2001թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2001թ. հունվարի 19-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ՝

            1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի՝

            ա) եկամուտների (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի) գծով՝ 4744.6 մլն դրամ.

            բ) ծախսերի  (առանց միջբյուջետային փոխանցումների) գծով՝ 14308.1 մլն դրամ.

            գ) դեֆիցիտը՝  9563.5  մլն դրամ:

            2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կենսաթոշակային հիմնա-դրամի 2001 թվականի բյուջեն կկազմի՝

            ա) եկամուտների (ներառյալ՝ անմիջապես պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով, ինչպես նաև պետական բյուջեով և համայնքների բյուջեներով պահպանվող հիմնարկներից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների տեսքով ստացվող մուտքերը) գծով՝  4057.6 մլն դրամ.

            բ) ծախսերի գծով՝ 4057.6 մլն դրամ:

            3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2001 թվականի բյուջեները կկազմեն՝

            ա) եկամուտների (ներառյալ՝ պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական տրանսֆերտները) գծով՝ 765.7 մլն դրամ.

            բ) ծախսերի գծով՝ 765.7  մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեն՝

 

 

հազար դրամ

Եկամուտների գծով

           2790378.0

Ծախսերի գծով

         12353940.1

Դեֆիցիտը

           9563562.1

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ծածկմանն ուղղել հետևյալ միջոցները՝

 

 

հազար դրամ

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները –

Ընդամենը

 

  9563562.1

որից՝

 

Ա. Ներքին աղբյուրներ՝ – ընդամենը

    100000.0

այդ թվում՝

 

Պետական գույքի մասնավորեցումից

    100000.0

Բ. Արտաքին աղբյուրներ՝ – ընդամենը

  9463562.1

այդ թվում՝

 

Միջպետական վարկ

  9000000.0

Այլ արտաքին աղբյուրներ

   463562.1

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները՝ ըստ առանձին եկամտատեսակների, հետևյալ չափերով՝

 

 

հազար դրամ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ  ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ՝

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2790378.0

 

I. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

2790378.0

 

որից՝

 

 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  եկամուտներ

2770378.0

 

այդ թվում՝

 

 

1. Հարկային եկամուտներ՝

ընդամենը

 

1929378.0

 

այդ թվում՝

 

 

ա) ավելացված արժեքի հարկ

1050000.0

 

այդ թվում՝

 

 

- ձեռնարկություններից և կազմակերպություններից

1050000.0

 

բ) շահութահարկ

  230000.0

 

այդ թվում՝

 

 

- պետական ձեռնարկություններից

  103120.0

 

- ոչ պետական ձեռնարկություններից

   51900.0

 

- ֆինանսավարկային կազմակերպություններից

   74980.0

 

գ) եկամտահարկ

  289378.0

 

այդ թվում՝

 

 

- աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կատարումից

  ստացված եկամուտներից

 

 209378.0

 

- ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներից

   25000.0

 

- այլ եկամուտներից

   55000.0

 

դ) ակցիզային հարկ

  130000.0

 

այդ թվում՝

 

 

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում արտադրվող ենթաակցիզային

 ապրանքների արտադրանքից

 

  130000.0

 

ե) գույքահարկ

     5000.0

 

այդ թվում՝

 

 

- ձեռնարկություններից և կազմակերպություններից

     4250.0

 

- անհատ ձեռներեցներից և քաղաքացիներից

       750.0

 

զ) հողի հարկ

     7000.0

 

այդ թվում՝

 

 

- գյուղատնտեսական նշանակության հողերից

     6150.0

 

- ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերից

       850.0

 

է) հաստատագրված վճարներ

  165000.0

 

ը) բնական պաշարների օգտագործման և բնապահպանական վճարներ

    53000.0

 

2. Պետական տուրք

  165000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ա) դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, գանգատների, դատա­րան­ների վճիռների դեմ տրվող վճռաբեկ գանգատների համար, ինչպես նաև դա­տարանների կողմից փաստաթղթերի պատճեններ տալու համար

 

 

     6205.0

 

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  քաղաքացիություն ստանալու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  քաղաքացիությունը փոխելու համար

 

       650.0

 

գ) հյուպատոսական ծառայությունների կամ գործողությունների իրականաց­ման համար

 

       485.0

 

դ)  պետական գրանցման համար

   55770.0

 

ե) գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական նմուշների,ապ­րան­­քա­յին և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղա­նուն­ների, ֆիրմային

 ­անվանումների, ինտեգրալ միկրոսխեմաների տո­պո­լոգիաների իրա­վական

պաշտ­պա­նու­թյան հետ կապ­ված իրա­վա­բանական նշա­նա­կու­թյուն ունեցող

գոր­ծողության համար

 

 

 

 

 

      580.0

 

զ) ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունե­ցող

փաս­­տաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողու­թյուն­ների հա­մար

 

 

  27720.0

 

է) լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպա­տա­­­­­­կով

լի­ցեն­զիաներ տալու համար

 

 

  32340.0

 

ը) օրենքով սահմանված այլ ծառայությունների և գործողությունների համար

 

  41250.0

 

3. Ոչ հարկային եկամուտներ՝

ընդամենը

 

 676000.0

 

այդ թվում՝

 

 

ա) պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների

հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի վարձակալությունից եկամուտներ

այդ թվում՝

 

 

  45000.0

 

- պետական ձեռնարկությունների ու գույքի վարձակալության և օգտագործման

վարձավճարներ

 

    5000.0

 

- պետական պահուստի հողերի վարձակալության և օգտագործման

վարձավճարներ

 

   40000.0

 

բ) դիվիդենտներ և շահաբաժիններ

այդ թվում՝

 

 250000.0

 

 

- բանկերում և ֆինանսավարկային հաստատություններում բյուջեների

ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացված

շահաբաժիններ, դիվիդենտներ

 

 

  50000.0

 

- բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող

դիվիդենտներ

 

 200000.0

 

գ) պետության տված վարկերի օգտագործման դիմաց վճարներ՝ (տոկոսներ)

 200000.0

 

այդ թվում՝

 

 

- ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարներ

 200000.0

 

դ) բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվության կամ ժառանգության

իրավունքով պետությանն անցած գույքի իրացումից մուտքեր

 

   11000.0

 

ե) իրավախախտումների համար գործադիր և դատական մարմինների կողմից

կիրառվող  պատժամիջոցներից մուտքեր

 

   40000.0

 

զ) ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումներ (մասհանումներ)

 

   65000.0

 

է) օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված՝ պետական

բյուջե մուտքագրվող այլ ոչ հարկային եկամուտներ

 

   65000.0

 

Բ. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ՝

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

   20000.0

 

այդ թվում՝

 

 

1.Պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի)

օտարումից մուտքեր

 

   20000.0

 

 

 

Հոդված  5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման, հետևյալ չափերով՝

 

 

Խումբ

Ենթա-խումբ

Ծախսերի գործառնական դասակարգման խմբերի և

ենթախմբերի անվանումները

Գումարը

(հազար դրամ)

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ

այդ թվում՝

    12353940.1

01

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

այդ թվում՝

       987377.7

 

01

Օրենսդիր մարմին և պետական կառավարում

      436760.0

 

02

Պետական  ֆինանսական կառավարում

      194241.0

 

03

Արտաքին քաղաքական գործունեություն

        97124.0

 

05

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն

        34939.6

 

06

Ընտրություններ և հանրաքվեներ

        34723.0

 

07

Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ

      189590.1

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում՝

        16063.0

 

 

02

Քաղաքացիական պաշտպանություն

        16063.0

03

 

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում՝

 

      958239.0

 

 

01

Հասարակական կարգի պահպանություն

      650000.0

 

02

Ազգային անվտանգություն

       157319.0

 

03

Դատական գործունեություն

       150920.0

04

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում՝

    1767659.1

 

01

Կրթության և գիտության բնագավառում պետական

կառավարում

 

         23309.0

 

03

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

     1450523.6

 

07

Միջին մասնագիտական կրթություն

         57447.0

 

08

Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն

       223379.5

 

10

Գիտություն

         13000.0

05

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում՝

       787664.0

 

 

01

Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում

         15159.0

 

02

Հիվանդանոցային բուժօգնություն

       438764.0

 

03

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնություն

       168730.0

 

04

Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայության պահպանում

         73140.0

 

05

Այլ առողջապահական ծառայություններ

         44863.0

 

06

Առողջապահության այլ հաստատություններ և հարակից

ծառայություններ

 

         47008.0

06

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում՝

 

     4164593.0

 

01

Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական

ապահովության բնագավառում պետական կառավարում

 

         32934.0

 

02

Կենսաթոշակային ապահովում

     1595900.0

 

03

Պետական նպաստներ բնակչությանը

       445000.0

 

04

Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ

       512051.0

 

05

Այլ սոցիալական ծրագրեր

     1578708.0

07

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ

այդ թվում՝

       451072.8

 

01

Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի և կրոնի

բնագավառում պետական կառավարում

 

             32980.0

 

02

Գրադարաններ

             20825.9

 

03

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ

             16389.3

 

04

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

             12943.0

 

06

Արվեստ

             83978.2

 

08

Հուշարձանների և մշակութային  արժեքների

վերականգնում և պահպանում

 

               6450.0

 

09

Սպորտ

             67121.0

 

10

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

           152255.4

 

11

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

             42300.0

 

14

Մշակութային և երիտասարդական միջոցառումներ

             15830.0

08

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ- ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում՝

        40000.0

 

05

Այլ ծրագրեր

         40000.0

10

 

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

այդ թվում՝

       131495.5

 

01

Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում

         21859.0

 

04

Բույսերի պաշտպանություն և սերմնաբուծություն

          8962.5

 

05

Տոհմաբուծություն, անասնաբուծություն և հակահամաճա-

րակային միջոցառումներ

 

        63000.0

 

06

Անտառային տնտեսություն

        37674.0

11

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

        44925.0

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

Արդյունաբերության, շինարարության և բնապահպանության

բնագավառում պետական կառավարում

 

        35935.0

 

07

Այլ ծրագրեր

          8990.0

14

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

այդ թվում՝

     3004851.0

 

02

 

06

Տրանսֆերտային վճարումներ ԼՂՀ պետական

բյուջեից համայնքների բյուջեներին

Այլ ծրագրեր

      384660.8

 

     2620190.2

 

 

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով՝

 

 

Ծախսային հոդվածների անվանումները

Գումարը (հազար

           դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ

այդ թվում՝

   12353940.1

ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ

այդ թվում՝

    11093940.1

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ  ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

 

     2375447.3

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

այդ թվում՝

     1447834.2

Ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ

     1447834.2

ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ

այդ թվում՝

    21 91030.9

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

       384660.8

Թոշակներ

       288300.0

Կրթաթոշակներ

         57417.5

Նպաստներ

       445000.0

Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ

այդ թվում՝

     1015652.6

-պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ

       284712.6

- ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական

գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում

 

           5940.0

- վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների

լուծման միջոցառումներ

 

       725000.0

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

այդ թվում՝

 

      5079627.7

Ապրանքների ձեռքբերում

       552443.0

այդ թվում՝

Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

 

       330876.0

այդ թվում՝

 

- գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

- գույք և սարքավորումներ

- փափուկ գույք և հանդերձանք

Դեղորայք  և վիրակապային նյութեր

Սննդամթերք

Գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ

Տրանսպորտային ծառայությունների վճարներ

Կապի ծառայությունների վճարներ

Կոմունալ ծառայությունների վճարներ

այդ թվում՝

- Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր

- Ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր

- Այլ կոմունալ ծախսեր

Այլ ծախսեր

այդ թվում՝

Գույքի վարձակալության ծախսեր

այդ թվում՝

- շենքերի, շինությունների և բնակարանների վարձակալության ծախսեր

Արտագերատեսչական պահպանության ծախսեր

ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների նստաշրջանային ծախսեր

Ծառայությունների ձեռքբերման և  ներկայացուցչական ծախսեր

որից՝

- ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր

- ներկայացուցչական ծախսեր

Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր

այդ թվում՝

- ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

      117708.0

       100000.0

       113168.0

         54875.0

       166692.0

         74992.2

       252365.0

         75921.6

       190596.0

 

       171875.6

           8501.4

         10219.0

     3933309.9

 

            727.0

 

             727.0

           9125.0

           2000.0

         76692.0

 

         53940.0

         22752.0

     3844765.9

 

       350000.0

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

այդ թվում՝

     1975000.0

 

Կապիտալ ներդրումների ծախսեր

այդ թվում՝

Կապիտալ շինարարության ծախսեր

     1975000.0

 

     1975000.0

ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՀԱՆԱԾ ՄԱՐՈՒՄԸ

այդ թվում՝

      -715000.0

Ներքին վարկավորում՝ հանած մարումը

այդ թվում՝

Ոչ  ֆինանսական կազմակերպություններին

      -715000.0

 

      -715000.0

 

        

Հոդված 7. Հաստատել՝

 ա) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը՝ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների, սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեից Ստեփանակերտի համայնքի և շրջանների համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր ծավալը՝ սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 8. Սահմանել, որ՝

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի  պետական բյուջեից ծախսերի ֆինանսավորումը կատարվում է փաստացի ստացված մուտքերի սահմաններում՝ պահպանելով սույն օրենքի 5-րդ և 6-րդ հոդվածներում նախատեսված համամասնու-թյունները և հաշվի առնելով 11-րդ հոդվածի «ա» կետի պահանջները.

 բ) բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ նախատեսված հոդվածների միջև «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  23-րդ հոդվածի 2-րդ  կետի համապատասխան կատարվող վերաբաշխումները յուրաքանչյուր ծրագրի համար չեն կարող գերազանցել վերջինիս գծով սույն օրենքով հաստատված հատկացումների ընդհանուր ծավալի 15 տոկոսը:

        

Հոդված 9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության նյութական խրախուսման և սոցիալական զարգացման ֆոնդը ձևավորվում է հարկային վարչության կողմից ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում, անհատ ձեռնարկատերերի (ձեռներեցների) մոտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացված ստուգումներով և վերստուգում-ներով՝ հարկերը և պարտադիր այլ վճարները թաքցնելու համար գանձված գումարներից 10 տոկոս մասհանումների հաշվին:

Ֆոնդի գումարների օգտագործման ուղղությունները հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝ տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձևով:

Ֆոնդի միջոցները՝ յուրաքանչյուր ամիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  ֆինանսների նախարարություն ներկայացվող  հաշվետվության հիման վրա, ձևակերպվում են որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան եկամուտ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության ընթացիկ ու կապիտալ ծախսերի հոդվածներում՝ որպես պետական բյուջեի համապատասխան ծախս:

 

Հոդված10. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարու-թյանը 2001 թվականին, անհրաժեշտության դեպքում՝

ա) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի  10 տոկոսի սահմաններում վերաբաշխել դրանք՝ ըստ սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման առանձին խմբերի և ենթախմբերի, ինչպես նաև ենթախմբերի ներսում, այն պայմանով, որ թույլ չտրվի սույն օրենքով յուրաքանչյուր ենթախմբի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալի կրճատում՝ 15 տոկոսի չափով կամ ավելացում՝ 30 տոկոսի չափով.

բ) փոփոխել  սույն օրենքի N 1 հավելվածով  սահմանված ծախսային ծրագրեր իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործադիր իշխանության մարմինները.

գ) սույն օրենքի N 2 հավելվածում հաստատված դոտացիաների ընդհանուր ծավալը,  ելնելով շրջանների համայնքների եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումներից, բաշխել համայնքների միջև:

 

 Հոդված 11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը՝

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումն իրականացնել պետական բյուջե փաստացի ստացված մուտքերի սահմաններում: Ընդ որում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում պաշտպանվածության են ենթակա և ամբողջ ծավալով ֆինանսավորվում են՝

ա) պետական նպաստները, սոցիալական և փոխհատուցման վճարները, աշխատավարձը (դրամական բավարարումը) և դրան հավասարեցված վճարները, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարները.

աբ) ազգային անվտանգության կարիքների սպասարկման գծով ծախսերը.

ագ) համայնքների բյուջեներին  դոտացիաների տրամադրման ծախսերը.

բ) մինչև 2005 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգել Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջեից 2000 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե ստացված միջպետական վարկի մարման ժամկետը:

           

Հոդված 12. Սույն օրենքի N N 1 եւ 2  հավելվածները համարվում են օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 13. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                            Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

  

 

8 փետրվարի  2001 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 129