2009թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2009թ. դեկտեմբերի 29-ին
Հոդված 1.  Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի հա­մա­խմբված բյուջեն կկազ­մի՝

ա. եկամուտների գծով՝ 54 884,2 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան­ցում­ներից ստաց­վող մուտ­­­քե­­րի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով՝ 59 529,8  մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 4 645,6 մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2009 թվականի բյուջեները կկազ­մեն՝

ա. եկամուտների գծով՝ 2 606,6 մլն դրամ (ներառյալ՝ պետական բյուջեից ստացվող պաշ­­տո­նա­կան դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով՝ 2 606,6 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի պետա­­կան բյու­ջեն՝

             

 

Գումարը 

(հազար դրամներով)

1. Եկամուտների  գծով

53 902 014,4

2. Ծախսերի  գծով

58 547 580,0

3. Դեֆիցիտը  (պակասուրդը)

4 645 565,6

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի դե­ֆի­ցի­տի (պա­կա­սուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները՝  

  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը 

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4 645 565,6

այդ թվում՝

 

Ա. Ներքին աղբյուրներ

3 690 085,6

Բ. Արտաքին աղբյուրներ

955 480,0

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի պետա­­կան բյու­ջեի եկա­­­­­մուտ­ները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)՝ ըստ ձևավոր­ման աղբ­յուր­նե­րի դա­­սա­կարգ­ման առան­­ձին խմբերի, հե­տևյալ չափե­րով՝ 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

20 762 100,0

  այդ թվում՝

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

13 650 000,0

Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

5 200 000,0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

710 000,0

Այլ եկամուտներ

1 202 100,0

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի պետա­­­­կան բյուջե­­­ից  հատ­­­­­­­կա­ցում­ները, ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախ­սե­րի գոր­ծա­ռա­կան դասակարգ­­ման, հե­­տև­յալ չա­փե­րով՝

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը

(հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

58 547 580,0

 

 

 

այդ թվում՝

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5 986 931,2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

01

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

 

 

3 231 679,4

 

 

 

01

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,

պետական կառավարում

 

1 773 497,0

 

 

 

02

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

 

925 371,5

 

 

03

Արտաքին հարաբերություններ

532 810,9

 

03

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

415 799,6

 

 

 

01

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

 

76 967,6

 

 

 

02

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

 

120 379,4

 

 

03

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

218 452,6

 

04

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

39 875,0

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

39 875,0

 

06

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայու-

թյուններ (այլ դասերին չպատկանող)

375 139,4

 

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

375 139,4

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

300 000,0

 

 

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

300 000,0

 

 

 

08

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

 

 

1 624 437,8

 

 

 

01

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 624 437,8

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

60 000,0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

05

 

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

60 000,0

 

 

01

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

60 000,0

 

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

4 022 366,0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

2 778 534,4

 

 

01

Ոստիկանություն

1 690 113,9

 

 

02

Ազգային անվտանգություն

1 088 420,5

 

02

 

Փրկարար ծառայություն

572 050,9

 

 

01

Փրկարար ծառայություն

572 050,9

 

 

03

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

 

323 393,2

 

 

01

Դատարաններ

272 482,4

 

 

02

Իրավական պաշտպանություն

50 910,8

 

04

 

Դատախազություն

348 387,5

 

 

01

Դատախազություն

348 387,5

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3 429 160,4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

01

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

 

1 224 462,3

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

 

1 224 462,3

 

 

02

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

 

2 348 698,1

 

 

01

Գյուղատնտեսություն

2 186 957,6

 

 

02

Անտառային տնտեսություն

161 740,5

 

05

 

Տրանսպորտ

10 000,0

 

 

04

Օդային տրանսպորտ

10 000,0

 

07

 

Այլ բնագավառներ

190 000,0

 

 

02

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

150 000,0

 

 

03

Զբոսաշրջություն

40 000,0

 

 

09

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

(344 000,0)

 

 

 

01

Տնտեսական հարաբերություններ  (այլ դասերին չպատկանող)

 

(344 000,0)

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

54 712,4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

(այլ դասերին չպատկանող)

 

54 712,4

 

 

 

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

(այլ դասերին չպատկանող)

 

54 712,4

 

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

201 635,3

 

 

 

այդ թվում`

 

 

03

 

Ջրամատակարարում

27 389,1

 

 

01

Ջրամատակարարում

27 389,1

 

 

06

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

174 246,2

 

 

 

01

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

174 246,2

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

3 250 000,0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

190 226,9

 

 

01

Դեղագործական ապրանքներ

110 000,0

 

 

03

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

80 226,9

 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություննր

1 127 526,0

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

647 488,6

 

 

02

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

306 375,5

 

 

03

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

64 163, 5

 

 

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

109 498,4

 

03

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

1 547 485,4

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

582 929,5

 

 

02

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

450 021,6

 

 

 

03

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

 

514 534,3

 

04

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

179 201,1

 

 

01

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

179 201,1

 

06

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

205 560,6

 

 

01

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

135 137,2

 

 

02

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

70 423,4

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

1 887 995,5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

120 197,2

 

 

01

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

120 197,2

 

02

 

Մշակութային ծառայություններ

904 507,7

 

 

01

Գրադարաններ

53 000,3

 

 

02

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

53 992,9

 

 

03

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

74 155,6

 

 

04

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

19 372,1

 

 

05

Արվեստ

363 986,8

 

 

07

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

340 000,0

 

0

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

558 541,1

 

 

01

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

449 119,5

 

 

02

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

109 421,6

 

04

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

163 576,6

 

 

01

Երիտասարդական ծրագրեր

18 576,6

 

 

02

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

105 000,0

 

 

03

Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ

40 000,0

 

06

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

141 172,9

 

 

01

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

141 172,9

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

9 286 537,1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Նախադպրոցական կրթություն

348 574,1

 

 

01

Նախադպրոցական կրթություն

348 574,1

 

 

02

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

 

7 047 449,5

 

 

 

01

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

7 047 449,5

 

03

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

369 615,8

 

 

 

01

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

 

122 331,3

 

 

02

Միջին մասնագիտական կրթություն

247 284,5

 

04

 

Բարձրագույն կրթություն

450 007,0

 

 

01

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

450 007,0

 

05

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

330 226,8

 

 

01

Արտադպրոցական դաստիարակություն

299 657,9

 

 

02

Լրացուցիչ կրթություն

30 568,9

 

06

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

639 667,8

 

 

01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

639 667,8

 

08

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

100 996,1

 

 

01

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

100 996,1

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

15 953 042,1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

106 403,4

 

 

01

Վատառողջություն

7 748,3

 

 

02

Անաշխատունակություն

98 655,1

 

02

 

Ծերություն

8 669 522,4

 

 

01

Ծերություն

8 669 522,4

 

03

 

Հարազատին կորցրած անձինք

540,0

 

 

01

Հարազատին կորցրած անձինք

540,0

 

04

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 617 282,5

 

 

01

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 617 282,5

 

05

 

Գործազրկություն

159 058,0

 

 

01

Գործազրկություն

159 058,0

 

 

07

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

1 067 705,5

 

 

 

01

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

 

1 067 705,5

 

 

09

 

Սոցիալական պաշտպանություն  (այլ դասերին չպատկանող)

 

1 332 530,3

 

 

 

01

Սոցիալական պաշտպանություն  (այլ դասերին չպատկանող)

 

294 770,3

 

 

02

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 037 760,0

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ  ԾԱԽՍԵՐ

14 415 200,0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

01

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

 

1 600 000,0

 

 

01

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

1 600 000,0

 

02

 

Այլ ծախսեր

12 815 200,0

 

 

01

Այլ ծրագրեր

12 815 200,0

 

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետա­յին հատկա­­ցում­­նե­րի հաշ­­վին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները, ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախսերի տնտե­սա­գի­տա­կան դա­­սա­կարգ­ման, հետևյալ չափերով՝

 

 

Գումարը                 (հազար դրամներով)

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

58 547 580,0

 

այդ թվում՝

 

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

45 880 157,2

 

այդ թվում՝

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

11 972 829,1

 

այդ թվում՝

 

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

10 585 999,3

 

Փաստացի սոցիալական ապահովության վճարներ

1 386 829,8

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

7 158 684,1

 

այդ թվում՝

 

 

 

Շարունակական ծախսեր

941 090,1

 

 

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

297 840,3

 

 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

4 431 644,7

 

 

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

158 462,7

 

 

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

216 611,2

 

 

Նյութեր (ապրանքներ)

1 113 035,1

 

 

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

300 000,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

Ներքին տոկոսավճարներ

300 000,0

 

 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

170 000,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

170 000,0

 

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

5 974 134,3

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

5 974 134,3

 

 

որից`

 

 

 

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

1 624 437,8

 

 

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին

344 160,0

 

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների  ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 

2 015 086,9

 

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին

 

99 421,6

 

 

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

1 891 028,0

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

15 770 909,8

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

7 306 531,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

268 400,0

 

 

Մայրության նպաստներ բյուջեից

612 860,0

 

 

Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3 249 880,0

 

 

Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

128 700,0

 

Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

67 540,0

 

Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

139 331,8

 

Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

34 260,0

 

Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

2 805 559,2

 

Կենսաթոշակներ

8 464 378,8

 

այդ թվում՝

 

 

Կենսաթոշակներ

8 464 378,8

 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

4 533 599,9

 

այդ թվում՝

 

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

 

112 500,0

 

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

 

4 499,7

 

Այլ ծախսեր

2 816 600,2

 

Պահուստային միջոցներ

1 600 000,0

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 667 422,8

 

այդ թվում՝

 

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

13 167 422,8

 

այդ թվում՝

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

13 167 422,8

 

այդ թվում՝

 

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11 941 200,0

 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

870 543,9

 

այդ թվում՝

 

 

Տրանսպորտային սարքավորումներ

228 909,9

 

Վարչական սարքավորումներ

250 441,6

 

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

391 192,4

 

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

355 678,9

 

այդ թվում՝

 

 

Աճեցվող ակտիվներ

127 500,0

 

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

900,0

 

Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

17 133,0

 

Նախագծահետազոտական ծախսեր

210 145,9

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

(500 000,0)

                     

 

 

Հոդված 7.  Սահմանել, որ՝

1) 2010 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառա­վա­­­րու­­­թյու­նը չի շա­րունակի 2009 թվականի բյուջետային տարվա պար­­տա­վո­րու­թյունների գծով գոր­­ծառ­նու­թյուն­նե­րի ձևա­կեր­պումների իրա­կա­նա­ցումը.

2) մինչև 2010 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2009 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեին տրամադրվելիք  միջպետական վարկի մարման ժամկետը` տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով.

3) 2009 թվականին քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը կազ­­­մում է 40000 դրամ, հարկային ծառայողների բա­զային պաշտոնային դրույ­­­­քաչափը՝ 55500 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատում քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույ­քաչափը` 61050 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր պետա­կան մարմնի քաղաքացիական ծա­ռա­յող­ների տա­­­րե­կան պար­գևատր­ման ֆոն­­դի միաս­նական տոկոսային դրույքաչափը` այդ մար­մնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­­տու­թյան 2008 թվականի պետական բյուջեով նախա­տես­ված քաղաքա­ցիա­կան ծա­ռա­յողների աշխատա­վարձի տա­րե­­կան ֆոնդի 10 տո­­կոսը.

4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան՝ պետական հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև հարկային պետական ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման  և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2009 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող 2009 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների  գումարները,  ծախսերի  նախահաշվային  գումարների չափով՝ սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին  լրացուցիչ  ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N1 հավելվածի՝ այդ ծրագրերին համապատասխանող խմբերում և ենթախմբերում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով՝ համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները:

 

Հոդված 8. Հաստատել՝

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատ­կացում­նե­րի բաշ­­խու­մը՝ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենսդիր, գործադիր և դատա­կան իշխանության մար­­մին­­նե­րի՝ սույն օրեն­քի N 1 հա­վել­­վածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը՝ սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույ­­քի կա­դաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի համակարգի 2009 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ 210 977,3 հա­զար դրամ գու­մա­րով` սույն օրենքի N 3 հա­վել­վածի հա­մա­ձայն.

4) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թյան 2009 թվականի պե­տա­կան բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆի­նան­սավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 4 հա­վել­վածի հա­մա­ձայն:

 

Հոդված 9.  Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2009 թվա­­կա­նին ան­­­հրա­­­­ժեշտության դեպքում՝

1) վե­րա­բաշ­խել սույն օրեն­­քի N1 հա­վել­վածում բյուջետային ծախսերի գոր­ծա­ռա­կան դա­սա­­­կարգ­ման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող նույն ծախ­սա­յին ծրագիրն իրա­­կա­նաց­նող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­տութ­յան պետական կա­ռա­վար­ման մարմինների միջև՝ նրանց գծով տվյալ ծրա­գիրն իրա­կա­նաց­նելու հա­մար սույն օրեն­քով հաստատված հատ­կա­ցում­ները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական  դասա­կարգ­ման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող սույն օրենքի N 1 հավել­վածով սահ­­­­­մանված նույն ծախ­սա­­յին ծրա­գիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­թյան գոր­­ծա­­դիր իշ­­խա­­նու­թ­յան հա­մա­պա­­տաս­խան մար­­­մին­նե­րի  ցան­կե­րում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստաց­­­ված եկամուտներն  արտա­հայ­տե­լ­ով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետութ­յան 2009 թվականի պե­տա­կան բյու­­ջեի կա­տար­ման  մա­սին  հաշ­­­վետ­վու­թյուն­նե­րում  և  այդ գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդ­ված­նե­րով հաս­տատ­ված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N1 հա­վել­վածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախ­սա­յին ծրագրեր) գումարնե­րը, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան 2009 թվականի պետական բյու­ջեից առանց սահմա­նա­փակ­ման իրա­­կա­­նաց­­նել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կող­մից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատա­րա­նի վճիռ­ների ու որո­շում­ների դեմ վե­­րաքննիչ և վճռա­բեկ բո­ղոքներ ներկայաց­նե­լիս` «Պե­տա­կան տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­­րա­պետության օրեն­քով սահ­ման­­ված վճա­րում­ները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րապետու­թ­յան հարկային մարմինների կող­մից Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետու­թ­յան պետական կառավարման մարմին­նե­րում և պետական հիմնարկ­նե­­րում Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետու­թ­յան օրենս­դրու­թ­յամբ սահ­մանված կարգով կա­տար­­­ված ստու­­­­գում­­ների և վերստուգում­նե­րի արդ­յուն­­քում առա­ջադրված լրացուցիչ հար­կայ­ին պար­­­տա­վո­րու­թ­յունների մարման հա­մար ան­հրա­ժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թ­յան օրեն­քին համապա­տաս­խան ոչ կառավար­չա­կան բնույթի գործունեություն իրակա­նաց­նող պե­տական (բյու­ջե­տային) հիմ­­նարկ­­ների պետական ոչ առևտ­րային կազմակերպութ­յուն­նե­րի վե­րա­կազմակերպման նպա­տա­­կով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տութ­յան պե­տա­կան ռե­գիստ­րում պե­տական գրանց­ման, կնիք­ների պատ­րաստ­ման թույ­լտ­վու­թ­յան, ինչպես նաև կազ­մա­կեր­պությանը հանձնված գույքի գրանցման համար «Պետական տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով   սահ­ման­­ված  վճա­րում­նե­րը,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավ­տո­մեքենաներ ստացած հաշ­­մանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համա­րա­նիշ տա­լու, ինչ­­­պես նաև ավտոմեքենայի գրանց­­ման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութ­յան օրենքով սահ­ման­­ված վճա­րում­ների գծով այդ հաշ­ման­դամների փո­խա­­րեն, նշված օրեն­քի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տութ­յան կա­ռա­­վա­րու­թ­յան կող­մից կա­տար­­վող ծախսերը.

4) վերաբաշխել սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պե­տու­թ­յան կա­ռա­վա­րութ­յանն առընթեր ան­շարժ գույ­­քի կա­դաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի 2009 թվա­կա­նի ծախ­սերը (ինչպես ըստ ծախ­սա­յին հոդ­ված­ների, այն­պես էլ կոմիտեի կենտ­րո­նա­կան ապարատի և ստո­րա­բա­ժա­նումների միջև)  այն  պայմա­նով, որ թույլ չտր­վի կոմիտեի՝ սույն օրեն­քի N1 հա­վել­­վա­ծում բերված ծախ­սա­յին ծրագ­րե­րի գծով նա­­խա­­տես­ված հատ­­կա­ցում­նե­րի ծա­վալ­նե­րի փո­փո­խու­թ­յուն և սույն օրենքի N3 հա­վելվածով սահ­ման­ված յու­րա­­­քանչյուր ծախ­սա­­յին հոդվածի գծով նա­­խա­­տես­ված ծախ­­­սերի ընդ­հանուր գումարի կրճա­տում՝ 15 տո­­կոսի, կամ ավե­լա­­ցում՝ 30 տո­կո­­սի չա­փով.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­­թ­յան օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան թույ­լատր­վող վե­րա­բաշ­­խումներով պայ­­մա­նավորված փո­փո­խու­թ­յուն­­ներ կատարել սույն օրենքի N 3  հավել­ված­­­ում.

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնա­խա­տեսված և պե­տա­կան բյուջե մուտ­քագրված նվիրաբերված գումարներն ըստ նվի­րա­բե­րողի կողմից որոշ­ված ուղղու­թ­յուն­նե­­րի, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյու­ջե­տա­յին համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան օրեն­­քի 24-րդ հոդ­վածի 8-րդ մասի համաձայն օգ­­տա­գործ­­ելու դեպ­քում այդ  գումար­­նե­րի չա­փով ավե­լաց­նել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդ­ված­­ներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկա­մուտ­ների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյու­ջե­­տա­յին ելքերի պատ­կա­նելիության փո­փո­խու­թ­յան են­թարկել սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդ­­ված­նե­րով հաս­տատ­­ված բյու­ջե­տա­յին ծախսերի հա­մա­պա­­տաս­խան գու­մար­ներն ու N1 հա­վել­վա­­ծով նա­խա­տես­ված սույն կետում նշված եկա­մուտների հաշ­վին ֆի­նան­սավորվող համա­պա­տաս­խան ծախ­սա­յին ծրագրերի գծով սահ­ման­ված հատ­­կա­ցում­ները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատ­­­ված դեֆի­ցի­տի (պակասուրդի) և սույն օրեն­­քի 3-րդ հոդ­­վա­ծով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 4 հավելվածով հաս­տատ­ված դե­ֆի­ցի­տի (պա­կա­սուր­դի) ֆի­նան­սա­վորման աղբյուրների և դրանց տարրերի հա­մապատաս­խան գու­մարնե­րը (եթե սույն կետում նշված եկա­­մուտ­նե­րի հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախա­տես­ված չեն սույն օրեն­քի N 1 և (կամ) N 4 հա­վել­վա­­ծներում, դրանք որ­պես առան­ձին լրացուցիչ  ծրա­գրեր ըստ պատ­կա­նե­լիության ար­­տա­­ցո­լե­լ նշված  հավել­վա­ծ­ների` այդ ծրագ­­րե­րին հա­մա­պա­տասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրեն­քի N 1 հավելվածում ներ­կա­յաց­ված յուրաքանչյուր ծախ­սային ծրագ­րի գծով սահմանված հատ­­կացում­ների ընդհանուր գումարը՝ փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյու­­ջե­տա­յին ծախ­­­­­­սե­րի տնտե­­սա­­գի­տա­կան դասա­կարգ­մամբ սահ­ման­ված հոդ­ված­նե­րի (առանց վերա­բաշխ­վող գու­մա­րների սահմա­նա­փակման):

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրեն­քի անբաժա­նե­լի մասերը:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

30 դեկտեմբերի 2008թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-69-Ն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

ԼՂՀ   2009 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բա-­

ժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Գումարը       (հազ.դրամով)

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                                                          այդ թվում

58,547,580.0

01

 

 

0100

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5,986,931.2

 

01

 

0110

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

3231679.4

 

 

01

0111

Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում

1773497.0

 

 

 

01

Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում

207663.5

 

 

 

 

ԼՂՀ Ազգային ժողով

207663.5

 

 

 

02

ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի պահպանում

86742.5

 

 

 

 

ԼՂՀ վերահսկիչ պալատ

86742.5

 

 

 

03

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրա­պետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

1479091.0

 

 

 

 

ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմ

269377.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

255019.7

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

158755.4

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

146783.3

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

83393.8

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

74028.4

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

81371.1

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

84131.5

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

64454.4

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

64947.8

 

 

 

 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

196828.1

 

 

02

0112

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

925371.5

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

845371.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր  հարկային պետական ծառայություն

557396.9

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների նախարարություն

287974.6

 

 

 

02

Ակցիզային դրոշմանիշերի ձեռքբերում

30000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր  հարկային պետական ծառայություն

30000.0

 

 

 

03

Գնումների պաշտոնական տեղեկագրի, ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի և խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր

20000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

20000.0

 

 

 

04

Ապահովագրական վճարներ և փոխհատուցումներ

5000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

5000.0

 

 

 

05

ԼՂՀ գանձապետական համակարգի վճարահաշվարկային սպասարկման ծախսեր

25000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

25000.0

 

 

03

0113

Արտաքին հարաբերություններ

532810.9

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

495810.9

 

 

 

 

ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարություն

400000.0

 

 

 

 

ՀՀ-ում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցչություն

95810.9

 

 

 

02

Պետական աջակցություն «Միջազգային համագործակցության կենտրոն»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

7000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարություն

7000.0

 

 

 

03

Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ

30000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

30000.0

 

03

 

030

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

415799.6

 

 

01

0131

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

76967.6

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

56967.6

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

56967.6

 

 

 

02

Քաղաքացիական ծառայողների  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր

20000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

20000.0

 

 

02

0132

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

120379.4

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

120379.4

 

 

 

 

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

120379.4

 

 

03

0133

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

218452.6

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

16500.0

 

 

 

 

Այլ մարմիններ

16500.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն «ԼՂՀ պետական գնումների գործա­կալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

55407.6

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

55407.6

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ավտոտրանսպորտային տնտեսություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

131545.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

131545.0

 

 

 

04

Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման ծախսեր

15000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

15000.0

 

04

 

014

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

39875.0

 

 

01

0141

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

39875.0

 

 

 

01

Գիտություն

20000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

20000.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

19875.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

19875.0

 

06

 

0160

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

375139.4

 

 

01

0161

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

375139.4

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

70896.4

 

 

 

 

ԼՂՀ հանրային ծառայությունները  և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով

49134.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

21762.0

 

 

 

02

Ընտրություններ                                                                    

35000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

35000.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննություն­ների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

19948.4

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

19948.4

 

 

 

04

«Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ԼՂՀ  համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականության հողերն անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքներին փոխանցելու համար հատակագ­ծերի  և անվանացանկերի պատրաստման աշխատանքների պետական պատվեր

10145.9

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

10145.9

 

 

 

05

«Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ԼՂՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման  և գրանցման  աշխատանքների պետական պատվեր

1497.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

1497.1

 

 

 

06

«Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից  հողի և դրա վրա գտնվող շենքերի և շինությունների ,  անշարժ գույքի շուկայի    համակարգված դիտարկումների   իրականացման  պետական պատվեր

3000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

3000.0

 

 

 

07

«Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի գնահատման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ԼՂՀ շրջանների և համայնքների վարչական սահմանների ամրացման աշխատանքների պետական պատվեր

15635.9

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

15635.9

 

 

 

08

Գույքի  նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքների իրականացում և  անշարժ 

գույքի   պետական միասնական կադաստրի  տեղեկատվության տրամադրում

15977.3

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

15977.3

 

 

 

09

Անշարժ գույքի կադաստրի վարման  ավտոմատացված համակարգի ներդնում, զարգացում և տեղեկատվական բանկի ստեղծում

21038.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

21038.4

 

 

 

10

Պետական և համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների և մասնավորեցվող /սեփականաշնորհ­վող/ անշարժ  գույքի  և ինքնակամ կառույցների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում

12000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

12000.0

 

 

 

11

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր  անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից մատուցվող ծառայություններից ստացվող եկամուտների հաշվին կոմիտեի համակարգի գծով իրականացվող ծախսեր

170000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

170000.0

 

07

 

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

300000.0

 

 

01

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

300000.0

 

 

 

01

Ներգրավված փոխառու միջոցների (պետական պարտատոմ­սերի) և կապիտալ ներդրումների ծրագրի շրջանակներում  կատարած շինարարական  աշխատանքների գծով առևտրա­յին բանկերի կողմից վարկավորված միջոցների  սպասարկում (տոկոսավճարներ)

300000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

300000.0

 

08

 

0180

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1624437.8

 

 

01

0181

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1624437.8

 

 

 

01

Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին

1624437.8

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

1624437.8

02

 

 

020

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

60,000.0

 

05

 

050

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

60000.0

 

 

01

0251

Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

60000.0

 

 

 

01

Զորակոչման հետ կապված ծախսեր

60000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարություն

60000.0

03

 

 

0300

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

4,022,366.0

 

01

 

010

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

2778534.4

 

 

01

0311

Ոստիկանություն

1690113.9

 

 

 

01

Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում

1573113.9

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր   ԼՂՀ ոստիկանություն

1573113.9

 

 

 

02

Պետավտոհամարանիշների ձեռքբերում

7000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր   ԼՂՀ ոստիկանություն

7000.0

 

 

 

03

Արտագերատեսչական պահակության պահպանություն

110000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

110000.0

 

 

02

0312

Ազգային անվտանգություն

1088420.5

 

 

 

01

Ազգային անվտանգության ապահովում

1088420.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր  ազգային  անվտանգության  ծառայություն

1088420.5

 

02

 

320

Փրկարար ծառայություն

572050.9

 

 

01

0321

Փրկարար ծառայություն

572050.9

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

572050.9

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայություն

572050.9

 

03

 

030

Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն

323393.2

 

 

01

0331

Դատարաններ

272482.4

 

 

 

01

ԼՂՀ Գերագույն դատարանի պահպանում   

80055.3

 

 

 

 

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ

80055.3

 

 

 

02

ԼՂՀ Վերաքննիչ դատարանի պահպանում   

65010.9

 

 

 

 

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ

65010.9

 

 

 

03

ԼՂՀ առաջին ատյանի դատարանի պահպանում   

96074.5

 

 

 

 

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ

96074.5

 

 

 

04

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտի պահպանում   

31341.7

 

 

 

 

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ

31341.7

 

 

02

0332

Իրավական պաշտպանություն

50910.8

 

 

 

01

ԼՂՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր

26843.1

 

 

 

 

ԼՂՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

26843.1

 

 

 

02

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում

24067.7

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

24067.7

 

04

 

040

Դատախազություն

348387.5

 

 

01

0341

Դատախազություն

348387.5

 

 

 

01

ԼՂՀ դատախազություն

348387.5

 

 

 

 

ԼՂՀ դատախազություն

348387.5

04

 

 

040

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3,429,160.4

 

01

 

0410

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

1224462.3

 

 

01

0411

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

1224462.3

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

191342.4

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

101071.3

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության վարչություն

43906.4

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  արտադրական ենթակառուցվածքների վարչություն

46364.7

 

 

 

02

ԼՂՀ «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկաց­ման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր

4750.0

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

4750.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

13593.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

13593.4

 

 

 

04

 Պետական աջակցություն «Սեյսմիկ պաշտպանության արևել­յան ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

4100.0

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

4100.0

 

 

 

05

ԼՂՀ երկրաբանական լաբորատորիա

6676.5

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

6676.5

 

 

 

06

Չգործող պետական ձեռնարկությունների գույքի պահպանման ծախսեր

4000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

4000.0

 

 

 

07

Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին

1000000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

1000000.0

 

02

 

0420

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

2348698.1

 

 

01

0421

Գյուղատնտեսություն

2186957.6

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

88982.2

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

88982.2

 

 

 

02

 Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

15367.2

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

15367.2

 

 

 

03

Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման  և սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր

11807.1

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

11807.1

 

 

 

04

Ակադեմիկոս Թախթաջյանի անվան Ստեփանակերտի բուսաբանական այգի

21463.5

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

21463.5

 

 

 

05

Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ

35500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

35500.0

 

 

 

06

Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում

14405.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

14405.0

 

 

 

07

Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 

150960.6

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

150960.6

 

 

 

08

Խորհրդատվական և տպագրական ծառայություններ

12000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

12000.0

 

 

 

09

Գյուղտեխնիկայի պետհամարանիշների և հատուկ փաստաթղթերի պատվիրում

812.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

812.0

 

 

 

10

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման և աշխատանքների կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

44160.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

44160.0

 

 

 

11

Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ

4000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

4000.0

 

 

 

12

Բարձր մթերատու երինջների և մատղաշների խնամքի և աճեցման գծով պետական պատվեր

25000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

25000.0

 

 

 

13

Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին

800000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

800000.0

 

 

 

14

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի համար կենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում

15000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

15000.0

 

 

 

15

Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր

947500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

947500.0

 

 

02

0422

Անտառային տնտեսություն

161740.5

 

 

 

01

Պետական աջակցություն «Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

150440.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

150440.5

 

 

 

02

Անտառային միջոցառումներ

7300.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

7300.0

 

 

 

03

Գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումներ

4000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

4000.0

 

05

 

0450

Տրանսպորտ

10000.0

 

 

04

0454

Օդային տրանսպորտ

10000.0

 

 

 

01

Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման ծախսեր

10000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

10000.0

 

07

 

0470

Այլ բնագավառներ

190000.0

 

 

02

0472

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

150000.0

 

 

 

01

Պատվիրակությունների ընդունելություններ

150000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

150000.0

 

 

03

0473

Զբոսաշրջություն

40000.0

 

 

 

01

ԼՂՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր

40000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության վարչություն

40000.0

 

09

 

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

-344000.0

 

 

01

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

-344000.0

 

 

 

01

Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր

-500000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

-500000.0

 

 

 

02

Նյութական ռեսուրսների ԼՂՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում

150000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

150000.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

6000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ տնտեսական  զարգացման նախարարություն

6000.0

05

 

 

500

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

54712.4

 

06

 

0560

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

54712.4

 

 

01

0561

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

54712.4

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

54712.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

54712.4

06

 

 

0600

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

201635.3

 

03

 

060

Ջրամատակարարում

27389.1

 

 

01

0631

Ջրամատակարարում

27389.1

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

27389.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր ջրային տնտեսության  վարչություն

27389.1

 

06

 

0660

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

174246.2

 

 

01

0661

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

174246.2

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

174246.2

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն

80493.8

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր կապիտալ շինարարության   վարչություն

93752.4

07

 

 

070

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

3250000.0

 

01

 

710

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

190226.9

 

 

01

0711

Դեղագործական ապրանքներ

110000.0

 

 

 

01

Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում

110000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

110000.0

 

 

03

0713

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

80226.9

 

 

 

01

Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և տրանսպորտի ձեռքբերում

80226.9

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

80226.9

 

02

 

070

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

1127526.0

 

 

01

0721

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

647488.6

 

 

 

01

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ

647488.6

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

647488.6

 

 

02

 

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

306375.5

 

 

 

01

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

223602.7

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

223602.7

 

 

 

02

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

82772.8

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

82772.8

 

 

03

0723

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

64163.5

 

 

 

01

Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

55763.5

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

55763.5

 

 

 

02

6-12 տարեկան երեխաների   բերանի խոռոչի  հիգիենայի  պահպանման ծառայություններ

8400.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

8400.0

 

 

04

0724

Պարաբժշկական ծառայություններ

109498.4

 

 

 

01

Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ

87550.7

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

87550.7

 

 

 

02

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ

21947.7

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

21947.7

 

03

 

030

Հիվանդանոցային ծառայություններ

1547485.4

 

 

01

0731

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

582929.5

 

 

 

01

Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ

145435.5

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

145435.5

 

 

 

02

Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ

378000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

378000.0

 

 

 

03

18 տարեկան  և ավելի բարձր տարիքի անձանց  բժշկական օգնության ծառայություններ

59494.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

59494.0

 

 

02

0732

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

450021.6

 

 

 

01

Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ

77344.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

77344.0

 

 

 

02

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

80574.9

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

80574.9

 

 

 

03

Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

34074.2

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

34074.2

 

 

 

04

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ

70110.6

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

70110.6

 

 

 

05

Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ

54223.2

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

54223.2

 

 

 

06

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ

22614.8

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

22614.8

 

 

 

07

Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

80079.9

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

80079.9

 

 

 

08

Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ

31000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

31000.0

 

 

03

0733

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ

514534.3

 

 

 

01

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

267255.6

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

267255.6

 

 

 

02

Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ

247278.7

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

247278.7

 

04

 

040

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

179201.1

 

 

01

0741

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

179201.1

 

 

 

01

Պետական աջակցություն «Համաճարակաբանության և հիգիե­նայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

149340.1

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

149340.1

 

 

 

02

Պետական աջակցություն Քաշաթաղի «Համաճարակաբանության և հիգիենայի շրջանային կայան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

21111.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

21111.0

 

 

 

03

Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

8750.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

8750.0

 

06

 

760

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

205560.6

 

 

01

0761

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

135137.2

 

 

 

01

Պետական աջակցություն «Դատաբժշկական փորձաքննութ­յան բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

25791.8

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

25791.8

 

 

 

02

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ

4084.1

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

4084.1

 

 

 

03

Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում

56480.2

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

56480.2

 

 

 

04

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

14520.1

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

14520.1

 

 

 

05

Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

11220.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

11220.0

 

 

 

06

Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն

2000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

2000.0

 

 

 

07

Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ

6041.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

6041.0

 

 

 

08

Հայաստանի Հանրապետությունից  փորձի փոխանակման նպատակով  հրավիրված  և ԼՂՀ շրջաններ ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում

15000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

15000.0

 

 

02

0762

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

70423.4

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

70423.4

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

70423.4

08

 

 

800

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

1887995.5

 

01

 

010

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

120197.2

 

 

01

0811

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

120197.2

 

 

 

01

Մարզական  միջոցառումներ

60000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

60000.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն ԼՂՀ կամավոր մարզընկերությանը

16697.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

16697.2

 

 

 

03

Օգնություն մարզֆեդերացիաներին

28500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

28500.0

 

 

 

04

Կենտրոնացված կարգով  մարզագույքի  և մարզահանդերձանքի ձեռքբերում

15000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

15000.0

 

02

 

020

Մշակութային ծառայություններ

904507.7

 

 

01

0821

Գրադարաններ

53000.3

 

 

 

01

Պետական աջակցություն գրադարաններին

53000.3

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

23197.7

 

 

 

 

Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ

3731.6

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

4383.8

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

4315.3

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի  վարչակազմ

5916.0

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ

1027.3

 

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

4961.6

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ

5467.0

 

 

02

0822

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

53992.9

 

 

 

01

Պետական աջակցություն թանգարաններին

43847.1

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության վարչություն

43847.1

 

 

 

02

Թանգարանային գործի ոլորտի զարգացման միջոցառումներ

7000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության վարչություն

7000.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «Շուշիի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

3145.8

 

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

3145.8

 

 

03

0823

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

74155.6

 

 

 

01

Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին

70542.7

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

65640.1

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի  վարչակազմ

4902.6

 

 

 

02

Պետական աջակցություն «Շախմատի տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

3612.9

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

3612.9

 

 

04

0824

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

19372.1

 

 

 

01

Պետական աջակցություն «ԼՂՀ պետական արխիվ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

18022.1

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

18022.1

 

 

 

02

Մուրացանի հիշատակի օրվա անցկացման միջոցառումներ

1000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

1000.0

 

 

 

03

Եղիշեի  անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ծախսեր

350.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

350.0

 

 

05

0825

Արվեստ

363986.8

 

 

 

01

Պետական աջակցություն թատրոններին

63645.4

 

 

 

01

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

48518.0

 

 

 

 

Շուշիի  շրջանի վարչակազմ

15127.4

 

 

 

02

Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին

245588.8

 

 

 

02

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

195061.8

 

 

 

 

Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ

6252.5

 

 

 

 

Հադրութի  շրջանի վարչակազմ

6025.4

 

 

 

 

Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ

6477.2

 

 

 

 

Մարտունու  շրջանի վարչակազմ

6784.2

 

 

 

 

Շահումյանի  շրջանի վարչակազմ

5080.2

 

 

 

 

Շուշիի  շրջանի վարչակազմ

10385.5

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ

9522.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «Անի» ձայնագրման ստուդիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

3481.2

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

3481.2

 

 

 

04

Նոր ներկայացումների և ծրագրերի պատվիրման ծախսեր

5000.0

 

 

 

19

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

5000.0

 

 

 

05

Մշակութային  միջոցառումներ

41423.4

 

 

 

01

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

41423.4

 

 

 

06

«Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճար

4848.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

4848.0

 

 

07

0827

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

340000.0

 

 

 

01

Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր

340000.0

 

 

 

01

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության վարչություն

340000.0

 

03

 

0830

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

558541.1

 

 

01

0831

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

449119.5

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

17679.6

 

 

 

 

ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ

17679.6

 

 

 

02

Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ

250000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ

250000.0

 

 

 

03

Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր

175000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  արտադրական ենթակառուցվածքների վարչություն

175000.0

 

 

 

04

«Ձայն արդարության » ռադիոկայանի պահպանում

6439.9

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

6439.9

 

 

02

0832

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

109421.6

 

 

 

01

Պետական աջակցություն թերթերին

99421.6

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

62000.0

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

6174.1

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

5409.3

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

5348.2

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

4954.6

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

5163.0

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

3644.1

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

5228.3

 

 

 

 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

1500.0

 

 

 

02

Հրատարակչական ծախսեր

10000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

10000.0

 

04

 

040

Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ

163576.6

 

 

01

0841

Երիտասարդական ծրագրեր

18576.6

 

 

 

01

Երիտասարդական միջոցառումներ

18576.6

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

18576.6

 

 

02

0842

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

105000.0

 

 

 

01

Նյութական աջակցություն ԼՂՀ ԱԺ ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին

45000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

45000.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և  ոչ պետական  թերթերին

60000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

60000.0

 

 

03

0843

Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ

40000.0

 

 

 

01

Կրոնի բնագավառի ծախսեր

40000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

40000.0

 

06

 

060

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

141172.9

 

 

01

0861

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

141172.9

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

106172.9

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

52871.6

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

53301.3

 

 

 

02

Կենտրոնացված կարգով մշակույթի օջախների համար  գույքի և սարքավորումների  ձեռքբերում

35000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

35000.0

09

 

 

000

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

9286537.1

 

01

 

010

Նախադպրոցական  կրթություն

348574.1

 

 

01

0911

Նախադպրոցական կրթություն

348574.1

 

 

 

01

Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին

270243.3

 

 

 

01

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

42391.0

 

 

 

01

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

35641.6

 

 

 

01

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

21233.2

 

 

 

01

Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ

43720.2

 

 

 

01

Մարտունու   շրջանի վարչակազմ

100468.7

 

 

 

01

Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ

26788.6

 

 

 

02

Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին

18330.8

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

18330.8

 

 

 

03

Նախադպրոցական հիմնարկներ

60000.0

 

 

 

01

ԼՂՀ կառավարություն

60000.0

 

02

 

090

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

7047449.5

 

 

01

0921

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

7047449.5

 

 

 

01

Հանրակրթական դպրոցների պահպանում

7019949.5

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1188178.6

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

1092285.6

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

769232.2

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

1134325.4

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

1242401.6

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

354200.4

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

233749.6

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ

1005576.1

 

 

 

02

Պետական աջակցություն Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված  դպրոցին

27500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

27500.0

 

03

 

0930

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

369615.8

 

 

01

0931

Նախնական մասնագիտական(արհեստագործական) կրթություն

122331.3

 

 

 

01

Արհեստագործական ուսումնարաններ

122331.3

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

122331.3

 

 

02

0932

Միջին մասնագիտական կրթություն

247284.5

 

 

 

01

«Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

106503.4

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

106503.4

 

 

 

02

«Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթութ­յան գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

53388.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

53388.1

 

 

 

03

«Ստեփանակերտի  պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում

63593.0

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

63593.0

 

 

 

04

«Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպու­թյան կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

23800.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

23800.0

 

04

 

094

Բարձրագույն կրթություն

450007.0

 

 

01

0941

Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն

450007.0

 

 

 

01

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանո­ղական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

331557.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

331557.0

 

 

 

02

«Հայաստանի  պետական ագրարային համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  Ստեփանակերտի մասնա­ճյուղի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

118450.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

118450.0

 

05

 

090

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

330226.8

 

 

01

0951

Արտադպրոցական դաստիարակություն

299657.9

 

 

 

01

Պետական աջակցություն մանկական ստեղծագործական կենտրոններին

150617.3

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

75620.6

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

16312.9

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

13051.2

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

17453.8

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

15791.6

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

12387.2

 

 

 

02

Պետական աջակցություն երաժշտական և արվեստի դպրոցներին

45303.0

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ

45303.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին

83284.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

19214.9

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի  վարչակազմ

10416.0

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի  վարչակազմ

11568.6

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի  վարչակազմ

12619.5

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի  վարչակազմ

13156.0

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ

6594.0

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի  վարչակազմ

9715.5

 

 

 

04

Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատա­նեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

20453.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

20453.1

 

 

02

0952

Լրացուցիչ կրթություն

30568.9

 

 

 

01

Ուսուցիչների վերապատրաստման ծախսեր

15568.9

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

15568.9

 

 

 

02

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր

15000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

15000.0

 

06

 

060

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

639667.8

 

 

01

0961

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

639667.8

 

 

 

01

Կենտրոնացված հաշվապահություն

27775.8

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

8256.0

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

3742.1

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

3034.7

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

3789.3

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

4486.7

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

2213.4

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

2253.6

 

 

 

02

Դասագրքերի ձեռքբերում

132125.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

132125.0

 

 

 

03

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում

46256.8

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

46256.8

 

 

 

04

Հունաստանի առողջարարական ճամբարում հանգստանալու համար  ԼՂՀ երեխաների ճանապարհածախս

7500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

7500.0

 

 

 

05

Կիպրոսի առողջարարական ճամբարում հանգստանալու համար  ԼՂՀ երեխաների ճանապարհածախս

7500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

7500.0

 

 

 

06

Առարկայական օլիմպիադայի ծախսեր

4935.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

4935.0

 

 

 

07

ԼՂՀ դպրոցականների ռազմահայրենասիրական և ֆիզիկական դաստիարակության մարզական միջոցառումներ

16480.8

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

16480.8

 

 

 

08

Գիտաժողովներ և հրատարակչական ծախսեր

13534.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

13534.2

 

 

 

09

Կրթական բարեփոխումների միջոցառումներ   

8520.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

8520.0

 

 

 

10

«Տարվա լավագույն դպրոց» , «Տարվա լավագույն ուսուցիչ», «Տարվա լավագույն մանկավարժական փորձ»  «Տարվա լավագույն աշակերտ»,  «Տարվա լավագույն զինղեկ»,   «Տարվա լավագույն դաստիարակ» մրցույթների հաղթողների պարգևատրման ծախսեր

2093.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

2093.0

 

 

 

11

Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

38679.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

38679.2

 

 

 

12

Կենտրոնացված կարգով դասամատյանների և կավճի ձեռքբերում

7200.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

7200.0

 

 

 

13

Կենտրոնացված կարգով գույքի, համակարգիչների և լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերում

150000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

150000.0

 

 

 

14

ԲՈՒՀ-երում սովորող ուսանողներին տրվող    փոխհատուցում

177068.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

177068.0

 

08

 

080

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

100996.1

 

 

01

0981

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

100996.1

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

100996.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

100996.1

10

 

 

000

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

15953042.1

 

01

 

110

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

106403.4

 

 

01

1011

Վատառողջություն

7748.3

 

 

 

01

Աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցում

7748.3

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

7748.3

 

 

02

1012

Անաշխատունակություն

98655.1

 

 

 

01

Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում

41436.6

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

41436.6

 

 

 

02

Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

11218.5

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

11218.5

 

 

 

03

Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց «Արև» համակարգով ուսուցանում և համակարգչային տեխնիկայով ապահովում

5000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

5000.0

 

 

 

04

Ձեռքի կառավարման ավտոմեքենաների ձեռքբերում

41000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

41000.0

 

02

 

102

Ծերություն

8669522.4

 

 

01

1021

Ծերություն

8669522.4

 

 

 

01

Սպայական անձնակազմի  և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում

500570.2

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

500570.2

 

 

 

02

Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային  ապահովում

145455.8

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

145455.8

 

 

 

03

Սոցիալական կենսաթոշակներ

328014.9

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

328014.9

 

 

 

04

ԼՂՀ օրենքներով,  ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրերով և ԼՂՀ կառավարության որոշումներով նշանակված կենսաթոշակներ և  ամենամսյա  դրամական պարգևատրումներ ու կենսաթոշակի տարբերության հատուցում

35592.1

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

35592.1

 

 

 

05

«Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր

82500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

82500.0

 

 

 

06

Ապահովագրական կենսաթոշակներ

7464742.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

7464742.0

 

 

 

07

Ապահովագրական կենսաթոշակների վճարման հետ կապված փոստային ծառայություններ

74647.4

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

74647.4

 

 

 

08

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և այլ հատուցումների վճարման ծառայությունների ձեռքբերում

38000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

38000.0

 

03

 

100

Հարազատին կորցրած անձինք

540.0

 

 

01

1031

Հարազատին կորցրած անձինք

540.0

 

 

 

01

Թաղման նպաստի վճարում առնվազն մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունեցող գործազուրկի մահվան դեպքում

540.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

540.0

 

04

 

140

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4617282.5

 

 

01

1041

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4617282.5

 

 

 

01

Միանվագ սոցիալական ապահովագրության վճարներ ԼՂՀ պաշտպանության և փրկարարական ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին

24650.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

24650.0

 

 

 

02

Պետական նպաստներ

2582953.8

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

2582953.8

 

 

 

03

Հումանիտար օգնության միջոցառումներ

13000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

13000.0

 

 

 

04

Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին

20000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

20000.0

 

 

 

05

Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին 

60000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

60000.0

 

 

 

06

ԼՂՀ ծնելիության խթանմում

1141000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

1141000.0

 

 

 

07

Վարժական հավաքների,  զինծառայության և փրկարարական ծառայության ընթացքում մահացած (զոհված) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում

66500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

66500.0

 

 

 

08

Պետական աջակցություն  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

52447.9

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

52447.9

 

 

 

09

Պետական աջակցություն  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն»

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

47473.2

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

47473.2

 

 

 

10

Դրամական աջակցություն երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին

1892.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

1892.0

 

 

 

11

Զոհված(մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին  միանվագ դրամական օգնության տրամադրում

25755.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

25755.0

 

 

 

12

Նորաստեղծ ընտանիքներին ամուսնության միանվագ նպաստի տրամադրում

180000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

180000.0

 

 

 

13

Միանվագ դրամական օգնության տրամադրում ԼՂՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ

257610.6

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

257610.6

 

 

 

14

Առաջին դասարան հաճախող երեխաներին միանվագ օգնություն տրամադրում

44000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

44000.0

 

 

 

15

Քաղաքացիների  խնայողության   ինդեքսավորման ծախսեր

100000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

100000.0

 

05

 

100

Գործազրկություն

159058.0

 

 

01

1051

Գործազրկություն

159058.0

 

 

 

01

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով պետական գրանցման համար գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն

495.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

495.0

 

 

 

02

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի ընդու­նելիս աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում գործատուին

7200.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

7200.0

 

 

 

03

Ապահովագրական ստաժ չունեցող կամ մինչև մեկ տարվա ապահովագրական ստաժ ունեցող, աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների մասնագիտական ուսուցման և աշխատանքային ունակությունների վերականգման կազմակերպում

1700.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

1700.0

 

 

 

04

Գործազրկության նպաստի վճարում

129987.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

129987.0

 

 

 

05

Գործազուրկների, աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի և երկարամյա ծառայության ու արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց  մասնագիտական ուսուցում

14960.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

14960.0

 

 

 

06

 Այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների  նյութական ծախսերի հատուցում

2526.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

2526.0

 

 

 

07

Երկարամյա ծառայության և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստացող աշխատանք փնտրող չզբաղված անձանց վերամասնագիտացում

1190.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

1190.0

 

 

 

08

Աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման աշխատանքների կազմակերպում

1000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

1000.0

 

07

 

1070

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1067705.5

 

 

01

1071

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1067705.5

 

 

 

01

Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ

145550.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

145550.0

 

 

 

02

ԼՂՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում բնակիչների կողմից օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց տրվող դրամական փոխհատուցում

165000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

165000.0

 

 

 

03

Վետերանների պատվովճարներ

89688.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

89688.0

 

 

 

04

Արտոնյալ խմբերի քաղաքացիներին ամենամսյա դրամական օգնության տրամադրում

659467.5

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

659467.5

 

 

 

05

Առանձին խմբերի քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների փոխհատուցում

8000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

8000.0

 

09

 

100

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

1332530.3

 

 

01

1091

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

294770.3

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

294770.3

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

294770.3

 

 

02

1092

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1037760.0

 

 

 

01

Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում

16000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

16000.0

 

 

 

02

Ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության ու թաղման  նպաստների վճարում 

881760.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

881760.0

 

 

 

03

Առողջարանային բուժման ուղեգրերի ձեռքբերում

60000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

60000.0

 

 

 

04

Աջակցություն մասնագետներին

80000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

80000.0

11

 

 

100

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

14415200.0

 

01

 

110

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

1600000.0

 

 

01

1111

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

1600000.0

 

 

 

01

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

1600000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

1600000.0

 

02

 

 

Այլ  ծախսեր

12815200.0

 

 

01

 

Այլ  ծրագրեր

12815200.0

 

 

 

01

Կապիտալ ներդրումներ

11935200.0

 

 

 

 

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարություն

1100000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն

200000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր ջրային տնտեսության  վարչություն

1800000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  արտադրական ենթակառուցվածքների վարչություն

150000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  կապիտալ շինարարության վարչություն

8685200.0

 

 

 

02

Հանրապետական միջոցառումների (միջազգային կազմակեր­պությունների մասնակցությամբ) իրականացման ծրագրեր

100000.0

 

 

 

3

ԼՂՀ կառավարություն

100000.0

 

 

 

03

Հատուկ նպատակների ծախսեր

180000.0

 

 

 

05

ԼՂՀ կառավարություն

180000.0

 

 

 

04

Տոնական օրերի միջոցառումներ

50000.0

 

 

 

08

ԼՂՀ կառավարություն

50000.0

 

 

 

05

Գույքի գնման ծախսեր

300000.0

 

 

 

15

ԼՂՀ կառավարություն

300000.0

 

 

 

06

Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում

250000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

250000.0

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.1

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 01 դասի «01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

23197.7

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

14180.4

«Հ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

9017.3

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

3731.6

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

3731.6

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

4383.8

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական

գրադարան» ՊՈԱԿ

4383.8

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

4315.3

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

4315.3

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

5916.0

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

5916.0

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

1027.3

«Քարվաճառի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

1027.3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

4961.6

«Շուշիի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

4961.6

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

5467.0

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

5467.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

53000.3

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.2

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 02 դասի «01. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

   Գումարը     (հազ. դրամ)

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության վարչություն

43847.1

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

26142.5

«Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարան՝ Մեծ Թաղլարի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

4980.1

«Շուշիի  պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

5938.4

«Քաշաթաղի երկրագիտական թանգարան Ծիծեռնավանքի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

6786.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

43847.1

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.3

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 03 դասի «01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

65640.1

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

40573.0

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

25067.1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

4902.6

«Ղ.Ճարտարի մարզամշակութային պալատ » ՊՈԱԿ

4902.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

70542.7

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.4

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «01. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող

սուբյեկտների անվանումները

Գումարը                                                        (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

48518.0

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

48518.0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

15127.4

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

15127.4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

63645.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.5

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «02. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը                                (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

195061.8

«ԼՂՀ երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

54828.2

«ԼՂՀ էստրադային-ջազային համույթ» ՊՈԱԿ

34348.1

«Արփի» պետական մանկապատանեկան համույթ» ՊՈԱԿ

9585.8

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

40098.2

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

32007.3

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

24194.2

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

6252.5

«Ասկերանի «Բերդ» ժողգործիքների համույթ» ՊՈԱԿ

6252.5

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

6025.4

«Հադրութի «Դիզակ» ժողգործիքների համույթ» ՊՈԱԿ

6025.4

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

6477.2

«Մարտակերտի «Ջրաբերդ» ժողգործիքների համույթ» ՊՈԱԿ

6477.2

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

6784.2

 «Մարտունու «Քնար» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

6784.2

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

5080.2

«Շահումյանի «Վայկունիք»  ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

5080.2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

10385.5

«Շուշիի  «Վարանդա» երգչախումբ»  ՊՈԱԿ

2269.0

«Շուշիի  «Շուշի» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

8116.5

Քաշաթաղիի շրջանի վարչակազմ

9522.0

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

9522.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

245588.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.1

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 01 խմբի 01 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը                                                        (հազ. դրամ)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

42391.0

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

42391.0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

35641.6

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8360.2

«Խանապատի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9093.8

«Ակնաղբյուրի պետական  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9093.8

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9093.8

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

21233.2

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12502.0

«Առաքելի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8731.2

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

43720.2

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

21722.6

«Թալիշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

13193.4

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8804.2

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

100468.7

«Բերդաշենի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

13732.7

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

20629.5

«Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12830.9

«Ղուզի Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

9399.6

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

13551.0

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8873.1

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

21451.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

26788.6

«Բերձորի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

26788.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

270243.3

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.2

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2009 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 03 խմբի 01 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը     (հազ. դրամ)

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

122331.3

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

74622.2

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

47709.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

122331.3

 

 

 

 

 

 Հավելված N 2

 

 

 

 

 

ԼՂՀ  2009  թվականի պետական բյուջեից  համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը

 

 

 

 

  Անվանումը

Գումարը                               (հազար դրամ)

1

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

529427.2

2

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

148118.0

3

Հադրութի շրջանի համայնքներ

164127.6

4

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

208183.8

5

Մարտունու շրջանի համայնքներ

141304.1

6

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

87649.4

7

Շուշիի շրջանի համայնքներ

99301.4

8

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

246326.3

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1624437.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 3

 

 

Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ   Ի  Վ

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2009թ. ծախսերի

 

(հազար դրամ)

 

 

 

Ընդամենը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

210,977.3

այդ թվում՝

 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

208,977.3

այդ թվում՝

 

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

178,143.6

այդ թվում՝

 

1.1 ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ

154,907.5

այդ թվում՝

 

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

118,907.5

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

36,000.0

1.2 ՓԱՍՏԱՑԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

23,236.1

Սոցիալական ապահովության  վճարներ

23,236.1

2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

30,740.2

այդ թվում՝

 

2.1 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

5,464.8

Էներգետիկ ծառայություններ

3,515.7

Կոմունալ ծառայություններ

115.7

Կապի ծառայություններ

1,833.4

2.2 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

2,968.9

Ներքին գործուղումներ

2,968.9

2.3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

3,000.0

Տեղեկատվական ծառայություններ

2,500.0

Ներկայացուցչական ծախսեր

500.0

2.4 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ)

6,760.5

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

1,000.0

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

5,760.5

2.5 ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ)

12,546.0

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

2,825.0

Տրանսպորտային նյութեր

8,346.0

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

1,375.0

3. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

93.5

Պարտադիր վճարներ

93.5

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

2,000.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

2,000.0

Վարչական սարքավորումներ

2,000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 4

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի

հազար դրամներով

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

   4,645,565.6

այդ թվում՝

 

Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը

   3,690,085.6

այդ թվում՝

 

1. Փոխառու միջոցներ

   1,000,000.0

2.Ֆինանսական ակտիվներ

   2,690,085.6

այդ թվում՝

 

2.1. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2009 թվականի  տարեսկզբի ազատ միջոցներ

       1,590,085.6

2.2. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր

      100,000.0

այդ թվում՝

 

ԼՂՀ արդյունաբերության և գյուղատնտեսության զարգացման համար նախկինում տրամադրված վարկերի վերադարձից մուտքեր

                 100,000.0

2.3.Այլ

   1,000,000.0

Բ. Արտաքին աղբյուրներ - ընդամենը

      955,480.0

 այդ թվում՝

 

Այլ

            955,480.0