թիվ  148,

27.05.03թ

Թիվ 42-ՈՒՎ,

24.07.03թ.

9.   

7099

«Արցախտուրիստ» ՊՓԲԸ,

ք. Ստեփ. Վ. Սարգսյան փ. թ. 18

5.6

4.2

1.3

«Ստեփանա-կերտ-տուր» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

1.5

1.5

3

3

Թիվ 148,

27.05.03թ

Թիվ 51-ՈՒՎ,

08.12.03թ.

10.   

7116

Ասկերանի գարեջրի գործարանի կիսավեր շենքեր, ք. Ասկերան

6.4

1.6

1.6

«Ադանա» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

60.0

64.4

30

12

Թիվ 148

27.05.03.

Թիվ 39-ՈՒՎ

30.06.03թ.

11.   

7117

Ասկերանի հացի գործարան,

ք. Ասկերան

1.9

0.5

0.5

«Մինար» ՓԲԸ

7117

Ասկերանի հացի գործարան,

ք. Ասկերան

1.9

0.5

0.5

 

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

3.0

3.1

4

4

Թիվ 148,

27.05.03թ

Թիվ 41-

ՈՒՎ,

11.07.03թ.

 

 

Ընդամենը

249.7

79.5

70.0

 

 

 

1253.2

496.7

137

86

 

 

II. Կառուցվածքային միավորներ

1.   

7012/1

«Ստեփ. կոշիկի ֆաբրիկա» ՊՓԲԸ-ի ճաշարանի կիսավեր շենք,

ք. Ստեփ. Առաքելյան փ.

1.4

0.356

0.356

«777» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

 

մինչև

31.12.04թ

 

2.0

2.0

2

5

Թիվ  148,

27.05.03թ

Թիվ 43-ՈՒՎ,

31.07.03թ.

2.   

7017/2

«Ստեփ. գինու գործարան» ՊՓԲԸ-ի օժանդակ տնտեսություն,

ք. Ստեփանակերտ

1.1

0.6

0.6

«Արուս» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ

1.0

1.0

3

3

Թիվ   35,

03.03.04թ

Թիվ 57-ՈՒՎ,

18.03.04թ.

3.   

7017/1

«Ստեփ. գինու գործարան» ՊՓԲԸ-ի Վանքի արտադրամաս,

Մարտակերտի շրջան,

գ. Վանք

4.5

2.2

2.2

«Արջ» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ

14.0

 

17.4

 

7

7

Թիվ 263,

16.10.01թ

Թիվ 8 ՈՒՎ,

01.11.01թ.

                                                       

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4. 

7040/1

Մարտակերտի «Ավտոճա-

նապարհ» ՊՓԲԸ-ի Գետա-

վանի արտադրամաս,

Մարտակերտի  շրջան,

գ.Գետավան

11.1

2.79

2.79

«Բեյզ Մեթըլս» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

5.0

5.3

15

15

Թիվ  148,

27.05.03թ

Թիվ46-

ՈՒՎ,

14.08.03թ.

5. 

7059/1

«Ստեփ. շինանյութերի կոմբինատ» ՊՓԲԸ-ի արտադրամաս,

ք. Ստեփանակերտ

18.3

--

--

«Մրամոր Գրանիտ Մոզաիկա» ԱՁ

Անհատույց

 

մինչև

30.06.02թ.

 

37.8

32.0*

60

--

Թիվ  141,

29.05.01թ

Թիվ 18-

ԱՏ,

12.07.01թ.

6. 

7091/1

Մարտունու «Կոմունալ տնտեսություն» ՊՓԲԸ-ի հյուրանոց,

ք. Մարտունի

5.8

1.4

1.4

«Արջ Սերվիս» ՓԲԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

6.0

--

8

--

Թիվ   357,

04.12.03թ

Թիվ 54-ՈՒՎ,

04.02.04թ.

7. 

7123/1

«Արցախանտառ» ՊՓԲԸ-ի

Մարտակերտի մասնաճյուղի Գետավանի փայտամշակ-

ման արտադրամաս,

Մարտակերտի  շրջան, 

գ. Գետավան

3.1

0.8

0.8

«Սասուն-2004» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

2.5

2.6

5

5

Թիվ 35,

03.02.04թ

Թիվ 64-ՈՒՎ,

07.05.04թ

 

 

Ընդամենը

 

45.3

8.15

8.15

 

 

 

68.3

60.3

100

35

 

 

*  Նախնական տվյալներով` առանց հաշվապահական հաշվառման ձևակերպման:

III. «Փոքր» և կիսավեր օբյեկտներ

1.

1158

Հադրութի առևտրի ԴՁ-ի պահեստի շենք, ք. Հադրութ

1.5

0.8

0.2

«Շտիրլից և Կ» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ.

2.0

2.0

6

6

Թիվ  35,

03.0 04թ.թ.

Թիվ 784,

12.06.04թ

2.

6084

 Մարտունու առևտրի ԴՁ-ի հանրախանութի շենք

5.0

1.3

0.8

«Ջի-Էֆ» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

01.12.04թ.

5.0

--

2

--

Թիվ  148,

27.05.03թ

Թիվ 55-ՈՒՎ,

27.02.04թ

3.

6105

Շուշիի նախկին երաժշտական գործիքների գործարան

4.3

--

--

«Մհեր» ՍՊԸ

Անհա-տույց

մինչև

31.12.03թ.

25.0

--

20

--

Թիվ 99,

06.05.02թ.

Թիվ 39,

24.08.02թ

4.

6115

ԼՂՀ ՀՊՎ Եղծահողի հսկիչ կետի կիսավեր շենքեր,

Շուշիի շրջան, գ. Եղծահող

5.6

1.0

1.0

ԱՁ. Ռ. Նասիբյան

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.04թ..

1.5

1.5

3

3

Թիվ  195,

08.07.03թ.

Թիվ 751,

22.10.03թ

5.

6127

Նախկին դպրոցի կիսավեր շենքեր,

Մարտունու շրջան, գ. Վերին Վեյսալու

2.7

0.5

0.5

«Ակունք +» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

01.09.04թ.

21.4

21.9

10

10

Թիվ  148,

27.05.03թ.

Թիվ 747,

03.10.03թ

6.

8007

Շուշիի նախկին մանկապարտեզ,

ք. Շուշի, Բ. Աշոտ փ. թ. 14

 

9.8

--

--

Ամեր. Հայ ավետ. ընկեր. ԼՂՀ ներկայ.

Անհատույց

մինչև

31.12.04թ.

23.0

50.1

7

8

Թիվ  11,

29.01.02թ.

Թիվ 28-ԱՏ,

01.03.02թ.

7.

8011

Տարածք,

ք. Ստեփ. Մաշտոցի փ. թ. 7

 

4.8

4.8

4.8

Ֆիզ. անձ

Է. Վերդյան

Մրցութային վաճառք

մինչև

01.07.04թ.

3.0

4.4

4

4

Թիվ 91,

26.03.03թ.

Թիվ 36-ՄՎ,

04.06.03թ.

8.

8015

Հադրութի քաղաքային մանկապարտեզ,

ք. Հադրութ

3.0

--

--

Ամեր. Հայ ավետ. ընկեր. ԼՂՀ ներկայ.

Անհատույց

մինչև

01.07.04թ.

5.5

9.5

4

5

Թիվ 195,

08.07.03թ.

Թիվ 46-ԱՏ,

07.11.03թ.

 

 

Ընդամենը

36.7

8.4

7.3

 

 

 

86.4

89.4

56

36

 

 

 

 

Ամբողջը

331.7

96.05

85.45

 

 

 

1407.9

646.4

293

157