2002թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2003թ. հունիսի 18-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի պետա-կան բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝ 2220871.5 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 11307986.4  հազար դրամ, դեֆիցիտի գումարը՝ 9124279.4 հազար դրամ (հաշվետվությունը կցվում է):

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

30 հուլիսի 2003 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 58