1998թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 1998թ. հունվարի 28-ին

Հոդված 1. Սահմանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998թ. պետական բյուջեն թիվ 1 հավելվածի համաձայն՝

 

եկամուտների գծով՝                 2450670.0

հազ. դրամ

ծախսերի գծով՝                     10930780.0

հազ. դրամ

բյուջեի դեֆիցիտը՝                   8480110.0

հազ. դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  1998թ. հանրապետական բյուջեն.

          

եկամուտների գծով՝        1089210.0

հազ. դրամ

ծախսերի գծով՝                9569320.0

հազ. դրամ

բյուջեի դեֆիցիտը՝          8480110.0

հազ. դրամ:

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998թ. հանրապետական բյուջեի դեֆիցիտի ծածկմանն ուղղել Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվելիք   7689000.0  հազ. դրամ միջպետական վարկը:

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998թ. հանրապետական բյուջեի եկամուտներն՝ ըստ առանձին եկամտատեսակների, հետևյալ չափերով.

 

Հանրապետական բյուջեի եկամուտներ

Գումարը

(հազ. դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1089210.0

այդ թվում՝

 

Ա. Ընթացիկ եկամուտներ

895800.0

այդ թվում՝

 

1. Հարկային եկամուտներ և տուրքեր՝  ընդամենը

757800.0

ա) ավելացված արժեքի հարկ

395000.0

բ) շահութահարկ

160000.0

գ) ակցիզային հարկ

150000.0

դ) գույքահարկ

8500.0

ե) մաքսային տուրք

18000.0

զ) բնական պաշարների օգտագործման և շրջակա   միջավայրի պահպանման համար վճար

 

1300.0

է) մուտքեր ավտոմոբիլային ճանապարհների շինա-րարության համար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների կողմից. 2 տոկոս մասհանում

 

7000.0

 

ը) մուտքեր ավտոմոբիլային ճանապարհների նորոգման և պահպանման համար.0.4 տոկոս մասհանում

 

18000.0

 

 

2. Ոչ հարկային եկամուտներ՝  ընդամենը

    այդ թվում՝

138000.0

ա) մուտքեր առևտրային բանկերի կանոնադրական ֆոնդերին ԼՂՀ կառավարության մասնակցությունից

 

80000.0

բ) բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվության կամ ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած գույքի իրացումից մուտքեր

 

18000.0

գ) օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված պետական բյուջե մուտքագրվող այլ ոչ հարկային եկամուտներ

 

40000.0

Բ. Կապիտալի գործառնություններից եկամուտներ

193410.0

այդ թվում՝

 

1. Պետական սեփականություն համարվող հիմնա-կան   միջոցների (ֆոնդերիօտարումից  մուտքեր

 

93410.0

2. Տրանսֆերտներ

100000.0

Հոդված 5. Սահմանել, որ.

          ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը,  տուրքերը և ոչ հարկային եկամուտները 1998 թվականին ամբողջությամբ վճարվում են հանրապետական բյուջե,  բացառությամբ սույն օրենքի 6 հոդվածով տեղական բյուջեներին ամրագրված հարկերի, տուրքերի և վճարների, ինչպես նաև տեղական մարմինների կողմից օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով սահմանվող և գանձվող տուրքերի և վճարների.

գաղտնի. բ) էլեկտրաէներգիայի վաճառքից ստացված 1091.0 մլն դրամ (ըստ հաշվարկի) ակցիզային հարկը հիմնականում կուղղվի  նպատակային շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորմանը« մուտք գործած փաստացի գումարների սահմաններում:

Հոդված 6. Հաստատել  1998 թ. բյուջետային տարում տեղական բյուջեներին, որպես սեփական եկամուտներ 100%-ով ամրագրվող հարկերը, տուրքերն ու վճարները  հետևյալ ցանկով, բացի Ստեփանակերտի քաղաքային բյուջեից, որտեղ ավելացված արժեքի հարկը  և պետական ձեռնարկություններից գանձվող շահութահարկը   չեն  ամրագրվում.

1.

ավելացված արժեքից հարկ

2.

շահութահարկ

3.

եկամտահարկ

4.

ակցիզային հարկ

5.

մուտքեր ավտոմոբիլային ճանապարների շինարարության համար ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների կողմից. 2% մասհանում 

6.

մուտքեր ավտոմոբիլային ճանապարհների նորոգման և պահպանման համար . 0.4% մասհանում

7.

պետական տուրք

8.

մաքսային տուրք

9.

գույքահարկ

10.

հողի հարկ

11.

բնական պաշարների օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանման համար վճար

12.

անտառային եկամուտ

13.

բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվության կամ ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած գույքի իրացումից մուտքեր

14.

օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված պետական բյուջե մուտքագրվող այլ ոչ հարկային եկամուտներ

15.

պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտարումից մուտքեր

 

Հոդված 7. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թ. հանրապետական բյուջեից հատկացումներն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման, հետևյալ չափերով.

 

Հ/Հ

Խմբի համար

Ենթա-

խմբի

համար

 

Ծախսերի գործառնական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի անվանումը

Գումարը

(հազ. դրամ)

1

2

3

 

4

5

 

 

 

 

ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9569320.0

 

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

01

 

 

Ընդհանուր բնույթի պետական

ծառայություններ

 

655426.0

 

 

01

 

Օրենսդիր մարմին և պետական կառավարում

401327.0

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

Պետական ֆինանսական կառավարում

90291.0

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Արտաքին քաղաքական գործունեություն

72599.0

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն

6440.0

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

Ընտրություններ

32055.0

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայու-թյուններ

 

52714.0

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

Պաշտպանություն

11277.0

 

 

02

 

Քաղաքացիական պաշտպանություն

11277.0

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

Հասարակական կարգի պահպանություն  և անվտանգություն

 

 

745517.0

 

 

01

 

Ներքին գործեր

491989.0

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

Ազգային անվտանգություն

119440.0

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Դատական գործունեություն

134088.0

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

Կրթություն  և գիտություն

365424.0

 

 

01

 

Կրթության և գիտության բնագավառում պետական կառավարում

 

9185.0

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Միջնակարգ կրթություն

179608.0

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

Բարձրագույն կրթություն

151206.0

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

Այլ միջոցառումներ

4500.0

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

Գիտություն

20925.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

Առողջապահություն

604364.0

 

 

01

 

Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում

 

9117.0

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

Հիվանդանոցներ

485194.0

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

Առողջապահության այլ հաստատություններ և հարակից ծառայություններ

 

26210.0

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

Այլ առողջապահական ծառայություններ բնակչությանը

 

25586.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություն

 

58257.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 Սոցիալական ապահովագրություն   և սոցիալական  ապահովություն

 

2773653.0

 

 

01

 

 սոցիալական  ապահովագրության և  սոցիալական ապահովության բնագավառի պետական կառավարում

 

 

26663.0

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

Կենսաթոշակային ապահովում

300000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Պետական նպաստներ բնակչությանը

600000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ

76990.0

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

Այլ սոցիալական ծրագրեր

1770000.0

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

Մշակույթ և սպորտ

235532.0

 

 

 

01

 

 

Մշակույթի և սպորտի բնագավառում պետական կառավարում

 

30535.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

Գրադարաններ

6291.0

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ

4088.0

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

Մշակույթի տներ, ակումբներ

16524.0

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

Այլ մշակութային հիմնարկներ

18240.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Սպորտ

26018.0

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

108134.0

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

25400.0

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Կենտրոնացված հաշվապահություն

302.0

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն

 

30000.0

 

 

02

 

Սեփական տների  գույքագրման հետ կապ-–

ված ծախսեր

 

30000.0

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Գյուղատնտեսություն և անտառային տնտեսություն

 

208013.0

 

 

01

 

Գյուղատնտեսության պետական կառավարում

20379.0

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

Բույսերի պաշտպանություն և սերմնաբուծություն

6806.0

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

Տոհմաբուծություն, անասնաբուժություն և

հակահամաճարակային միջոցառումներ

 

14899.0

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

Անտառային տնտեսություն

15929.0

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

Հողի սեփականաշնորհում

150000.0

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Արդյունաբերություն, շինարարություն  և բնապահպանություն

 

33302.0

 

 

 

01

 

Արդյունաբերության, շինարարության և բնապահպանության  պետական կառավարում

 

28926.0

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանական կենտրոն

4376.0

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Տրանսպորտ և կապ, ճանապարհային տնտեսություն

 

100000.0

 

 

03

 

Ճանապարհային տնտեսություն

100000.0

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Հիմնական խմբերին չդասվող ծախսեր

3806812.0

 

 

02

 

Տրանսֆերտային փոխանցումներ տեղական բյուջեներին

437345.0

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

Այլ ծախսեր

3369467.0

 

Հոդված 8. Հաստատել սույն օրենքի 7 հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը սույն օրենքի թիվ  2  հավելվածի համաձայն:

        

Հոդված 9. Հաստատել սույն օրենքի 7 հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման.

Հանրապետական բյուջեի ծախսեր

Գումարը

(հազ.դրամ)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9569320.0

այդ թվում՝

 

Ա. Ընթացիկ ծախսեր

7463020.0

որից՝

 

1. Բյուջետային հիմնարկների աշխատողների  աշխատավարձ

789232.0

3. Սուբսիդիաներ

42640.0

այդ թվում՝

 

- ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին տրվող

   սուբսիդիաներ

 

42640.0

4. Ընթացիկ տրանսֆերտներ

3770503.0

                                               այդ թվում՝

 

- հանրապետական բյուջեից տեղական բյուջեներին տրվող    սուբսիդիաներ

437345.0

- ԼՂՀ կենսաթոշակային և զբաղվածության հիմնադրամ

300000.0

- կրթաթոշակներ

60506.0

- թոշակներ

27500.0

- նպաստներ

600000.0

այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ

2345152.0

այդ թվում՝

 

- մուծումներ պետական սոցիալական ապահովագրության«

  կենսաթոշակային  և զբաղվածության հիմնադրամին

 

188252.0

- հատկացումներ փախստականների սոցիալական խնդիրների

  լուծման համար

 

450000.0

- փոխհատուցում պրոթեզավորման և հանրապետությունից

  դուրս բուժման ծախսերի համար

 

6900.0

- ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

400000.0

- այլ տրանսֆերտային վճարներ

1300000.0

5. Ապրանքների գնման և ծառայությունների վճարման ծախսերը

2860645.0

այդ թվում՝

 

ա) ապրանքների ձեռքբերումայդ թվում՝

1017788.5

     - գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր

645142.5

     - դեղորայք և վիրակապային նյութեր

185627.0

     - սննդամթերք

187019.0

 

 

բ) գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ

99199.4

գ) տրանսպորտային ծառայությունների վճար

201343.0

դ) կապի ծառայությունների վճար

67922.1

ե) կոմունալ ծառայությունների վճարայդ թվում՝

232902.0

     - վառելիքի և ջեռուցման վճար

90640.0

     - ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վճար

8014.0

     - էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

119309.0

     - այլ կոմունալ ծախսեր

14939.0

զ) այլ ծախսերայդ թվում՝

1241490.0

     - ավտոճանապարհների շահագործման և պահպանման

        ծախսեր

 

100000.0

Բ. Կապիտալ ծախսեր

2056300.0

այդ թվում՝

 

ա) կապիտալ ներդրումներ

1300000.0

բ) հատուկ օբյեկտների շինարարություն

500000.0

գ) կապիտալ նորոգում

256300.0

Գ. Վարկավորում հանած մարում

50000.0

                                              այդ թվում՝

 

- պետական սեփականություն համարվող  հիմնական միջոցների օտարումից ստացված միջոցներից  վարկավորում

 

50000.0

 Հոդված 10. Հաստատել հանրապետական բյուջեից տեղական բյուջեներին վճարումների կարգով տրվող սուբսիդիաների ընդհանուր գումարը՝ 437345.0 հազ. դրամ, այն  ըստ Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բյուջեների, բաշխել հետևյալ չափերով.

 

 

 

Գումարը

(հազ. դրամ)

1.

Ստեփանակերտի քաղաքային բյուջե

17918.0

2.

Ասկերանի շրջանային բյուջե

30923.0

3.

Մարտակերտի շրջանային բյուջե

193316.0

4.

Մարտունու շրջանային բյուջե

18279.0

5.

Հադրութի շրջանային բյուջե

82811.0

6.

Շահումյանի շրջանային բյուջե

17595.0

7.

Շուշիի շրջանային բյուջե

76503.0

Հոդված 11.  Սահմանել, որ սույն օրենքի 10 հոդվածով նախատեսված սուբսիդիաների հատկացումները տեղական բյուջեներին կատարվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարության կողմից ընթացիկ ժամանակաշրջանի համար սահմանված չափաքանակների սահմաններում՝ տեղական ֆինանսական բաժինների միջոցով, ընդ որում՝ կանխավճարային հատկացումները առանձին եռամսյակներում կատարվում են պլանային նախատեսումների 50 տոկոսից ոչ ավելի:

Հոդված 12. Սահմանել, որ տեղական բյուջեներին հանրապետական բյուջեից տրվող սուբսիդիաների ծավալներն ըստ առանձին տեղական բյուջեների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարությունը նախատեսում և կատարում է համապատասխան շրջանի վարչակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ՝ հաշվի առնելով ամրացված եկամուտների փաստացի կատարումը:

 Հոդված 13. Սահմանել, որ տեղական բյուջեները նախատեսվում և հաստատվում են միայն սեփական եկամուտների և հանրապետական բյուջեից հատկացվող միջոցների սահմաններում և այդ բյուջեների ծախսերի ֆինանսավորման համար չեն կարող ներգրավվել  փոխառու միջոցներ: Ընդ որում՝ այդ բյուջեների վրա տարածվում են բյուջեների կազմման, եկամուտների ու ծախսերի դասակարգման, հաշվառման ու հաշվետվության, բյուջեների դրամարկղային կատարման և բյուջետային տարվա ընդհանրության և միասնականության սկզբունքները:

Հոդված 14. Սահմանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի պետական բյուջեից ծախսերի ֆինանսավորումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրապետական բյուջե ստացված փաստացի մուտքերի սահմաններում՝ պահպանելով սույն օրենքի 7-9 հոդվածներում նախատեսված համամասնությունները:

Հոդված 15. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝

            ա) սահմանում է սույն օրենքի 7 և 9 հոդվածներում նախատեսվող բյուջետային հատկացումների կազմին  ու կառուցվածքին  համապատասխան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  նախարարությունների ու գերատեսչությունների 1998 թվականի ծախսերի նախահաշիվը:

            բ) հանրապետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորումն իրականացնում է փաստացի ստացված եկամուտների սահմաններում՝ համամասնական սկզբունքով: Ընդ որում, 1998 թվականի բյուջեի կատարման ընթացքում պաշտպանվածության են ենթակա և հանրապետական բյուջեից ամբողջ ծավալով են ֆինանսավորվում հետևյալ ծախսերը.

            - աշխատավարձ (դրամական բավարարում), հաշվի առած կենսաթոշակային և զբաղվածության հիմնադրամին կատարվող մասհանումները.

            - բնակչությանը պետական նպաստներ, սոցիալական և փոխհատուցման վճարներ.

            - սնունդ (պարենային բավարարում).

            - դեղորայքի և վիրակապային նյութերի ձեռքբերում.

            - թոշակներ  և  կրթաթոշակներ.

            գսահմանում և հաստատում է սույն օրենքի 5-6 հոդվածներով նախատեսված տուրքերի, վճարների հաշվարկման և տեղական բյուջեներ հաշվանցման և 10 հոդվածով այդ բյուջեներին հանրապետական բյուջեից նախատեսված սուբսիդիաների հատկացման ընթացակարգերը.

            դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հարկաբյուջետային  բնագավառի վերաբերյալ օրենսդրական ակտերի ընդունման դեպքում համապատասխան փոփոխություններ է մտցնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականւի պետական բյուջեում.

Հոդված 16. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը՝ 1998 թվականի,ն անհրաժեշտության դեպքում, սույն օրենքի 1 հոդվածով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարի 3 տոկոսի սահմաններում վերաբաշխել դրանք ըստ ծախսերի գործառնական դասակարգման առանձին խմբերի« ինչպես նաև ենթախմբերի ներսում« այն պայմանով« որ թույլ չտրվի  սույն օրենքով յուրաքանչյուր ենթախմբի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալի 30 տոկոսը գերազանցող կրճատում:

Հոդված 17. Սույն  օրենքն  ուժի մեջ է մտնում 1998 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                    Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ


2 փետրվարի 1998 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-7