«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2011 թվականի

հոկտեմբերի 26-ին

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-77 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 19-րդ հոդվածի`

1) 8-րդ կետը «իրավական պաշտպանությունը» բառերից հետո լրացնել «դատական և վերադասության կարգով» բառերով.

2) 11-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետում «զանգվածային» բառը փոխարինել «հավաքների և հանրային» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8) կազմակերպել գործադուլներ կամ մասնակցել դրանց:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 42-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասում «զանցանքի» բառը փոխարինել «խախտման» բառով.

2) ուժը կորցրած ճանաչել 1-ին մասի 4-րդ կետը.

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ մասով.

«2. Կարգապահական տույժեր կիրառելու իրավունք ունեցող պաշտոնատար անձինք իրավունք ունեն սույն հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով նախատեսված տույժը կիրառելու միայն կարգապահական կոպիտ խախտումների համար: Կարգապահական կոպիտ խախտումներ են համարվում`

1) քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները ոտնահարելը.

2) ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, ծառայողների և այլ անձանց անհատական տվյալներն ապօրինաբար օգտագործելը կամ հրապարակելը` փոխանցելը, հաղորդելը, տրամադրելը, առաքելը, ինչպես նաև որևէ ձևով մատչելի դարձնելն այն անձանց, ովքեր այդպիսի տեղեկություններին առնչվելու թույլտվություն չունեն.

3) իր և այլոց համար անօրինական եկամուտներ ստանալու կամ այլ անձնական դրդապատճառներով պաշտոնեական դիրքն օգտագործելը, ինչպես նաև կամայականություն դրսևորելը.

4) ոգելից խմիչքներ օգտագործած վիճակում ծառայության մեջ գտնվելը.

5) թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութեր օգտագործելը.

6) առանց հարգելի պատճառների ամբողջ աշխատանքային օրվա (հերթապահության) ընթացքում ծառայության չներկայանալը.

7) ծառայության վայրում գույք հափշտակելը, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը:»:

 

Հոդված 5. Օրենքի 43-րդ հոդվածում`

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-րդ մաս.

«1.1. Կարգապահական տույժը չի կարող կիրառվել, եթե կարգապահական խախտումը կատարելու օրվանից անցել է մեկ տարի:».

2) ուժը կորցրած ճանաչել 6-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը:

 

Հոդված 6. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«6) կարգապահական խախտումների համար, եթե մեկ տարվա ընթացքում նրա նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական երեք տույժ, որոնցից գոնե մեկը սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-7-րդ կետերով սահմանված տույժերից է.»:

 

Հոդված 7. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 51-րդ հոդվածը:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2011թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-53-Ն