«Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009թթ. ծրագրի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2008թ. հունիսի 25-ին

Հոդված 1. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 մայիսի 2007 թվականի, ՀՕ-38) թիվ 1 հավելվածի 2007-2009 թվականներին մասնավորեցման առաջարկվող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների ցանկում կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունը`

1) ցանկը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  21-րդ տողով`

 

«21

7002

«Արցախհէկ» ՓԲԸ

ք. Ստեփանակերտ,

Ա. Առաքելյան 10».

           

2) ուժը կորցրած ճանաչել ցանկի 27-րդ տողը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

                  

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ               

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

          4 հուլիսի 2008թ.

          ք.Ստեփանակերտ

          ՀՕ-41-Ն