«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2006թ. մարտի 22-ին

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի 391-րդ հոդվածում «2006 թվականի» բառերը փոխարինել «2009 թվականի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն  ուժի մեջ  է  մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2006 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագող հարաբերությունների վրա։

    

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

         14 ապրիլի 2006թ.

         ք. Ստեփանակերտ

         ՀՕ-273