«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2008թ. դեկտեմբերի 17-ին

Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (23 մարտի 2005 թվականի, ՀՕ-184, այսուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ մասով` «9. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով նոտարը պարտավոր է տեղեկություններ տրամադրել այդ օրենքով սահմանված լիազորված մարմնին:»:  

 

Հոդված 2. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասում`   1) 2-րդ կետը լրացնել «, բացառությամբ «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հարապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով.      2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետ` «4) ապահովել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջների կատարումը:»:  

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

  

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                     

 ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2008թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-65-Ն