«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 19-ին

Հոդված 1.«Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի (15 փետրվարի 1999 թվականի, ՀՕ-47, այսուհետ` օրենք) 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «գ» ենթակետի, 16-րդ հոդվածի 1-ին կետի «է» ենթակետի և 31-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ապահովագրության» բառը փոխարինել «ապահովության» բառով: 

 

Հոդված 2.Օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «ապահովագրություն» բառը փոխարինել «ապահովություն» բառով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

       ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 դեկտեմբերի 2007 թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-105