«Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2014թ. փետրվարի 26-ին

Հոդված 1.  «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-116 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի «որսի հատուկ թույլտվություն պահանջող կենդանիների տեսակներ» հասկացությունից հանել «այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված,» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում`

        1) 2-րդ մասի վերջին նախադասությունը հանել.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մասով`

«5. Անազատ և կիսաազատ պայմաններում վայրի կենդանիները պահելու և օգտագործելու կարգը սահմանվում է օրենքով:»:

 

 Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

 Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-6-րդ կետերով.

«4) որսի արգելված ձևերը, միջոցները, մեթոդները և գործիքները.

5) որսի արգելված տարածքների ցանկը.

6) օգտագործման հանձնված որսորդական տնտեսությունների և որսահանդակների ցանկը:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 21-րդ հոդվածի «թաքստոցները և» բառերից հետո լրացնել «թիվ 5-ից ոչ խոշոր» բառերը:

 

 Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 21.1-ին հոդվածով.

 

 «Հոդված 21.1. Որսի արգելված ձևերը, միջոցները, գործիքները և    

                        սահմանափակումները

 

Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության տարածքում արգելվում է որս իրականացնել`

1) առանց սույն օրենքով սահմանված փաստաթղթերի առկայության.

2) որսահանդակների տարածքներից դուրս.

3) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.

4) որսի կանոններով չնախատեսված որսագործիքներ օգտագործելով.

5) բնակավայրերին, հանգստի գոտիներին և ավտոմայրուղիներին մոտ տարածքներում` որսորդական ակոսավոր հրազենով, ոչ պակաս, քան 5000 մետր, իսկ ողորկափող հրազենով` 500 մետր հեռավորությունից.

6) գյուղատնտեսական նշանակության հողերում` մինչև բերքահավաքի ավարտը.

7) որսի թույլտվության մեջ նշված չափաքանակներից ավել վայրի կենդանիների, թույլտվությունում չնշված վայրի կենդանիների տեսակների, թույլտվությունում նշված որսի ժամկետներից դուրս.

8) Բնության պահպանության միջազգային միության ցանկում գրանցված վտանգված վայրի կենդանիների վրա, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

9) աղետալի վիճակում գտնվող կամ բնական աղետներից փրկվող վայրի կենդանիների վրա.

10) վայրի կենդանիների ձվերի և ձագերի հավաքմամբ, դրանց բների ու որջերի քանդմամբ և հավաքատեղերի վնասմամբ և ոչնչացմամբ.

11) վերգետնյա, օդային (ուղղաթիռ, ինքնաթիռ, պարաշյուտ և այլն) և ջրային մեխանիկական (մոտորացված) տրանսպորտային միջոցներից վայրի կենդանիներին հետապնդելով.

12) որսի համար օրենքով չնախատեսված, օրենքով սահմանված կարգով չհաշվառված կամ ապօրինի պատրաստված զենքի, օբյեկտների պահպանության համար հատկացված հրազենի կիրառմամբ.

13) մարտական զենքի և մարտական փամփուշտների, ինքնանետերի, ինքնաձիգ հրացանների, օդամղիչ զենքի, ռազմական ակոսավոր զենքի և ազդանշանային հրթիռների գործադրմամբ.

14) աղեղների, կեռչանների, ցանցերի, օղակների, ծուղակների, որսափոսերի և թիվ 5-ից խոշոր թակարդների օգտագործմամբ.

15) պայթուցիկ և քիմիական նյութերի (բացառությամբ հոտավետ խայծերի), գազերի և էլեկտրական հոսանքի գործադրմամբ.

16) գիշերային ժամերին լուսարձակների կամ լուսային այլ հզոր սարքավորումների (աղբյուրների) կիրառմամբ.

17) բուսական ծածկի այրմամբ կամ ծխի օգտագործման միջոցով.

18) ձայնարձակիչների կամ ձայն վերարտադրող էլեկտրոնային (ոչ մեխանիկական) սարքերի գործադրմամբ.

19) վայրի կենդանիների զանգվածային վնասման այլ եղանակներով:»:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                        Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

    18 մարտի 2014թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-2-Ն