«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2006թ. դեկտեմբերի 27-ին

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի ՀՕ-167 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածի «15000 դրամ» բառերը փոխարինել «20000 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ  հոդվածի`

ա) 2-րդ պարբերության «90 դրամ» բառերը փոխարինել «116 դրամ» բառերով,

բ) 3-րդ պարբերության «100 դրամ» բառերը փոխարինել «126 դրամ» բառերով,

գ) 4-րդ պարբերության «30-ժամյա» բառերը փոխարինել «24-ժամյա», իսկ «120 դրամ» բառերը փոխարինել «194 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

        ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

       30 դեկտեմբերի 2006 թ.

        ք.Ստեփանակերտ

        ՀՕ - 325