«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 19-ին

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 դեկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-167, այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածի «20000 դրամ» բառերը փոխարինել «25000 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածում`

ա) 2-րդ պարբերության «116 դրամ» բառերը փոխարինել «145 դրամ» բառերով.

բ) 3-րդ պարբերության «126 դրամ» բառերը փոխարինել «161 դրամ» բառերով.

գ) 4-րդ պարբերության «194 դրամ» բառերը փոխարինել «242 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

      ՆԱԽԱԳԱՀ ՝                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

           

 

 

 

 

 

 

            30 դեկտեմբերի 2007 թ.

            ք.Ստեփանակերտ

           ՀՕ-100