«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2000թ. հոկտեմբերի 18-ին

     Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 19 հոդվածի 2-րդ կետը հանել:

           

            Հոդված 2. Օրենքի 32 հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Շահութահարկի գումարը հարկվող շահույթի նկատմամբ հաշվարկվում է.

 - 2001 թվականի հունվարի 1-ից՝ 10 տոկոս դրույքաչափով.

- 2002 թվականի հունվարի 1-ից՝  5 տոկոս դրույքաչափով»:

 

            Հոդված 3 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի հունվարի 1-ից£

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                       ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

      

 

 

 

        21 նոյեմբերի 2000թ.

        ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-116