«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2010թ. նոյեմբերի 25-ին

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-167 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածի «30 000 դրամ» բառերը փոխարինել «32500 դրամ» բառերով:

 

Հոդված  2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի`

1)  2-րդ պարբերության «179 դրամ» բառերը փոխարինել «196 դրամ» բառերով.

2)   3-րդ պարբերության «199 դրամ» բառերը փոխարինել «218 դրամ» բառերով.

3)   4-րդ պարբերության «298 դրամ» բառերը փոխարինել «326 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-րդ  հոդվածով.

 

«Հոդված 2.1. Առողջապահության, հոգաբարձության (խնամակալության), մանկական-դաստիարակչական, էներգամատակարարման, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, կապի և աշխատանքի այլ առանձնահատուկ բնույթ ունեցող բնագավառների աշխատողների նվազագույն ժամային տարիֆային դրույքը որոշվում է սույն օրենքի առաջին հոդվածով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձը բաժանելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ այդ աշխատողների ամսվա համար սահմանված աշխատաժամանակի նորմալ տևողությանը:»:

 

     Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ      

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                          Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

      

 

      16 դեկտեմբերի 2010թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-52-Ն