«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 օրենքի 45.1-ին հոդվածի 6-րդ մասում «շահութահարկի հաշվարկների ներկայացման ժամկետից ոչ ուշ» բառերը փոխարինել «` ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից ոչ ուշ» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2014թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-58-Ն