«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2013թ. հունիսի 27-ին

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-167 օրենքի (այսուհետ`օրենք) 1-ին հոդվածի «35000 դրամ» բառերը փոխարինել «45000 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 2.Օրենքի 2-րդ հոդվածի`

1)  2-րդ պարբերության «210 դրամ» բառերը փոխարինել «270 դրամ» բառերով.

2) 3-րդ պարբերության «234 դրամ» բառերըփոխարինել «300 դրամ» բառերով.

3) 4-րդ պարբերության «350 դրամ» բառերը փոխարինել «450 դրամ» բառերով:

 

Հոդված3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

      

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

   

 

    1 հուլիսի 2013թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-31-Ն