2005թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2006թ. հունիսի 14-ին

Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

 

 

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

    

     17 հուլիսի 2006թ.

      ք. Ստեփանակերտ

      ՀՕ - 305

 

 

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

 

 

2005 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել հանրապետության տնտեսական աճի բարձր տեմպերի պահպանմանը, տնտեսության զարգացմանը նպաստող միջավայրի հետագա բարելավմանը, մասնավոր հատվածի զարգացմանը, տնտեսության մեջ արդեն ձևավորված դրական միտումների ամրապնդմանը, ներդրումային միջավայրի գրավչության ու բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը: Այդ նպատակով զգալի աշխատանքներ են տարվել օրենսդրական դաշտի ապահովման և կատարելագործման ուղղությամբ:

2005 թվականը բարեփոխումների տարիների շարքում տնտեսական աճի տեսակետից նույնպես հաջողակ է եղել: Շարունակվեցին նախորդ տարիների ընթացքում ձեռք բերված բարձր աճի տեմպերը: 2005 թվականին գրանցվեց 14.1 տոկոս տնտեսական աճ, որը ծրագրային ցուցանիշը գերազանցել է 2.6 տոկոսով: Անվանական արտահայտությամբ համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) կազմեց 51.4 մլրդ դրամ՝ 5.1 տոկոս դեֆլյատորի պայմաններում: 2005 թվականին հանրապետության ՀՆԱ-ն (անվանական արտահայտությամբ) ավելի քան 2 անգամ գերազանցել է 2002 թվականի մակարդակը: Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն կազմեց 768.5 ԱՄՆ դոլար՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 39.0 տոկոսով (2004 թվականին՝  552.9 ԱՄՆ դոլար): 

2005 թվականի ընթացքում ՀՆԱ-ի գերակշիռ մասը՝ շուրջ 62 տոկոսը, ստեղծվել է մասնավոր հատվածում և շուրջ 27.3 տոկոսը` ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից:

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 21.1 մլրդ դրամ՝ 2004 թվականի համեմատ աճելով 5.6 տոկոսով:

Ֆինանսավորման բոլոր աղբյուրներից իրականացված կապիտալ շինարարության ծավալը կազմել է 12.6 մլրդ դրամ, որը  նախորդ տարվա համեմատ աճել է 37.8 տոկոսով (2004 թվականին՝  9.2 մլրդ դրամ): 

Շինարարության ծավալներն ըստ ճյուղերի ունեցել են հետևյալ կառուցվածքը.

   

2005 թվականի հունվար-դեկտեմբերին 1 ԱՄՆ դոլարի միջին փոխարժեքը կազմել է 457.8 դրամ (2004 թվականին՝  532.1 դրամ), 1 եվրոյինը՝ 570.7 (2004 թվականին՝  660.7 դրամ):

Հաշվետու տարում ար­տաքին տնտեսական գործունեության բնագավառում տարվող քա­ղա­քա­կանությունը նպա­տա­կաուղղված էր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տության և Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պե­տության տնտեսությունների ինտեգրման գործընթացների արդյունավետության բարձ­րաց­մանը, ներդրումների ներգրավմանը:

ԼՂՀ արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը  2005 թվականի ընթացքում կազմել է 133.1 մլն ԱՄՆ դոլար` 2004 թվականի համեմատ աճելով 15.2 տոկոսով:

2005 թվականին հանրապետության մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալը կազմել է 42.7 մլրդ դրամ, բնակչությանը մատուցված վճարովի ծառայությունների ծավալը՝ 5.4 մլրդ դրամ՝ 2004 թվականի համեմատ աճելով համապատասխանաբար 21.5 և 22.3 տոկոսով:

2006 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առևտրային բանկերի վարկային ներդրումները կազմել են 16.6 մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ-ի 32.3 տոկոսը՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 7.5 մլրդ դրամով: Հարկ է նշել, որ միայն հինգ տարի առաջ այդ ցուցանիշը ՀՆԱ-ում կազմում էր ընդամենը  6.7 տոկոս: 

Բանկերում բնակչությունից ներգրավված ավանդների գումարը 2006 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմել է 4.2 մլրդ դրամ:

Տնտեսության տարբեր ճյուղերում 2005 թվականի ընթացքում ստեղծվել է ավելի քան 3400 նոր աշխատատեղ: Մեկ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձը կազմել է 51127 դրամ՝ 2004 թվականի նկատմամբ աճելով 24.2 տոկոսով:

Տնտեսական աճին և զբաղվածությանը զուգահեռ ավելացել են բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը: Այսպես, 2005 թվականին բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերն ավելացել են 20.3 և 19.7 տոկոսով՝ կազմելով համապատասխանաբար 51.8 և 49.2 մլրդ դրամ:

Նշված ցուցանիշների դինամիկան վկայում է այն մասին, որ հանրապետությունում զգալի առաջընթաց է ապահովվել և ձևավորվել է տնտեսական կայուն դաշտ, որը ենթադրում է կանխատեսելի զարգացումներ:

Սոցիալական ապահովագրություն և սոցիալական ապահովություն

Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության ոլորտում 2005 թվականին հիմ­նական գա­ղափարախոսությունը եղել է սոցիալական հիմնահարցերի լուծումը` տն­տեսության զար­գաց­ման միջոցով, ապահովելով սոցիալապես խոցելի բնակչության առավել արդյունավետ պաշտ­պանությունը և սոցիալական աջակցության մատչելիու­թյունը£ Այդ ուղղությամբ ԼՂՀ կառավարությունն իր գործունեությունը նպատակաուղղել է ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման, աշխատանքի պետական կարգավորման միասնական քաղաքականության, բնակչության զբաղվածության, պետական պարտադիր սոցիալական ապահովագրության, պետական կենսաթոշակային ապահովության, սոցիալական աջակցության, հաշմանդամների և տարեցների սոցիալական պաշտպանության, ոլորտի պետական նպատակային ծրագրերի մշակման և իրականացման, սոցիալական պաշտպանության բնագավառում օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության ապահովմանը:

Սոցիալական ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության բնագավառ

Այս բնագավառում իրականացվել են կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների և սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի ներդրումն ապահովող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և  դրանք ընթացքավորելու  աշխատանքներ: Մասնավորապես  2005  թվականի   հունվարի 1-ից, «Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն, կերակրողին կորցնելու դեպքում երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին տրվող կենսաթոշակի հիմնական մասը կազմել է հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկը՝ նախորդ տարվա կրկնապատիկի փոխարեն:

Ապահովվել է սոցիալական արդարության սկզբունքը, այն է՝ որքան շատ աշխատանքային ստաժ, այնքան ավելի բարձր կենսաթոշակ: 2005 թվականի հունվարի 1-ից հիմնական կենսաթոշակը սահմանվել է 4000 դրամ (նախկինում՝ 3000 դրամ), իսկ ապահովագրական ստաժի 1 տարվա արժեքը՝ 160 դրամ (նախկինում՝ 140 դրամ)£

Հանրապետությունում կենսաթոշակի միջին ամսական չափը կազմել է 13440 դրամ՝ նախորդ տարվա 10336 դրամի փոխարեն:

2005 թվականի հուլիսի 1-ից 16000 դրամի չափով ամենամսյա դրամական օգնություն է սահմանվել առանց ծնողական խնամքի մնացած այն երեխաների համար, որոնք, որպես երկկողմանի ծնողազուրկ, հիմնական կենսաթոշակի հնգապատիկի չափով պետական կենսաթոշակ չեն ստանում£

Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են հանրապետությունում սոցիալական ապահովության քարտերի համակարգի ներդրման աշխատանքները, որի հիմնական նպատակն է՝ ապահովել հավաստի և օպերատիվ տեղեկատվություն, պարզեցնել տարբեր տեսակի նպաստների, կենսաթոշակների կամ այլ օգնությունների համար դիմելու ձևը, մեծացնել սոցիալական ծրագրերի հասցեականությունը: 2006 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ավելի քան 85500 քաղաքացիներ ունեին սոցիալական քարտ:

Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառ

Համաձայն «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ԼՂՀ օրենքի՝  2005 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը սահմանվել է 15000.0 դրամ՝ նախկին 10000.0 դրամի փոխարեն:

ԼՂՀ կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն՝ 2005  թվականի հունվարի 1-ից գործազրկության նպաստի բազային չափը սահմանվել է 9000.0 դրամ, նախկին 3900.0 դրամի փոխարեն:

2005 թվականի ընթացքում գործազուրկներին ցուցաբերվել է ֆինանսական աջակցություն՝ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու համար: Կազմակերպվել են նաև գործազուրկների համար մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ:

2005 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացվել են նաև աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման չափերը£

Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ-իրավական ակտերի պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողություն իրականացնելու համար, համաձայն «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ԼՂՀ օրենքի՝ 2005 թվականին ստեղծվել է ԼՂՀ աշխատանքի պետական տեսչությունը:

Սոցիալական աջակցության բնագավառ

Բժշկասոցիալական փորձաքննության աշխատանքների կանոնակարգման նպատակով կառավարության կողմից մշակվել և ընդունվել է «Տուժած անձանց արտադրական խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական ծառայության և այլ հանգամանքների հետ մահվան պատճառական կապը որոշելու կարգը հաստատելու մասին» որոշումը, որը հստակեցրել է բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովների աշխատանքները՝ նշված դեպքերում քաղաքացու մահվան պատճառական կապը որոշելու հարցում և թույլ է տվել տուժած անձանց ընտանիքների անդամներին օգտվել օրենսդրությամբ սահմանված արտոնություններից և երաշխիքներից£

Շարունակվել են հաշմանդամների պրոթեզավորման, պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովման աշխատանքները£ 2005 թվականին պրոթեզաօրթո­պեդիկ և վերականգնողական պարագաներից օգտվել է  շուրջ 590 հաշմանդամ£

2005 թվականին ԼՂՀ հիշարժան օրերի առթիվ ԼՂՀ բնակչության առանձին անապահով խմբերին 3 անգամ հատկացվել է միանվագ դրամական օգնություն£

Ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառ 

2005 թվականին, ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ 274 որոշմամբ հաստատված՝ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգի համաձայն, բնակարանի կարիք ունեցող 5 երեխաների տրամադրվել են մեկ սենյականոց բնակարաններ:

Հաշվի առնելով, որ ամենախոցելի սոցիալական խումբը երեխաներն են, հաշվետու տարում պետական նպաստների համակարգում իրականացվող միջոցառումներն ուղղված են եղել առավելապես երեխաների հիմնախնդիրներին:

Մասնավորապես, պետական նպաստների բնագավառում կատարվել են հետևյալ բարձրացումները՝

            - հաշմանդամ երեխաներին տրվող նպաստները՝ մինչև 6000 դրամ (2004 թվականի 4000 դրամի փոխարեն),

            - երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին տրվող նպաստները՝ մինչև 6000 դրամ (2004 թվականի 3000 դրամի փոխարեն),

            - առանձին խմբերի  մյուս  երեխաներին  (ծնողազուրկ, միայնակ մոր, ալիմենտ ստացող, 1-ին և 2-րդ կարգի հաշմանդամների ու 4 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների) տրվող նպաստները՝ մինչև 3000 դրամ (2004 թվականի 2000 դրամի փոխարեն),

            - միայնակ մայրերին տրվող նպաստը՝ մինչև 2300 դրամ (2004 թվականի 1800 դրամի փոխարեն),

            - մինչև 2 տարեկան երեխա խնամող՝ մասնակի վճարովի արձակուրդում գտնվող կամ գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող անձանց տրվող նպաստը՝ մինչև 2300 դրամ (2004 թվականի 1800 դրամի փոխարեն):

ԼՂՀ բնակչության թվաքանակի աճին նպաստելու, բազմազավակ ընտանիքների բարեկեցությունը բարձրացնելու նպատակով 2005 թվականին շարունակվել է ծնելիության և բազմազավակության ծրագրի իրականացումը: Չափազանց կարևորելով բազմազավակ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու հարցը՝ 2005 թվականից սկսած, ԼՂՀ կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն, բնակելի տներ են կառուցվում նաև Ստեփանակերտ քաղաքում բնակվող 6 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար:

Առողջապահություն

2005 թվականին առողջապահության ոլորտի գործունեության քաղաքականության հիմքում դրված են եղել  բնակչության  առողջության պահպանման և բարելավման հստակորեն սահմանված հետևյալ հիմնարար արժեքները` բուժօգնության տրամադրման հավասարություն, արդարություն, մատչելիություն, բժշկական օգնության որակի ապահովում, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործում:

Բուժօգնության համակարգի զարգացումն ուղղված է եղել նրա մատչելիությանը, կառավարելիությանը, կազմակերպման արդյունավետության և ֆինանսավորման կատարելագործմանը, բուժօգնության ստանդարտների աստիճանական ներդրմանը, որակի բարելավմանը և վերահսկմանը:

Առողջապահության ոլորտում պահպանվել են պետության կողմից իրականացվող քաղաքականության ներքոհիշյալ  գերակա ուղղությունները` մատչելի և որակյալ բժշկական օգնության ապահովումը, հիգիենիկ և հակահամաճարակային անվտանգության ապահովումը, առողջության առաջնային պահպանման ապահովումը, մոր և մանկան առողջության ապահովումը, սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ապահովումը, բժշկական օգնության որակի բարելավումը, դեղորայքային ապահովումը, տեղեկատվական համակարգի կատարելագործումը:

Ելնելով առողջապահության ոլորտի ծրագրային գերակայություններից` 2005 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրեր են հանդիսացել.

-       բնակչության հիգիենիկ և հակահամաճարակային անվտանգության ապահովման ծրագիրը,

-       բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծրագիրը,

-       մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագիրը,

-       բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ծրագիրը,

-       սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ պայքարի ծրագիրը:

Առողջապահության ոլորտի զարգացման ապահովման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի օրենսդրական դաշտի բարելավումը: Այդ նպատակով 2005 թվականին մշակվել է «Առողջապահության մասին» ԼՂՀ օրենքի նախագիծը, որը կարգավորում է մարդու առողջության պահպանման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է բնակչության առողջության պահպանման պետական քաղաքականության սկզբունքները, առողջապահության բնագավառում մարդու իրավունքները, բժշկական օգնության և սպասարկման կարգը, առողջապահության համակարգի կազմակերպական, տնտեսական, իրավական ու ֆինանսական հիմքերը:

Դեղային և տեխնոլոգիական քաղաքականությունն  ուղղված է եղել դրանց մատչելիության, անվտանգության և կիրառման արդյունավետության բարձրացմանը:

Բժշկական կրթության և կադրային բնագավառում տարված քաղաքականությունը նպատակաուղղված է եղել կադրային ներուժի օպտիմալացմանը:

 

Կրթություն

 2005 թվականին կրթության ոլորտում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հիմնական խնդիրն է եղել ապահովել ողջ համակարգի բնականոն գործունեությունը և հիմքեր ստեղծել նրա հետագա զարգացման համար՝ կարևորելով ուսման որակի բարձրացման հիմնախնդիրը և քայլեր ձեռնարկելով այն միջազգային չափանիշներին մոտեցնելու համար:

Հանրակրթության որակի բարձրացման հիմնախնդրի իրականացման կարևորագույն պայմանը ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներմուծումն է հանրակրթական դպրոց. հանրապետության բոլոր միջնակարգ և ութամյա դպրոցները ապահովվել են համակարգիչներով՝ 26 աշակերտներին մեկ համակարգիչ հաշվարկով, որը ներկա դրությամբ բավականին լավ ցուցանիշ է համարվում: Առաջիկա տարիներին կիրականացվի ըստ առարկաների համակարգչային ուսուցման ապահովումը: Կրթության որակի գնահատման նոր համակարգի ներդրման նպատակով հաստատվել է «Գիտելիքների գնահատման նոր հայեցակարգը»: Համապատասխան աշխատանքներ են տարվել գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ստեղծման  նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվել է հանրակրթության նոր պետական կրթակարգը և միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչը, ըստ որի 2006 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հանրապետությունում պետք է անցում կատարվի 12-ամյա ընդհանուր միջնակարգ կրթության:

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության ազգային ինստիտուտի» ԼՂՀ մասնաճյուղի միջոցով վերապատրաստվել են 274 ուսուցիչներ, իսկ «Սփյուռք» կենտրոնի կողմից Երևանում անցկացված մեկամսյա դասընթացներում վերապատրաստվել են հայոց լեզվի և գրականության 25 ուսուցիչներ:

2005 թվականին պետական բյուջեով նախատեսված 100.0 միլիոն դրամ գումարի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում, կառուցվել են նոր դպրոցական շենքեր Ասկերանի շրջանի Քռասնի գյուղում, ընթացքում են Իվանյան գյուղի, Ասկերան քաղաքի, Մարտունու շրջանի Եմիշճան գյուղի, Շուշիի շրջանի Եղցահող գյուղի դպրոցների նոր շենքերի շինարարական աշխատանքները£ Ընթացքի մեջ են նաև մի շարք դպրոցների շենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները:

Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների մեկ դրույքին համապատասխան միջին աշխատավարձը՝ ներառյալ լրացուցիչ վարձատրությունը, հասցվել է 50.8 հազար դրամի, համամասնորեն բարձրացվել են նաև արտադպրոցական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների ամսական աշխատավարձերը, միաժամանակ մեկ դրույքի ծանրաբեռնվածությունը սահմանվել է 22 ժամ:

Իրականացվել է 1-3-րդ դասարանների սովորողներին և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին անվճար դասագրքերով ապահովումը:

Որոշակի աշխատանքներ են տարվել միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների հստակեցման, ուսումնական պլանների վերանայման և նրանց գործունեության նորմատիվային հիմքերի ապահովման ուղղությամբ:

Բարձրագույն կրթության ոլորտում կարևորվեց «Բարձրագույն և հետբուհական  մասնագիտական կրթության  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի ընդունումը, որով հիմնավորվեց բարձրագույն կրթական երկաստիճան համակարգը: Մշակման փուլում են գտնվում վերոնշյալ օրենքի հիման վրա  ենթաօրենսդրական դաշտի ստեղծման և նրա իրականացման աշխատանքները, ինչը կբերի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն կրթական համակարգի եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրմանը:

Հանրապետության կրթական համակարգում կարևորագույն իրադարձություններ հանդիսացան Հայոց գրերի գյուտին և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված միջոցառումները, այդ թվում միջազգային գիտաժողովը՝ արտերկրների և Հայաստանի Հանրապետության գիտնականների մասնակցությամբ, ինչպես նաև Քաշաթաղի շրջանի Ալղուլի և մյուս բնակավայրերի հայերի բռնագաղթման 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներն ու գիտաժողովը:

 

Մշակույթ

Մշակույթի ոլորտում առաջնահերթ  նշանակություն է տրվել ազգային մշակույթի պահպանմանը, հանրապետությունում մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, պարարվեստի պահպանմանը, զարգացմանը, տարածմանը, բնակչության մշակութային սպասարկման ձևերի, մեթոդների զարգացմանն ու կատարելագործմանը, Արցախում հայ ժողովրդի ազգային ավանդույթների, հավատալիքների, սովորույթների վերականգնմանը, մատաղ սերնդի շրջանում ազգային գաղափարախոսության ուժեղացմանը:

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել գործող թատրոնների, համույթների, երգչախմբերի և նվագախմբերի ներդաշնակ զարգացմանը, Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի մշակութային օջախների հետ կապերի ամրապնդմանը, փառատոների և հոբելյանական միջոցառումների կազմակերպմանը, հանրապետությունում երաժշտության ու երգարվեստի զարգացման ապահովմանը: 2005 թվականին բոլոր համույթները ապահովվել են ժողգործիքներով և երաժշտական սարքավորումներով:

Համակարգում ընդգրկված երգչախմբերին ու համույթներին համապատասխան միջոցներ են հատկացվել հագուստների ձեռքբերման և նոր ծրագրերի պատրաստման համար:

Առավել ամրապնդվել են երիտասարդական կազմակերպությունների ինքնավարությունը և կապերը Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի երիտասարդական կազմակերպությունների հետ, ընդլայնվել է երիտասարդական միջոցառումների ցանկը, որը  ներառում է ազգային տոների, մշակութային բազմաբնույթ միջոցառումների, ինտելեկտուալ խաղերի կազմակերպումն ու անցկացումը:

Հուշարձանների պահպանության և ուսումնասիրման նպատակով նախատեսված միջոցներով բարեկարգվել են Շուշիի թիվ 2 և Քարագլուխ գյուղատեղի պատմական գերեզմանոցները, Բերդաշենի հուշահամալիրը, պեղումային աշխատանքներ են իրականացվել Աղդամի տարածքում, հաշվառվել Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանների հուշարձանները, և կազմվել է 320 վկայագիր: Միջոցներ են հատկացվել Ամարասի և  Գտչավանքի վերականգնման  նախագծանախահաշվային  փաստաթղթերի պատրաստման համար:

Հուշարձանների քարոզչության ուղղությամբ հրատարակվել են մի շարք գրքույկ-բուկլետներ և հայերեն ու ռուսերեն լեզուներով քարտեզներ:

 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում համայնքային, շրջանային, հանրապետական մարզական միջոցառումների զանգվածայնության ու բազմաձևության ամրապնդման, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի դերի բարձրացման ոլորտում պետական քաղաքականության կատարելագործման, մարզիկների մարզական վարպետության աճի, օլիմպիական շարժման գաղափարների տարածման, հաշմանդամների և մտավոր թույլ զարգացում ունեցող անձանց համար ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու նպաստավոր  պայմանների ստեղծման և այլ ծրագրերի իրականացման նպատակով 2005 թվականին անց են կացվել մի շարք մարզական միջոցառումներ:

ԼՂՀ շրջաններում անց է կացվել թվով 26 միջոցառում: ԼՂՀ հավաքական թիմերը (563 մարզիկներ) 59 անգամ մասնակցել են ՀՀ առաջնություններին, միջազգային մրցաշարերին:

Հայաստանի մարզերի և Երևան քաղաքի հավաքական թիմերի մասնակցությամբ կազմակերպվել և անց են կացվել 14 առաջնություններ և հուշամրցաշարեր:

2005 թվականին ԼՂՀ մարզիկները հաջող հանդես են եկել ՀՀ առաջնություններում՝  սամբո, շախմատ, սեղանի թենիս, աթլետիկա, ձյուդո, ուշու, վոլեյբոլ մարզաձևերից և գրավել 21 առաջին, 24 երկրորդ ու 25 երրորդ մրցանակային տեղեր:

ԼՂՀ մարզիկները զգալի հաջողություններ են ունեցել նաև միջազգային մրցաշարերում: Մասնակցել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության  Սպահան քաղաքում 17-րդ գարնանային երիտասարդական խաղերին, Իսպանիայում` թեքվոնդոյի աշխարհի առաջնությանը, Հունաստանում` բռնցքամարտի աշխարհի առաջնությանը, Թբիլիսիում՝ ձյուդոյի, Բաթումում` սեղանի թենիսի միջազգային մրցաշարերին, Ֆրանսիայում` շախմատի պատանիների առաջնությանը, Թբիլիսիում` «Թիֆլիսյան ձմեռ» միջազգային տուրին:

Անց են կացվել հաշմանդամների մրցումներ տարբեր մարզաձևերից:

 

Տնտեսական քաղաքականություն

Տնտեսական քաղաքականության ոլորտում շարունակվել է հանրապետությունում ստեղծված շուկայական հարաբերությունների զարգացման և կատարելագործման գործընթացը: Մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառության մեջ է դրվել «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որը նպատակ ունի պաշտպանել և խրախուսել տնտեսական մրցակցությունը, ապահովել բարեխիղճ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայր, նպաստել ձեռնարկատիրության զարգացմանը և սպառողների շահերի պաշտպանությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում:

Իրական հատվածում ներդրողների իրավունքների և պարտականությունների հստակեցման, նրանց շահերի պաշտպանման և գործարար ակտիվության բարձրացման նպատակով մշակվել և ներկայացվել են առաջարկություններ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին:

 

Արդյունաբերական քաղաքականություն

2005 թվականին արդյունաբերական համալիրի զարգացման քաղաքականությունը  նպատակաուղղվել է ոլորտի՝ որպես երկրի տնտեսական և քաղաքական անվտանգությունն ապահովող կարևոր գործոնի, դերի և նշանակության վերականգնմանն ու ամրապնդմանը:

Արդյունաբերության զարգացման գործընթացում վճռորոշ դեր է ունեցել բնական ռեսուրսների վրա հիմնված արտադրատեսակների թողարկումը: Այսպես, արդյունաբերական արտադրանքի ողջ ծավալի մեջ հանքագործական արդյունաբերության արտադրանքը կազմել է 36.0%, իսկ  էլեկտրաէներգիայինը՝ 11.3%£ Նշված ճյուղերում 2004 թվականի համեմատ արձանագրվել է համապատասխանաբար  6.5 և 11.7% հավելաճ:

 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը նշանակալի դեր է խաղում երկրի համախառն ներքին արդյունքի ձևավորման գործում: 2005 թվականի տվյալներով ՓՄՁ ոլորտի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում կազմել է շուրջ 27.3 տոկոս:

ՓՄՁ-ն հանդիսանում է հանրապետության տնտեսության դինամիկ զարգացող ոլորտներից մեկը: Միայն 2005 թվականի ընթացքում հանրապետությունում ստեղծվել են շուրջ 610 նոր ՓՄՁ-ի սուբյեկտներ՝ ապահովելով ավելի քան 1000 նոր աշխատատեղեր:

ՓՄՁ ոլորտի պետական աջակցությունն առավել խորացնելու նպատակով 2005 թվականից ընդլայնվել են ՓՄՁ սուբյեկտներին մատուցվելիք ծառայությունների շրջանակները: ՓՄՁ-ի պետական աջակցության 2005 թվականի ծրագրային միջոցառումների շրջանակներում իրականացվել են ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական աջակցության և նրանց կողմից արտադրվող արտադրանքների արտահանման խթանման ծրագրեր, ինչպես նաև խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում: Ծրագրային միջոցառումների շուրջ 75%-ը նպատակաուղղված էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջաններում տնտեսական ակտիվության բարձրացմանը:

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում  ավելի քան 150 ՓՄՁ սուբյեկտների ցուցաբերվել է մեթոդական օգնություն և մատուցվել են խորհրդատվական ու տեղեկատվական ծառայություններ:

 

Գյուղատնտեսություն

Գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարության գործունեության համար ուղենիշ են հանդիսացել Կառավարության գործունեության ծրագիրը և ոլորտում նախատեսված պետական ծրագրերը՝ ուղղված ագրարային բարեփոխումների խորացմանը, շու­կա­յա­կան ենթակառուցվածքների զարգացմանը և տնտեսավարման ձևերի կատարելա­գործմանը, գյուղատնտեսական արտադրության խթանմանը, գյուղատնտեսությունում առկա արտադրական ներուժի արդյունավետ օգտագործմանը և գյուղի սոցիալական զարգացմանը:

Կառավարության կողմից շարունակվել է աջակցությունը տնտեսավարող սուբյեկտներին, մասնավորապես, բարձրորակ սերմերի և հանքային պարարտանյութերի ձեռք բերման, հիվանդությունների դեմ պայքարի, խորհրդատվության և մի շարք այլ ուղղություններով:

Հանրապետության տարածքում մորեխների և մկնանման կրծողների դեմ պայքարն իրականացնելու նպատակով ձեռք են բերվել թունաքիմիկատներ, որոնք բաժանվել են ըստ շրջանների և կազմակերպվել է պայքարն այդ վնասատուների դեմ:

Բնական աղետներից տուժած տնտեսություններին օգնություն ցուցաբերելու և աշնանացանին օժանդակելու նպատակով նշված տնտեսություններին տրամադրվել է 1134 տոննա ցորենի սերմ և 633.0 հազ. լիտր դիզելային վառելիք:

Կարևորելով հանրապետության ոռոգման համակարգի զարգացման ծրագրի իրականացումը, պետական բյուջեից հատկացված միջոցներով իրականացվել են «Խաչեն-Խրամորթ-Խանաբադ» խողովակաշարի շինարարության, «Սովետ-արխ» և «Խաթուն-արխ» ջրատարների ընթացիկ նորոգման, «Խաչեն-Նոր Այգեստան» ոռոգման ջրանցքի վերանորոգման ու Խաչենի ջրամբարի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները:

Գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետների կողմից մշակվել են գյուղատնտեսության ճյուղերի զարգացման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր՝ Շահումյանի շրջանում խոշոր եղջերավոր անասնապահական ճյուղերի զարգացման, տոհմային գործի վերականգնման, թունաբանական լաբորատորիայի ստեղծման, խաղողի և պտղատու կոլեկցիոն այգիների ստեղծման, անասնաբուժական աշխատանքների բարելավման վերաբերյալ և այլն:

 

Քաղաքաշինություն

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում քաղաքաշինության բնագավառում կառավարումը նպատակաուղղվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության գործունեության և մի շարք զարգացման ծրագրերով նախանշված հիմնախնդիրների լուծմանը՝  տարածքների պլանավորման և ճարտարապետության, շինարարության, բնակարանային-կոմունալ, տեխնիկական նորմավորման ու ստանդարտացման և քաղաքաշինության ոլորտում պետական վերահսկողության ու լիցենզավորման բնագավառներում: Աշխատանքներ են կատարվել իրավական դաշտի կատարելագործման ուղղությամբ, որը պայմանավորված է քաղաքաշինական գործունեության բնագավառում գործընթացները կանոնակարգող սկզբունքները միասնականացնելու, հիմնախնդիրների առավել արդյունավետ լուծում ապահովելու անհրաժեշտությամբ:

Տարածքների պլանավորման և ճարտարապետության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունների համագործակցության միջոցառումների ծրագրի համաձայն իրականացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջկենտրոնների գլխավոր հատակագծերի, Շուշի քաղաքի քաղաքաշինական վերականգնման (ներառյալ պատմամշակութային և բնական ժառանգության պահպանման) համալիր ծրագրի և Ստեփանակերտ քաղաքի մանրամասն հատակագծման նախագծերի մշակման համար անհրաժեշտ ծախսերի ճշգրտում£

Բնակարանային-կոմունալ տնտեսության ոլորտում աշխատանքներ են իրականացվել պետական միջամտություն պահանջող բնական աղետների հետևանքով անօթևան մնացած, ինչպես նաև բնակչության համար վտանգավոր դարձած վթարային տներում բնակվող ընտանիքների, զոհված զինծառայողների և հրետակոծությունից տուժած ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ:

Շինարարության և վերականգնման ծրագրերի ոլորտում շարունակվել է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների վերակառուցման ծրագրի» իրականացումը: Աշխատանքներ են տարվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման, շահագործման և ձմեռային պահպանման, բնակավայրերը սնուցող և ներտնտեսական գազատար գծերի կառուցման, ինչպես նաև մի շարք բնակավայրերի էլեկտրիֆիկացման ուղղությամբ:

 

Զբոսաշրջություն

Զբոսաշրջության բնագավառում աշխատանքներ են տարվել ոլորտի զարգացման ծրագրի մշակման, զբոսաշրջության զարգացմանն անհրաժեշտ համապատասխան իրավական դաշտի ստեղծման ուղղությամբ: Մասնավորապես, մշակվել և գործողության մեջ են դրվել այս բնագավառը կարգավորող լիցենզավորման և որակավորման կարգերը:

Իրականացվել են միջոցառումներ զբոսաշրջության ոլորտի գովազդային-տեղեկատվական ապահովման համակարգի  ստեղծման համար:

 

Սպառողական շուկա

Սպառողական շուկայի կարգավորման ոլորտում իրականացվող միջոցառումները հիմնա­կանում ուղղ­ված են եղել առևտրի և բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների բնագավառում առկա հիմ­նախնդիր­ների լուծմանը և սպառողների իրավունքների պաշտպանությանը: Մշակվել և Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը, որը նպատակաուղղված է առևտրի և ծառայությունների ոլորտում իրականացվող գործունեության կանոնակարգմանը, ինչպես նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության ապահովմանը:

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ԼՂՀ օրենքի դրույթների ապահովման նպատակով ընդունվել են մի շարք նորմատիվ ակտեր, որոնք հնարավորություն են ստեղծում որակի տեսչության աշխատանքների կազմակերպման համար:

Որակի տեսչության կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել են առևտրային կետերի ստուգումներ` ուղղված արտադրանքի որակի, համապատասխանության գնահատման սերտիֆիկատների առկայության և առևտրի կանոնների պահպանմանը:

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում շեշտը դրվել է ճյուղի զարգացման համար անհրաժեշտ կադրային հիմքի պատրաստման և էլեկտրոնային (ցանցային) տնտեսության զարգացման վրա: Թվային համակարգի զարգացման նպատակով մշակվել են «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների նախագծերը և դրանցից բխող մի շարք նորմատիվ ակտեր:

 

Էներգետիկա

Հաշվետու տարում էներգետիկայի բնագավառում աշխատանքներն ուղղվել են բաշխիչ ցանցերի և սարքավորումների հուսալիության, վթարների վերացման օպերատիվության, էլեկտրաէներգիայի հաշվառման ճշտության, վճարների հավաքագրման աստիճանի բարձրացմանը, տեխնիկական և գերնորմատիվային կորուստների նվազեցմանը: Հաշվետու տարում «Արցախէներգո» ՓԲԸ կողմից առաքվել է 199.4 մլն կվտ.ժ. էլեկտրաէներգիա (նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցելով 6.5 %-ով), միաժամանակ կրճատվել են կոմերցիոն կորուստները (10.3 %` 2004 թվականին, 8.6 %` 2005 թվականին):

2005 թվականին էներգետիկայի զարգացմանն է ուղղվել շուրջ 400 մլն դրամ: Լրիվությամբ ավարտվել են 0.4-110 կվ լարման ենթակայանների և մի շարք օդային գծերի ընթացիկ վերանորոգումները:

2005 թվականին «Արցախէներգո» ՓԲԸ կողմից ավարտվել է 110 կվ լարման «Հաթերք» ենթակայանի  վերակառուցումը, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան 90.0 մլն դրամ, որից 27.5 մլն դրամի ներդրումները կատարվել են 2005 թվականին: Դա հնարավորություն է տվել բարձրացնել Մարտակերտի և Շահումյանի շրջանների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը, «Թարթառ» հէկ-Ստեփանակերտ 110 կվ լարման օդային գծի շահագործման հուսալիությունը, վթարների վերացման օպերատիվությունը: Հադրութի շրջանի բնակավայրերի էլեկտրամատակարարման հուսալիության բարձրացման համար վերակառուցվել է 35 կվ լարման Ծակուռի-Հադրութ օդային գիծը՝ 21.1մլն դրամ արժեքով: Որոշակի աշխատանքներ են իրականացվել հանրապետության շրջաններում 0.4-10 կվ լարման  օդային գծերի վերակառուցման ուղղությամբ:

 
Հեռուստառադիոհաղորդումներ

Հեռուստառադիոհաղորդումների հասանելիության աստիճանի և սփռման տարածքի ավելացման նպատակով 2005 թվականի պետբյուջեից հատկացվել է 17 մլն դրամ Հին շեն, Աշան և Տումի բնակավայրերում հեռակայանների տեղադրման համար: Կապիտալ ներդրումներ են կատարվել նաև «Արցախկապ» ՓԲԸ սեփական միջոցներից: Տարվա ընթացքում տեղադրվել են նոր 7 հատ հեռուստահաղորդակ և մեկ հատ ռադիոհաղորդակ: Կատարված աշխատանքների արդյունքում սփռման տարածքի մեջ են ընդգրկվել 18 նոր բնակավայրեր:

 

Անշարժ գույքի կադաստր

Անշարժ գույքի կադաստրի բնագավառում օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով մշակվել և ընդունվել են «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքները, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորող մի շարք կառավարության որոշումներ և գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտեր:

Կադաստրային քարտեզագրման բնագավառում իրականացվել են աշխատանքներ հանրապետության 5 շրջանների 30 գյուղական համայնքներում` 28903  միավոր  անշարժ  գույքի նկատմամբ, թվայնացվել և ստեղծվել են այդ համայնքների կադաստրային թվային քարտեզները: Արդյունքում ձեռք են բերվել անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ գրաֆիկական և տեքստային տվյալներ:

Անշարժ գույքի հաշվառման ոլորտում իրավունքների առաջին պետական գրանցման շրջանակներում իրականացվել են 10489 միավոր շենքերի և շինությունների սեփականաշնորհված գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի չափագրման և սկզբնական հաշվառման աշխատանքներ, 13044 միավորի նկատմամբ կատարվել է իրավունքների պետական գրանցում: Հանրապետության  105  համայնքներում իրականացվել են հողերի սկզբնական հաշվառման  և հողային հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներ: Կազմվել է ԼՂՀ հողային ֆոնդի տարեկան հաշվետվությունը (հողային հաշվեկշիռը) 2005 թվականի   հուլիսի 1-ի դրությամբ:

Հողաշինարարության ոլորտում իրականացվել են 34 համայնքների պետական սեփականություն հանդիսացող հողերն անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքներին փոխանցելու համար անվանացանկերի և հատակագծերի պատրաստման աշխատանքներ: Իրականացվել են 90 համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման և ճշգրտման աշխատանքներ:

Գույքահարկի  և  հողի  հարկի  բազայի ստեղծման նպատակով գնահատվել են 511 միավոր  (214 հա) հողեր, իրականացվել են 11780 միավոր շենքերի, շինությունների կադաստրային գնահատման աշխատանքներ, որոնք սահմանված կարգով տրամադրվել են հարկային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին:

Անշարժ գույքի տեղեկատվական բանկի ստեղծման նպատակով իրականացվել է 25715 միավոր քարտեզագրված անշարժ գույքի միավորների մուտքագրման, թվայնացման և  էլեկտրոնային  քարտեզների կազմման աշխատանքներ: 

Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունների համագործակցության ծրագրի շրջանակներում ԼՂՀ տարածքում շարունակվում են իրականացվել WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգի 0-ական, 1-ին, 2-րդ դասի ցանցի կետերի զարգացման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բարձունքային I և II դասի նիվելիրացման ցանցի ստեղծման աշխատանքները:

 

Հարկային քաղաքականություն

2005 թվականին հարկային քաղաքականությունն ուղղված է եղել հարկային օրենսդրու­թյան հստա­կեց­մանն ու պարզեցմանը՝ ապահովելով կառա­վա­րության կողմից իրականացվող բարեփոխումների շարունա­կական և արդյունավետ իրա­կա­նացումը, պահպանելով և ավելացնելով ոլոր­տում նկատվող դրական միտումներ: Հարկային օրենսդրությունում առկա հակասությունների վերացման խնդիրների լուծումը, ինչպես նաև հարկ վճարողների իրավունքների պաշտպանությունը հանդիսացել են հարկային օրենսդրության փոփոխությունների առանցքային հարցերից մեկը:

Հարկային քաղաքականության մեջ առավել կարևորվել է վարչարարության բնագավառում միջոցառումների իրականացումը, որի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցները մեծապես նպաստել են բյուջետային եկամուտների հավաքելիության մակարդակի աճին:

Մեծ նշանակություն տալով հարկատուների շահերի  պաշտպանությանը՝ բարձրացվել է հարկատուների իրազեկման աշխատանքների ծավալն ու որակը: Հարկային ծառայության կողմից տնտեսավարող սուբյեկտների շրջանում պարբերաբար անց են կացվել սեմինարներ, որոնք նպատակ են հետապնդում պարզաբանումներ և խորհրդատվություններ տալ հարկային օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ: Աշխատանքներ են տարվել հարկային ծառայության գործունեության հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովման ուղղությամբ:

  Աուդիտորական գործունեության և հաշվապահական հաշվառման կարգավորման բնագավառ

2005 թվականին շարունակվել է աուդիտորական գործունեության և հաշվապահական հաշվառման բնագավառների բարեփոխման քաղաքականությունը, որն ուղղված էր նշված համակարգերը կարգավորող օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանը:

Հաշվապահական հաշվառման բնագավառում օրենսդրորեն հստակեցվել է որակավորման ենթակա հաշվապահների պարտադիր պահանջը առևտրային կազմակերպությունների համար: Միաժամանակ ընդունվել են հաշվապահների որակավորման կարգից բխող և պարտադիր պայմաններ սահմանող մի շարք իրավական ակտեր:

Աուդիտորական գործունեության բնագավառում փոփոխության է ենթարկվել համակարգը կարգավորող «Աուդիտորական գործունեության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը, ըստ որի աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվելու համար որակավորման քննություն անցկացնելու լիազորություն է վերապահվել նաև լիազոր մարմնին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը: Կիրառության մեջ են դրվել նաև աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող աուդիտի ստանդարտները:

 

Ապահովագրական համակարգ

2005 թվականին շարունակվել է բնագավառի զարգացման ուղղությամբ տարվող քաղաքականությունը: Իրականացվել են օրենսդրական դաշտի կարգավորման միջոցառումներ, որոնց նպատակն էր նպաստել ապահովագրական համակարգի կայացմանը, ապահովագրական շու­կայի վերահսկողության մեխանիզմների կատարելագործմանը, ապահո­վադիրների շահերի պաշտ­պա­նության մակարդակի բարձրացմանը և, ընդհանրապես, ապահովագրական համակարգի կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ նա­խա­պայ­ման­ների ստեղծմանը: Մասնավորապես, 2005 թվականի ընթացքում մշակվել և ընդունվել են «Ապահովագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքից բխող «Ապահովագրական վկայագրերի հաշվառման, պահպանման և լիազորված պետական կառավարման մարմին եռամսյակային հաշվետվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին», «Ապահովագրական գործակալի գործունեության կանոնակարգի օրինակելի ձևը, դրանում ներառվող պայմանները և առանձնահատկությունները հաստատելու մասին», «Ապահովագրական սակագների հիմնավորման կարգը սահմանելու մասին» ԼՂՀ կառավարության որոշումները:

 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

2005 թվականի  պետական բյուջեի եկամուտների

վերլուծությունը

 

2005 թվականի ԼՂՀ  պետական բյուջեի եկամուտները  կազմել են  6570113.0 հազար դրամ՝ 1.3%-ով գերազանցելով նույն ժամանակահատվածի ծրագրով նախատես­ված մուտքերի մակարդակը:

 

2004 թվականի համեմատ 2005 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները աճել են 43.1%- ով կամ 1979921.8 հազար դրամով:

 

2005 թվականի ընթացքում պետական բյուջեի եկամուտների կառուցվածքը զգալի փոփոխություն է կրել: Դրանցից 5377250.1 հազար դրամը բաժին է ընկել հարկերին և տուրքերին` նախորդ տարվա 3461215.2 հազար դրամի դիմաց, ոչ հարկային և կապիտալի գործառնություններից ստացված եկամուտները կազմել են համապատասխանորեն 673596.1 հազար դրամ և 519266.8 հազար դրամ, նախորդ տարվա 607937.0 հազար դրամ և 521039.0 հազար դրամի դիմաց:

 

2005 թվականի ԼՂՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են շուրջ­­­ 5010294.8 հազար դրամ՝ 7.5%-ով գերազանցելով ծրագրային մուտքերը, ինչի արդյունքում պետական բյուջեն համալրվել է լրացուցիչ 350291.4 հազար դրամով: Ծրագրի գերազանցումն պայմանավորված է հարկային մարմնի կողմից ապահովված մուտքերի գերակատարմամբ: Հարկային եկամուտներն անցած ժամանակա­հատվածում ունեցել են պլանի նկատմամբ կայուն աճի բարձր տեմպեր:


2004 թվականի  համեմատ պետական բյուջեի հարկային եկամուտներն աճել են 1853989.8 հազար դրամով: Հատկանշական է, որ բոլոր հարկատեսակների գծով արձանագրվել են աճի բարձր տեմպեր:


2005 թվականին ավելացված արժեքի հարկի գծով պետական բյուջեի մուտքերը կազմել են 2369579.0 հազար դրամ՝ ապահովելով  հարկային եկամուտների 47.3%-ը և ընդհանուր բյուջետային եկամուտների 36.1%-ը:

Պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կազմում ԱԱՀ-ից հետո իր կշռով  երկրորդ հարկատեսակը  եկամտահարկն է: Հաշվետու տարում ապահովվել է 901773.9 հազար դրամի մուտքեր՝ կազմելով պետական բյուջեի հարկային եկամուտների 18.0%-ը և ընդհանուր բյուջետային եկամուտների 13.7%-ը: 2004 թվականի  համեմատ եկամտահարկի գծով պետական բյուջեի մուտքերն աճել են 62.2%-ով կամ 345766.0 հազար դրամով:

Եկամտահարկի գծով պետական բյուջեի մուտքերի ավելացումն պայմանավորված է հանրապետությունում տնտեսական աճի, նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ, մի շարք ոլորտներում աշխատավարձերի բարձրացմամբ և հարկային մարմինների կողմից վարչարարության բարելավմամբ:

2005 թվականին շահութահարկի գծով պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 384302.4 հազար դրամ՝ ապահովելով հարկային եկամուտների 7.7%-ը և ընդհանուր բյուջետային եկամուտների 5.8%-ը, պլանավորված ցուցանիշը գերակատարվել է  0.4%-ով կամ 1503.4 հազար դրամով, նախորդ տարվա համեմատ  գերակատարվել է 21.0%-ով կամ 66742.2 հազար դրամով:

Պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կազմում ակցիզային հարկի հաշվին ապահովվել է 351467.1 հազար դրամի մուտքեր՝ կազմելով պետական բյուջեի հարկային եկամուտների 7.0%-ը, և ընդհանուր բյուջետային եկամուտների 5.3%-ը: Նշված հարկատեսակի գծով հաշվետու ժամանակաշրջանի պլանավորված ցուցանիշը գերակատարվել է 0.2 %-ով կամ 687.1 հազար դրամով:

Հաշվետու տարվա ընթացքում պետական բյուջե մուտքագրված հաստատագրված վճարների գումարը կազմել է 176182.8 հազար դրամ, ապահովելով պետական բյուջեի հարկային եկամուտների 3.5%-ը, հաշվետու ժամանակաշրջանի պլանավորված ցուցանիշը գերակատարվել է 2.5%-ով կամ 4307.8  հազար դրամով:

Նախորդ տարվա համեմատ հաստատագրված վճարների գծով մուտքերն աճել են 27744.6 հազար դրամով կամ 18.7%-ով: 

2005 թվականի ընթացքում պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտների 7.4%-ն ապահովվել է առևտրի հարկի հաշվին: Այս հարկատեսակի գծով մուտքերը կազմել են 369998.4 հազար դրամ` 72.7%-ով գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը, հաշվետու ժամանակաշրջանի պլանավորված ցուցանիշը գերակատարվել է 53.2%-ով կամ 128441.4 հազար դրամով: Մուտքերի նմանատիպ աճը պայմանավորված է հարկային վարչարարության բարելավմամբ, ինչպես նաև նշված հարկով հարկվող ոլորտի իրացման շրջանառության աճով (բնակչության դրամական եկամուտների աճ, ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների քանակական աճ):

Բնական պաշարների օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանման վճարների գծով 2005 թվականի  պետական բյուջե է մուտքագրվել 245355.3 հազար դրամ՝ նախատեսված մուտքերը գերակատարվել են 355.2 հազար դրամով: Բնական պաշարների օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանման վճարները նախորդ տարվա համեմատ աճել են 13.9%-ով կամ 30012.5 հազար դրամով:

Ավտոճանապարհների շինարարության և նորոգման համար կատարվող մասհանումների մուտքերը հաշվետու տարում կազմել են 183523.9 հազար դրամ:  Նախատեսված ցուցանիշը գերակատարվել է 2639.9 հազար դրամով կամ 1.5%-ով, նախորդ տարվա համեմատ ապահովելով 19.6% կամ 30166.8  հազար դրամի աճ: Այլ հարկային եկամուտների գծով  2005 թվականի մուտքերը կազմել են 28112.1 հազար դրամ, որը ծրագրավորված ցուցանիշը գերազանցել է  5827.1 հազար դրամով կամ 26.1%-ով:

 

Պետական տուրք

Պետական տուրքի գծով 2005 թվականի բյուջեի մուտքերը կազմել են 366955.3 հազար դրամ՝ ապահովելով պետական բյուջեի եկամուտների 5.6%-ը: Պետական տուրքի գծով մուտքերը 1.4%-ով գերազանցել են ծրագրով նախատեսված ցուցանիշը, ինչի արդյունքում բյուջեն համալրվել է լրացուցիչ 4955.3 հազար դրամով: Նախորդ տարվա համեմատ  պետական տուրքի գծով մուտքերն աճել են 20.3%-ով  կամ 62045.1 հազար  դրամով:

 

Ոչ հարկային եկամուտներ

2005 թվականի ԼՂՀ պետական բյուջեի ոչ հարկային եկամուտները կազմել են 673596.1 հազար դրամ կամ նախատեսված ցուցանիշի 69.9%-ը:

2005 թվականի ընթացքում որպես պետական գույքի վարձակալության և օգտագործման վարձավճարներ պետական բյուջե է մուտքագրվել 190790.0 հազար դրամ՝ ապահովելով ծրագրային ցուցանիշի 57.7%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ նշված եկամուտներն աճել են 31.0%-ով կամ 45144.8 հազար դրամով:

Բաժնետիրական կապիտալում ներդրումներից ստացվող շահաբաժինները կազմել են 367119.8 հազար դրամ՝ ապահովելով ծրագրավորված ցուցանիշի 72.4%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ նշված եկամտատեսակի գծով պետական բյուջեի մուտքերը ավելացել են 83.0%-ով կամ 166526.3 հազար դրամով:      

 Պետական բյուջեից տրված վարկերի վերադարձից բյուջեի մուտքերը կազմել են 44771.6 հազար դրամ, որը պլանավորված ցուցանիշի 89.5%-ն է:

Վարկերի դիմաց տոկոսավճարները կազմել են 7541.4 հազար դրամ, պլանավորված ցուցանիշը կատարվել է 75.4%-ով:

Բռնագրավված և տիրազուրկ գույքի իրացումից մուտքերը կազմել են 1195.3 հազար  դրամ կամ պլանավորված ցուցանիշի 23.9%-ը:

Գործադիր և դատական մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքերը կազմել են 47824.7 հազար դրամ կամ պլանային ցուցանիշը գերակատարվել է 19.6%-ով:

Այլ ոչ հարկային եկամուտների գծով մուտքերը կազմել են 14353.3 հազար դրամ կամ նախատեսված ցուցանիշի 71.8%-ը:

 

Կապիտալի գործառնություններից եկամուտներ

Կապիտալի գործառնությունից պետական բյուջեի եկամուտները 2005 թվականին կազմել են 519266.8 հազար դրամ, որից 267264.1 հազար դրամը` պետական գույքի օտարումից, իսկ 252002.7 հազար դրամը` պետական գույքի մասնավորեցումից: Կապիտալի գործառնությունից եկամուտները նախատեսված ցուցանիշը գերազանցել են 3.9%-ով կամ 19266.8 հազար դրամով: Պետական բյուջեի նշված եկամտատեսակով աճը պայմանավորված է նախորդ տարիներին մի շարք  մասնավորեցված պետական ձեռնարկությունների դիմաց 2005 թվականին վճարված գումարներով, ինչպես նաև  պետական մասնավորեցվող գույքի նկատմամբ հետաքրքրության աճով՝ թե ներքին, և թե արտաքին տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից:

 
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորում

2005 թվականի  պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուր են հանդիսացել ՀՀ-ից ստացված միջպետական վարկը և ընթացիկ տարվա բյուջեի միջոցների տարեսկզբի մնացորդը, որոնք համապատասխանաբար կազմել են 13636600.0 հազար դրամ և 1701652.3 հազար դրամ:

ԼՂՀ պետական բյուջեի  հանդեպ  01.01.2006 թվականի  դրությամբ ապառքները կազմել են 441390.5 հազար  դրամ, այդ թվում  շահաբաժինների գծով  90000.0  հազար դրամ:

  2005 թվականի  պետական բյուջեի ծախսերի վերլուծությունը

 

2005 թվականի ընթացքում ԼՂՀ պետական  բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվել են շուրջ 20246000.4 հազար դրամի ծախսեր՝ կազմելով տարեկան ծրագրի 94.5%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ 2005 թվականին բյուջետային ծախսերը աճել են 39.6%-ով  կամ  5741323.5 հազար դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է կրթության, մշակույթի և սպորտի, առողջապահության, սոցիալական ապահովության և գյուղատնտեսության ոլորտներում կատարված  հատկացումների էական  աճով: Նշված հինգ ոլորտներում ծախսվել է ամբողջ բյուջեի  49.8 %-ը կամ 10079295.6 հազար դրամ:

Պաշտպանության և հասարակական կարգի պահպանության և անվտանգության բնագավառներին ուղղված հատկացումները նախորդ տարվա համեմատ նույնպես աճել են շուրջ 322641.6 հազար դրամով՝ կազմելով ընդհանուր ծախսերի 1.6  %-ը:

 

Գործառական դասակարգում

       Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ

2005 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ընդհանուր բնույթի պետական ծառայությունների ծախսերին հատկացվել է շուրջ 1781615.3 հազար դրամ: Նշված գումարում ներառված են նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության նյութական խրախուսման և սոցիալական զարգացման ֆոնդից կատարված հատկացումները, որոնք կազմել են մոտ  20405.5 հազար դրամ, առանց որի խմբի ծախսերի կատարողականը կազմել է 87.3%: Շեղումը հիմնականում առաջացել է օրենսդիր և պետական կառավարման մարմինների, պետական ֆինանսական կառավարման և արտաքին  քաղաքական գործունեության  ծրագրերի գծով:

Օրենսդիր մարմնի և պետական կառավարման մարմինների ծախսերը հաշվետու  տարում կազմել են շուրջ 703082.3 հազար դրամ՝ ապահովելով նախատեսված ծախսերի 81.4%-ը: Նախորդ տարվա  համեմատ  օրենսդիր մարմնի և պետական կառավարման  մարմինների ծախսերն ավելացել են 7.4%-ով՝ հիմնականում պայմանավորված աշխատավարձերի բարձրացմամբ և ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերի աճով:

Շուրջ 438768.2 հազար դրամ են կազմել պետական ֆինանսական կառավարման բնագավառի ծախսերը, որից  20405.5  հազար դրամը, ինչպես նշվեց,  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության նյութական խրախուսման և սոցիալական զարգացման ֆոնդից կատարված հատկացումներն են: Պետական բյուջեի տարեկան ծրագրով ֆինանսական կառավարման բնագավառին հատկացումները կատարվել են  94.6%-ով:  Նշված միջոցներն ուղղվել են պետական ֆինանսական կառավարում իրականացնող մարմինների պահպանման ծախսերի ֆինանսավորմանը:      

Արտաքին քաղաքական գործունեության բնագավառի ծախսերը կազմել են  171989.3  հազար դրամ՝ ապահովելով 83.4% կատարողական, որի հիմնական մասն ուղղվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության և  արտերկրներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցչությունների  պահպանմանը:

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեության  ծախսերը հաշվետու տարում կազմել են շուրջ 77197.3 հազար դրամ՝ 90.2%-ով ապահովելով ծրագրի կատարումը և 17.4%-ով գերազանցելով 2004 թվականի  հատկացումները:

Շուրջ 84438.2 հազար դրամ են կազմել ընտրությունների և հանրաքվեների գծով ծախսերը, որոնց կատարողականը  կազմել է 99.6%:

Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայությունների ծախսերը կազմել են 306140.0 հազար դրամ՝ 98.1%-ով  ապահովելով ծրագրի կատարումը:

                                                                                                                                                                    Հասարակական կարգի պահպանություն, ազգային անվտանգություն և 

դատական գործունեություն

Հասարակական կարգի պահպանության, ազգային անվտանգության և դատական գործունեության բնագավառներին ԼՂՀ 2005 թվականի պետական բյուջեից տրամադրվել է 1382297.3  հազար դրամ՝  4.0%-ով կամ 57292.0 հազար դրամով զիջելով ծրագրային ցուցանիշը:

Խմբի ծախսերի 60.7%-ը հատկացվել է հասարակական կարգի պահպանությանը՝ կազմելով մոտ  839194.8 հազար դրամ և 95.9%-ով կատարելով տարեկան ծրագիրը: Նախորդ տարվա համեմատ այս ուղղությամբ իրականացված ծախսերն ավելացել են 19.1%-ով կամ 134815.4 հազար դրամով: 

96.5%-ով ֆինանսավորվել են ազգային անվտանգության  ծախսերը, կազմելով շուրջ 288954.2  հազար դրամ: 2004 թվականի համեմատ վերջինիս աճը կազմել է 64.6% կամ 113375.9  հազար դրամ:

Դատական համակարգի պահպանմանը 2005 թվականի պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 254148.3 հազար դրամ, որը 4.1%-ով ցածր է նախատեսված մակարդակից:

2005 թվականին հասարակական կարգի պահպանությանը, անվտանգությանը և դատական գործունեությանը հատկացված ծախսերի բաժինը պետական բյուջեի ընդհանուր ծախսերում կազմել է   6.8%` նախորդ տարվա  7.7%-ի դիմաց:

 

Կրթություն  և գիտություն

2005 թվականի ԼՂՀ պետական բյուջեի ծախսերի 16.3 %-ն ուղղվել է կրթության և գիտության  ոլորտի ֆինանսավորմանը՝  կազմելով  3298814.9  հազար դրամ: Տարեկան  ծրագիրը կատարվել է 94.3 %-ով: 2004 թվականի համեմատ կրթության և գիտության ոլորտի բյուջեով գրեթե բոլոր ուղղություններով արձանագրվել է հատկացումների աճ, որի արդյունքում ընդհանուր առմամբ ծախսերն ավելացել են 44.9%-ով, որը հիմնականում պայմանավորված է հանրակրթության, արտադպրոցական դաստիարակության, ինչպես նաև միջին մասնագիտական և բարձրագույն ու հետբուհական ուսուցման պետական պատվերի ուղղություններով ծախսերի ավելացմամբ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում  75188.1 հազար դրամ հատկացվել է  ոլորտում պետական կառավարում իրականացնող մարմնի՝ ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարության համակարգի պահպանմանը, որը կազմել է նախատեսված ծախսերի 99.4%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ   կրթության և գիտության   ոլորտի պետական կառավարման  ծախսերն ավելացել են 16.4%-ով  կամ 10603.7 հազար դրամով, որը հիմնականում բացատրվում է 2005 թվականին քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացմամբ:

Խմբի ծախսերի 82.2%-ն ուղղվել է տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության համակարգին՝ կազմելով 2713139.8 հազար դրամ: Կատարողականի ցուցանիշը  կազմել է 97.4%: 2004 թվականի համեմատ այս բնագավառի ծախսերն ավելացել են 49.2%-ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է դպրոցների մանկավարժական, վարչական, ուսումնաօժանդակ և տնտեսական աշխատողների աշխատավարձերի և  պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների աճով:

Նախադպրոցական կրթության գծով 2005 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 19809.0 հազար դրամ կամ ապահովել են ծրագրային հատկացումների  99.7%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ կատարված ծախսերն աճել են  18.1%-ով կամ 3030.4 հազար դրամով:

Նախորդ տարվա համեմատ ավելացել են դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման, տարրական դասարանների աշակերտներին անվճար դասագրքերով ապահովման, օլիմպիադաների անցկացման, ինչպես նաև կրթօջախների  նորոգման գծով հատկացումները, որոնք 2005 թվականին  նախատեսված ամբողջ ծավալով ֆինանսավորվել են:

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակեպման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված էր 15500.0 հազար դրամ, որի ֆինանսավորումը, ըստ  նախահաշվի, կատարվել է ամբողջությամբ: Դասագրքերի ձեռք բերման  նպատակով պետական բյուջեով  նախատեսված  21400.0 հազար դրամը ֆինանսավորվել է ամբողջությամբ: 2005 թվականին անց է կացվել հանրապետության դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլը հանրակրթական առարկաներից£ Ծրագրին բյուջեով նախատեսված էր հատկացնել 1959.3 հազար դրամ, ֆինանսավորվել է ըստ նախահաշվի 1927.1 հազար դրամ:

Արտադպրոցական  դաստիարակության գծով 2005 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 65404.1 հազար դրամ կամ ապահովել են ծրագրային հատկացումների  98.1%-ը:

Միջին մասնագիտական  կրթական հաստատությունների պահպանմանը 2005 թվականի բյուջեից տրամադրվել է ավելի քան 156462.8 հազար դրամ, 96.6%-ով ապահովելով ծրագրի կատարումը: Նախորդ տարվա համեմատ կատարված ծախսերն աճել են   67.8%-ով կամ 63207.0 հազար դրամով:

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում կատարված բյուջետային ծախսերը 2005 թվականին կազմել են 254999.2 հազար դրամ, 97.3%-ով ապահովել ծրագրի կատարումը: 2004 թվականի համեմատ ծախսերը աճել են  12.4%-ով կամ 28179.6 հազար դրամով:

4859.4 հազար դրամ կազմել են լրացուցիչ կրթության համակարգին ուղղված ծախսերը: Նշված գումարը հատկացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման համար:

2005 թվականի ընթացքում գիտության ոլորտին տրամադրված միջոցները կազմել են շուրջ   8952.5 հազար դրամ :

Ընդհանուր բյուջետային ծախսերում կրթության և գիտության ոլորտի ծախսերի տեսակարար կշիռը նախորդ տարվա համեմատ ունեցել է զգալի աճ՝ 15.7%-ից հասնելով 16.3%-ի:

 

 Առողջապահություն   

2005 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից առողջապահության ոլորտի ծախսերին ուղղվել է շուրջ 1138404.1 հազար դրամ՝  կազմելով  ծրագրի  94.1%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ պետական առողջապահական ծախսերն ավելացել են 42.6%-ով կամ 340171.0 հազար դրամով, որի հիմնական մասն ուղղվել է առաջնային բուժօգնության և հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագրերի ֆինանսավորման ավելացմանը՝ պայմանավորված այս բնագավառում պետական պատվերի ծավալների աճով և մեկ հիվանդի բուժման ծախսերի ավելացմամբ: Հաշվետու ժամանակահատվածում  33682.4 հազար դրամ հատկացվել է ոլորտում պետական կառավարում իրականացնող մարմնի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համակարգի պահպանմանը:

Առողջապահական ծախսերի 49.8%-ն ուղղվել է հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագրերի ֆինանսավորմանը: Այն կազմել է շուրջ 567352.2 հազար դրամ: 2004 թվականի համեմատ հիվանդանոցային բուժօգնության ծախսերն ավելացել են 27.3%-ով կամ 121576.0 հազար դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է անհետաձգելի բուժօգնության, բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության, մինչև 15 տարեկան երեխաներին  բուժօգնության  ծախսերի աճով:

2005 թվականին ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է «Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով պետական պատվեր» ծրագրի իրականացումը, որի համար հատկացվել է  5375.0 հազար դրամ:

«Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության գծով պետական պատվեր» ծրագրով հատկացվել է  39872.3 հազար դրամ: Նախորդ տարվա համեմատ այս ծրագրի գծով ծախսերն աճել են  21.4%-ով՝ պայմանավորված մեկ հիվանդի մեկ օրվա բուժման միջինացված արժեքի բարձրացմամբ:

«Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների  բժշկական օգնության գծով պետական պատվեր»  ծրագրով հատկացվել է  31631.8 հազար դրամ: Նախորդ տարվա համեմատ ծախսերն աճել են  28.3%-ով:

«Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության պետական պատվեր» ծրագրով 2005 թվականի պետական բյուջեից հատկացվել է ավելի քան 39248.9 հազար դրամ: Նախորդ տարվա համեմատ ծախսերն աճել են  33.8%-ով:

«Անհետաձգելի բժշկական օգնության գծով պետական պատվեր» ծրագրով հատկացվել է 68688.6 հազար դրամ: Նախորդ տարվա համեմատ ծախսերն աճել են 28.1%-ով:

«Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության  գծով պետական պատվեր» ծրագրի շրջանակներում նախորդ տարվա 122392.2  հազար դրամի դիմաց հատկացվել է  147929.6 հազար դրամ:

Հիվանդանոցային բուժօգնությունից հետո առողջապահության ոլորտում բյուջետային հատկացումների հաջորդ խոշոր ենթախումբը բնակչության  առողջության առաջնային պահպանումն է: 2005 թվականի պետական բյուջեից առաջնային բուժօգնության գծով հատկացումները կատարվել են նախատեսված ծրագրի 90.1%-ով: Առաջնային բուժօգնության շրջանակներում իրականացվել են  ութ ծրագրեր՝ մինչև 15 տարեկան երեխաների  առողջության առաջնային պահպանման, 15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց բուժօգնության, տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության, հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության, չարորակ նորագոյացությունների բուժօգնության, մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բուժօգնության, մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության և զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով ծախսերը: Նախորդ տարվա համեմատ առաջնային բուժօգնության ծախսերի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է դեղորայքային ծախսերի ավելացմամբ, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական մեկ հաճախման գնի բարձրացմամբ:

«15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց առողջության առաջնային պահպանման գծով պետական պատվեր» ծրագրով 2005 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեով հատկացվել է 146068.0 հազար դրամ: «Մինչև 15 տարեկան երեխաների առողջության առաջնային պահպանման  գծով պետական պատվեր» ծրագրով հատկացվել է 87300.8 հազար դրամ: «Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության գծով պետական պատվեր» ծրագրով հատկացվել է 4014.3 հազար դրամ£

2005 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից 92244.8 հազար դրամ տրամադրվել է հիգենիկ-հակահամաճարակային ծառայության ծրագրի իրականացմանը՝ ամբողջությամբ ապահովելով դրա կատարումը: 2004 թվականի համեմատ նշված հատկացումներն աճել են 15.9%-ով՝ պայմանավորված աշխատավարձի բարձրացմամբ, ինչպես նաև ապրանքների ձեռք  բերման ու ծառայությունների մատուցման ծախսերի ավելացմամբ: Հատկացված գումարի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք վարակիչ հիվանդությունների դեմ կանխարգելիչ պատվաստումների հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքներ և հսկողություն, բնակչության հիգենիկ և հակահամաճարակային անվտանգության ապահովման կազմակերպական-մեթոդական կանոնակարգում:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեից 155169.7  հազար դրամ հատկացվել է մի շարք այլ առողջապահական ծրագրերի, այդ թվում՝ դեղորայքային ապահովում և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների, կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների, գործիքների և տրանսպորտի ձեռք բերման, այլ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների սուբսիդավորման նպատակով:

Ամփոփելով նշենք, որ առողջապահության բնագավառի ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի համախառն ծախսերում աճել է՝  2004 թվականի 5.5%-ից հասնելով  5.6%-ի:

 

Սոցիալական ապահովագրություն և սոցիալական ապահովություն

2005 թվականի ընթացքում պետական բյուջեից ոլորտում կատարված հատկացումները կազմել են շուրջ 4268183.0 հազար դրամ՝ ապահովելով 95.1% կատարողական: Նախորդ տարվա համեմատ սոցիալական ոլորտի ծախսերն ավելացել են 7.5%-ով կամ 298762.5 հազար դրամով:

2005 թվականի պետական բյուջեով սոցիալական ոլորտում առաջնությունը տրված էր  պետական  նպաստների ավելացմանը: Այսպիսով, եթե 2004 թվականին պետական  նպաստներին բաժին էր ընկել սոցիալական հատկացումների 11.1%-ը, ապա 2005 թվականին նշված ցուցանիշը կազմել է  18.0%:

Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառի պետական կառավարման ծախսերը կազմել են 82574.6 հազար դրամ կամ ծրագրի92.0%-ը:

Հաշվետու տարում 100%-ով կատարվել են կենսաթոշակային հատկացումները, որոնք կազմել են 1210076.6 հազար դրամ: Մասնավորապես՝ 258730.0 հազար դրամ հատկացվել է սպայական անձնակազմի և վերջինիս ընտանիքների անդամների, 125940.3 հազար դրամ՝ շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովմանը, 151162.3 հազար դրամ՝ որպես սոցիալական կենսաթոշակներ, 59500.0 հազար դրամ՝ «Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 5-րդ մասի 1-ին ու 4-8 կետերով և  48-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված և ապահովագրական ստաժում հաշվառված այլ բնույթի գործունեության ժամանակահատվածների ֆինանսա­վորմանը, 3947.4 հազար դրամ՝ աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցմանը, 12630.0 հազար դրամ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով նշանակված ամենամսյա հավելավճարների և կենսաթոշակների ապահովմանը և 598166.6 հազար դրամ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեին սուբսիդիայի տրմանը:

Սոցիալական ապահովության միջոցառումների գծով նախատեսված հատկացումներն ուղղվել են թվով 5 սոցիալական ծրագրերի ֆինանսավորմանը, որոնցում մեծ կշիռ ունեն տուն-ինտերնատի պահպանման, կենսաթոշակառուներին օգնության տրամադրման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնելիության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների իրականացման ծրագրերը: Հաշվետու ժամանակաշրջանում այս ենթախմբի ծախսերը կազմել են ավելի քան 661123.7 հազար դրամ կամ նախատեսվածի 86.4%-ը: 2004 թվականի համեմատ այս ծախսերն ավելացել են 15.2%-ով կամ 87342.6 հազար դրամով:

Տուն-ինտերնատի ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերը հաշվետու տարում կազմել են  41438.2 հազար դրամ կամ նախատեսված ցուցանիշը կատարվել է 100.0%-ով: 2004 թվականի համեմատ տուն-ինտերնատի ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերն ավելացել են  22.9%-ով, որը հիմնականում տուն-ինտերնատում խնամվողների սննդի, հանդերձանքի, անկողնային, հիգենիկ և այլ  պարագաների շուկայական գների աճի հետևանք է:

Բյուջեով նախատեսված այլ սոցիալական  ծրագրերի ֆինանսավորումը կազմել է ավելի քան 1544777.6 հազար դրամ և 13.7%-ով զիջել  ծրագիրը: 2004 թվականի համեմատ այլ սոցիալական ծրագրերի գծով ծախսերը աճել են 28.9%-ով կամ 346450.6 հազար դրամով:

Այլ  սոցիալական ծրագրերի գծով ծախսերի հիմնական մասը կազմել են՝ առանձին խմբերին տրվող արտոնությունների դիմաց փոխհատուցում - 390909.3 հազար դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ հաշմանդամ դարձած քաղաքացիների և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին աջակցություն - 180699.9 հազար դրամ, վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ - 821905.5 հազար դրամ, որից 744505.6 հազար դրամը ուղղվել է  բնակարանների շինարարությանը, ձեռքբերմանը և նորոգմանը, միանվագ սոցիալական ապահովագրության վճարներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին - 15010.8 հազար դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների գերեզմանների բարեկարգում և հուղարկավորում-19049.9 հազար դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական բնակավայրերի վերականգման և բարեկարգման աշխատանքների ստուգատես-մրցույթի անցկացման ծախսեր -35759.9 հազար դրամ, վետերանների պատվովճարներ - 36642.0 հազար դրամ, պրոթեզաօրթոպեդիկ ծառայությունների ձեռք բերման ծախսեր - 16986.9 հազար դրամ, պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին-15841.8 հազար դրամ և հումանիտար օգնության միջոցառումներ - 8976.0 հազար դրամ:

   

Մշակույթ, տեղեկատվություն և սպորտ

2005 թվականին մշակույթի, տեղեկատվության և սպորտի  ֆինանսավորմանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 736511.9 հազար դրամ՝ կազմելով ծրագրով նախատեսված ծախսերի  94.0%-ը: 2004 թվականի համեմատ մշակույթի, տեղեկատվությաւն և սպորտի ոլորտի ծախսերն աճել են 39.7%-ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է արվեստի բնագավառի, հեռուստառադիոհաղորդումների և հուշարձանների ու մշակութային արժեքների վերականգնման և պահպանման ծախսերի աճով:

Ոլորտում պետական կառավարում իրականացնող հիմնարկների պահպանմանը հատկացվել է 13288.1 հազար դրամ՝ ապահովելով ծրագրի 94.1% կատարում: Նախորդ տարվա համեմատ նշված ծախսերն աճել են 6.9%-ով, որը հիմնականում պայմանավորված է  քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձի բարձրացմամբ:

Հաշվետու տարում 27429.7 հազար դրամ հատկացվել է գրադարանների պահպանմանը, որը կատարվել է ծրագրով նախատեսված  հատկացումների գրեթե ողջ ծավալով և 17.7%-ով գերազանցել  2004 թվականի ցուցանիշը: Ֆինանսավորման ավելացման հաշվին բարձրացվել է ոլորտի աշխատողների աշխատավարձը:

Բարելավվել է նաև  թանգարանների և ցուցահանդեսների բյուջետային ֆինանսավորումը, ինչը հնարավորություն է տվել լուծել նշված կազմակերպությունների ոչ միայն ընթացիկ պահպանման, այլ նաև թանգարանային հավաքածուների՝ նոր արժեքներով համալրման խնդիրը: 2005 թվականին թանգարանների պահպանմանը պետական բյուջեից հատկացվել է 21884.6 հազար դրամ կամ նախատեսվածի 99.2%-ը: Միևնույն ժամանակ, նախորդ տարվա համեմատ այս ուղղությամբ ծախսերն ավելացել են  19.6%-ով կամ  3591.4  հազար դրամով:

Հաշվետու տարում 18403.9 հազար դրամ է հատկացվել մշակույթի տների, ակումբների և կենտրոնների ֆինանսավորմանը, որն իրականացվել է ամբողջությամբ: 2004 թվականի համեմատ այս բնագավառի ծախսերը աճել են 2420.9 հազար դրամով:

Արվեստի ծրագրերի ֆինանսավորմանը պետական բյուջեից տրամադրվել է 175250.6 հազար դրամ՝ ապահովելով  96.3% կատարողական: Արվեստի բնագավառի ծախսերի մեծ մասը՝ 158989.6 հազար դրամը, ուղղվել է մշակութային կազմակերպությունների սուբսիդավորմանը, իսկ 16261.0 հազար դրամը՝ նոր ներկայացումների և ծրագրերի պատվիրմանը:

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնման և պահպանման նպատակով 2005 թվականի ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցները  հատկացվել են 65.1%-ով և կազմել 66384.9   հազար դրամ:

2005 թվականի բյուջեով նախատեսված սպորտի ծրագրերի ֆինանսավորումը կազմել է  96633.5 հազար դրամ՝ ապահովելով ծրագրի  98.1%-ը: Հատկացված  գումարներից  28968.9 հազար դրամը ուղղվել է սպորտային միջոցառումների կազմակերպմանը, 58365.2 հազար դրամը՝ սպորտային կազմակերպությունների սուբսիդավորմանը, իսկ 9299.4 հազար դրամը հատկացվել է մարզֆեդերացիաներին՝ որպես օգնություն: Նախորդ տարվա համեմատ սպորտի բնագավառին ուղղված միջոցները  աճել են 16435.8 հազար դրամով:

Հեռուստառադիոհաղորդումների գծով 2005 թվականի պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 213153.0 հազար դրամ՝ ամբողջությամբ ապահովելով ծրագրային հատկացումների ծավալը:

2004 թվականի համեմատ 2005 թվականին 19.1%-ով կամ 10017.5 հազար դրամով ավելացել են հատկացումները նաև հրատարակչությունների և խմբագրությունների ֆինանսավորման գծով: Աճը պայմանավորված է հիմնականում հրատարակումների գծով պետական պատվերի և թերթերի հրատարակման  սուբսիդավորման ավելացմամբ:

Հաշվետու տարում զգալիորեն աճել է մշակութային և երիտասարդական ծրագրերի ֆինանսավորումը՝ 29.9%-ով գերազանցելով 2004 թվականի  ցուցանիշը: Այս ուղղությամբ ծախսերը 2005 թվականին կազմել են 23765.5 հազար դրամ, որը կազմամ է նախատեսածի  94.3%-ը:

 

 Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն

Բնակարանային կոմունալ տնտեսության ոլորտի ծրագրերին 2005 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացվել է 179990.3 հազար դրամ՝ կազմելով տարեկան ծրագրի 100.0%-ը:

Բնակարանային կոմունալ տնտեսության   ոլորտի ծախսերը  ուղղվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի միջոցով կատարվող  ծրագրի իրականացմանը: Նախորդ տարվա համեմատ բնակարանային կոմունալ տնտեսության ծախսերը  աճել են  2.25 անգամ  կամ  100003.2 հազար դրամով:

     

Գյուղատնտեսություն, անտառային և ջրային  տնտեսություն

Գյուղատնտեսության, անտառային և ջրային տնտեսության բնագավառներին 2005 թվականի  պետական բյուջեից հատկացվել է 637381.8 հազար դրամ՝ կազմելով տարեկան ծրագրի  88.5%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ գյուղատնտեսության, անտառային և ջրային տնտեսության բնագավառների ծախսերը ավելի քան  3.8 անգամ կամ 472730.0 հազար դրամով ավելացել են, որը հիմնականում պայմանավորված է ոռոգման համակարգի ծրագրերի իրականացման  ֆինանսավորման  հետ:

Հաշվետու տարում  52435.2 հազար դրամ հատկացվել է  գյուղատնտեսության և ջրային  տնտեսության ոլորտներում պետական կառավարում իրականացնող մարմինների՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության և ԼՂՀ ջրային տնտեսության  պետական  կոմիտեի  պահպանմանը, որոնց տարեկան ծրագիրը կատարվել է  70.8%-ով:

«Բույսերի պաշտպանություն և սերմնաբուծություն» ծրագրերին տրամադրվել է 42447.2 հազար դրամ, որը կազմում է ծրագրի 98.0%-ը, այդ թվում՝ բույսերի  պահպանությանը - 6610.4 հազար դրամ կամ  100.0%-ը, մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման և սորտափորձարկմանը - 2692.0 հազար դրամ կամ 100.0%-ը և ակադեմիկոս Թախթաջյանի անվան Ստեփանակերտի բուսաբանական այգուն- 14000.0 հազար դրամ կամ 100.0%-ը: Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացվել է 19144.8 հազար դրամ՝ կազմելով նախատեսվածի 95.7%-ը: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ  միջոցառումները՝ հանրապետության առանձին շրջաններում մկնանման կրծողների և մորեխների դեմ պայքարի կենտրոնացված ծառայություններ, անհրաժեշտ թունանյութերի գնում և անհատույց բաշխում համայնքներին: 2005 թվականին ձեռք բերված թունանյութերը բաժանվել են  հանրապետության բոլոր շրջանների համայնքներին: 2004 թվականի համեմատ բույսերի պաշտպանության և սերմնաբուծության ծախսերը աճել են 26.8%-ով կամ 8971.8 հազար դրամով:

«Տոհմաբուծություն, անասնաբուժություն և հակահամաճարակային միջոցա­ռումներ» ծրագրի ֆինանսավորմանը 2005 թվականի պետական բյուջեից հատկացվել է 83500.4 հազար դրամ կամ նախատեսված միջոցնեւի 98.4%-ը: 2004 թվականի համեմատ տոհմաբուծութան, անասնաբուծության և հակահամաճարակային միջոցառումների ծախսերն աճել են 33.1%-ով:

«Անտառային տնտեսություն» ծրագրի հատկացումները, որոնք նախատեսվել են անտառների պահպանության, պաշտպանության և վերականգման աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով, կազմել են 82996.5 հազար դրամ:

 

 Արդյունաբերություն, շինարարություն և բնապահպանություն

2005 թվականի ընթացքում արդյունաբերության, շինարարության և բնապահպանության ոլորտների ծրագրերի ֆինանսավորմանը պետական բյուջեից տրամադրվել է 106985.2 հազար դրամ՝ կազմելով նախատեսվածի  96.0%-ը:

Արդյունաբերության, շինարարության և բնապահպանության ծախսերից 98516.9 հազար դրամն ուղղվել է պետական կառավարման մարմինների՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վար-չության պահպանմանը՝ կազմելով ծրագրով նախատեսվածի  95.7%-ը:         

Բնագավառի հատկացումների 8468.3 հազար դրամն ուղղվել է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սուբսիդավորմանը:

 

Տնտեսական այլ ծառայություններ

2005 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից 83056.9 հազար դրամ տրամադրվել է տնտեսական այլ ծառայությունների ֆինանսավորմանը՝ ապահովելով 60.3% կատարողական:

2005 թվականին ԼՂՀ պետական բյուջեից 28885.3  հազար դրամ  ուղղվել է ընդհանուր բնույթի տնտեսական ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարման ծախսերին՝ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գնումների գործակալություն» ՊՈԱԿ-ի սուբսիդավորմանը, ապահովելով 94.9% կատարողական:

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական այլ ծառայությունների ֆինանսավորմանը տրամադրվել է 54171.6 հազար դրամ, որից 4330.3 հազար դրամ՝ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին` ծառայությունների գծով պետպատվերի իրականացման համար, 7841.3 հազար դրամ՝ պաշտոնական տեղեկագրի ծախսերը կատարելու համար և 42000.0 հազար դրամ՝ ակցիզային դրոշմանիշների ձեռքբերման  համար:

 

 Հիմնական խմբին չդասվող ծախսեր

2005 թվականին պետական բյուջեի հիմնական խմբին չդասվող ծախսերը կազմել են 6548459.8 հազար դրամ կամ ծրագրի 97.0%-ը:  2004 թվականի համեմատ հիմնական  խմբին չդասվող ծախսերն ավելացել են 64.9%-ով կամ  2578002.7 հազար դրամով:

2005 թվականին ամբողջությամբ հատկացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաները, որոնք կազմել են 592556.9 հազար դրամ և 10.9%-ով գերազանցել են նախորդ տարվա հատկացումները:

Հիմնական խմբին չդասվող ծախսերի 90.9%-ը ուղղվել է այլ ծրագրերի իրականացմանը՝ կազմելով ավելի քան  5955902.9 հազար դրամ: Նշված գումարի հիմնական մասը կազմել է կապիտալ ներդրումների գծով կատարված ծախսերը՝ 3950180.2 հազար դրամ, որը կազմում է տարեկան ծրագրի 99.5%-ը: ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից կատարված հատկացումները կազմել են 423728.8 հազար դրամ կամ տարեկան ծրագիրը կատարվել է  84.7 %-ով:

Հիմնական  խմբին չդասվող ծախսերի մեջ գերակշռող մաս են կազմել՝  փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության ծրագրի ծախսերը - 800000.0 հազար դրամ, հատուկ նպատակների ծախսերը - 99967.4 հազար դրամ, պատվիրակությունների ընդունելության ծախսերը-102788.7 հազար դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի մարդահամարի անցկացման ծախսերը - 97745.6 հազար դրամ, քաղաքացիների խնայողության ինդեքսավորման ծախսերը - 65000.0 հազար դրամ և աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և ոչ  պետական  թերթերին - 36359.9 հազար դրամ:

 

Տնտեսագիտական դասակարգում

 

Ըստ տնտեսագիտական  բովանդակության ԼՂՀ 2005 թվականի պետական բյուջեի ծախսերն ունեցել են հետևյալ կառուցվածքը. դրանց 80.5%-ն ուղղվել է ընթացիկ, 19.5%- կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորմանը:

 

Ընթացիկ ծախսեր

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2005 թվականի պետական բյուջեի ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորմանը հատկացվել է 16295820.3 հազար դրամ, որից շուրջ 423728.8 հազար դրամը՝  ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին: 2004 թվականի համեմատ ընթացիկ ծախսերն ավելացել են 33.4%-ով, ընդ որում, հատկացումներն ավելացել են հիմնականում տրանսֆերտների, աշխատավարձի և ապրանքների գնման ու ծառայությունների ձեռքբերման ծախսային հոդվածներով:

2004 թվականի համեմատ ընթացիկ ծախսերի մեջ ավելացել է տրանսֆերտների և  ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերման տեսակարար կշիռը, իսկ սուբսիդիաների գծով հատկացումների բաժինը նվազել է:

Ընթացիկ ծախսերի 24.4%-ը՝  3976013.9 հազար դրամ, հատկացվել է պետական հիմնարկների  աշխատողների աշխատավարձերի վճարմանը: Աշխատավարձի գծով տարեկան ծրագրի կատարողականը կազմել է 93.4%: Նախորդ տարվա համեմատ աշխատավարձի գծով  հատկացումներն ավելացել են  31.7%-ով կամ ավելի քան 957164.9 հազար դրամով: Աճը հիմնականում պայմանավորված է բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացմամբ:

2005 թվականի պետական բյուջեից տրամադրվել են 1155493.0 հազար դրամ սուբսիդիաներ, որը ապահովել է տարեկան ծրագրի 99.0%-ը: Սուբսիդիաների հիմնական մասը հատկացվել է մշակույթի ոլորտի կազմակերպություններին:

Հաշվետու տարում  պետական բյուջեի  ընթացիկ ծախսերի 20.4%-ը կամ 3332990.0 հազար դրամ հատկացվել է ընթացիկ տրանսֆերտների ֆինանսավորմանը: Տրանսֆերտների տարեկան ծրագիրը  կատարվել է  97.2%-ով: Շեղումը հիմնականում կրթաթոշակների  և այլ տրանսֆերտների համար նախատեսված միջոցների տնտեսման արդյունք է: Տրանսֆերտային հատկացումների հիմնական մասը կատարվել է հետևյալ չորս ուղղություններով՝ 769630.4 հազար դրամ ողղվել է նպաստների, 611910.0 հազար դրամ՝ թոշակների, 592556.9 հազար դրամ՝ համայնքների դոտացիաների և 1286102.0 հազար դրամ՝ այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարների ֆինանսավորմանը: 2005 թվականի պետական բյուջեի սոցիալական ուղղվածության մասին է խոսում այն փաստը, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ պետական բյուջեի ընդհանուր ծախսերի 39.6% աճի պայմաններում տրանսֆերտների ֆինանսավորումը աճել է 37.7%-ով: Ընդ որում, գրեթե բոլոր տրանսֆերտային վճարների գծով արձանագրվել են աճի բարձր ցուցանիշներ: Մասնավորապես, 74.9%-ով ավելացել են նպաստները, 20.3%-ով՝ կրթաթոշակները, 10.9%-ով՝ դոտացիաները:

2005 թվականին ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով պետական բյուջեից տրամադրվել է ավելի քան 7831323.4 հազար դրամ՝ կազմելով պետական բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 48.1%-ը:

Ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերի տարեկան ծրագիրը կատարվել է 91.0%-ով: Նախորդ տարվա համեմատ ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերն  աճել են 48.6%-ով կամ  2562261.9 հազար դրամով:

 

 Կապիտալ ծախսեր

2005 թվականի ընթացքում կապիտալ ծախսերի գծով պետական բյուջեից հատկացվել է 3950180.2 հազար դրամ, որը լրիվությամբ ուղղվել է կապիտալ ներդրումների ծախսերի իրականացմանը: Կապիտալ ծախսերի ծրագրի կատարողականը կազմել է 99.5%: Նախորդ տարվա համեմատ կապիտալ ծախսերը աճել են  73.3%-ով կամ 1670573.2 հազար դրամով:

 

 

ԼՂՀ 2005 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից կատարված ծախսերի մասին

 

 

            Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի գումարը  նախատեսված է եղել 500000.0 հազար դրամ, փաստացի ծախսերը կազմել են 423728.8 հազար դրամ: Ըստ ուղղությունների և չափերի  գումարները  հատկացվել և ծախսվել են հետևյալ նպատակների համար.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին- 25218.5 հազար դրամ, որից 544.5 հազար դրամ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի արդյունքներով լավագույն ճանաչված 10 մարզիկներին պարգևատրելու համար, 21574.0 հազար դրամ` մեդալների և 3100.0 հազար դրամ` մեդալների վկայականների ձեռքբերման համար:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությանն  առընթեր արխիվային գործի վարչության աշխատակազմին - 219.9 հազար դրամ` կառուցվածքային փոփոխության և վերակազմա-կերպման հետ կապված կնիքների պատրաստման ու լրացուցիչ հեռախոսների տեղադրման ծախսերն ապահովելու համար:

Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  «Հանրային  հեռուստառադիո­ընկերություն» ՓԲԸ-ին - 63273.6 հազար դրամ՝ գույք և սարքավորումներ  ձեռք բերելու համար:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Մայրություն» հասարակական  կազմակերպությանը -1065.0 հազար դրամ` Հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի կին վետերանների առաջին հավաքի կազմակերպման նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարությանը- 50971.3 հազար դրամ, որից 6590.0 հազար դրամ՝ երեսուն տոննա առաջին տեսակի ալյուր, տասը տոննա շաքարավազ գնելու և սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրելու նպատակով և 44381.3 հազար դրամ՝ բնակչության առանձին սոցիալապես անապահով խմբերին միանվագ դրամական օգնություն ցույց տալու համար:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը -10000.0 հազար դրամ` պաշտպանական միջոցառումների իրականացման նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը - 510.4 հազար դրամ` Մարտունու շրջանի  ՔԿԱԳ բաժնի գործավարի  մեկ հաստիքի պահպանման ծախսերն ապահովելու նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը - 30922.8 հազար դրամ, որից 7616.4 հազար դրամ` զոհվածների և սոցանապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների Կիպրոսում հանգստանալու նպատակով ճանապարհածախսը և անձնագրերի ծախսերը հոգալու համար, 5550.0 հազար դրամ` «Ստեփանակերտ. Փառքի հուշամատյան» գրքի հրատարակման համար, 2184.0  հազար դրամ` Յալթայում կազմակերպվելիք «Պարի նոր աստղեր» IV միջազգային խորեոգրաֆիկ փառատոնի մասնակիցների ծախսերը հոգալու համար, 2005.0 հազար դրամ` Լիտվայի Հանրապետության Կաունաս քաղաքում 2005թ. հունիսի 14-21-ը կայանալիք դաշնակահարների միջազգային մրցույթին Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի վարժարանի սան Անահիտ Առուշանյանի մասնակցությունն ապահովելու, 952.8 հազար դրամ` Արցախի պետական երգչախմբի՝ Ավստրիայում կայանալիք մրցույթին մասնակցությունն ապահովելու համար, 5211.6 հազար դրամ` ակադեմիկոս Անդրանիկ Իոսիֆյանի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ հայրենի Ծմակահող գյուղի միջնակարգ դպրոցի բակում կիսանդրու տեղադրման և միջոցառումների կազմակերպման նպատակով, 640.0 հազար դրամ՝ ԼՂՀ գրողների միության 70-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների անցկացման նպատակով և 6763.0 հազար դրամ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-5 դասարանների և դպրոցների կից նախադպրոցական խմբերի երեխաների համար Ամանորի և Սուրբ ծննդի կապակցությամբ նվերների ձեռքբերման նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը-  149499.8 հազար դրամ, որից 5500.0 հազար դրամ՝ 2005 թվականի  աշնանացան հացահատիկային  մշակաբույսերի բերքահավաքը  անկորուստ կազմակերպելու նպատակով  բենզին և դիզելային վառելիք ձեռք բերելու համար և 143999.8 հազար դրամ՝ 2005 թվականի  ընթացքում բնական աղետների հետևանքով տուժած հողօգտագործողներին օժանդակելու նպատակով աշնանացան ցորենի սերմ ձեռք բերելու համար:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչությանը -  6160.0 հազար դրամ, որից 5760.0 հազար դրամ՝ 2005 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի ժամանակ հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով իրականացվելիք միջոցառումների ծախսերը հոգալու համար և 400.0 հազար դրամ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած փրկարարական բազմամարտի հանրապետական 5-րդ  մրցումներում հաղթող ճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչության թիմի մասնակիցներին խրախուսելու նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ընդունելությունների տան տնօրինությանը  և Հայաստանի Հանապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությանը - համապատասխանաբար 4000.0 հազար դրամ և 11000.0 հազար դրամ՝ 2005 թվականի հունիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրությունների կապակցությամբ արտերկրներից հրավիրված դիտորդների կեցության ծախսերն ապահովելու համար:

Արցախի պետական համալսարանին - 27004.8 հազար դրամ, որից 25000.0 հազար դրամ՝ ջեռուցման համակարգի վերանորոգման, ուսումնական և տնտեսական գույքի ձեռքբերման նպատակով և 2004.8 հազար դրամ՝ պետպատվերի լրացուցիչ տեղերի 4 ամսվա ծախսերը կատարելու նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արհմիությունների ֆեդերացիային - 1500.0 հազար դրամ` «Արհմիություններ» պաշտոնաթերթի լույս  ընծայման նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշիի շրջանի Եղցահողի համայնքին - 104.0 հազար դրամ` բուժմանկաբարձական կետում բուժքրոջ  0.5 հաստիքի  պահպանման ծախսերն ապահովելու համար:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անհայտ  կորած ազատամարտիկների հարազատների միությանը -1500.0 հազար դրամ, որից 1000.0 հազար դրամ՝  միության  հուշաթանգարանի  կահավորման համար և 500.0 հազար դրամ՝ ֆինանսական աջակցություն:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին - 2892.9 հազար դրամ, որից 2276.0 հազար դրամ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ԿԸՀ կից մամլո  կենտրոնի ծախսերը հոգալու համար և  616.9 հազար դրամ՝ Քաշաթաղի շրջանի Արտաշավիի, Ծոբաձորի և Հալեի գյուղական համայնքների ղեկավարների արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավերելու համար:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը - 2324.2 հազար դրամ` վիսցերիալ լեյշմանիոզի դեմ պայքարի  դեռատիզացիոն և  դեզինսեկցիոն աշխատանքներ կատարելու նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի վարչակազմին - 1200.0 հազար դրամ` երաշտի հետ կապված, պոմպակայանի գործունեությունն ապահովելու նպատակով օգտա­գործված էլեկտրական էներգիայի հանդեպ առաջացած պարտքերը մարելու համար:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը - 9090.0 հազար դրամ` Ստեփանակերտ քաղաքի փողոցների, փակուղիների, նրբանցքների անվանատախտակների և շենքերի, շինությունների տների համարների պատվիրման համար:

«Արցախկապ» ՓԲԸ-ին - 6000.0 հազար դրամ` Հին շենի, Աշանի և Տումու  հեռուստակայանների շահագործան նպատակով:

Ստեփանակերտի քազաքապետարանին և շրջվարչակազմերին - 2999.2 հազար դրամ՝ Ամանորյա տոնական միջոցառումների անցկացման համար:

Հայ Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմին - 10000.0 հազար դրամ՝ պետական նշանակության միջոցառումների իրականացման ծախսերը մասնակի փոխհատուցելու նպատակով:

«Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ին - 472.4 հազար դրամ՝ պետպատվերի լրացուցիչ տեղերի 4 ամսվա ծախսերը կատարելու նպատակով:

«Սյունյաց արծիվներ» հասարակական կազմակերպությանը - 1000.0 հազար դրամ՝ ֆինանսական աջակցություն:

Քաշաթաղի շրջանի  հայկական գյուղերի բնակիչների բռնի տեղահանման 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման նպատակով հատկացվել է 4500.0 հազար դրամ: ընծայման նպատակով:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշիի շրջանի Եղցահողի համայնքին - 104.0 հազար դրամ` բուժմանկաբարձական կետում բուժքրոջ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անհայտ  -1500.0 հազար դրամ, որից 1000.0 հազար դրամ՝ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին - 2892.9 հազար դրամ, որից 2276.0 հազար դրամ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ԿԸՀ կից մամլո 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապ - 2324.2 հազար դրամ` վիսցերիալ լեյշմանիոզի դեմ պայքարի 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջանի վարչակազմին - 1200.0 հազար դրամ` երաշտի հետ կապված, պոմպակայանի գործունեությունն ապահովելու նպատակով օգտա­

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը - 9090.0 հազար դրամ` Ստեփանակերտ քաղաքի փողոցների, փակուղիների, նրբանցքների անվանատախտակների և շենքերի, շինությունների տների համարների պատվիրման համար:

« - 6000.0 հազար դրամ` Հին շենի, Աշանի և Տումու 

Ստեփանակերտի քազաքապետարանին և շրջվարչակազմերին - 2999.2 հազար դրամ՝ Ամանորյա տոնական միջոցառումների անցկացման համար:

Հայ Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմին - 10000.0 հազար դրամ՝ պետական նշանակության միջոցառումների իրականացման ծախսերը մասնակի փոխհատուցելու նպատակով:

« - 472.4 հազար դրամ՝ պետպատվերի լրացուցիչ տեղերի 4 ամսվա ծախսերը կատարելու նպատակով:

«- 1000.0 հազար դրամ՝ ֆինանսական աջակցություն:

Քաշաթաղի շրջանի 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի  պետական բյուջեով պահվող   բյուջետային  հիմնարկների հաստիքների քանակի և 

աշխատավարձի ֆոնդի մասին

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի ընթացքում պետական բյուջեով պահվող բյուջետային հիմնարկությունների հաստիքների և աշխատավարձի փաստացի ցուցանիշները կազմել են համապատասխանաբար 7266.5 միավոր և 3955.4 մլն դրամ, ընդ որում, նշված թվաքանակի և աշխատավարձի ֆոնդի մեջ չեն մտնում պետական պատվերով աշխատող հիմնարկությունների, ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների, սուբսիդիա ստացողների (թերթերի խմբագրություններ, առողջապահության, կրթության, մշակույթի և սպորտի, սոցապահովության բնագավառի պետական փակ բաժնետիրական և ոչ առևտրային հիմնարկներ) աշխատողները և նրանց աշխատավարձի ֆոնդը:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության և իրավապահ մարմինների աշխատակազմերի հաստիքների ընդհանուր քանակը կազմել է 2355 միավոր՝ 1718.2 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով, այդ թվում՝

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության մարմնի գծով - 63 հաստիք՝ 79.4 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործադիր իշխանության մարմինների գծով - 1536 հաստիք՝ 1109.9 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով, որից՝

ա) հանրապետական մարմինների հաշվով - 1218 հաստիք՝ 926.3 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով.

բ) տեղական մարմինների (շրջվարչակազմերի) հաշվով - 318 հաստիք՝ 183.6 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով.

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական իշխանության և իրավապահ մարմինների  գծով - 756 հաստիք՝ 528.9 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով, որից դատական իշխանության մարմինների հաշվով - 163 հաստիք՝  173.6 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով:

Կրթության բնագավառի բյուջետային հիմնարկությունների հաստիքների թիվը կազմում է 4572.0 միավոր (դրույք)` 2119.8 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով, ընդ որում, հանրակրթական դպրոցներում  այդ ցուցանիշը կազմում է 4518 հաստիք՝ 2102.6 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով:

Առողջապահության բնագավառի բյուջետային հիմնարկությունների հաստիքների թիվը կազմում է 166 միավոր՝ 63.0 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով, այդ թվում՝ հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայության հաստիքների թիվը` 158 միավոր՝ 60.9 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով, ինչպես վերը նշվեց` առանց բուժպրոֆիլակտիկ պետական փակ  բաժնետիրական ընկերությունների:         

Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի բնագավառի հաստիքների թիվը կազմում է 15.5 միավոր՝ 6.6 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով, այդ թվում՝ սպորտի բնագավառի գծով 5 միավոր՝  1.2 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով:

Գյուղատնտեսության  բնագավառում՝  110  հաստիք՝   անտառների  պահպանման համար - 29.9 մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով:

Մնացած ոլորտներում ընդգրկված բյուջետային հիմնարկների հաստիքների թիվը կազմում է 48 միավոր՝ 17.9  մլն դրամ աշխատավարձի ֆոնդով:

Ընդհանուր առմամբ բյուջետային հիմնարկություններում հաստիքների թիվը չի գերազանցել բյուջեով նախատեսված ցուցանիշը, իսկ աշխատավարձի ֆոնդի ծախսերը իրականացվել  են  նախատեսված գումարի սահմաններում:

 

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԼՂՀ 2005  թվականի պետական բյուջեի տարեկան եկամուտների

կատարման մասին՝ ըստ առանձին եկամտատեսակների  

 

(հազ.դրամ)

Եկամտատեսակ

տարեկան        պլան

փաստ

%

 

I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

6485003.4

6570113.0

101.3

 

որից՝

 

 

 

 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

5985003.4

6050846.2

101.1

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

1. Հարկային եկամուտներ

4660003.4

5010294.8

1075

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

ա) ավելացված արժեքի հարկ

2265748,4

2369579,0

104,6

 

բ) ակցիզային հարկ

350780,0

351467,1

100,2

 

գ) շահութահարկ

382799,0

384302,4

100,4

 

դ) եկամտահարկ

799075,0

901773,9

112,9

 

ե) հաստատագրված վճար

171875,0

176182,8

102,5

 

զ) առևտրի հարկ

241557,0

369998,4

153,2

 

է) բնօգտագործմ.և բնապահպանական վճար

245000,0

245355,2

100,1

 

ը) մասհանումներ ավտոճանապարհների նորոգման համար

180884,0

183523,9

101,5

 

թ) այլ հարկային եկամուտներ

22285,0

28112,1

126,1

 

2. Պետական տուրք

362000,0

366955,3

101,4

 

3. Ոչ հարկային եկամուտներ

963000,0

673596,1

69,9

 

ա) իրավաբանական անձանց բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող շահաբաժինների տեսքով մասհանումներ

507400,0

367119,8

72,4

 

բ) պետական հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի, համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող պետական

սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ

330600,0

190790,0

44771,6

89,5

 

ե) տիրազուրկ, ժառանգության իրավունքով, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրաբանական անձանցից նվիրատվության կարգով պետությանը  որպես սեփականություն անցած դրամական միջոցներից, հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող գույքի օտարումից եկամուտներ

5000,0

1195,3

23,9

 

զ) իրավախախտումների համար գործադիր և դատական մարմինների կողմից կիրառվող  պատժամիջոցներից մուտքեր

40000,0

47824,7

119,6

 

է) օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված պետ. բյուջե մուտքագրվող այլ ոչ հարկային եկամուտներ

20000,0

14353,3

71,8

 

Բ. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

500000,0

519266,8

103,9

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

1.Պետական գույքի մասնավորեցումից մուտքեր

250000,0

252002,7

100,8

 

2.Պետական սեփականություն հանդիսացող առուվաճառքի պայմանագրերով  օտարման միջոցների (ֆոնդերի) մուտքեր

250000,0

267264,1

106,9

 

 

Պետական  բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները՝ ընդամենը

14940000,0

15338252,3

102,7

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

Միջպետական վարկ

13636600,0

13636600,0

100,0

 

Այլ ներքին եւ արտաքին աղբյուրներ

1303400,0

1701652,3

130,6

 

Ընդամենը   մուտքեր

21425003,4

250000,0

102,3

 

 

Ծանոթություն՝ 2005թ. սեփ. եկամուտների պլանում ըստ առանձին եկամտային աղբյուրների ներառված է ԼՂՀ ՀՊԾ խրախուսման  և  սոցիալական  զարգացման  ֆոնդի փաստացի մուտքերը՝  25003.4 հազ.դրամի չափով:

 

 

 

 

 

  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

 

                                    Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  2005 թվականի պետական  բյուջեի տարեկան                                                                                                                                                                                                

 

                                                   ծախսերի կատարման վերաբերյալ (գործառական  դասակարգմամբ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

           (հազար դրամ)                             

Խումբ

Ենթախումբ

 

Տարեկան պլան

Տարեկան ճշտված պլան

Տարեկան կատարո-ղական

%

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

21400000,0

21424605,6

20246000,4

94,5

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

.01

 

ԸՆԴԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2080390,1

2016106,0

1781615,2

88,4

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Օրենսդիր և պետական կառավարման մարմիններ

949004,1

863642,6

703082,3

81,4

 

.02

Պետական ֆինանսական կառավարում

443554,6

463960,1

438768,2

94,6

 

.03

Արտաքին քաղաքական գործունեություն

206234,2

206234,2

171989,3

83,4

 

.05

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն

85602,7

85602,7

77197,3

90,2

 

.06

Ընտրություններ

84081,1

84753,0

84438,2

99,6

 

.07

Ընդհանուր բնույթի պետական  այլ ծառայություններ

311913,4

311913,4

306140,0

98,1

.03

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

1439589,3

1439589,3

1382297,3

96,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Հասարակական կարգի պահպանություն

874988,0

874988,0

839194,8

95,9

 

.02

Ազգային անվտանգություն

299458,4

299458,4

288954,2

96,5

 

.03

Դատական գործունեություն

265142,9

265142,9

254148,3

95,9

.04

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

3497107,8

3497864,8

3298814,8

94,3

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Կրթության և գիտության բնագավառում պետական կառավարում

74574,4

75674,4

75188,1

99,4

 

.02

Նախադպրոցական կրթություն

19866,2

19866,2

19809,0

99,7

 

.03

Տարրական,հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

2786979,0

2785289,5

2713139,8

97,4

 

.05

Արտադպրոցական դաստիարակություն

65340,6

66687,1

65404,1

98,1

 

.07

Միջին մասնագիտական ուսուցման գծով պետական պատվեր

162043,4

162043,4

156462,8

96,6

 

.08

Բարձրագույն և հետբուհական ուսուցման գծով  պետական պատվեր

262088,2

262088,2

254999,2

97,3

 

.09

Լրացուցիչ կրթություն

50000,0

50000,0

4859,4

9,7

 

10

Գիտություն

13000,0

13000,0

8952,5

68,9

.05

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

1209974,4

1209974,4

1138404,1

94,1

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում

36782,6

36782,6

33682,4

91,6

 

.02

Հիվանդանոցային բուժօգնություն

592979,0

590185,9

567352,2

96,1

 

.03

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն

322349,9

321719,7

289955,0

90,1

 

.04

Հիգենիկ-հակահամաճարակային ծառայություն

94548,4

94548,4

92244,8

97,6

 

.06

Առողջապահական այլ ծառայություններ և ծրագրեր

163314,5

166737,8

155169,7

93,1

.06

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

4489946,8

4489946,8

4268183,0

95,1

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական կառավարում

89801,4

89801,4

82574,6

92,0

 

.02

Կենսաթոշակային ապահովում

1067610,0

1210076,6

1210076,6

100,0

 

.03

Պետական նպաստներ բնակչությանը

753883,2

769739,6

769630,4

100,0

 

.04

Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ

783987,0

764987,0

661123,7

86,4

 

.05

Այլ սոցիալական ծրագրեր

1794665,2

1790642,2

1544777,6

86,3

.07

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ,ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ

784352,8

783595,8

736511,9

94,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Մշակույթի,տեղեկատվության,սպորտի և կրոնի բնագավառում պետական կառավարում

14119,9

14119,9

13288,1

94,1

 

.02

Գրադարաններ

27640,7

27640,7

27429,7

99,2

 

.03

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ

22059,1

22059,1

21884,6

99,2

 

.04

Մշակույթի տներ,ակումբներ,կենտրոններ

18405,4

18405,4

18403,9

100,0

 

.06

Արվեստ

181970,7

181970,7

175250,6

96,3

 

.08

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

101978,0

101978,0

66384,9

65,1

 

.09

Սպորտ

98897,0

98467,0

96633,5

98,1

 

10

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

213153,0

213153,0

213153,0

100,0

 

11

Հրատարակչություններ,խմբագրություններ

62668,0

62668,0

62387,1

99,6

 

14

Մշակութային և երիտասարդական ծրագրեր

25530,0

25203,0

23765,5

94,3

 

16

Այլ ծրագրեր

17931,0

17931,0

17931,0

100,0

.08

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

180000,0

180000,0

179990,3

100,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.05

Ալյ ծրագրեր

180000,0

180000,0

179990,3

100,0

10

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

789868,5

719868,5

637381,8

88,5

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում

74098,6

74098,6

52435,2

70,8

 

.04

Բույսերի պաշտպանություն և սերմնաբուծություն

43302,4

43302,4

42447,2

98,0

 

.05

Տոհմաբուծություն,անասնաբուժություն և հակահամաճարակային միջոցառումներ

84883,0

84883,0

83500,4

98,4

 

.06

Անտառային տնտեսություն

83834,5

83834,5

82996,5

99,0

 

.07

Այլ ծրագրեր

503750,0

433750,0

376002,5

86,7

11

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ,ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

26769,0

111458,6

106985,2

96,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Արդյունաբերության,շինարարության և բնապահպանության բնագավառում պետական կառավարում

18294,7

102984,3

98516,9

95,7

 

.07

Այլ ծրագրեր

8474,3

8474,3

8468,3

99,9

13

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

137725,2

137725,2

83056,9

60,3

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.01

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական ծառայությունների բնագավառում պետական կառավարում

30425,2

30425,2

28885,3

94,9

 

.05

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական այլ ծառայություններ

107300,0

107300,0

54171,6

50,5

14

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ  ՉԴԱՍՎՈՂ  ԾԱԽՍԵՐ

6679976,1

6754176,2

6548459,8

97,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

.02

Տրանսֆերտային վճարումներ ԼՂՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին

592556,9

592556,9

592556,9

100,0

 

.06

Այլ ծրագրեր

6087419,2

6157419,2

5955902,9

96,7

 

 

 

 

 

 

 

1. «Ըդհանուր բնույթի   պետական ծառայություններ» խմբի   «Պետական ֆինանսական կառավարում» ենթախմբի  ծախսերի մեջ  ներառված են  ԼՂՀ հարկային պետական ծառայության նյութական խրախուսման և սոցիալական   զարգացման ֆոնդի  ծախսերը՝ 20405,5 հազար դրամ:

 

2. ԼՂՀ քաղաքաշինության և արտադրական ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարության՝                             ԼՂՀ տարածքային կառավարման և արտադրական  ենթակառուցվածքների  զարգացման նախարարության և ԼՂՀ քաղաքաշինության  նախարարության վերակազմավորման արդյունքում ԼՂՀ 2005թ. պետական բյուջեի «Ընդհանուր  բնույթի  պետական  ծառայություններ» բաժնի 01 խմբի 01 ենթախմբի ծրագրավորված գումարից 84689,6 հազար դրամ  տեղափոխվել է «Արդյունաբերություն, շինարարություն և բնապահպանություն»բաժնի  11 խմբի 01 ենթախումբ£

               

 

 

 

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  2005 թվականի պետական

բյուջեի տարեկան ծախսերի կատարման վերաբերյալ

(տնտեսագիտական  դասակարգմամբ)

 

 

 

(հազար դրամ)

 

Տարեկան պլան

Տարեկան ճշտված պլան

Տարեկան կատարողա-կան

%

1

2

3

4

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ

21400000,0

21424605,6

20246000,5

94,5

այդ թվում՝

 

 

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ

17500000,0

17454605,6

16295820,3

93,4

այդ թվում՝

 

 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ  ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

4279216,5

4256587,0

3976013,9

93,4

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԸ

1018198,9

1167712,0

1155493,0

99,0

այդ թվում՝

 

 

 

 

Ձեռնարկություններին և կազմակերպություն-ներին տրվող սուբսիդիաներ

1018198,9

1167712,0

1155493,0

99,0

ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

3415843,1

3427395,5

3332990,0

97,2

այդ թվում՝

 

 

 

 

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

592556,9

592556,9

592556,9

100,0

Թոշակներ

617610,0

611910,0

611910,0

100,0

Կրթաթոշակներ

73958,0

73958,0

72790,7

98,4

Նպաստներ

753883,2

769739,6

769630,4

100,0

Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ

1377835,0

1379231,0

1286102,0

93,2

այդ թվում՝

 

 

 

 

-պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ

494495,0

495891,0

458256,5

92,4

-ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում

5940,0

5940,0

5940,0

100,0

-վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ

877400,0

877400,0

821905,5

93,7

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ

8786741,5

8602911,1

7831323,4

91,0

այդ թվում՝

 

 

 

 

Ապրանքների ձեռքբերում

746843,0

742846,9

709320,2

95,5

այդ թվում՝

 

 

 

 

Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

516300,2

540713,6

519220,7

96,0

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

-գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

100141,2

102246,8

100723,8

98,5

-գույք և սարքավորումներ

273931,0

299265,3

279300,6

93,3

-փափուկ գույք և հանդերձանք

142228,0

139201,5

139196,3

100,0

Դեղորայք  և վիրակապային նյութեր

81214,7

75464,1

66121,0

87,6

Սննդամթերք

149328,1

126669,2

123978,5

97,9

Գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ

56615,3

58993,5

41915,4

71,1

Տրանսպորտային ծառայությունների վճար

291832,0

324696,2

323039,2

99,5

Կապի ծառայությունների վճար

121171,4

117592,4

106926,0

90,9

Կոմունալ ծառայությունների վճար

396866,3

395491,4

383939,0

97,1

այդ թվում՝

 

 

 

 

-էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր

248137,3

247138,3

237544,0

96,1

-ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր

6226,8

6208,0

5402,6

87,0

-այլ կոմունալ ծախսեր

142502,2

142145,1

140992,4

99,2

Այլ ծախսեր

7173413,5

6963290,7

6266183,6

90,0

այդ թվում՝

 

 

 

 

շենքերի, շինանյութերի և բնակարանների վարձակալության ծախսեր

27844,4

26808,9

23035,3

85,9

Արտագերատեսչական պահպանության ծախսեր

13123,5

13672,4

13672,4

100,0

ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների նստաշրջանային ծախսեր

2000,0

2000,0

2000,0

100,0

Ծառայությունների ձեռքբերման և  ներկայացուցչական ծախսեր

131810,1

132003,8

113480,3

86,0

որից՝

 

 

 

 

-ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր

80574,0

81657,0

73672,1

90,2

-ներկայացուցչական ծախսեր

51236,1

50346,8

39808,2

79,1

Ղեկավարի ֆոնդ

3000,0

3000,0

3000,0

100,0

Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր

6995635,5

6785805,6

6110995,6

90,1

որից՝

 

 

 

 

- ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

500000,0

500000,0

423728,8

84,7

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

3900000,0

3970000,0

3950180,2

99,5

այդ թվում՝

 

 

 

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

3900000,0

3970000,0

3950180,2

99,5

այդ թվում՝

 

 

 

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

3900000,0

3970000,0

3950180,2

99,5

 

 

 

 

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծանոթություն.   «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասին»  ԼՂՀ

                         օրենքի`

 

 

 

 

 

                          -7-րդ հոդվածի համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային           

                           պետական ծառայության նյութական խրախուսման և սոցիալական զարգացման                   

                          ֆոնդի ծախսերը`20405,5 հազար դրամ, ըստ հոդվածների ձևակերպվել է

 

                          որպես պետականբյուջեի համապատասխան  ծախս:

 

                   - 9-րդ հոդվածի համաձայն,  հաստատված բյուջետային ծախսերի  գործառական

                    դասակարգման առանձին   ենթախմբերի ներսում կատարվել են վերաբաշխումներ:

                               

 

 

 

                             

 

                              

                 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՂՀ սոցիալական ապահովագրության պետական

 հիմնադրամի 2005 թվականի  բյուջեի կատարման մասին

 

I. Բյուջեի եկամուտները և պաշտոնական տրանսֆերտները

 

2005 թվականի համար ԼՂՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեով նախատեսված են եղել 4530356.8 հազար դրամ եկամուտներ և պաշտոնական տրանսֆերտներ: 2006 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ դրանք կազմել են 4544588.4 հազար դրամ, որը պլանավորված ցուցանիշի 100.3 տոկոսն է:

 

I. 1. Ոչ հարկային եկամուտներ    

I.1. Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով եկամուտները հաշվետու տարում ապահովվել են 2279145.9 հազար դրամի չափով, որը կազմում է 2005 թվականի համար պլանավորված` 2680593.5 հազար դրամ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների 85.0 տոկոսը:

Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով եկամուտներում գործատուների մոտ սոցիալական ապահովագրության առանձին ծրագրերի գծով կատարված ծախսերը 2006թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում են 221793.3 հազար դրամ, որն ուղղվել է ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության ու ծննդաբերության, երեխայի ծննդյան միանվագ և աշխատողների մահվան դեպքում թաղման նպաստների վճարմանը:

I.2. Մուտքեր ուղեգրերի իրացումից

Հաշվետու տարում ուղեգրերի իրացումից եկամուտները կազմել են 1583.3 հազար  դրամ:

Ընդամենը ոչ հարկային եկամուտները կազմել են 2280729.2 հազար դրամ, որը կազմում է 2005 թվականի համար պլանավորված` 2682093.5 հազար դրամ ոչ հարկային եկամուտների 85.0 տոկոսը:

 

  I.2. Պաշտոնական տրանսֆերտներ

Հաշվետու տարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ստացվել է 1798263.3 հազար դրամ՝ նախատեսված 1798263.3 հազար դրամի դիմաց, այսինքն՝ 100.0 տոկոսը:

 

I.3. Այլ եկամուտներ

2005 թվականին հիմնադրամի այլ եկամուտները կազմել են 218424.3 հազար դրամ, որից փոխատվության կարգով՝ 203000.0 հազար դրամ:

 

II. Բյուջեի ծախսերը

 

2005 թվականի համար ԼՂՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեով նախատեսված են եղել 4530356.8 հազար դրամի ծախսեր: 2006 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ դրանք կազմել են 4505422.1 հազար դրամ, որը պլանավորված ցուցանիշի 99.4 տոկոսն է:

 

II.1. Հիմնադրամի միջոցների հաշվին կատարվող ծախսեր (ներառյալ՝ պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով հատկացումները)

Հիմնադրամի միջոցների հաշվին կատարվող ծախսերը (ներառյալ՝ պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով հատկացումները) հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմել են 3303008.0 հազար դրամ` պլանավորված 3330260.1 հազար դրամի դիմաց, այսինքն՝ 99.2 տոկոսը:

 

1.1. Կենսաթոշակային ապահովագրություն

Աշխատանքային (ապահովագրական) կենսաթոշակառուների կենսաթոշակ­ների ու թաղման ծախսերի մասնակի փոխհատուցման վճարումների նպատակով ծախսվել է բյուջեի միջոցների 67.5 տոկոսը, որը կազմել է 3056486.2 հազար դրամ: Այս ծախսերը կատարվել են նախատեսված ծավալի 99.9 տոկոսի չափով և ընդհանուր ծախսերում ապահովել 67.8 տոկոս տեսակարար կշիռ:

 

1.2. Վճարման ծառայությունների վարձավճարներ

Վճարման ծառայությունների վարձավճարների համար ծախսվել է 30380.3 հազար դրամ: Բյուջեի ընդհանուր ծախսերում այս ծախսերի տեսակարար կշիռը կազմել է 0.7 տոկոս:

 

1.3. Զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման համար միջոցների տրամադրում

Զբաղվածության պետական ծրագրերի գծով ֆինանսավորումը կատարվել է բյուջեի միջոցների 0.5 տոկոսի չափով և կազմել է 22515.5 հազար դրամ: Այս ցուցանիշը ապահովել է բյուջեով նախատեսված ցուցանիշի (22616.6 հազ. դրամ) 99.6 տոկոս կատարում:

 

1.4. Սոցիալական ապահովագրության առանձին պետական ծրագրեր

Ընդհանուր ծախսերի կազմում այս ծրագրին ուղղված ծախսերի տեսակարար կշիռը կազմել է 2.8 տոկոս: Դրանք կազմել են 127895.7 հազար դրամ՝ ապահովելով նախատեսված ցուցանիշի (149650.0 հազար դրամ) 85.5 տոկոս կատարում:

 

1.5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրութ­յան պետական հիմնադրամի համակարգի պահպանում և զարգացում

Հաշվետու տարում ծախսերի 1.5 տոկոսը՝ 65730.3 հազար դրամ, ուղղվել է հիմնադրամի համակարգի պահպանմանն ու զարգացմանը:

 

II.2. ԼՂՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ծախսեր  

ԼՂՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ծախսերը հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմել են 1196414.1 հազար դրամ` նախատեսված 1200096.7 հազար դրամի դիմաց` ապահովելով 99.7 կատարման տոկոս:

 

2.1. Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում

Հաշվետու տարում սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովության համար ծախսվել է 258681.9 հազար դրամ, ինչը նախատեսված (258730.0 հազար դրամ) գումարների 100.0 տոկոսն է: Բյուջեի ընդհանուր ծախսերում այս ծախսերի տեսակարար կշիռը կազմել է 5.7 տոկոս:

 

2.2. Շարքային զինծառայողների  և  նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում

Այս ծրագրի ծախսերը կազմել են ընդհանուր ծախսերի 2.8 տոկոսը՝ 125865.5 հազար դրամ: Ծախսերն իրականացվել են նախատեսված (125940.3 հազար դրամ) ծավալի 99.9 տոկոսի չափով:

 

2.3. Սոցիալական կենսաթոշակներ

Սոցիալական կենսաթոշակների համար ծախսվել է 151163.4 հազար դրամ, նախատեսված 151162.3 հազ.դրամի դիմաց՝ ապահովելով 100.0 տոկոսի չափով կատարում:

 

2.4. Աշխատողների աշխատանքային խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցում

Ընդհանուր ծախսերի կազմում աննշան տեսակարար կշիռ են կազմել այս ծրագրի ծախսերը՝ 0,09 տոկոս: Դրանք կազմել են 4050.0 հազար դրամ:

 

2.5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով և Նախագահի հրամանագրերով նշանակված ամենամսյա հավելավճարներ և կենսաթոշակներ

Ընդհանուր ծախսերի կազմում փոքր տեսակարար կշիռ են կազմել անհատական թոշակների և դատավորների կենսաթոշակների հավելավճարների վճարմանն ուղղված ծախսերը՝ 0,3 տոկոս: Դրանք կազմել են 12555.3 հազար դրամ՝ ապահովելով նախատեսված ցուցանիշի 99.4 տոկոս կատարում:

 

2.6. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 5-րդ մասի 1-ին ու 4-8-րդ կետերով և 48-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված և ապահովագրական ստաժում հաշվառված այլ բնույթի գործունեության ժամանակահատվածների ֆինանսավորում£

Այս ծրագրի ծախսերը կազմել են ընդհանուր ծախսերի 1.3 տոկոսը` 59490.5 հազար դրամ: Ծախսերն իրականացվել են նախատեսված  (59500.0 հազար դրամ) ծավալի 100.0 տոկոսի չափով:

 

2.7. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ

Նշված ծրագրի համար ծախսվել է 60885.1 հազար դրամ, նախատեսված  61250.0 հազար դրամի դիմաց` ապահովելով 99.4 տոկոսի չափով կատարում:

 

2.8. Հղիության և ծննդաբերության նպաստ

Հաշվետու տարում այս ծրագրի համար ծախսվել է 103196.3 հազար դրամ, ինչը նախատեսված (106333.4 հազար դրամ) գումարի 97.0 տոկոսն է: Բյուջեի ընդհանուր ծախսերում այս ծախսերի տեսակարար կշիռը կազմել է 2,3տոկոս:

 

2.9. Վետերանների պատվովճար

Նախատեսված 36642.0 հազար դրամի նկատմամբ փաստացի ծախսերը կազմել են 99.9 տոկոս և ապահովել ընդհանուր ծախսերում 0,8 տոկոս տեսակարար կշիռ: Հաշվետու տարում այս ծրագրի ծախսերը կազմել են 36610.4 հազար դրամ:

 

2.10. Փոխհատուցումներ արտոնյալ խմբերի կենսաթոշակառուներին

Հաշվետու տարում արտոնյալ խմբերի կենսաթոշակառուների փոխհատուցում­ների վճարման համար ծախսվել է 383915.7 հազար դրամ, ինչը նախատեսված (383961.3 հազար դրամ) գումարի 100.0 տոկոսն է: Բյուջեի ընդհանուր ծախսերում այդ ծախսերի տեսակարար կշիռը կազմել է 8.5 տոկոս:

 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

 

Հիմնադրամի այլ ծախսերը կազմել են 6000,0 հազար դրամ:

 

 

 

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2005 թվականի բյուջեի                                                                                                                               տարեկան կատարողական

 

 

(հազար դրամ)

 

 

 

 

Ծրագիր

Փաստացի

Կատարման %

 
 

I. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

4530356,8

4544588,4

100,3

 

այդ թվում՝

 

Ֆինանսական միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը

50000,0

247171,6

494,3

 

I. 1. Ոչ հարկային եկամուտներ                   այդ թվում՝

2682093,5

2280729,2

85,0

 

1.1

պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ

2680593,5

2279145,9

85,0

 

1.2

մուտքեր ուղեգրերի իրացումից

1500,0

1583,3

105,6

 

I. 2. Պաշտոնական տրանսֆերտներ           այդ թվում՝

1798263,3

1798263,3

100,0

 

 

ԼՂՀ պետբյուջեից                                                                                          այդ թվում՝

1798263,3

1798263,3

100,0

 

2.1

սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում

258730,0

258730,0

100,0

 

2.2

շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում

125940,3

125940,3

100,0

 

2.3

սոցիալական կենսաթոշակներ

151162,3

151162,3

100,0

 

2.4

աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության  այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցում

3947,4

3947,4

100,0

 

2.5

ԼՂՀ օրենքներով և ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրերով նշանակված ամենամսյա  հավելավճարներ և կենսաթոշակներ

12630,0

12630,0

100,0

 

2.6

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 5-րդ մասի 1-ին ու 4-8-րդ կետերով և 48-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված և ապահովագրական ստաժում հաշվառված այլ բնույթի գործունեության ժամանակահատված- ների ֆինանսավորում

59500,0

59500,0

100,0

 

2.7

երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ

61250,0

61250,0

100,0

 

2.8

հղիության և ծննդաբերության նպաստ

106333,4

106333,4

100,0

 

2.9

վետերանների պատվովճար

36642,0

36642,0

100,0

 

2.10

փոխհատուցումներ արտոնյալ խմբերի կենսաթոշակառուներին

383961,3

383961,3

100,0

 

2.11

պետական բյուջեից հատկացումներ տրանսֆերտների տեսքով

598166,6

598166,6

100,0

 

I. 3. Այլ եկամուտներ          

 

218424,3

 

 

 

որից՝

 

որից՝

 

 

 

 

3.1

Փոխատվություն այլ աղբյուրներից

 

203000,0

 

 

II. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

4530356,8

4505422,1

99,4

 

այդ թվում՝ ըստ ծախսային ծրագրերի

 

II. 1.  Հիմնադրամի միջոցների հաշվին կատարվող ծախսեր (ներառյալ պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով հատկացումները)

3330260,1

3303008,0

99,2

 

                                                                        այդ թվում՝

 

1.1

Կենսաթոշակային ապահովագրություն

3060552,0

3056486,2

99,9

 

1.2

Վճարման ծառայությունների վարձավճար

30341,5

30380,3

100,1

 

1.3

Զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման համար միջոցների տրամադրում

22616,6

22515,5

99,6

 

1.4

Սոցիալական ապահովագրության առանձին պետական ծրագրեր

149650,0

127895,7

85,5

 

1.5

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի համակարգի պահպանում և զարգացում

67100,0

65730,3

98,0

 

 

 

 

 

 

 

II. 2. ԼՂՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ծախսեր                                                                        

1200096,7

1196414,1

99,7

 

                                                                        այդ թվում՝

 

2.1

սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում

258730,0

258681,9

100,0

 

2.2

շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում

125940,3

125865,5

99,9

 

2.3

սոցիալական կենսաթոշակներ

151162,3

151163,4

100,0

 

2.4

աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության  այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցում

3947,4

4050,0

102,6

 

2.5

ԼՂՀ օրենքներով և ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրերով նշանակված ամենամսյա հավելավճարներ և կենսաթոշակներ

12630,0

12555,3

99,4

 

2.6

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 5-րդ մասի 1-ին ու 4-8-րդ կետերով և 48-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված և ապահովագրական ստաժում հաշվառված այլ բնույթի գործունեության ժամանակահատվածների ֆինանսավորում

59500,0

59490,5

100,0

 

2.7

երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ

61250,0

60885,1

99,4

 

2.8

հղիության և ծննդաբերության նպաստ

106333,4

103196,3

97,0

 

2.9

վետերանների պատվովճար

36642,0

36610,4

99,9

 

2.10

փոխհատուցումներ արտոնյալ խմբերի կենսաթոշակառուներին

383961,3

383915,7

100,0

 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

 

6 000,0