2003թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2004թ. հունիսի 23-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝ 3170135.7 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 12296420.0 հազար դրամ, դեֆիցիտի գումարը՝ 9500000.0 հազար դրամ:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                           Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

17 հուլիսի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-128