Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին

 

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքի (22 դեկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-167, այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածի «25000 դրամ» բառերը փոխարինել «30000 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 2.  Օրենքի 2-րդ հոդվածի`

1) 1-ին պարբերության «գործավարձով» բառից հետո լրացնել «և ժամավճարով» բառերով.

2) 2-րդ պարբերության «145 դրամ» բառերը փոխարինել «179 դրամ» բառերով.

3) 3-րդ պարբերության «161 դրամ» բառերը փոխարինել «199 դրամ» բառերով.

4) 4-րդ պարբերության «242  դրամ» բառերը փոխարինել «298 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                       Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2008թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-78-Ն