2008թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

Ընդունված է 2007 թվականի

դեկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008  թվականի հա­մա­խմբված բյուջեն կկազ­մի՝

ա) եկամուտների գծով՝ 50 329,5 մլն  դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան­ցում­ներից ստաց­վող մուտքե­րի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումա-րը և նպատակային  հատկացումները,

բ) ծախսերի գծով՝ 53 761,4  մլն  դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ) դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 3 431,9  մլն  դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2008 թվականի բյուջեները կկազ­մեն՝

ա) եկամուտների գծով՝ 2 341,8 մլն դրամ (ներառյալ՝ պետական բյուջեից ստացվող պաշ­­տո­նա­կան տրանս­­­ֆերտ­­­­նե­րը),

բ) ծախսերի գծով՝ 2 341,8 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի պե­տա­­կան բյուջեն՝              

 

 

Գումարը 

(հազար դրամներով)

1. Եկամուտների  գծով

49 085 760,2

2. Ծախսերի  գծով

52 517 637,0

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

3 431 876,8

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի դեֆի-ցիտի (պա­կա­սուրդի) ֆինանսավոր­մանն ուղղել այլ ներքին և արտաքին աղբյուրներից՝ 3 431 876,8 հազ. դրամ:     

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի պե­տա­­կան բյու­ջեի եկա­­­­մուտ­ները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)՝ ըստ ձևավոր­ման աղբ­յուր­ների դա­սա­կարգ­ման առան­­ձին խմբերի, հե­տևյալ չափե­րով՝ 

 

 

Գումարը

(հազար դրամներով)

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

19 832 659,6

այդ թվում՝

 

 Ա.  ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

 

18 732 659,6

 որից՝

 

 1. Հարկային եկամուտներ                                                                                                                                                              

12 500 104,6

 2. Պետական տուրք  

400 000,0

 3. Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

4 300 000,0

 4. Ոչ հարկային եկամուտներ 

1 532 555,0

 Բ.  ԿԱՊԻՏԱԼԻ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

1 100 000,0

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի պե­տա­­­­կան բյուջե­­­ից հատ­­­­­կա­ցում­ները՝ ըստ բյու­ջե­տային ծախսերի գոր­ծա­ռա­կան դա­սա­կարգ­­ման, հե­­տև­յալ չափերով՝

 

Խումբ

Ենթախումբ

 

Գումարը                     (հազար դրամներով)

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

52 517 637,0

 

 

այդ թվում`

 

01

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3 747 930,9

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում

1 695 563,5

 

02

Պետական ֆինանսական կառավարում

736 671,8

 

03

Արտաքին քաղաքական գործունեություն

409 968,2

 

05

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն

159 499,4

 

06

Ընտրություններ և հանրաքվեներ

47 211,3

 

07

Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ

699 016,7

02

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

43 376,0

 

 

այդ թվում`

 

 

03

Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր

43 376,0

03

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2 717 044,3

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

Հասարակական կարգի պահպանություն

1 379 020,7

 

02

Ազգային անվտանգություն

883 993,9

 

03

Դատական գործունեություն

454 029,7

04

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

7 455 770,4

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

Կրթության և գիտության բնագավառում պետական կառավարում

101 036,8

 

02

Նախադպրոցական կրթություն

197 130,3

 

03

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

6 143 759,1

 

04

Հատուկ ընդհանուր կրթություն

72 707,5

 

05

Արտադպրոցական դաստիարակություն

164 017,4

 

06

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

95 482,9

 

07

Միջին մասնագիտական կրթություն

246 351,0

 

08

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն

380 713,0

 

09

Լրացուցիչ կրթություն

30 413,0

 

10

Գիտություն

24 159,4

05

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

2 604 620,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում

70 303,1

 

02

Հիվանդանոցային բուժօգնություն

1 157 860,8

 

03

Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնություն

884 873,2

 

04

Հիգիենիկ-հակահամաճարակային ծառայության պահպանում

135 563,7

 

05

Բուժօգնության այլ ծառայություններ

173 078,9

 

06

Առողջապահական այլ ծառայություններ և ծրագրեր

182 940,3

06

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

13 585 928,7

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

Սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական կառավարում

301 043,5

 

02

Կենսաթոշակային ապահովում

7 571 462,8

 

03

Պետական նպաստներ բնակչությանը

2 632 358,5

 

04

Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ

1 330 839,8

 

05

Այլ սոցիալական ծրագրեր

1 750 224,1

07

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ

1 532 622,7

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի և կրոնի բնագավառում պետական կառավարում

114 675,9

 

02

Գրադարաններ

49 095,7

 

03

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ

41 821,9

 

04

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

44 490,4

 

06

Արվեստ

306 778,8

 

08

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

109 791,6

 

09

Սպորտ

197 529,9

 

10

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

361 893,9

 

11

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

85 057,3

 

13

Կրոնական ծրագրեր

30 000,0

 

14

Մշակութային և երիտասարդական ծրագրեր

64 619,3

 

15

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ

90 000,0

 

16

Այլ ծրագրեր

36 868,0

08

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

372 555,0

 

 

այդ թվում՝

 

 

05

Այլ ծրագրեր

372 555,0

10

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

1 523 260,6

 

 

այդ թվում`

 

 

01

Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում

129 764,7

 

04

Բույսերի պաշտպանություն և սերմնաբուծություն

64 387,2

 

05

Տոհմաբուծություն, անասնաբուժություն և հակա-համաճարակային միջոցառումներ

181 662,7

 

06

Անտառային տնտեսություն

236 496,0

 

07

Այլ ծրագրեր

910 950,0

11

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

283 446,5

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

Արդյունաբերության, շինարարության և բնապահպանության բնագավառում պետական կառավարում

261 033,0

 

07

Այլ ծրագրեր

22 413,5

13

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

150 587,1

 

 

այդ թվում՝

 

 

04

Զբոսաշրջություն

10 000,0

 

05

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական այլ ծառայություններ

140 587,1

14

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

18 500 494,8

 

 

այդ թվում՝

 

 

02

Տրանսֆերտային վճարումներ ԼՂՀ պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներ

1 098 047,4

 

06

Այլ ծրագրեր

17 402 447,4

 

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետա­յին հատ­կա­­ցում­­նե­րի հաշ­­վին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները՝ ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախսերի տնտե­սա­գի­տա­կան դա­­սա­կարգ­ման, հետևյալ չափերով՝

 

 

 

 

Գումարը 

(հազար դրամներով)

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

52 517 637,0

 այդ թվում՝

 

 ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

39 365 317,0

 այդ թվում՝

 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

8 433 119,1

 որից՝

 

- քաղաքացիական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդ

84 364,7

 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

1 635 278,3

 այդ թվում՝

 

Ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ

1 635 278,3

ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

12 734 426,1

այդ թվում՝

 

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

1 098 047,4

Թոշակներ

7 571 462,8

Կրթաթոշակներ

116 294,0

Նպաստներ

2 632 358,5

Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ

1 316 263,4

այդ թվում՝

 

- պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

1 118 355,4

 - ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում

5 940,0

-ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ

191 968,0

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

16 562 493,5

այդ թվում՝

 

Ապրանքների ձեռքբերում

1 500 961,8

այդ թվում՝

 

Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

1 220 934,0

այդ թվում՝

 

- գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

128 147,7

- գույք և սարքավորումներ

991 840,9

- փափուկ գույք և հանդերձանք

100 945,4

Դեղորայք և վիրակապային նյութեր

97 952,0

Սննդամթերք

182 075,8

Գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ

130 248,7

Տրանսպորտային ծառայությունների վճարներ

331 478,0

Կապի ծառայությունների վճարներ

172 881,7

Կոմունալ ծառայությունների վճարներ

537 715,0

այդ թվում՝

 

Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր

382 285,0

Ջրմուղ- կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր

10 214,8

Այլ կոմունալ ծախսեր

145 215,2

Այլ ծախսեր

13 889 208,3

այդ թվում՝

 

Գույքի վարձակալության ծախսեր

38 896,9

այդ թվում՝

 

- շենքերի, շինությունների և բնակարանների վարձակալության ծախսեր

38 896,9

Արտագերատեսչական պահպանության ծախսեր

120 000,0

ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների նստաշրջանային ծախսեր

3 000,0

Ծառայությունների ձեռքբերման և  ներկայացուցչական ծախսեր

364 545,7

Ղեկավարի ֆոնդ

106 000,0

Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր

13 256 765,7

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

13 152 320,0

այդ թվում՝

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

13 152 320,0

այդ թվում՝

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

13 152 320,0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ՝

1) 2009 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պետու­թ­յան կառավարու­­­թյու­նը չի շա­րունակի 2008 թվականի բյուջետային տարվա պար­­տա­վո­րու­թյունների գծով գոր­­ծառ­նու­թյուն­նե­րի ձևա­կեր­պումների իրա­կա­նա­ցումը.

2) մինչև 2010 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2008 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեին տրա-մադրվելիք  միջպետական վարկի մարման ժամկետը` տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով.

3) 2008 թվականին քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույ­քաչափը կազմում է 40000 դրամ, հարկային ծառայողների բա­զային պաշտոնային դրույ­­­­քաչափը՝ 55500 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատում քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույ­քաչափը` 61050 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր պետա­կան մարմնի քաղաքացիական ծա­ռա­յող­ների տա­­­րե­կան պար­գևատր­ման ֆոն­­դի միաս­նական տոկոսային դրույքաչափը` այդ մար­մնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պե­­տու­թյան 2007 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յողների աշխատավարձի տարե­կան ֆոնդի 10 տո­­կոսի չափով.

4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ կետին համապատասխան՝ պետական հիմ-նարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավա-պահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև հարկային պետական ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխա-տակիցների խրախուսման  և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների մի-ջոցների շրջանառությունը  2008 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող 2008 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով՝ սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախ-սերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N1 հավելվածի՝ այդ ծրագրերին համապատասխանող խմբերում և ենթախմբերում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով՝ համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված  դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուր-ների  համապատասխան գումարները:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատ­կացում­նե­րի բաշ­­խու­մը` ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատա­կան իշխա­նու­թյան մարմին-ների՝ սույն օրեն­քի N 1 հա­վել­­վածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը՝ սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույ­­քի կա­դաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի համակարգի 2008 թվականի ծախսերի նախա­հա­շիվը` 221 318,0 հա­զար դրամ գու­մա­րով` սույն օրենքի N 3 հա­վել­վածի հա­մա­ձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2008 թվականին ան­հրա­­­­ժեշտության դեպքում՝

1) վե­րա­բաշ­խել սույն օրեն­­քի N 1 հա­վել­վածում բյուջետային ծախսերի գոր­ծա­ռա­կան դասակարգ­ման նույն խմբին և ենթախմբին պատկանող նույն ծախ­սա­յին ծրագիրն իրա­­կա­նաց­նող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պե­տութ­յան պետական կա­ռա­վար­ման մարմինների միջև՝ նրանց գծով տվյալ ծրա­գիրն իրա­կանացնելու հա­մար սույն օրեն­քով հաստատված հատ­կա­ցում­ները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գոր­ծառական դասակարգ­ման նույն խմբին և ենթախմբին դասվող՝ սույն օրենքի N 1 հա­վել­վածով սահ­­­­­մանված նույն ծախսա­­յին ծրա­գիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­թյան գոր­­ծա­­դիր իշ­­խա­­նու­թ­յան  համապատասխան  մար­­­մին­նե­րի ցան­կե­րում.

3) սույն մասով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստաց­­­ված եկա­մուտները` արտահայ­տե­լ­ով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետութ­յան 2008 թվականի պե­տա­կան բյու­­ջեի կատարման մա­սին հաշ­­վետ­վու­թյուն­նե­րում և այդ գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաս­տատ­ված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի 14-րդ խմբի 06 ենթախմբում որպես առանձին ծախսային ծրագ-րեր) գումարները, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան 2008 թվականի պետական բյու­ջեից առանց սահմա­նա­փակ­ման իրակա­նաց­նել`

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կող­մից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատա­րա­նի վճիռ­ների ու որո­շում­ների դեմ վե­­րաքննիչ և վճռա­բեկ բո­ղոքներ ներկայաց­նե­լիս` «Պե­տա­կան տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­­րա­պետության օրեն­քով սահ­ման­­ված վճա­րում­ները.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րապետու­թ­յան հարկային մարմինների կող­մից Լեռնային Ղարա-բաղի Հան­­­րապետու­թ­յան պետական կառավարման մարմին­նե­րում և պետական հիմ­նարկ­նե­­րում Լեռ-նային Ղարաբաղի Հան­­­րապետու­թ­յան օրենս­դրու­թ­յամբ սահ­մանված կարգով կա­տար­­­ված ստու­­­­գում­­ների և վերստուգում­նե­րի արդ­յուն­­քում առա­ջադրված լրացուցիչ հար­կայ­ին պար­­­տա­վո­րու­թ­յունների մարման հա­մար ան­հրա­ժեշտ վճարումները.

գ) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թ­յան օրեն­քին համապա­տաս­խան ոչ կառավար­չա­կան բնույթի գոր­ծու­նեություն իրակա­նաց­նող պետական (բյու­ջե­տային) հիմ­­նարկ­­ների պետական ոչ առևտ­րային կազմակերպութ­յուն­նե­րի վերա-կազմակերպման նպա­տա­­կով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տութ­յան պե­տա­կան ռե­գիստ­րում պե­տական գրանց­ման, կնիք­ների պատ­րաստ­ման թույ­լտ­վու­թ­յան, ինչպես նաև կազ­մա­կեր­պությանը հանձնված գույքի գրանց­ման համար «Պետական տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետութ­յան օրենքով   սահ­ման­­ված  վճա­րում­նե­րը.

դ) սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավ­տո­մեքենաներ ստա-ցած հաշ­­մանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարա­նիշ տա­լու, ինչ­­­պես նաև ավտոմեքենայի գրանց­­ման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­­պե­տութ­յան օրենքով սահ­ման­­ված վճա­րում­ների գծով այդ հաշ­ման­դամների փո­խա­­րեն, նշված օրեն­քի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարա-բաղի Հան­­­րա­պե­տութ­յան կա­ռա­­վա­րու­թ­յան կող­մից կա­տար­­վող ծախսերը.

  4) վերաբաշխել սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-պետու­թ­յան կառավարությանն առընթեր ան­շարժ գույ­­քի կա­դաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի 2008 թվա­կա­նի ծախ­սերը (ինչպես ըստ ծախ­սա­յին հոդ­ված­ների, այն­պես էլ կոմիտեի կենտ­րո­նա­կան ապարատի և ստո­րա­բաժանումների միջև) այն պայմա­նով, որ թույլ չտր­վի կոմիտեի՝ սույն օրեն­քի N 1 հա­վել­­վա­ծում բեր­ված ծախ­սա­յին ծրագ­րե­րի գծով նա­­խա­­տես­ված հատ­­կա­ցում­նե­րի ծա­վալ­նե­րի փոփոխու­թ­յուն և սույն օրենքի N 3 հա­վելվածով սահ­ման­ված յու­րա­­­քանչյուր ծախ­սա­­յին հոդվածի գծով նա­­խա­­տես­ված ծախ­­սերի ընդ­հանուր գումարի կրճա­տում՝ 15 տո­­կոսի, կամ ավե­լա­­ցում՝ 30 տո­կո­­սի չափով.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարա-բաղի Հան­րա­­պե­տու­­թ­յան օրենքի 24-րդ և սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ մա­սերին համապատաս-խան  թույ­լատր­վող  վե­րա­բաշ­­խումներով պայ­­մա­նավորված փո­փո­խու­թ­յուն­­ներ կատարել սույն օրենքի N 3  հավել­ված­­­ում.

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնա­խա­տեսված և պետա-կան բյուջե մուտ­քագրված նվիրաբերված գումարներն ըստ նվի­րա­բե­րողի կողմից որոշված ուղղու­թ­յուն­նե­րի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյու­ջե­տա­յին համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան օրեն­­քի 24-րդ հոդ­վածի 8-րդ մասի համաձայն օգ­­տա­գործ­­ման դեպքում՝ այդ գումար­նե­րի չափով ավե­լաց­նել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդ­ված­­ներով հաս­տատված բյու­ջե­տա­յին եկա­մուտ­ների և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյու­ջե­­տա­յին ելքերի պատ-կա­նելիության փո­փո­խու­թ­յան են­թարկել 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդ­­ված­նե­րով հաս­տատ­­ված բյուջետային ծախ­սե­րի հա­մա­պա­տաս­խան գու­մար­ները և N 1 հա­վել­վա­­ծով նախատեսված սույն մասում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահ­ման­ված հատ­կա­ցում­ները (կամ, եթե սույն մասում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծախ­սային ծրագրերը նախա­տես­ված չեն սույն օրենքի N 1 հավելվածում` դրանք որ­պես առան­ձին լրացուցիչ ծրա­գրեր ար­տա­ցո­լե­լ սույն օրենքի N 1 հավել­վա­ծում` այդ ծրագ­րե­րին հա­մա­պա­տասխանող խմբե­րում և են­թա­­խմ­բերում).    

7) պահպանելով սույն օրեն­քի 8-րդ հոդ­վա­ծի 1-ին մասով հաս­տա­տ­ված ծախ­սային ծրագրերի գծով հատ­կացումների ընդհանուր գումար­ները` վերա­բաշ­խել դրանք ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախ­­­­­­սե­րի տնտեսագիտա­կան դասա­կարգ­մամբ սահ­ման­ված հոդ­ված­նե­րի (առանց սահմանափակման):

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի N N1-3 հավելվածները համարվում են սույն օրեն­քի ան­­բա­ժա­նե­լի մասերը:

 

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ       

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

       30 դեկտեմբերի 2007 թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-99