«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2005թ. սեպտեմբերի 14-ին

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «բանկերի» բառից հետո ավելացնել «, արտարժույթի առք ու վաճառքի և արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործունեություն իրակա-նացնողների» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

21 հոկտեմբերի 2005 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-216