«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2013թ. փետրվարի 21-ին

              

   Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2005 թվականի մարտի 23-ի ՀO-184 oրենքի (այuուհետ` օրենք) 16-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին կետով՝

 «1.1.Նոտարական տարածքում նոտարի ժամանակավոր բացակայության դեպքում արդարադատության նախարարը սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջներին համապատասխանող նոտարի օգնականին կարող է նշանակել նոտարի ժամանակավոր պաշտոնակատար: Այս դեպքում նոտարի օգնականը օժտվում է նոտարի լիազորություններով և կրում է սույն օրենքով նոտարի համար նախատեսված բոլոր պարտականությունները և պատասխանատվությունը:»:

 

 Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվան հաջորդող  տաuներորդօրը:

 

 

 

 

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

    13 մարտի 2013թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-1-Ն