‹‹Շահութահարկի մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի`

1) «գ» կետից հանել «հատուկ սննդի,» բառերը.

2) «ե» կետը «ներկայացուցչական» բառից հետո լրացնել «և հովանավորչական» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 6-րդ մասը շարադրել  հետևյալ խմբագրությամբ.

«6. Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերում նշված ծախսերի գծով նվազեցումները կատարվում են նաև համախառն եկամտի բացակայության դեպքում:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 451-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերությունը «շահութահարկի փաստացի գումարի» բառերից հետո լրացնել «և (կամ) շահութահարկի հաշվարկային մեծության» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 55-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասից  հանել երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ նախադասությունները.

2) 3-րդ մասը «ժամկետներում» բառից հետո լրացնել «` հիմնվելով սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված դրույքաչափերի վրա» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենքի 64-րդ հոդվածի 1-ին մասում «5-ից» բառը փոխարինել «20-ից» բառով, իսկ «հաջորդ եռամսյակի երկրորդ ամսվա 1-ից ոչ ուշ» բառերը` «մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 67-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «20 տոկոսի չափով» բառերը փոխարինել «10 տոկո­սի չա­փով, իսկ վար­կա­յին կազմակերպություննե­րից, բան­կե­րից, ապահովագրական ընկերություններից, գրավատներից, արտարժույթի առք ու վաճառքի և արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առք ու վաճառքի գոր­ծու­նեութ­յուն իրա­կա­նաց­նող ռեզիդենտներից` ա­վել ցույց տված վնա­սի 20 տո­կո­սի չա­փով» բառերով:

 

    Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

      28 դեկտեմբերի 2010թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-63-Ն