1999թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունվսծ է 1998թ. դեկտեմբերի 30-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ՝


1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական և համայնքների համախմբված բյուջեն կկազմի.

            ա) եկամուտների (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի) գծով՝  3548958.0  հազ. դրամ, այդ թվում համայնքների եկամուտների գծով՝ 903244.0 հազար դրամ.

            բ) ծախսերի  (առանց միջբյուջետային փոխանցումների) գծով՝ 13603124.4 հազար դրամ, այդ թվում համայնքների ծախսերի գծով՝ 2069200.6 հազար դրամ.

            գ) բյուջեի դեֆիցիտը՝  10054166.4  հազար դրամ:

            2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կենսաթոշակային  հիմնադրամի 1999 թվականի բյուջեն կկազմի՝

            ա) եկամուտների (ներառյալ՝ անմիջապես ԼՂՀ 1999 թվականի պետական բյուջեից տրանսֆերտների տեսքով, ինչպես նաև 1999 թվականին հիմնարկներից ԼՂՀ պետական բյուջեով և ԼՂՀ համայնքների բյուջեներով սահմանվող պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների տեսքով ստացվող մուտքերը) գծով՝ 2929800.0 հազար դրամ.

            բ) ծախսերի գծով՝ 2929800.0 հազար դրամ:


Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեն

                                  հազար դրամ

եկամուտների գծով՝

2645714.0

ծախսերի գծով՝

12699880.4

բյուջեի դեֆիցիտը՝

10054166.4Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ծածկմանն ուղղել հետևյալ միջոցները.

 

                                                                               հազար դրամ

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման  աղբյուրները,       ընդամենը ՝

 

10054166.4

որից՝

Ա. Ներքին աղբյուրներ,   ընդամենը՝

 

280000.0

այդ թվում՝

Պետական գույքի մասնավորեցումից (սեփակա-նաշնորհումից) ստացվող միջոցներ

 

 

280000.0

Բ. Արտաքին աղբյուրներ,       ընդամենը՝

9774166.4

այդ թվում՝

1. ՀՀ-ից միջպետական վարկի ստացում

 

9237000.0

2. Այլ արտաքին աղբյուրներ

537166.4

 

 

 

 

Հոդված 4.  Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները՝ ըստ առանձին եկամուտների, հետևյալ չափերով.

                                                            

                                                                                                              հազար դրամ

Պետական բյուջեի եկամուտներ և պաշտոնական տրանսֆերտներ,   ընդամենը՝

 

2645714.0

I. Ընդամենը եկամուտներ

2545714.0

որից՝

 

Ա. Ընթացիկ եկամուտներ                               

2530714.0

այդ թվում՝

 

1. Հարկային եկամուտներ  և տուրքեր,   ընդամենը՝

2124016.0

ա) ավելացված արժեքի հարկ

1292000.0

բ) շահութահարկ

275025.0

գ) ակցիզային հարկ

178000.0

դ) գույքահարկ

4263.0

ե) հողի հարկ

14715.0

զ) մաքսային տուրք

38500.0

է) հաստատագրված վճարներ

175028.0

ը) ճանապարհային վճար

36000.0

թ) բնական պաշարների օգտագործման

 և բնապահպանական վճարներ

 

26000.0

ժ)  պետական տուրքեր

84485.0

2. Ոչ հարկային եկամուտներ,  ընդամենը՝

406698.0

այդ թվում՝

 

ա) դիվիդենդներ և շահաբաժիններ

289665.0

այդ թվում՝

 

«Արցախբանկ» - ի կանոնադրական

կապիտալում Լեռնային Ղարաբաղի Հան- րապետության կառավարության մասնակցությունից

 

 

80000.0

բ) պետական պահուստային հողերի վարձակալության և օգտագործման վճարներ

 

10503.0

գ) պետական բյուջեից տրամադրված վարկերի օգտագործումից մուտքեր

 

48000.0

դ) օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված պետական բյուջե մուտքագրվող այլ ոչ հարկային եկամուտներ

 

 

58530.0

Բ. Կապիտալի գործառնություններից մուտքեր

 

Ընդամենը՝

15000.0

այդ թվում՝

 

1. Պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտարումից

մուտքեր

 

 

15000.0

II. Պաշտոնական տրանսֆերտներ

 

Ընդամենը

100000.0

այդ թվում՝

 

1. Այլ աղբյուրներից ստացվող տրանսֆերտներ                                         

100000.0

 

 

 

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեից հատկացումներն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով.

 

 

 

 

 

 

   

 

Ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի անվանումները

հազար դրամ

 

1

2

3

4

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                                                                 

12699880.4

01

 

 

Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ                                   

831613.0

 

01

 

Օրենսդիր մարմին  և պետական կառավարում                                       

384600.0

 

02

 

Պետական ֆինանսական կառավարում                                                 

169874.0

 

03

 

Արտաքին քաղաքական գործունեություն                                                   

93937.0

 

05

 

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն

17882.0

 

06

 

Ընտրություններ և հանրաքվեներ                                                                   

10613.0

 

07

 

Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ       

154707.0

02

 

 

Պաշտպանություն                                                                                               

13838.2

 

02

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

13838.2

03

 

 

Հասարակական  կարգի պահպանության և անվտանգության ապահովում

 

706410.0

 

01

 

ԼՂՀ ներքին գործեր և ազգային անվտանգություն                                

586426.0

 

02

 

Դատական գործունեություն                                                                            

119984.0

04

 

 

Կրթություն և գիտություն                                                                                   

այդ թվում

375189.5

 

01

 

Կրթության  և գիտության բնագավառի պետական կառավարում                                                                          

 

22657.0

 

03

 

Հանրակրթական դպրոցներ                                                                          

78200.0

 

12

 

Միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ      

 

69792.0

 

13

 

Բարձրագույն կրթություն                                                                                 

189540.5

 

15

 

Գիտություն

15000.0

05

 

 

Առողջապահություն    

 այդ թվում                                                                                    

482525.2

 

 

01

 

 

Առողջապահության բնագավառի պետական կառավարում                                                                                           

 

15296.0

 

02

 

Հիվանդանոցներ                                                                                                  

263262.0

 

03

 

Պոլիկլինիկաներ և ամբուլատորիաներ

88616.9

 

04

 

Առողջապահության  հարակից ծառայություններ

13338.1

 

05

 

Այլ առողջապահական ծառայություններ բնակչությանը

28800.0

 

06

 

Հիգիենիկ հակամաճարակային ծառայություն

73212.2

06

 

 

Սոցիալական ապահովագրություն և սոցիալական ապահովություն

այդ թվում

 

1543457.0

 

01

 

Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառի պետական կառավարում

 

32067.0

 

02

 

Կենսաթոշակային ապահովում

207300.0

 

03

 

Պետական նպաստներ

380000.0

 

04

 

Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ

107990.0

 

05

 

Այլ սոցիալական ծրագրեր

816100.0

07

 

 

Մշակույթ, երիտասարդության հարցեր և սպորտ

այդ թվում

303677.4

 

01

 

Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի բնագավառի պետական կառավարում

 

19347.0

 

03

 

Գրադարաններ

20427.0

 

04

 

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ

12863.0

 

05

 

Մշակույթի տներ, ակումբներ

11237.0

 

07

 

Արվեստ

42335.0

 

10

 

Սպորտ

29609.0

 

11

 

Հեռուստառադիոհաղորդումներ                                                               

132165.4

 

12

 

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ                                                                                                    

35694.0

10

 

 

Գյուղատնտեսություն և անտառային տնտեսություն

այդ թվում

1157230.0

 

01

 

Գյուղատնտեսության պետական կառավարում

19338.0

 

02

 

Տոհմաբուծության, անասնաբուծության և հակահամաճարակային միջոցառումներ                                                 

 

56408.0

 

03

 

Անտառների պահպանում

31484.0

 

04

 

Անտառների պահպանման միջոցառումներ

15000.0

 

07

 

Այլ միջոցառումներ                                                                                                                        

1035000.0

11

 

 

Արդյունաբերություն, շինարարություն և բնապահպանություն

այդ թվում

 

1041590.0

 

01

 

 

 

 

Արդյունաբերության, շինարարության և բնապահպանության պետական կառավարում

 

 

1034131.0

 

 

08

 

Հիդրոօդերևութաբանություն                                                                                                                   

7459.0

14

 

 

Հիմնական խմբերին չդասվող ծախսեր

այդ թվում

6244350.1

 

02

 

Տրանսֆերտային փոխհատուցումներ պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներին                                                                                       

 

1165956.6

 

03

 

Այլ ծրագրեր                                                                                                            

5078393.5

           

 

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5 հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման.

        

Պետական բյուջեի ծախսերը

հազար

դրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

12699880.4

այդ թվում՝

 

Ա. Ընթացիկ ծախսեր

6745880.4

որից՝

 

1. Բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ

1002708.7

3. Սուբսիդիաներ

73429.0

այդ թվում՝

 

Ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին տրվող

   սուբսիդիաներ

 

73429.0

4. Ընթացիկ տրանսֆերտներ

3188932.6

 այդ թվում՝

 

ա) պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող   

      դոտացիաներ

 

1165956.6

բ) կրթաթոշակներ

67177.5

գ)  կենսաթոշակներ

207300.0

դ) նպաստներ

380000.0

ե) այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ

1368498.5

այդ թվում՝

 

      - պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ

152998.5

      - հատկացումներ փախստականների սոցիալական խնդիրների

         լուծման համար

 

169100.0

     - փոխհատուցում պրոթեզավորման և հանրապետությունից

        դուրս բուժման ծախսերի համար

 

17000.0

     - ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

300000.0

     - այլ տրանսֆերտային վճարներ

729400.0

5. Ապրանքների գնման և ծառայությունների վճարման ծախսեր

2480810.1

այդ թվում՝

 

ա) ապրանքների ձեռքբերում

432834.1

այդ թվում՝

 

     - գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

281144.5

     - դեղորայք և վիրակապային նյութեր

24500.0

     - սննդամթերք

127189.6

բ) գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ

59057.0

գ) տրանսպորտային ծառայությունների վճար

152052,0

դ) կապի ծառայությունների վճար

52110.6

ե) կոմունալ ծառայությունների վճար

  այդ թվում՝

72157.0

     - վառելիքի և ջեռուցման վճար

27955.0

     - ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վճար

2075.0

     - էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

38929.0

     - այլ կոմունալ ծախսեր

3198.0

զ) այլ ծախսեր

1712599.4

Բ. Կապիտալ ծախսեր

3954000.0

այդ թվում՝

 

ա) կապիտալ ներդրումներ

3954000.0

Գ. Վարկավորում

2000000.0

                                              այդ թվում՝

 

ա) ներքին  վարկավորում

2000000.0

 

Հոդված 7. Հաստատել՝

            ա) սույն օրենքի 5 հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը՝ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների, սույն օրենքի թիվ 1 հավելվածի համաձայն.

            բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեից համայնքներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր ծավալի բաշխումը՝  սույն օրենքի թիվ 2 հավելվածի համաձայն:

           

Հոդված 8. Սահմանել, որ՝

            ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեից ծախսերի ֆինանսավորումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե ստացված փաստացի մուտքերի սահմաններում, պահպանելով սույն օրենքի 5 և  6  հոդվածներում  նախատեսված համամասնությունները.

            բ) ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ նախատեսված հոդվածների միջև  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  23  հոդվածի   2-րդ  կետի համապատասխան կատարվող վերաբաշխումները չեն կարող գերազանցել հաստատված հատկացումների ընդհանուր ծավալի 15 տոկոսը.

            գ) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  18  հոդվածի 2-րդ  կետում ամրագրված՝  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների խրախուսման նպատակային ֆոնդի օգտագործման կարգը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության աշխատակիցների նյութական խրախուսման ֆոնդը ձևավորվում է հարկային պետական վարչության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացված՝ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների, անհատ ձեռներեցների ստուգումներով և վերստուգումներով՝ հարկերը թաքցնելու հետևանքով գանձված գումարներից 10 տոկոսի մասհանումների հաշվին: Ֆոնդի գումարների օգտագործման ուղղությունները հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝ տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձևով, իսկ ֆոնդի միջոցները, յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվող հաշվետվության հիման վրա, ձևակերպվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան  եկամուտ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության պահպանման և կապիտալ ծախսերի հոդվածներում՝ որպես համապատասխան ծախս:

 

Հոդված 10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաքսային վարչության աշխատակիցների նյութական խրախուսման ֆոնդի ձևավորման և օգտագործման ուղղությունները հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝ տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձևով, իսկ ֆոնդի միջոցները, յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվող հաշվետվության հիման վրա, ձևակերպվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան եկամուտ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաքսային վարչության պահպանման ու կապիտալ ծախսերի հոդվածներում՝ որպես համապատասխան ծախս:

 
Հոդված 11. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը՝

ա) 1999 թվականին,  անհրաժեշտության դեպքում, սույն օրենքի 2 հոդվածով հաստատված հատկացումների ընդհանուր գումարի 10 տոկոսի սահմաններում վերաբաշխել դրանք՝ ըստ սույն օրենքի 5 հոդվածով նախատեսված ծախսերի գործառական դասակարգման առանձին խմբերի և ենթախմբերի, ինչպես նաև՝ ենթախմբերի ներսում, այն պայմանով« որ թույլ չտրվեն  սույն օրենքով յուրաքանչյուր ենթախմբի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալի կրճատում 15 տոկոսից ավելի  չափով, ավելացում՝ 30 տոկոսից ավելի  չափով.

 
Հոդված 12. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը՝

            ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումը իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե փաստացի ստացված մուտքերի սահմաններում: Ընդ որում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում պաշտպանվածության են ենթակա և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ֆինանսավորվում են հետևյալ ծախսերը՝

            աա) պետական նպաստներ, սոցիալական և փոխհատուցման վճարներ, աշխատավարձ (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումներ.

            աբ)  ազգային անվտանգության կարիքների սպասարկման գծով ծախսեր.

            ագ) համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ.

            բ) հաստատել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18 հոդվածի 2-րդ կետում ամրագրված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների խրախուսման նպատակային ֆոնդի օգտագործման կարգը:


Հոդված 13. Սույն օրենքի  թիվ 1, 2 հավելվածները համարվում են օրենքի անբաժանելի մասը:


Հոդված 14. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 1999 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                     Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

       Հավելված թիվ 1

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ

 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ

 

 

 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի անվանումները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ      ԾԱԽՍԵՐԸ

 

հազար դրամ

1

2

3

4

5

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                                                                                                այդ թվում

12699880.4

01

 

 

Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ                               

 այդ թվում՝

831613.0

 

01

 

Օրենսդիր մարմին  և պետական կառավարում                                                      այդ թվում

Օրենսդիր մարմին

384600.0

 

 

1

Օրենսդիր իշխանության մարմինների պահպանում

60425.0

 

 

 

ԼՂՀ Ազգային ժողով

60425.0

 

 

2

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում, հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կենտրոնական ապարատի պահպանում

 

 

324175.0

 

 

 

ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմ

53205.0

 

 

 

ԼՂՀ նախագահին առընթեր անվտանգության խորհուրդ

11733.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

70763.0

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

48842.0

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

23551.0

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

22267.0

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

24943.0

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

28842.0

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

9837.0

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

17662.0

 

 

 

Քարվաճառի տարածքում ԼՂՀ կառավարության   լիազոր ներկայացուցչի աշխատակազմ

12530.0

 

02

 

Պետական ֆինանսական կառավարում                                                                                   այդ թվում՝

169874.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

159874.0

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների նախարարություն

66954.0

 

 

 

ԼՂՀ հարկային պետական վարչություն

68384.0

 

 

 

ԼՂՀ մաքսային վարչություն

24536.0

 

 

2

Ակցիզային դրոշմանիշերի ձեռքբերում

3000.0

 

 

 

ԼՂՀ հարկային պետական վարչություն

3000.0

           

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների խրախուսում

7000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

7000.0

 

03

 

Արտաքին քաղաքական գործունեություն                                                                                այդ թվում

93937.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

83937.0

 

 

 

ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարություն

83937.0

 

 

2

Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ

10000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

10000.0

 

05

 

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն                                                               այդ թվում                  

17882.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

7865.0

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության պետվարչություն

7865.0

 

 

2

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժինների պահպանում

 

6148.0

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության պետվարչություն

6148.0

 

 

3

Դատական փորձաքննական լաբորատորիա

3869.0

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության պետվարչություն

3869.0

 

06

 

Ընտրություններ և հանրաքվեներ                                                                                                             այդ թվում

10613.0

 

 

1

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի  պահպանում

3113.0

 

 

 

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

3113.0

 

 

2

Ընտրություններ

7500.0

 

 

 

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

7500.0

 

07

 

Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ                                              այդ թվում

154707.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

42358.0

 

 

 

ԼՂՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության պետական վարչություն

 

33287.0

 

 

 

ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների վարչություն

6303.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արխիվային գործի վարչություն

2768.0

 

 

2

Միջոցառումներ

21148.0

 

 

 

ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների վարչություն

21148.0

 

 

3

Պետական արխիվի պահպանում

7140.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արխիվային գործի վարչություն

4181.0

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

604.0

 

 

 

Հադրութի  շրջանի վարչակազմ

597.0

 

 

 

Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ

580.0

 

 

 

Մարտունու  շրջանի վարչակազմ

598.0

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

580.0

 

 

4

Հրշեջ ռազմականացված ծառայություն

84061.0

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

30356.0

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

10741.0

 

 

 

Հադրութի  շրջանի վարչակազմ

10741.0

 

 

 

Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ

10741.0

 

 

 

Մարտունու  շրջանի վարչակազմ

10741.0

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

10741.0

02

 

 

Պաշտպանություն                                                                                                                          այդ թվում

13838.2

 

02

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

13838.2

 

 

 

ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների վարչություն

13838.2

03

 

 

Հասարակական  կարգի պահպանության և անվտանգության ապահովում

706410.0

 

01

 

ԼՂՀ ներքին գործեր և ազգային անվտանգություն                                

586426.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Հասարակական կարգի պահպանություն և անվտանգություն

586426.0

 

 

 

ԼՂՀ ներքին գործերի նախարարություն

429782.0

 

 

 

ԼՂՀ ազգային անվտանգության պետվարչություն

156644.0

 

02

 

Դատական գործունեություն                                                                                                                        այդ թվում՝

119984.0

 

 

1

Պետական նոտարական գրասենյակների պահպանում

4106.0

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության պետվարչություն

4106.0

 

 

2

Դատական իշխանության մարմինների պահպանում

41340.0

 

 

 

ԼՂՀ գերագույն դատարան

23407.0

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության պետվարչություն

17933.0

 

 

3

Դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումների պահպանում

74278.0

 

 

 

ԼՂՀ դատախազություն

74278.0

 

 

4

ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տված փաստաբանների վարձատրություն

 

 

260.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

260.0

04

 

 

Կրթություն և գիտություն                                                                                                                            այդ թվում՝

375189.5

 

01

 

Կրթության  և գիտության բնագավառի պետական կառավարում                                                                                         այդ թվում՝

22657.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

22657.0

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

22657.0

 

03

 

Հանրակրթական դպրոցներ                                                                                                                այդ թվում

78200.0

 

 

1

Դասագրքերի ձեռքբերում

55000.0

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

55000.0

 

 

2

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում

14800.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

14800.0

 

 

3

Օլիմպիադայի ծախսեր  և  մարզական միջոցառումներ

8400.0

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

8400.0

 

12

 

Միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ                  այդ թվում՝

69792.0

 

 

1

Միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների  գծով պետական պատվեր

 

69792.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

6201.0

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության  նախարարություն

24429.0

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

39162.0

 

 

 

 

 

 

13

 

Բարձրագույն կրթություն                                                                                                             այդ թվում՝

189540.5

 

 

1

Բուհերում պետական պատվերի կատարում

136700.5

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

136700.5

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

136700.5

 

 

2

Բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող փոխհատուցում

52840.0

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

52840.0

 

 

 

այդ թվում՝ ՀՀ-ում սովորողներին

24900.0

 

15

 

Գիտություն

15000.0

 

 

1

Թեմատիկ ֆինանսավորման և դրա հետ կապված ծախսեր

15000.0

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

15000.0

05

 

 

Առողջապահություն                                                                                                         այդ թվում՝

482525.2

 

01

 

Առողջապահության բնագավառի պետական կառավարում                                                                                                                այդ թվում

15296.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

15296.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

15296.0

 

02

 

Հիվանդանոցներ                                                                                                                                    այդ թվում՝

263262.0

 

 

1

Տուբերկուլյոզի բուժում

18358.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

18358.0

 

 

2

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժում

26403.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

26403.0

 

 

3

Հոգեկան հիվանդների բուժում

31140.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

31140.0

 

 

4

Չարորակ նորագոյացությունների բուժում

33735.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

33735.0

 

 

5

Մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնություն

57090.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

57090.0

 

 

6

Անհետաձգելի բուժօգնություն

7398.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

7398.0

 

 

7

Բշկական օգնություն բնակչության սոցիալական անապահով խմբերին

38925.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

38925.0

 

 

8

Բուժօգնություն  0-7 տարեկան երեխաներին

50213.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

50213.0

 

03

 

Պոլիկլինիկաներ և ամբուլատորիաներ

88616.9

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնություն

26102.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

26102.0

 

 

2

Բժշկական  օգնություն բնակչության սոցիալապես անապահով խմբերին

9580.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

9580.0

 

 

3

Անհետաձգելի բուժօգնություն 0-18 տարեկան երեխաներին

30537.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

30537.0

 

 

 

 

 

 

4

Զորակոչային տարիքի անձանց բժշկ.փորձաքննություն

4368.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

4368.0

 

 

5

Մեծահասակների առողջության առաջնային պահպանում

18029.9

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

18029.9

 

04

 

Առողջապահության  հարակից ծառայություններ

13338.1

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Շտապ բժշկական օգնություն

3850.1

 

 

 

 

3850.1

 

 

2

Դատաբժշկական փորձաքննություն

6488.0

 

 

 

 

6488.0

 

 

3

Արյան փոխներարկման կայան

3000.0

 

 

 

 

3000.0

 

05

 

Այլ առողջապահական ծառայություններ բնակչությանը

28800.0

 

 

 

այդ թվում

 

 

 

 

Դեղորայքային ապահովում և ախտորոշիչ հետազոտություններ սոց.անապահով խմբերին

 

13800.0

 

 

 

 

13800.0

 

 

 

Հիվանդների ճանապարհածախս և այլ քաղաքային բուժում

15000.0

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

15000.0

 

06

 

Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայություն

73212.2

 

 

 

 

73212.2

06

 

 

Սոցիալական ապահովագրություն և սոցիալական ապահովություն

1543457.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

 

Սոցիալական ապահովագրություն և սոցիալական ապահովություն բնագավառի պետական կառավարում

 

32067.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

32067.0

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

32067.0

 

02

 

Կենսաթոշակային ապահովում

207300.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովում

 

73800.0

 

 

 

ԼՂՀ պետական կենսաթոշակային հիմնադրամ

73800.0

 

 

2

Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային  ապահովում

 

133500.0

 

 

 

ԼՂՀ պետական կենսաթոշակային հիմնադրամ

133500.0

 

03

 

Պետական նպաստներ

380000.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Առանձին խմբերի երեխաներին  վճարվող նպաստներ

380000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

380000.0

 

04

 

Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ

107990.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Հաշմանդամներին անվճար թիկնասայլակների տրամադրում և դրանց նորոգում

 

2400.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

2400.0

 

 

2

Տարածքային կենտրոնի պահպանում

20198.0

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

20198.0

 

 

3

Բժշկաաշխատանքային փորձաքննական հանձնաժողովների պահպանում

3392.0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

3392.0

 

 

4

Կենսաթոշակառուներին օգնության տրամադրում

10000.0

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

10000.0

 

 

5

Աչքի պրոթեզավորում

2000.0

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

2000.0

 

 

6

ԼՂՀ ծնելիության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների իրականացման համար ծախսեր

 

70000.0

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

70000.0

 

05

 

Այլ սոցիալական ծրագրեր

816100.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Միանվագ սոցիալական ապահովագրության վճարներ ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին

 

 

10000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

10000.0

 

 

2

Փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ

169100.0

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

169100.0

 

 

4

Փոխհատուցում առանձին խմբերին տրվող արտոնությունների դիմաց

616000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն                                                                  

616000.0

 

 

5

ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների գերեզմանների բարեկարգում

 

21000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

21000.0

07

 

 

Մշակույթ, երիտասարդության հարցեր և սպորտ

303677.4

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

 

Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի բնագավառի պետական կառավարում

 

19347.0

 

 

 

 

այդ թվում

 

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

19347.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

15803.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն («Ձայն արդարության» ռադիոկայան)

3544.0

 

03

 

Գրադարաններ

20427.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Գրադարանների պահպանում

20427.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

8980.0

 

 

 

Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ

2509.0

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

2508.0

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի  վարչակազմ

1996.0

 

 

 

Մարտունու շրջանի  վարչակազմ

2788.0

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

1646.0

 

04

 

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ

12863.0

 

 

 

այդ թվում

 

 

 

1

Թանգարանների պահպանում

12863.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

5483.0

 

 

 

Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ

779.0

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

1582.0

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի  վարչակազմ

1570.0

 

 

 

Մարտունու շրջանի  վարչակազմ

1582.0

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

1867.0

 

05

 

Մշակույթի տներ, ակումբներ

11237.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

11237.0

 

 

 

07

 

Արվեստ

42335.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

 Ստեփանակերտի Վ. Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի սուբսիդավորում

 

17420.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի  և սպորտի նախարարություն

 

17420.0

 

 

2

Երգի- պարի պետական համույթի սուբսիդավորում

7200.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

7200.0

 

 

 

3

«Ղարաբաղ» ժողովրդական երգի-պարի պետական համույթի սուբսիդավորում

 

3960.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցեր և սպորտի նախարարություն

3960.0

 

 

4

«Արցախի բալիկներ» մանկական  պետական համույթի սուբսիդավորում

2200.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

2200.0

 

 

5

«Վարարակն» պետական կամերային երգչախմբի սուբսիդավորում

6955.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

6955.0

 

 

6

Կենտրոնացված մշակութային և երիտասարդական միջոցառումներ

4600.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

4600.0

 

10

 

Սպորտ

29609.0

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Մարզական  միջոցառումներ

18409.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի  և սպորտի նախարարություն

 

18409.0

 

 

2

Մարզադպրոց

5501.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի  և սպորտի նախարարություն

 

5501.0

 

 

3

Շախմատի տուն և դպրոց

5699.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն

5699.0

 

11

 

Հեռուստառադիոհաղորդումներ                                                              

132165.4

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումների պետական պատվեր

48389.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

48389.0

 

 

2

Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման պետական պատվեր

83776.4

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

83776.4

 

12

 

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ                                                                                                                               այդ թվում

35694.0

 

 

1

Թերթերի սուբսիդավորում

35694.0

 

 

 

«Ազատ Արցախ» թերթի սուբսիդավորում

20194.0

 

 

 

«Բերդ»  թերթի  սուբսիդավորում  (Ասկերան)

2500.0

 

 

 

«Դիզակ »   թերթի  սուբսիդավորում  (Հադրութ)

2500.0

 

 

 

« Ամարաս »    թերթի  սուբսիդավորում (Մարտունի)

2500.0

 

 

 

« Ջրաբերդ »    թերթի  սուբսիդավորում  (Մարտակերտ)

2500.0

 

 

 

« Շուշի  »   թերթի  սուբսիդավորում  (Շուշի)

2500.0

 

 

 

«Ստեփանակերտ» թերթի  սուբսիդավորում  (Ստեփանակերտ)

3000.0

10

 

 

Գյուղատնտեսություն և անտառային տնտեսություն                                                                                                     այդ թվում՝

1157230.0

 

01

 

Գյուղատնտեսության պետական կառավարում                                                                                                  այդ թվում            

19338.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

19338.0

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

19338.0

 

02

 

Տոհմաբուծության, անասնաբուծության և հակահամաճարակային միջոցառումներ                                                

 այդ թվում՝

 

56408.0

 

 

1

Հակահամաճարակային միջոցառումներ

11758.0

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

11758.0

 

 

2

Անասնաբուծության և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ

44650.0

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

4335.0

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1386.0

 

 

 

Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ

9783.0

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

4094.0

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի  վարչակազմ

7977.0

 

 

 

Մարտունու շրջանի  վարչակազմ

15388.0

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

1687.0

 

03

 

Անտառների պահպանում

31484.0

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

31484.0

 

04

 

Անտառային միջոցառումներ

15000.0

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

15000.0

 

07

 

Այլ միջոցառումներ                                                                                                                                            այդ թվում՝

1035000.0

 

 

1

Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերի վարկավորում

1000000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

1000000.0

 

 

2

Հողի սեփականաշնորհման  միջոցառումների իրականացում

35000.0

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

35000.0

11

 

 

Արդյունաբերություն, շինարարություն և բնապահպանություն                                                                                                          այդ թվում

1041590.0

 

01

 

Արդյունաբերության, շինարարության և բնապահպանության պետական կառավարում                                                                                

այդ թվում ՝        

 

1034131.0

 

 

1

Գործադիր իշխանության պետական կառավարում

32454.0

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն

16008.0

 

 

 

Անշարժ գույքի  պետական  միասնական կադաստրի վարչություն

4320.0

 

 

 

ԼՂՀ բնապահպանության վարչություն

12126.0

 

 

2

Լեռնատեխհսկողություն

1677.0

 

 

 

ԼՂՀ լեռնատեխհսկողության տեսչություն

1677.0

 

 

3

Արդյունաբերության ճյուղերի վերականգնման և զարգացման ծրագրերի վարկավորում

 

1000000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

1000000.0

 

08

 

Հիդրոօդերևութաբանություն                                                                                                                    այդ թվում՝

7459.0

 

 

1

Հիդրոօդերևութաբանության միջոցառումներ                                                                          

7459.0

 

 

 

ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության  կենտրոն

7459.0

14

 

 

Հիմնական խմբերին չդասվող ծախսեր                                                                           այդ թվում՝

6244350.1

 

02

 

Տրանսֆերտային փոխհատուցումներ պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներին                                                                                        այդ թվում՝

 

1165956.6

 

 

1

Դոտացիաների տրամադրում տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներին

 

1165956.6

 

03

 

Այլ ծրագրեր                                                                                                                                         այդ թվում՝

5078393.5

 

 

1

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

300000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

300000.0

 

 

2

Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու 1700-ամյակի տոնակատարության անցկացման ծրագրեր

 

10000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

10000.0

 

 

 

 

 

 

3

Հատուկ նպատակների ծախսեր

100000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

100000.0

 

 

5

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ավտոտրանսպորտային տնտեսություն

36699.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

36699.0

 

 

6

Քաղաքացիների  խնայողությունների ինդեքսավորման ծախսեր

200000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

200000.0

 

 

7

Ապահովագրական վճարներ և փոխհատուցումներ

1000.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

1000.0

 

 

8

Ապապետականացման հետ կապված ծախսեր

2000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

2000.0

 

 

9

Տոնական օրերի միջոցառումներ

50000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

50000.0

 

 

10

Ամանորի միջոցառումներ

27000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

27000.0

 

 

11

Պատվիրակությունների ընդունելություններ

60000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

60000.0

 

 

13

ՈՒղղաթիռների թռիչքների ապահովման ծախսեր

50000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

50000.0

 

 

14

 ԼՂՀ պատերազմի և աշխատանքի  վետերանների խորհուրդի միջոցառումներ

 

1858.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

993.0

 

 

 

Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ

173.0

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

173.0

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի  վարչակազմ

173.0

 

 

 

Մարտունու շրջանի  վարչակազմ

173.0

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

173.0

 

 

15

Կապիտալ ներդրումներ

3954000.0

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն

3954000.0

 

 

16

Նախորդ բյուջետային տարվա արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարում

 

100000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

100000.0

 

 

17

Գույքի գնման ծախսեր

103436.5

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

103436.5

 

 

18

«Արցախբանկ»-ի  կանոնադրական կապիտալում ԼՂՀ կառավարության բաժնեմասի ավելացման ծախսեր

 

80000.0

 

 

 

 

80000.0

 

 

19

Ավտովարորդների ուսուցման ծախսեր

2400.0

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

2400.0

 

 

 

 

 

 

Հավելված թիվ 2

                                              Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

 

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության                      

համայնքների 1999թ.  եկամուտների,  ծախսերի  և  նրանց տրամադրվող

դոտացիաների մասին՝ ըստ վարչական տարածքների

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

թ/թ

Համայնքներն ընդգրկող վարչական տարածքի անվանումը

Ընդամենը եկամուտներ

Ընդամենը ծախսեր

Համայնք-ների աշխատա-կազմեր

կրթություն

մշակույթ

առողջա-պահու-թյուն

կոմունալ ծախսեր

այլ ճյուղեր

Դոտացիա

հազար դրամ

 

1

Ասկերանի շրջան

113071.0

335659.5

40834.1

250414.0

2635.4

16397.6

20000.0

2065.0

222588.5

 

2

Հադրութի շրջան

62635.0

235613.0

53009.0

163564.0

1553.0

15403.0

21608.0

821.0

172978.0

 

3

Մարտակերտի շրջան

 

113553.0

 

359365.4

 

49766.0

 

249831.0

 

16580.0

 

15573.6

 

27551.0

 

633.8

 

245812.4

 

4

Մարտունու շրջան

157436.0

425579.2

48448.0

322292.0

9434.0

20780.0

23100.0

768.0

268143.2

 

5

Շահումյանի շրջան

1461.0

18661.0

2625.0

14407.0

 

1629.0

 

 

17200.0

 

6

Շուշիի շրջան

19871.0

99086.9

6878.0

68012.9

958.0

2238.0

21000.0

 

79215.9

 

7

Ստեփանակերտ քաղաք

 

433883.0

 

579523.6

 

 

364143.7

 

7734.0

 

62349.9

 

142296.0

 

3000.0

 

145640.6

 

8

Քարվաճառի տարածք

 

1334.0

 

15712.0

 

2848.0

 

12864.0

 

 

 

 

1

4378.0

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

903244.0

2069200.6

201560.1

1445528.6

38894.4

134371.1

255555.0

7287.8

1165956.6