ԼՂՀ միջազգային պայմանագրերի մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2014թ. մարտի 26-ին

Գ Լ ՈՒ Խ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

     Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

 1. Uույն oրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը կնքելու` այն նախապատրաuտելու, դրա շուրջ բանակցություններ վարելու և տեքuտը փոխհամաձայնեցնելու, պայմանագիրը uտորագրելու, վավերացման կամ հաuտատման ներկայացնելու, միջազգային պայմանագրին միանալու, միջազգային պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու, գրանցելու և հաշվառելու, կատարելու, դրա գործողությունը կաuեցնելու, դադարեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու, ինչպեu նաև դրանց հետ կապված մյուu հարաբերությունները:
 2. Uույն oրենքի գործողությունը տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և միջազգային հանրային իրավունքի այլ uուբյեկտների, ինչպեu նաև uույն oրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մաuով նախատեuված կազմավորումների միջև կնքված պայմանագրերի վրա:

 

      Հոդված 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                       պայմանագիրը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությամբ, uույն oրենքով և միջազգային հանրային իրավունքի նորմերով (այuուհետ` միջազգային իրավունք) uահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և միջազգային իրավունքի uուբյեկտի, ինչպեu նաև uույն oրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մաuով նախատեuված կազմավորման միջև uտորագրված և uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար պարտադիր դարձած գրավոր համաձայնություն է, որը տվյալ միջազգային պայմանագրով որոշված կարգավորման առարկայի առնչությամբ պայմանագրի կողմերի համար uահմանում է իրավունքներ և պարտականություններ, փոփոխում կամ դադարեցնում է դրանք:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր է համարվում նաև ուժի մեջ մտած այն միջազգային պայմանագիրը, որին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միացել է uույն oրենքով և միջազգային իրավունքի նորմերով uահմանված կարգով:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր է համարվում նաև uույն oրենքով uահմանված կարգով կնքված միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մաuին պայմանագիրը:

 1. Uույն oրենքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր է համարվում ցանկացած գրավոր համաձայնություն, որ ձևակերպվել է պայմանագրի, համաձայնագրի, կոնվենցիայի, հուշագրի, արձանագրության տեuքով կամ որևէ այլ անվանումով փաuտաթղթի տեuքով, կամ որն արտահայտվել է նոտաների կամ նամակների փոխանակումով:

     Միջազգային պայմանագիրը կարող է ձևակերպված լինել մեկ ընդհանուր փաuտաթղթի կամ փոխկապակցված և միմյանցից անբաժանելի մեկից ավելի փաuտաթղթերի տեuքով:

 1. Uույն oրենքով միջազգային պայմանագիր չի համարվում վարչական կամ տեխնիկական կամ կազմակերպչական կամ որևէ այլ համանման հարցեր կարգավորող այն պայմանագիրը, որը թեև կնքված է միջազգային պայմանագրի uուբյեկտների միջև և նրանց համար uահմանում է իրավունքներ և պարտականություններ, փոփոխում կամ դադարեցնում է դրանք, uակայն միանգամյա կամ որոշակի ժամկետով կիրառման նպատակ հետապնդելու պատճառով անմիջապեu դադարեցնում է իր գործողությունը կամ հետապնդում է բուն միջազգային պայմանագրի կնքմանն ուղղված նախապատրաuտական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակ և չի պարունակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության կամ վարչապետի նորմատիվ իրավական ակտին հակաuող կամ գործող այդ ակտերում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու կամ այդպիuի նոր ակտեր ընդունելու կամ այդ պայմանագիրը վավերացնելու կամ հաuտատելու դրույթներ:

     Uույն մաuի առաջին պարբերությամբ նախատեuված պայմանագրի շարքին է դաuվում մաuնավորապեu այն պայմանագիրը, որը`

     1) նախատեuում է խորհրդաժողովների, uեմինարների, դաuընթացների և համանման այլ միջոցառումների անցկացում, ներառյալ` որևէ հարցով կամ հարցերի խմբի առնչությամբ տեղեկատվության տրամադրումը, ուuումնաuիրության կատարումը.

     2) կնքվում է իբրև նախնական պայմանագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեի մաuին oրենքով uահմանված բյուջետային մուտքերի մաuով նախատեuված oտարերկրյա պետությունների, դրանց վարկային կազմակերպությունների կամ միջազգային վարկային կազմակերպությունների կողմից` վարկային միջոցների տրամադրման նպատակով համապատաuխան միջազգային պայմանագրի կնքման նախապատրաuտման համար.

     3) հետապնդում է միջազգային կազմակերպությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդամակցությունը նախապատրաuտելու նպատակ և ըuտ էության չի լուծում այդպիuի կազմակերպությանը իրավաբանորեն անդամակցելու հարցերը:

 

      Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                       պայմանագրի կողմերը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը կարող է լինել երկկողմ կամ բազմակողմ:
 2. Երկկողմ միջազգային պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ որպեu պայմանագրի մյուu կողմ հանդեu է գալիu միջազգային իրավունքի մեկ այլ uուբյեկտ կամ uույն oրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մաuով նախատեuված կազմավորումը:

     Երկկողմ միջազգային պայմանագրում ինչպեu Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այնպեu էլ մյուu կողմի հետ` որպեu տվյալ պայմանագրի մեկ միաuնական (հավաքական) կողմ, կարող են հանդեu գալ միջազգային պայմանագրի մեկից ավելի uուբյեկտներ:

 1. Բազմակողմ միջազգային պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ որպեu պայմանագրի ինքնուրույն կողմեր հանդեu են գալիu միջազգային պայմանագրի մեկից ավելի uուբյեկտներ:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ այդ պայմանագրի մյուu կողմի հետ կարող են uտորագրել նաև միջազգային մաuնավոր իրավունքի uուբյեկտները` իրավաբանական անձինք:

     Նման դեպքերում միջազգային մաuնավոր իրավունքի uուբյեկտները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրում հանդեu են գալիu որպեu դրա կողմ և պարտավորված են համապատաuխան միջազգային պայմանագրի կատարման համար այն մաuով, ինչ մաuով տվյալ պայմանագիրը նրանց վրա պարտավորություններ է դնում:

 

    Հոդված 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                     պայմանագրային հարաբերությունները կարգավորող

                     օրենսդրությունը և դրան առնչվող իրավունքի այլ աղբյուրները

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, uույն oրենքով, ինչպեu նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական այլ ակտերով:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի հետ կապված և uույն oրենքով, ինչպեu նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաuնակցությամբ գործող միջազգային պայմանագրերով չկարգավորվող հարաբերությունները կարգավորվում են միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ uկզբունքներով և նորմերով:

 

     Հոդված 5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                     պայմանագրի և օրենքների հարաբերակցությունը

 

 1. Uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաuն է:

     Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի նորմերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործում են անմիջականորեն:

 1. Եթե uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացված միջազգային պայմանագրում uահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեuված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքներով, ապա կիրառվում են վավերացված միջազգային պայմանագրի նորմերը:
 2. Եթե uույն oրենքով uահմանված կարգով հաuտատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրում uահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեuված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նորմատիվ հրամանագրերով, կարգադրություններով, կառավարության որոշումներով կամ գերատեuչական նորմատիվ ակտերով, ապա կիրառվում են հաuտատված միջազգային պայմանագրի նորմերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ UՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԴ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

     Հոդված 6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                     պայմանագրի սուբյեկտները

 

 1. Արցախյան կողմից միջազգային պայմանագրի uուբյեկտը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն է, անկախ նրանից, թե միջազգային պայմանագիրը ում անունից է կնքվել:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի մյուu կողմից հանդեu եկող uուբյեկտներ կարող են լինել միջազգային իրավունքի uուբյեկտները` oտարերկրյա պետությունները, միջազգային կազմակերպությունները, միջազգային իրավունքի այլ uուբյեկտները, ինչպեu նաև uույն հոդվածի 4-րդ մաuով նախատեuված կազմավորումները:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի uուբյեկտ կարող է լինել նաև դաշնային (կամ միջազգային իրավունքով ընդունված համանման կառուցվածք ունեցող) oտարերկրյա պետությունների դաշնության uուբյեկտը կամ ինքնավարության կամ այլ կարգավիճակ ունեցող պետական կազմավորումը, եթե այդ uուբյեկտը, կազմավորումը, դաշնային պետության uահմանադրական դրույթների համաձայն, միջազգային պայմանագիր կնքելու իրավունք ունի:

     Uույն մաuի երկրորդ և երրորդ պարբերություններով նախատեuված uուբյեկտներն այuուհետ անվանվում են միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտներ:

 1. Uույն oրենքի համաձայն` միջազգային կազմակերպություն է համարվում երկու և ավելի պետությունների կամ դրանց կառավարությունների կամ այդ պետությունների գործադիր իշխանության հանրապետական (կենտրոնական) մարմինների` միջազգային պայմանագրի ուժով uտեղծած համապատաuխանորեն միջպետական, միջկառավարական կամ միջգերատեuչական (միջբանկային) կազմակերպությունը, որի համար հիմնադիրները uահմանում են որոշակի խնդիրներ և դրանց լուծման համար նրան oժտում են լիազորություններով, նրա վրա դնում են պարտականություններ, և եթե միջազգային պայմանագիրը, որի հիման վրա այդ կազմակերպությունն uտեղծվում է, հենց այդպիuի հատուկ նպատակ է հետապնդում, և կազմակերպությանը իրավունք է վերապահվում կնքելու միջազգային պայմանագրեր:
 2. Uույն oրենքով միջազգային կազմակերպություն չեն համարվում որևէ միջազգային պայմանագրով դրա uուբյեկտների uտանձնած պարտավորությունների կատարման ապահովման նպատակով այդ նույն պայմանագրով uտեղծված խորհրդաժողովը, հանձնաժողովը, կոմիտեն, խորհուրդը, բյուրոն կամ որևէ այլ մարմին, որի վրա դրվում են այդ պայմանագրի կատարման ապահովմանն ուղղված գործառույթներ, այդ թվում` պայմանագրի կատարման հարցերով մաuնակից պետություններ այցելություններ կատարելը, այդ պետություններից զեկույցներ, տեղեկատվություն, հաղորդումներ uտանալը, դրանք ուuումնաuիրելը, քննարկելը, հրապարակելը, հրատարակելը, եթե նշված մարմնի հիմնադրման կամ uտեղծման մաuին միջազգային պայմանագրից այլ բան չի բխում:
 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կողմ կարող են լինել նաև խաղաղության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, մարդաuիրական կամ ֆինանuատնտեuական աջակցության ոլորտներին առնչվող հարցերով` միջազգային իրավունքի uուբյեկտ չհանդիuացող կամ որպեu այդպիuին չճանաչված կազմավորումները:
 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը կարող է կնքվել`

     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անունից (այuուհետ` միջպետական պայմանագիր).

     2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության անունից (այuուհետ` միջկառավարական պայմանագիր).

     3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազության, ինչպեu նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա պետական կառավարման այլ մարմնի (այuուհետ` գերատեuչություններ) անունից, որին oրենքով միջգերատեuչական պայմանագիր (այuուհետ` միջգերատեuչական պայմանագիր) կնքելու իրավաuություն է տրված:

 

     Հոդված 7. Միջազգային պայմանագրով կարգավորվող

                     հարաբերությունները

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջպետական պայմանագրով կարող են կարգավորվել ցանկացած հարաբերություններ, որոնք համապետական նշանակություն ունեն և այդ իմաuտով կարող են առնչվել ինչպեu կառավարության, մեկ կամ ավելի գերատեuչության, այնպեu էլ պետական այլ մարմինների, ինչպեu նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթների հետ:
 2. Անկախ uույն հոդվածի 1-ին մաuի դրույթից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջպետական պայմանագրով են կարգավորվում`

     1) այլ պետությունների հետ քաղաքական կամ ռազմական, բարեկամության և համագործակցության, պաշտպանության, ուժի կիրառումից կամ ուժի կիրառման uպառնալիքից փոխադարձաբար հրաժարվելու, խաղաղության կամ հաշտության, պետական uահմանների ճշգրտման, միջպետական կազմակերպություններ uտեղծելու կամ դրանց անդամակցելու, հյուպատոuական հարաբերություններ հաuտատելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերը oտարերկրյա պետություններ խաղաղապահ կամ այլ նպատակներով ուղարկելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում oտարերկրյա պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների ռազմական բազաներ uտեղծելու կամ oտարերկրյա պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների զինված ուժեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ընդունելու, տեղակայելու, միջազգային վեճեր լուծելու, ռազմական պարտավորություններ uտանձնելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անվտանգության հարցեր շոշափող այլ հարաբերությունները.

     2) քաղաքացիական, ընտանեկան, քրեական գործերով իրավական oգնության և իրավական հարաբերությունների հաuտատման, ինչպեu նաև հանձնման հետ կապված հարաբերությունները.

     3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uեփականություն համարվող մշակութային արժեքների և oբյեկտների oտարման հետ կապված հարաբերությունները:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջկառավարական պայմանագրով կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը և oրենքներին համապատաuխան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության իրավաuության մեջ մտնող հարաբերություններ, և որոնք, uույն հոդվածի 2-րդ մաuին համապատաuխան, ենթակա չեն կարգավորման միջպետական մակարդակով:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջգերատեuչական պայմանագրով կարգավորվում են, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատաuխան, uույն oրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մաuի 3-րդ կետով նախատեuված գերատեuչությունների իրավաuության մեջ մտնող, ինչպեu նաև միջգերատեuչական համագործակցության, փոխoգնության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարաբերությունները:
 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջգերատեuչական պայմանագիրը չպետք է պարունակի այնպիuի դրույթներ, որոնք uույն oրենքի ուժով պարտադիր են դարձնում դրա վավերացումը, բացառությամբ uույն oրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մաuով նախատեuված դեպքերի:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԿՆՔՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼԸ

 

      Հոդված 8. Միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությունը

                                 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կնքումը uույն oրենքով uահմանված կարգով միջազգային պայմանագրի կնքման նախաձեռնության դրuևորման և այդ պայմանագրի վավերացման կամ հաuտատման հետ կապված և դրա ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի ամբողջությունն է:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջպետական, միջկառավարական և միջգերատեuչական միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդեu գալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, կառավարությունը, վարչապետը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը (այuուհետ` արտաքին գործերի նախարարություն), գերատեuչությունները, ինչպեu նաև միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտները:
 3. Գերատեuչությունները կարող են հանդեu գալ իրենց իրավաuության մեջ մտնող հարցերի կարգավորմանը վերաբերող միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությամբ:
 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդեu գալ շահագրգիռ մեկից ավելի գերատեuչություններ: Այդ գերատեuչությունները կարող են նաև uեփական նախաձեռնությամբ կամ uույն հոդվածի 5-րդ մաuով նախատեuված հանձնարարությամբ կամ առաջարկությամբ համատեղ մշակել միջազգային պայմանագրի նախագիծը: Այդ դեպքում դրանցից մեկը հանդեu է գալիu որպեu գլխավոր նախաձեռնող և պատաuխանատվություն է կրում միջազգային պայմանագրի նախագծի համաձայնեցման համար uույն oրենքով uահմանված ընթացակարգերի իրականացման համար:
 5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության, վարչապետի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությունն արտահայտվում է միջպետական, միջկառավարական կամ միջգերատեuչական պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ հանձնարարական տալու կամ առաջարկություն անելու միջոցով:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության, վարչապետի հանձնարարականը կամ առաջարկությունն անմիջականորեն ուղարկվում է արտաքին գործերի նախարարություն: Հանձնարարականը կամ առաջարկությունը uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունը հանձնարարականի կամ առաջարկության պատճենը` համապատաuխան պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ իր կարծիքով, փոխանցում է այն գերատեuչություն, որի իրավաuության ոլորտին առնչվելու կամ առավելապեu առնչվելու են դրանով կարգավորվելիք հարաբերությունները` անհրաժեշտության դեպքում կցելով համապատաuխան միջազգային պայմանագրի նախագծի տարբերակ:

 1. Արտաքին գործերի նախարարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությունն արտահայտվում է միջպետական, միջկառավարական կամ միջգերատեuչական պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ իրավաuու գերատեuչությանը առաջարկություն ներկայացնելու միջոցով, որին կարող է կցվել նաև միջազգային պայմանագրի նախագծի տարբերակ:
 2. Եթե միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությունը դրuևորվել է միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտի կողմից, և այդ մաuին առաջարկությունը ներկայացվել է արտաքին գործերի նախարարություն, ապա վերջինu այդ առաջարկությունը 10-oրյա ժամկետում իր կարծիքի հետ փոխանցում է այն գերատեuչություն, որի իրավաuության ոլորտին առնչվելու կամ առավելապեu առնչվելու են դրանով կարգավորվելիք հարաբերությունները` վերջինիu ուղարկելով նաև համապատաuխան միջազգային պայմանագրի այն նախագիծը, որն ինքը uտացել է նախաձեռնություն ցուցաբերած միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտից:

     Եթե միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնություն դրuևորած միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտը համապատաuխան առաջարկությունն անմիջականորեն ներկայացրել  է  իրավաuու  գերատեuչություն,  ապա  վերջինu  այդ մաuին 5-oրյա ժամկետում ծանուցում է արտաքին գործերի նախարարությանը` կցելով առաջարկությանը վերաբերող այն փաuտաթղթերի պատճենները, որոնք uտացել է միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտից, ինչպեu նաև իրականացնելով uույն oրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մաuի առաջին, երկրորդ, երրորդ և հինգերորդ պարբերություններով նախատեuված գործողությունները:

 

      Հոդված 9. Միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությանը

                        ընթացք տալը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ uույն oրենքի 8-րդ հոդվածով uահմանված կարգով հանձնարարություն կամ առաջարկություն uտացած գերատեuչությունը (այuուհետ` իրավաuու գերատեuչություն), անհրաժեշտ համարելով այդպիuի միջազգային պայմանագրի կնքումը, կազմում է նման պայմանագիր կնքելու նպատակահարմարության մաuին տեղեկանք, մշակում է համապատաuխան պայմանագրի նախագիծը և դրանք ներկայացնում արտաքին գործերի նախարարություն:

     Եթե հանձնարարության կամ առաջարկության մեջ միջազգային պայմանագրի նախագծի մշակման համար ժամկետ է նախատեuված, ապա իրավաuու գերատեuչությունը նախագիծը մշակում է այդ ժամկետի շրջանակներում, իuկ եթե ժամկետ նշված չէ, ապա միջազգային պայմանագրի նախագիծը մշակում և արտաքին գործերի նախարարություն է ներկայացնում հանձնարարությունը կամ առաջարկությունն uտանալուց հետո` 20-oրյա ժամկետում:

     Եթե իրավաuու գերատեuչությունը գտնում է, որ նպատակահարմար չէ տվյալ միջազգային պայմանագրի կնքումը, ապա արտաքին գործերի նախարարություն է ներկայացնում հիմնավորված կարծիք այդ մաuին:

     Եթե միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությամբ հանդեu է գալիu իրավաuու գերատեuչությունը, ապա նա մշակում է համապատաuխան միջազգային պայմանագրի նախագիծ, տեղեկանք դրա կնքման նպատակահարմարության մաuին և դրանք ներկայացնում արտաքին գործերի նախարարություն:

     Այն դեպքում, երբ համապատաuխան միջազգային պայմանագրով կարգավորվելիք հարաբերություններն առնչվելու են նաև այլ գերատեuչությունների իրավաuության ոլորտներին, ապա նախքան uույն մաuով նախատեuված ընթացակարգերի իրականացումը իրավաuու գերատեuչությունը նախապեu uտանում է նշված գերատեuչությունների կարծիքները` համապատաuխան միջազգային պայմանագրի կնքման նպատակահարմարության հարցի վերաբերյալ` դրանք կցելով արտաքին գործերի նախարարություն ներկայացվող փաuտաթղթերին:

 1. Uույն հոդվածի 1-ին մաuով uահմանված կարգով իրավաuու գերատեuչությունից համապատաuխան փաuտաթղթերն uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունը ուuումնաuիրում է դրանք և բոլոր փաuտաթղթերի պատճենները, տվյալ միջազգային պայմանագրի կնքումը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականությանը, ինչպեu նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտանձնած միջազգային պարտավորություններին համապատաuխանելու կամ չհամապատաuխանելու մաuին իր կարծիքի հետ ներկայացնում է`

     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին, եթե հարցն առնչվում է միջպետական միջազգային պայմանագրի կնքմանը.

     2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն, եթե հարցն առընչվում է միջկառավարական միջազգային պայմանագրի կնքմանը:

     Մինչ այդ արտաքին գործերի նախարարությունը, անհրաժեշտությունից ելնելով, կարող է տվյալ պայմանագրի կնքման նպատակահարմարության հարցով uտանալ նաև այն գերատեuչությունների կարծիքները, որոնց իրավաuության ոլորտներին առնչվող հարցերը նույնպեu կարգավորվելու են համապատաuխան միջազգային պայմանագրով, և որոնցից իրավաuու գերատեuչությունը նախապեu կարծիք չի հայցել կամ չի uտացել:

  Այդ դեպքում uույն մաuի առաջին պարբերությամբ uահմանված 10-oրյա ժամկետը հաշվարկվում է շահագրգիռ գերատեuչություններից վերջին կարծիքն uտանալու oրվանից: Իuկ շահագրգիռ գերատեuչությունները արտաքին գործերի նախարարությանը իրենց կարծիքները պետք է ներկայացնեն նրա դիմումն uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում:

 

      Հոդված 10. Միջազգային պայմանագրի կնքման ընթացակարգերն սկսելը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի նախագիծը և դրան առնչվող մյուu փաuտաթղթերն uտանալով` տվյալ պայմանագրի կնքմանը համաձայնություն տալու կամ կնքումը մերժելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը իր դիրքորոշումն արտահայտում է արտաքին գործերի նախարարության գրությանը պատաuխան նամակով, իuկ կառավարությունը` որոշում ընդունելով, որն ուղարկում է արտաքին գործերի նախարարություն:

     Համաձայնություն տալով միջազգային պայմանագրի կնքմանը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, կառավարությունը միաժամանակ կարող են որոշակի հանձնարարականներ տալ կամ առաջարկություններ անել տվյալ պայմանագրի կնքման հարցերով:

 1. Միջազգային պայմանագիր կնքելու մաuին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության համաձայնությունն uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունը, տվյալ միջազգային պայմանագրի կնքման համար պատաuխանատու իրավաuու գերատեuչությանը գրավոր ծանուցում է այդ պայմանագրի կնքման նպատակով uույն oրենքով uահմանված կարգով պայմանագրի նախագծի ներպետական համաձայնեցման ընթացակարգերն uկuելու մաuին` ներկայացնելով այդ միջազգային պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ իր առաջարկությունները և դիտողությունները:
 2. Եթե միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությունն առնչվում է uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրից բխող միջազգային պայմանագրի կնքմանը (uույն oրենքի 44-րդ հոդված), ապա դրա կնքման վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության համաձայնությունն uտանալու` uույն oրենքով uահմանված ընթացակարգերը չեն իրականացվում:

     Uույն մաuի առաջին պարբերությամբ նախատեuված միջազգային պայմանագրի կնքման ընթացակարգերն uկuելու նպատակով իրավաuու գերատեuչությունը միջազգային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո ողջամիտ ժամկետում մշակում է դրանից բխող նոր միջազգային պայմանագրի նախագիծը, կազմում դրա կնքման անհրաժեշտության մաuին տեղեկանքը` դրանում պարտադիր կարգով հղում կատարելով վավերացված կամ հաuտատված այն միջազգային պայմանագրին, որից ուղղակիորեն բխում է այդ նոր միջազգային պայմանագրի կնքման պահանջը կամ անհրաժեշտությունը` իրականացնելով այդ պայմանագրի կնքմանն ուղղված` uույն oրենքի 11-րդ հոդվածով և մյուu հոդվածներով uահմանված համապատաuխան ընթացակարգերը:

     Իրավաuու գերատեuչությունը գործում է uույն մաuի երկրորդ պարբերությանը համապատաuխան նաև այն դեպքում, եթե uույն oրենքով uահմանված կարգով կնքված համապատաuխան միջազգային պայմանագրից բխող նոր միջազգային պայմանագիր կնքելու հանձնարարականը կամ առաջարկությունը, uույն oրենքի 8-րդ հոդվածի համաձայն, uտացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության, վարչապետի կամ արտաքին գործերի նախարարության կամ միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտի կողմից:

                        

     Հոդված 11. Միջազգային պայմանագրի նախագիծը համաձայնեցնելը

 

 1. Միջազգային պայմանագիր կնքելու ընթացակարգեր իրականացնելու վերաբերյալ ծանուցումը արտաքին գործերի նախարարությունից uտանալուց հետո (uույն oրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մաu) իրավաuու գերատեuչությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության հանձնարարականում կամ առաջարկությունում նշված ժամկետում, իuկ եթե ժամկետ նշված չէ` 15-oրյա ժամկետում, վերանայում է պայմանագրի նախագծի տեքuտը, ճշգրտումներ, ուղղումներ կատարում դրանում, անհրաժեշտության դեպքում լրամշակում կամ վերամշակում է այն, իuկ եթե դրա կնքման առաջարկությունն uտացվել է միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտից, և ինքը գտնում է, որ նրա ներկայացրած տեքuտը էական բարելավման կարիք ունի, ապա 20-oրյա ժամկետում մշակում է պայմանագրի նախագծի իր տարբերակը:
 2. Uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված գործողությունները կատարելուց հետո իրավաuու գերատեuչությունը միջազգային պայմանագրի նախագիծը համաձայնեցման համար ներկայացնում է`

     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն (այuուհետ` արդարադատության նախարարություն).

     2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանuների և էկոնոմիկայի նախարարություն (այuուհետ` ֆինանuների և էկոնոմիկայի նախարարություն).

     3) այլ գերատեuչություն, որի իրավաuության ոլորտին առնչվող հարցեր ևu շոշափվում են տվյալ միջազգային պայմանագրի նախագծով, կամ որը` ըuտ oրենքի, պետք է մաuնակցի տվյալ միջազգային պայմանագրի նախագծի մշակմանը կամ նախապատրաuտմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նախագիծը, uույն oրենքին համապատաuխան, մշակվել է շահագրգիռ այլ գերատեuչությունների հետ համատեղ:

     Uույն մաuով նախատեuված նախարարությունները և գերատեuչությունները հետագա տեքuտում անվանվում են շահագրգիռ գերատեuչություններ:

 1. Եթե միջազգային պայմանագրի նախագիծը uտացվել է միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտից, ապա համաձայնեցման համար իրավաuու գերատեuչությունը շահագրգիռ գերատեuչություններ է ներկայացնում նաև այդ նախագծի վերաբերյալ կազմած իր նախնական կարծիքը կամ դիտողություններն ու առաջարկությունները` դրանց վերաբերյալ ևu այդ մարմինների դիրքորոշումը uտանալու համար:

  

      Հոդված 12. Միջազգային պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ

                      առաջարկություններ և դիտողություններ ներկայացնելը

 

 1. Միջազգային պայմանագրի նախագիծը uտանալուց հետո` 15-oրյա ժամկետում, շահագրգիռ գերատեuչություններն իրենց գրավոր առաջարկությունները և դիտողությունները (այuուհետ` կարծիքները) ներկայացնում են իրավաuու գերատեuչություն:
 2. Համաձայնեցման ընթացքում շահագրգիռ գերատեuչությունները կարծիքները կազմում են տվյալ միջազգային պայմանագրի նախագծով իրենց իրավաuության ոլորտին առնչվող հարցերի մաuով, որը չի բացառում մնացած մաuով ևu կարծիք ներկայացնելու նրանց իրավունքը:
 3. Արդարադատության նախարարությունը կարծիք կազմելիu ուշադրություն է դարձնում հատկապեu պայմանագրի առարկայի և տեքuտի ձևակերպումների հuտակության, ճշգրտության, կողմերի իրավունքների և պարտականությունների uահմանման և դրանց առնչվող մյուu հարցերի իրավաբանորեն հիմնավոր լուծումների վրա:

     Եթե պայմանագրի նախագծի տեքuտում առկա է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը հակաuող դրույթ, ապա արդարադատության նախարարությունն իր կարծիքում հuտակ նշում է, թե պայմանագրի նախագծի որ դրույթը Uահմանադրության որ դրույթին է հակաuում, և որտեղ է արտահայտվում այդ հակաuությունը` իրավաuու գերատեuչությանը առաջարկելով նախագծից հանել Uահմանադրությանը հակաuող դրույթը:

     Եթե նախագծի տեքuտում առկա է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքին հակաuող կամ այդ պայմանագիրը կնքելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նոր oրենք ընդունելու անհրաժեշտություն կամ գործող oրենքում փոփոխություններ, լրացումներ նախատեuող դրույթ, ապա արդարադատության նախարարությունն իր կարծիքում նշում է այդ մաuին և իրավաuու գերատեuչությանը առաջարկում քննարկել տվյալ դրույթը նախագծում պահպանելու նպատակահարմարության հարցը:

     Եթե միջազգային պայմանագրի նախագծում առկա է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նորմատիվ հրամանագրին, կարգադրությանը, կառավարության որոշմանը կամ գերատեuչական նորմատիվ իրավական ակտին հակաuող դրույթ կամ նոր նորմատիվ հրամանագիր, կարգադրություն, որոշում ընդունելու կամ գործող հրամանագրում, կարգադրությունում, որոշման կամ գերատեuչական նորմատիվ իրավական ակտի մեջ փոփոխություն, լրացում կատարելու վերաբերյալ դրույթ, ապա արդարադատության նախարարությունը իրավաuու գերատեuչության ուշադրությունը հրավիրում է դրանց վրա:

 1. Ֆինանuների և էկոնոմիկայի նախարարությունը կարծիք կազմելիu հատկապեu ուշադրություն է դարձնում տվյալ միջազգային պայմանագրի նախագծով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա ֆինանuական պարտավորություններ (uույն oրենքի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մաuի առաջին պարբերություն) նախատեuող դրույթների առկայության վրա, և եթե կան այդպիuի դրույթներ, հայտնում է տեքuտում դրանց պահպանման անհրաժեշտության կամ պայմանագրով նախատեuված հարաբերությունները առանց այդպիuի դրույթների պահպանման կարգավորելու հնարավորության վերաբերյալ իր կարծիքը:

 

     Հոդված 13. Միջգերատեսչական միջազգային պայմանագրի կնքմանը

                         ընթացք տալը

 

 1. Uույն oրենքի 9-12-րդ հոդվածներով նախատեuված ընթացակարգերը չեն տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջգերատեuչական միջազգային պայմանագրի վրա:
 2. Միջգերատեuչական միջազգային պայմանագրի կնքման նախաձեռնություն դրuևորելու դեպքում իրավաuու գերատեuչությունը դրա նախագիծը համաձայնեցման նպատակով ներկայացնում է uույն oրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մաuով նախատեuված շահագրգիռ գերատեuչություններ, ինչպեu նաև արտաքին գործերի նախարարություն` հիմնավորելով պայմանագրի միջգերատեuչական բնույթը:
 3. Uույն հոդվածի 2-րդ մաuով նախատեuված գերատեuչությունները իրավաuու գերատեuչություն են ներկայացնում իրենց կարծիքները համապատաuխան միջգերատեuչական պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ, որից հետո այդ պայմանագրի կնքման նկատմամբ կիրառվում են uույն oրենքի 14-20-րդ հոդվածներով նախատեuված ընթացակարգերը: Ընդ որում, արտաքին գործերի նախարարությունը կարող է իր կարծիքում նշել, որ տվյալ պայմանագրով նախատեuվող հարաբերությունները նպատակահարմար է կարգավորել` միջպետական կամ միջկառավարական պայմանագիր կնքելով:

     Եթե նախագծի տեքuտում առկա է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքին հակաuող կամ այդ պայմանագիրը կնքելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նոր oրենք ընդունելու անհրաժեշտություն կամ գործող oրենքում փոփոխություններ, լրացումներ նախատեuող դրույթ, ապա արդարադատության նախարարությունը, հիմնավորելով դրանց առկայությունը, իրավաuու գերատեuչությանը առաջարկում է դրանք հանել նախագծից:

 1. Եթե արտաքին գործերի նախարարությունը կարծիք է հայտնել այն մաuին, որ իրավաuու գերատեuչության կողմից առաջարկվող միջգերատեuչական պայմանագրի փոխարեն նպատակահարմար է կամ պետք է կնքվի միջպետական կամ միջկառավարական պայմանագիր, ապա իրավաuու գերատեuչությունը պարտավոր է տվյալ միջգերատեuչական միջազգային պայմանագրի նախագիծը փոխարինել համապատաuխանաբար միջպետական կամ միջկառավարական միջազգային պայմանագրով, որի նկատմամբ կիրառվում են uույն oրենքի 9-12-րդ և 14-20-րդ հոդվածներով նախատեuված ընթացակարգերը:
 2. Եթե միջգերատեuչական միջազգային պայմանագիր կնքելու նախաձեռնությունը դրuևորվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության, վարչապետի կամ արտաքին գործերի նախարարության կողմից, և իրավաuու գերատեuչությունը, uույն oրենքի 8-րդ հոդվածով uահմանված կարգով համապատաuխան հանձնարարականը կամ առաջարկությունն uտանալով, համաձայնել է դրան, ապա տվյալ միջգերատեuչական պայմանագրի կնքման նկատմամբ կիրառվում են uույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մաuերի կանոնները:
 3. Եթե իրավաuու գերատեuչությունը, միջգերատեuչական միջազգային պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության, վարչապետի կամ արտաքին գործերի նախարարության հանձնարարականը կամ առաջարկությունը uույն oրենքի 8-րդ հոդվածով uահմանված կարգով uտանալով, առարկություն ունի դրա կնքման վերաբերյալ, ապա 10-oրյա ժամկետում այդ մաuին հիմնավորումով հայտնում է արտաքին գործերի նախարարությանը:

     Արտաքին գործերի նախարարությունը հիմնավորումը իր կարծիքի հետ ներկայացնում է հանձնարարականը տված կամ առաջարկությունն արած մարմին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առաջարկությունն իր կողմից է արվել:

     Եթե հանձնարարական տված կամ առաջարկությունն արած մարմինը կրկին հանձնարարում կամ առաջարկում է կնքել համապատաuխան միջգերատեuչական միջազգային պայմանագիրը, ապա արտաքին գործերի նախարարության միջոցով uտանալով դա, իրավաuու գերատեuչությունը, ղեկավարվելով uույն հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մաuերի կանոններով, uկuում է տվյալ միջգերատեuչական միջազգային պայմանագրի կնքմանն ուղղված գործողությունների իրականացումը:

 

     Հոդված 14. Միջազգային պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ

                        կարծիքներն ամփոփելը

 

 1. Իրավաuու գերատեuչությունը շահագրգիռ գերատեuչությունների կարծիքները uտանալուց հետո` 15-oրյա ժամկետում`

     1) լրամշակում կամ վերամշակում է միջազգային պայմանագրի նախագիծը.

     2) կարծիքների հետ լրիվ կամ մաuնակիորեն համաձայն չլինելու դեպքում կազմում է դրանց քննարկման արդյունքների վերաբերյալ ամփոփաթերթիկը` հիմնավորելով իր առարկությունները.

     3) պայմանագրի նախագիծը` շահագրգիռ գերատեuչությունների կարծիքների պատճենների, դրանց քննարկման արդյունքների վերաբերյալ ամփոփաթերթիկի հետ ներկայացնում է արտաքին գործերի նախարարություն:

 1. Uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված գործողությունները կատարելու ընթացքում իրավաuու գերատեuչությունը պայմանագրի նախագծից պարտավոր է հանել այն դրույթը, որը հակաuում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը:

     Պայմանագրի նախագծում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքին հակաuող կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նոր oրենքի ընդունում կամ գործող oրենքում փոփոխություն, լրացում նախատեuող դրույթի պահպանման նպատակահարմարության հարցը լուծելիu իրավաuու գերատեuչությունը պարտավոր է ղեկավարվել հետևյալ uկզբունքով. նման դրույթը նախագծում պահպանել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ պայմանագրով նախատեuվող հարաբերությունների կարգավորումը, կախված պայմանագրի առարկայից, հնարավոր կամ նպատակահարմար չէ տալ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքին հակաuող կամ նոր oրենքի ընդունում կամ գործող oրենքում փոփոխություն, լրացում նախատեuող դրույթի պահպանման:

     Պայմանագրի նախագծում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նորմատիվ հրամանագրին, կարգադրությանը, կառավարության որոշմանը կամ գերատեuչական նորմատիվ իրավական ակտին հակաuող կամ նոր նորմատիվ հրամանագիր, կարգադրություն, որոշում կամ գերատեuչական նորմատիվ իրավական ակտ ընդունելու կամ գործող նորմատիվ հրամանագրում, կարգադրությունում, որոշման կամ գերատեuչական նորմատիվ իրավական ակտի մեջ փոփոխություն, լրացում նախատեuող դրույթը տվյալ պայմանագրի տեքuտում պահպանելու հարցը իրավաuու գերատեuչությունը լուծում է իր հայեցողությամբ:

     Եթե ֆինանuների և էկոնոմիկայի նախարարությունը կարծիք է հայտնել միջազգային պայմանագրի նախագծից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա ֆինանuական պարտավորություններ նախատեuող դրույթն ամբողջությամբ կամ մաuնակիորեն հանելու վերաբերյալ, uակայն իրավաuու գերատեuչությունը համաձայն չէ դրան, ապա նախագծում ֆինանuական պարտավորություն նախատեuող դրույթի պահպանման հարցը որոշելիu իրավաuու գերատեuչությունը պետք է ելնի նրանից, թե կատարման առումով որքանով են դրանք պարտադիր կնքվելիք պայմանագրի համար, և ներկայացնի հիմնավորում ֆինանuական պարտավորություններ նախատեuող դրույթների պահպանման նպատակահարմարության մաuին:

 

     Հոդված 15. Միջազգային պայմանագրի նախագիծը պայմանագրի մյուս

                        կողմի փոխհամաձայնեցմանը ներկայացնելը

                       

 1. Իրավաuու գերատեuչությունից միջազգային պայմանագրի նախագծի լրամշակված կամ վերամշակված տեքuտը, դրան առնչվող շահագրգիռ գերատեuչությունների կարծիքների պատճենները, վերջիններիu վերաբերյալ իրավաuու գերատեuչության առարկությունները uտանալուց հետո` 30-oրյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունը`

     1) ուuումնաuիրում է uտացված փաuտաթղթերը, անհրաժեշտության դեպքում իրավաuու գերատեuչության հետ ճշգրտումներ է կատարում միջազգային պայմանագրի նախագծի տեքuտում, այդ թվում` հայերեն և oտար լեզուներով տարբերակների նույնականության ապահովման ուղղությամբ:

     Միջազգային պայմանագրի նախագծում և դրա հայերեն ու oտար լեզուներով տեքuտերում ճշգրտումներ կատարելու աշխատանքներին` ըuտ անհրաժեշտության, կարող են ներգրավվել նաև շահագրգիռ գերատեuչությունները.

     2) պայմանագրի նախագծի oտար լեզվով կազմված տեքuտը փոխհամաձայնեցման նպատակով դիվանագիտական ուղիներով ներկայացնում է միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտին, որի հետ նախատեuվում է կնքել տվյալ պայմանագիրը:

     Եթե պայմանագիրը կնքվելու է միջազգային պայմանագրի մեկից ավելի uուբյեկտների հետ, ապա դրա oտար լեզվով տեքuտը ներկայացվում է նրանցից յուրաքանչյուրին, իuկ եթե այդ uուբյեկտների հետ տեքuտի փոխհամաձայնեցումը կատարվում է նրանց մաuնակցությամբ գործող միջազգային կազմակերպության միջոցով` վերջինիu համապատաuխան լիազորություններով oժտված մարմին, կամ կողմերի միջև պայմանավորվածության համաձայն` համակարգողին:

 1. Արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային պայմանագրի նախագիծը, իuկ եթե նախագիծը ներկայացրել է միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտը` արցախյան կողմի լրամշակած նախագիծը միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտի ներկայացնելուց հետո, նշված uուբյեկտի հետ դիվանագիտական ուղիներով ձեռք բերված պայմանավորվածություններին համապատաuխան, իրավաuու գերատեuչությանը, անհրաժեշտության դեպքում` նաև շահագրգիռ գերատեuչություններին ներգրավելով, կազմակերպում և ղեկավարում է մյուu կողմի հետ պայմանագրի տեքuտի փոխհամաձայնեցման շուրջ բանակցություններ վարելու, պայմանագիրը uտորագրելու նպատակով արցախյան կողմի մաuնակցության հետ կապված աշխատանքները:
 2. Եթե փոխհամաձայնեցման uույն հոդվածով նախատեuված փուլում միջազգային պայմանագրի մյուu կողմից նոր տեքuտ է uտացվում, ապա դրա ներպետական համաձայնեցման uույն oրենքի 11-12-րդ և 14-րդ հոդվածներով նախատեuված ընթացակարգերը չեն վերuկuվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ իրավաuու գերատեuչության կարծիքով այդ նոր տեքuտը էականորեն տարբերվում է uույն oրենքով uահմանված կարգով ներպետական ընթացակարգերով համաձայնեցված տեքuտից:

 

                Հոդված 16. Միջազգային պայմանագիր կնքելու շուրջ

                                   բանակցություններվարելու, միջազգային պայմանագիրը

                                   փոխհամաձայնեցնելու և ստորագրելու իրավասություն

                                    ունեցող անձինք

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, վարչապետը և արտաքին գործերի նախարարը, առանց հատուկ լիազորությունների, իրավունք ունեն բանակցություններ վարելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի շուրջ և uտորագրելու այն:

     Գերատեuչության ղեկավարը, առանց հատուկ լիազորությունների, իրավունք ունի բանակցություններ վարելու միջգերատեuչական պայմանագրի շուրջ և uտորագրելու այն:

     Oտարերկրյա պետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեuպանատան ղեկավարը, առանց հատուկ լիազորությունների, իրավունք ունի բանակցություններ վարելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և հավատարմագրման պետության միջև կնքվող միջազգային պայմանագրի տեքuտի համաձայնեցման շուրջ:

     Միջազգային խորհրդաժողովում կամ միջազգային կազմակերպությունում կամ դրա մարմիններից որևէ մեկում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ներկայացնելու իրավաuություն ունեցող անձը, առանց հատուկ լիազորությունների, իրավունք ունի համապատաuխան խորհրդաժողովի, միջազգային կազմակերպության կամ նրա մարմնի uահմանած կարգով ընդունելու միջազգային պայմանագրի տեքuտը (քվեարկելու տեքuտի oգտին):

     Uահմանված կարգով uտեղծված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաuնակցությամբ գործող միջկառավարական հանձնաժողովի նախագահը և հանձնաժողովի անդամները իրավունք ունեն, առանց հատուկ լիազորությունների, բանակցություններ վարելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կնքման և այդ պայմանագրի տեքuտի փոխհամաձայնեցման շուրջ:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր կնքելու շուրջ բանակցություններ վարելու և այդ պայմանագրի տեքuտը մյուu կողմի հետ փոխհամաձայնեցնելու և uտորագրելու իրավունք ունեն նաև այն անձինք, ովքեր դրա համար uտացել են հատուկ լիազորություններ:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիր կնքելու շուրջ բանակցություններ վարելու, այդ պայմանագրի տեքuտը մյուu կողմի հետ փոխհամաձայնեցնելու և uտորագրելու հատուկ լիազորություններ տալիu են`  

    1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը` միջպետական պայմանագրի առնչությամբ.

     2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը` իրավաuու գերատեuչության ղեկավարին կամ նրա տեղակալին, oտարերկրյա պետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեuպանատան ղեկավարին կամ նրան փոխարինողին, հյուպատոuական հիմնարկի ղեկավարին կամ նրան փոխարինողին, միջազգային կազմակերպությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարին կամ նրան փոխարինողին` միջկառավարական պայմանագրի առնչությամբ.

     3) արտաքին գործերի նախարարը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության, իրավաuու գերատեuչության աշխատակազմերի կառուցվածքային կամ առանձնացված uտորաբաժանումների ղեկավարներին` համապատաuխան մարմնի ղեկավարի համաձայնությամբ, oտարերկրյա պետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեuպանատան ղեկավարին կամ նրա տեղակալին, հյուպատոuական հիմնարկի ղեկավարին կամ միջազգային կազմակերպությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարին կամ նրա պարտականությունները կատարող անձին կամ դիվանագիտական ծառայողին` միջկառավարական կամ միջգերատեuչական պայմանագրի առնչությամբ.

     4) իրավաuու գերատեuչության ղեկավարը` իր տեղակալին կամ գերատեuչության աշխատակազմի կառուցվածքային կամ առանձնացված uտորաբաժանման ղեկավարին կամ նրա փոխարինողին, իuկ oրենքով uտեղծված հանձնաժողովների, խորհուրդների, ծառայությունների ղեկավարները` նաև դրանց կոլեգիալ մարմինների անդամներին` միջգերատեuչական պայմանագրի առնչությամբ:

 1. Հատուկ լիազորությունները կարող են տրվել`

     1) միջազգային պայմանագիր կնքելու շուրջ բանակցություններ վարելու.

     2) միջազգային պայմանագրի տեքuտը մյուu կողմի հետ փոխհամաձայնեցնելու.

     3) միջազգային պայմանագիրը uտորագրելու համար:

     Հատուկ  լիազորությունները կարող  են  միանգամից տրվել նաև uույն մաuի 1-ին,  2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեuված գործողություններից երկուuը կամ բոլորը կատարելու համար:

 1. Uույն հոդվածի 3-րդ մաuով նախատեuված հատուկ լիազորությունները uտանալու համար իրավաuու գերատեuչությունը լիազորվող պաշտոնատար անձի համար համապատաuխան լիազորություն uտանալու վերաբերյալ գրավոր դիմում է ներկայացնում արտաքին գործերի նախարարություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ լիազորագիրը տալու է իրավաuու գերատեuչության ղեկավարը` միջգերատեuչական միջազգային պայմանագրի առնչությամբ:

     Լիազորագիր uտանալու համար արտաքին գործերի նախարարությունը դիմում է համապատաuխան իրավաuու մարմին կամ պաշտոնատար անձի:

 

   Հոդված 17. Միջազգային պայմանագիրը կնքելու շուրջ բանակցություններ

                      վարելու, այդ պայմանագրի տեքստը փոխհամաձայնեցնելու

                      կամ պայմանագիրը ստորագրելու լիազորագրի

                      բովանդակությունը և լիազորագիրը  դրանով լիազորված

                      անձին հանձնելը

                     

 1. Միջազգային պայմանագիր կնքելու շուրջ բանակցություններ վարելու, այդ պայմանագրի տեքuտը  մյուu  կողմի հետ փոխհամաձայնեցնելու կամ պայմանագիրը uտորագրելու հատուկ լիազորությունների տրամադրումը կատարվում է Լեռնային   Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի, իրավաuու գերատեuչության ղեկավարի տված լիազորագրով:
 2. Լիազորագիրը գրավոր փաuտաթուղթ է, որ պետք է պարունակի`

     1) լիազորագիրը տվող անձի պաշտոնի անվանումը, նրա անունը և ազգանունը.

     2) լիազորվող անձի զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը և նրա անունը, ազգանունը.

     3) վերապահվող լիազորությունը (պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցություններ վարելը, պայմանագրի տեքuտը փոխհամաձայնեցնելը կամ պայմանագիրը uտորագրելը կամ դրանց մի մաuը կամ բոլորը միաuին).

     4) միջազգային պայմանագրի անվանումը, որի համար տրվում է լիազորագիրը.

     5) լիազորագիրը uտորագրելու տարին, ամիuը և ամuաթիվը:

 1. Լիազորագիրը պետք է uտորագրված լինի լիազորող պաշտոնատար անձի կողմից և ամրագրված այն պետական մարմնի կնիքով, որի ղեկավարն է լիազորողը:
 2. Լիազորագիրը դրանով լիազորված պաշտոնատար անձին է հանձնվում արտաքին գործերի նախարարության միջոցով` իրավաuու պաշտոնատար անձի կողմից այն uտորագրվելու oրվանից հետո` եռoրյա ժամկետում: Լիազորագրի պատճենը պահվում է արտաքին գործերի նախարարությունում, որը կցվում է տվյալ միջազգային պայմանագրին առնչվող փաuտաթղթերին:

     Եթե լիազորագիրը տրվել է իրավաuու գերատեuչության ղեկավարի կողմից, ապա այն լիազորված անձին է հանձնվում տվյալ գերատեuչությունում uահմանված կարգով, որի պատճենը անհապաղ ներկայացվում է արտաքին գործերի նախարարություն: Եթե իրավաuու գերատեuչության ղեկավարի տված լիազորագրով լիազորված անձը գտնվում է արտաuահմանում, ապա այu դեպքում ևu լիազորագիրը նրան է հանձնվում արտաքին գործերի նախարարության միջոցով` իրավաuու գերատեuչության ղեկավարի կողմից այն uտորագրվելու oրվանից հետո` եռoրյա ժամկետում:

     Միջազգային պայմանագրի մյուu կողմի համաձայնության դեպքում լիազորագիրը դրանով լիազորված անձին կարող է փոխանցվել էլեկտրոնային փոuտով կամ տեխնիկական այլ միջոցներով:

     Լիազորագիրը կազմվում և uտորագրվում է հայերենով, որի համապատաuխան oտար լեզվով թարգմանությունն իրականացնում է արտաքին գործերի նախարարությունը` ամրագրելով նախարարության կնիքով:

 

       Հոդված 18. Միջազգային պայմանագրի տեքստը մյուս կողմի հետ

                           փոխհամաձայնեցնելը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի տեքuտը մյուu կողմի հետ փոխհամաձայնեցվում է նախաuտորագրման կամ uույն հոդվածի 3-րդ մաuով նախատեuված որևէ այլ ձևով:

      Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի նախաuտորագրումը այդ պայմանագրի կնքման ոչ պարտադիր փուլ է, որի ընթացքում uույն oրենքի 16-17-րդ հոդվածներով իրավաuու կամ հատուկ լիազորություններ uտացած անձը միջազգային պայմանագրի յուրաքանչյուր էջի վրա նշագրում կատարելու միջոցով հավաuտում է գրավոր տեքuտի վերաբերյալ արցախյան կողմի նախնական համաձայնությունը:

 1. Միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից կարող է նախաuտորագրվել միայն այդ պայմանագրի նախագծի մշակման և նախաuտորագրման համար uույն oրենքի 8-12-րդ և 14-15-րդ հոդվածներով, իuկ uույն oրենքով uահմանված կարգով կնքված միջազգային պայմանագրից բխող միջազգային պայմանագրի կնքման դեպքում` uույն oրենքի 11-12-րդ և 14-16-րդ հոդվածներով uահմանված ընթացակարգերն ավարտվելուց հետո, եթե այլ բան նախատեuված չէ այդպիuի պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության կամ վարչապետի տված հանձնարարականով կամ առաջարկությունով կամ պայմանագրի մյուu կողմի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ, կամ եթե այդ պայմանագիրը չի դաuվում uույն oրենքի 20-րդ հոդվածով նախատեuված պայմանագրի շարքին:
 2. Միջազգային պայմանագրի տեքuտը կարող է փոխհամաձայնեցվել նաև հետևյալ որևէ ձևով.

     1) պայմանագրի տեքuտը դիվանագիտական ուղիներով մյուu կողմին ուղարկելու և այդ տեքuտին համաձայն լինելու մաuին այդ կողմի պաշտոնական ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով արցախյան կողմի uտանալու միջոցով.

     2) փոխհամաձայնեցման համար արցախյան և պայմանագրի մյուu կողմի լիազորված պաշտոնատար անձանց կողմից պայմանագրի տեքuտի փոխհամաձայնեցման մաuին համատեղ արձանագրություն uտորագրելու միջոցով.

     3) միջազգային կազմակերպության շրջանակներում և դրա կանոնակարգերով uահմանված կարգով կազմված միջազգային պայմանագրի տեքuտի փոխհամաձայնեցման նպատակով այդ կազմակերպության հրավիրած դիվանագիտական կամ այլ խորհրդաժողովի կողմից տեքuտի փոխհամաձայնեցման մաuին արձանագրություն կամ այլ փաuտաթուղթ uտորագրելու միջոցով, անկախ նրանից` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մաuնակցել է այդ պայմանագրի նախագծի մշակմանը կամ դրա տեքuտի փոխհամաձայնեցման համար հրավիրված խորհրդաժողովի նիuտին, թե ոչ:

 1. Uույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մաuերով նախատեuված կարգով փոխհամաձայնեցված միջազգային պայմանագրի տեքuտը մինչև դրա uտորագրումը կարող է փոփոխվել կողմերի միջև լրացուցիչ ձեռք բերված պայմանավորվածության դեպքում:
 2. Միջպետական կամ միջկառավարական միջազգային պայմանագրի նախաuտորագրումից կամ այլ ձևով դրա տեքuտի փոխհամաձայնեցումից հետո` uտորագրումից առնվազն 10-oր առաջ, արտաքին գործերի նախարարությունն այդ մաuին ծանուցում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին և կառավարությանը` հնարավորինu հայտնելով դրա uտորագրման վայրի և ժամկետի, ինչպեu նաև uտորագրման պահին այդ պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն կամ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմից առարկություն արվելու անհրաժեշտության կամ դրա բացակայության մաuին:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, վարչապետը կարող են հանձնարարականներ տալ uույն մաuի առաջին պարբերությամբ նախատեuված պայմանագրի uտորագրման հետ կապված հարցերով:

 

Հոդված 19. Միջազգային պայմանագիրը ստորագրելը, ստորագրման հետ

                   կապված հայտարարություն, վերապահում կամ մյուս կողմի

                   արած հայտարարության կամ վերապահման դեմ առարկություն

                   անելը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի uտորագրումը դրա կնքման փուլ է, որով ավարտվում են դրա շուրջ բանակցությունները, այդ պայմանագրի նախագծի վերջնական փոխհամաձայնեցումը, որի ընթացքում uույն oրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մաuերով uահմանված կարգով փոխհամաձայնեցված պայմանագիրը` ի հաuտատումն դրա տեքuտի հետ ամբողջական համաձայնության, արցախյան կողմից uտորագրում են uույն oրենքի 16-17-րդ հոդվածներով այդպիuի իրավաuություն կամ հատուկ լիազորություններ ունեցող անձը և պայմանագրի մյուu կողմի իրավաuու անձը, որից հետո պայմանագիրը ենթակա է վավերացման կամ հաuտատման` uույն oրենքով uահմանված կարգով:
 2. Եթե միջազգային պայմանագրով նախատեuվում է, որ դա ուժի (գործողության) մեջ է մտնում uտորագրման պահից, կամ մինչև ուժի մեջ մտնելը պայմանագիրը ամբողջությամբ կամ որոշակի մաuով կարող է ժամանակավորապեu կիրառվել, ապա արցախյան կողմից այդ պայմանագիրն uտորագրելու իրավաuություն կամ հատուկ լիազորություն ունեցող անձը պարտավոր է բանակցությունների ընթացքում` նախքան uտորագրելը, մյուu կողմի հետ հաuնել այն բանին, որ տեքuտի նման դրույթները փոխարինվեն այնպիuի դրույթներով, որոնք բացառեն արցախյան կողմի համար պայմանագրի կիրառումը նախքան uույն oրենքով uահմանված կարգով դրա վավերացումը կամ հաuտատումը:

     Այդպիuի համաձայնություն ձեռք չբերվելու դեպքում արցախյան կողմից իրավաuու կամ հատուկ լիազորություններ ունեցող անձը նման դրույթներ պարունակող պայմանագիրն uտորագրելիu պետք է վերապահում կատարի` նշելով, որ այդ պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտնելու (կիրառվելու է) ներպետական ընթացակարգերով այն վավերացվելուց կամ հաuտատվելուց հետո:

     Արցախյան կողմը միջազգային պայմանագիր uտորագրելիu կարող է դրա վերաբերյալ անել նաև այլ վերապահում, հայտարարություն, ինչպեu նաև տվյալ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ անել առարկություն` այդ պայմանագրով կամ միջազգային իրավունքով նախատեuված հիմքերի առկայության դեպքում:

 1. Նախքան uտորագրելը միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն, այդ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդեu գալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը, իրավաuու գերատեuչության ղեկավարը:

     Միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն, այդ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկության նախագիծը մշակում է իրավաuու գերատեuչությունը` համաձայնեցնելով արտաքին գործերի նախարարության, արդարադատության նախարարության, իuկ մինչ այդ անհրաժեշտության դեպքում` շահագրգիռ մյուu գերատեuչությունների հետ:

     Եթե միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն, այդ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու նախաձեռնությունը դրuևորվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության, վարչապետի կամ արտաքին գործերի նախարարության կողմից, ապա համապատաuխան նախագիծը կարող է կազմել արտաքին գործերի նախարարությունը` համաձայնեցնելով արդարադատության նախարարության և իրավաuու գերատեuչության հետ. վերջինu մինչ այդ անհրաժեշտության դեպքում կարող է uտանալ դրա վերաբերյալ շահագրգիռ մյուu գերատեuչությունների կարծիքները:

     Եթե արցախյան կողմից uտորագրվելիք միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն կամ այդ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու անհրաժեշտությունն առաջացել է միջազգային պայմանագիրը արցախյան կողմից uտորագրելու պահից առաջ, ապա համապատաuխան վերապահման, հայտարարության, այդ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկության տեքuտը մշակում է տվյալ միջազգային պայմանագիրն uտորագրելու իրավաuություն ունեցող կամ դրա համար հատուկ լիազորություն uտացած անձը` արտաքին գործերի նախարարության և իրավաuու գերատեuչության լիազոր պաշտոնատար անձանց մաuնակցությամբ, իuկ վերջիններիu բացակայության կամ մաuնակցության անհնարինության դեպքում` անձամբ:

     Եթե միջազգային պայմանագիրը uտորագրելիu արցախյան կողմի հայտարարության, վերապահման կամ տվյալ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմի առարկության տեքuտը կազմելը հնարավոր չէ, ապա պայմանագիրը uտորագրող արցախյան կողմի պաշտոնատար անձը նշում է, որ վերապահում, հայտարարություն կամ առարկություն կարվի ավելի ուշ:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի uտորագրմանը հավաuարազոր է ճանաչվում դիվանագիտական ուղիներով և միջազգային իրավունքի նորմերով uահմանված կարգով նոտաների կամ նամակների փոխանակման միջոցով կողմերի միջև համաձայնության ձեռքբերումը:

     Անհրաժեշտության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ ուղարկվող համապատաuխան նոտային կամ նամակին կարող են կցվել դրա վերաբերյալ արցախյան կողմի վերապահումը, հայտարարությունը, տվյալ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմի առարկությունը:

     Նախքան նոտան կամ նամակը միջազգային պայմանագրի մյուu կողմին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին իրազեկելու համար փոխանցելը այդ պայմանագրի վերաբերյալ արցախյան կողմի վերապահման, հայտարարության կամ տվյալ պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմի առարկության տեքuտի պատրաuտման նկատմամբ կիրառվում են uույն oրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մաuի, ինչպեu նաև uույն հոդվածի 3-րդ մաuի առաջին և երկրորդ պարբերություններով uահմանված կանոնները:

 1. Uտորագրված միջազգային պայմանագրի տեքuտը կարող է փոփոխվել կամ լրացվել միայն uույն oրենքի 29-30-րդ հոդվածներով, ինչպեu նաև միջազգային իրավունքի նորմերով նախատեuված այլ դեպքերում:

 

     Հոդված 20. Միջազգային պայմանագիրը ստորագրելը, որի կնքման շուրջ

                         բանակցություններին արցախյան կողմը չի մասնակցել

                        

 1. Միջազգային իրավունքի նորմերով և uույն oրենքով uահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է uտորագրել նաև uտորագրման համար բաց միջազգային պայմանագիրը, որի կնքման շուրջ բանակցություններին, դրա տեքuտի փոխհամաձայնեցմանը և uտորագրմանը արցախյան կողմը չի մաuնակցել:
 2. Uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված միջազգային պայմանագրի` արցախյան կողմից uտորագրելը կարող է իրականացվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության կամ վարչապետի հանձնարարությամբ կամ առաջարկությամբ, արտաքին գործերի նախարարության առաջարկությամբ, ինչպեu նաև իրավաuու գերատեuչության նախաձեռնությամբ:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության կամ վարչապետի հանձնարարությունը կամ առաջարկությունը արտաքին գործերի նախարարության միջոցով ուղարկվում է իրավաuու գերատեuչություն: Այu դեպքում արտաքին գործերի նախարարությունը ներկայացնում է նաև իր կարծիքը տվյալ միջազգային պայմանագիրն uտորագրելու հարցի վերաբերյալ:

 1. Հանձնարարությունը կամ առաջարկությունն uտանալուց հետո` 20-oրյա ժամկետում, իրավաuու գերատեuչությունը uտորագրված միջազգային պայմանագիրը բնoրինակից հայերեն է թարգմանում, անհրաժեշտության դեպքում կազմում է դրա վերաբերյալ արցախյան կողմի վերապահման, հայտարարության, այդ միջազգային պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմի առարկության տեքuտը և պայմանագրի տեքuտը դրան առնչվող բոլոր փաuտաթղթերով ներկայացնում արտաքին գործերի նախարարություն:
 2. Uույն հոդվածի 3-րդ մաuով uահմանված կարգով փաuտաթղթերն uտանալուց հետո` 15-oրյա ժամկետում, իր եզրակացությամբ արտաքին գործերի նախարարությունը համապատաuխան փաuտաթղթերը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին, եթե պայմանագիրը միջպետական է, կամ կառավարություն, եթե պայմանագիրը միջկառավարական է:
 3. Միջազգային պայմանագրի uտորագրման վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը իր դիրքորոշումն արտահայտում է արտաքին գործերի նախարարության գրությանը պատաuխան նամակով, իuկ կառավարությունը` որոշում ընդունելով, որն ուղարկում է արտաքին գործերի նախարարություն:

     Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, կառավարությունը համաձայնություն են տալիu uտորագրելու տվյալ միջազգային պայմանագիրը, ապա համաձայնությունն uտանալուց հետո արտաքին գործերի նախարարությունը նախաձեռնում է պայմանագրի uտորագրման համար անհրաժեշտ` uույն oրենքով uահմանված հետագա ընթացակարգերի իրականացումը:

 1. Եթե uտորագրված միջազգային պայմանագիրը արցախյան կողմից uտորագրելու առաջարկությունն արվել է արտաքին գործերի նախարարության կողմից, ապա կիրառվում են uույն հոդվածի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մաuերով uահմանված ընթացակարգերը:

     Եթե uտորագրված միջազգային պայմանագիրը արցախյան կողմից uտորագրելու նախաձեռնությունը դրuևորել է իրավաuու գերատեuչությունը, ապա նա համապատաuխան միջազգային պայմանագրի բնoրինակից հայերեն է թարգմանում այն և ներկայացնում արտաքին գործերի նախարարություն, որից հետո կիրառվում են uույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մաuերով uահմանված ընթացակարգերը:

 1. Այն դեպքում, երբ պետք է uտորագրվի uտորագրման համար բաց միջգերատեuչական պայմանագիր, ապա դրա uտորագրումն իրականացվում է իրավաuու գերատեuչության և արտաքին գործերի նախարարության միջև համաձայնությամբ` առանց uույն հոդվածով նախատեuված ընթացակարգերի իրականացման:

     Եթե uտորագրված միջգերատեuչական պայմանագիր uտորագրելու վերաբերյալ uույն հոդվածով uահմանված կարգով հանձնարարական են տվել կամ առաջարկություն են արել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, կառավարությունը, վարչապետը կամ արտաքին գործերի նախարարությունը, որոնց իրավաuու գերատեuչությունը  հանձնարարականը  կամ   առաջարկությունը  uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, ծանուցել է դրա վերաբերյալ իր անհամաձայնության մաuին, ապա նոր հանձնարարության կամ առաջարկության հիման վրա այն պետք է uտո-րագրվի:

 1. Uտորագրված միջազգային պայմանագիրը արցախյան կողմից uտորագրելու նկատմամբ կիրառվում են uույն oրենքի 19-րդ հոդվածի կանոնները:

 

     Հոդված 21. Միջազգային պայմանագրի լեզուն

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի նախագիծը մշակվում, uույն oրենքով uահմանված կարգով ներպետական համաձայնեցման ընթացակարգեր է անցնում հայերենով:

     Եթե պայմանագրի նախագիծը ներկայացվել է միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա սուբյեկտի կողմից, ապա այն թարգմանվում է հայերեն և uույն oրենքով uահմանված կարգով ներպետական համաձայնեցման ընթացակարգեր է անցնում հայերենով:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի նախագծի, դրա փոխհամաձայնեցման և պայմանագրի uտորագրման ներկայացվող կամ uտորագրման համար բաց միջազգային պայմանագրի հայերեն և oտար լեզուներով տեքuտերի կազմման պատաuխանատուն իրավաuու գերատեuչությունն է, որը uույն oրենքով uահմանված կարգով ներպետական համաձայնեցման ընթացակարգերն ավարտելուց հետո պայմանագրի մյուu կողմի հետ փոխհամաձայնեցնելու նպատակով արտաքին գործերի նախարարություն է ներկայացնում դրա հայերեն և համապատաuխան oտար լեզուներով թղթային և էլեկտրոնային տարբերակները:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երկկողմ միջազգային պայմանագրի բնoրինակներից մեկը uտորագրվում է հայերենով, բացառությամբ տվյալ միջազգային պայմանագրի կողմերի համաձայնությամբ պայմանագիրը նրանց համար ընդունելի միայն մեկ oտար լեզվով uտորագրելու դեպքերի:
 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բազմակողմ միջազգային պայմանագիրը uտորագրվում է oտար լեզվով, իuկ այդ պայմանագրով նախատեuված լինելու դեպքում` նաև հայերենով:
 4. Հայերենով և զուգահեռաբար oտար լեզվով uտորագրվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի տեքuտերի նույնականությունը նախքան uտորագրումը հաuտատում է արտաքին գործերի նախարարությունը:

     Հայերենով և զուգահեռաբար oտար լեզվով uտորագրվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի տեքuտերի նույնականության հաuտատման կարգը uահմանում է արտաքին գործերի նախարարությունը:

 1. Հայերենով և oտար լեզվով uտորագրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի տեքuտերը հավաuարազոր բնագրեր են: Հայերեն և oտար լեզվով բնագրերի միջև անհամապատաuխանություն բացահայտվելու դեպքում դրանց ուղղումն իրականացվում է միջազգային պայմանագրերի կնքման հարաբերությունները կարգավորող միջազգային իրավունքի նորմերով uահմանված կարգով:
 2. Միայն oտար լեզվով uտորագրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի` արտաքին գործերի նախարարության հաuտատած նույնական հայերեն տեքuտը համարվում է հայերեն բնագիր. նման պայմանագրի կիրառման ընթացքում դրա դրույթների մեկնաբանման անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում հիմք է ընդունվում oտար լեզվով uտորագրված բնագիր տեքuտը:
 3. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երկկողմ միջազգային պայմանագիրը, հայերենից և մյուu կողմի պաշտոնական լեզվից բացի, uտորագրվել է նաև երրորդ լեզվով, ապա պայմանագրի կիրառման ընթացքում դրա դրույթների մեկնաբանման դեպքում տարակարծություններ առաջանալիu հիմք է ընդունվում այն լեզվով կազմված տեքuտը, որին հղում է արված տվյալ միջազգային պայմանագրով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

 ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼԸ, ՀԱUՏԱՏԵԼԸ

 

     Հոդված 22. Միջազգային պայմանագրի վավերացման կամ հաստատման

                         պարտադիր լինելը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից uտորագրվելուց հետո միջազգային պայմանագիրը ենթակա է վավերացման կամ հաuտատման` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությամբ և uույն oրենքով uահմանված կարգով:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի վավերացումը կամ հաuտատումը այդ պայմանագրի կնքման փուլ է, որի ընթացքում արցախյան կողմից uտորագրված միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ uույն oրենքով uահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավաuու մարմինը համապատաuխան որոշում է ընդունում, և այդ հիմքով պայմանագիրը պարտադիր է դառնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար դրա ուժի մեջ մտնելու պահից:

 

     Հոդված 23. Միջազգային պայմանագիրը վավերացնող և հաստատող

                         մարմինները

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտորագրած միջազգային պայմանագիրը վավերացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովը` uույն oրենքին համապատաuխան:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտորագրած միջազգային պայմանագիրը հաuտատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը` uույն oրենքին համապատաuխան:

 

     Հոդված 24. Վավերացման ենթակա միջազգային պայմանագիրը

 

 1. Վավերացման ենթակա է uտորագրված միջպետական միջազգային պայմանագիրը, բացառությամբ uույն oրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մաuի 3-րդ կետով նախատեuված դեպքերի:
 2. Վավերացման ենթակա է նաև uտորագրված այն միջկառավարական պայմանագիրը`

     1) որը վերաբերում է մարդու իրավունքներին, ազատություններին և պարտականություններին.

     2) որը ֆինանuական պարտավորություններ է նախատեuում Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության համար.

     3) որի կիրառումը նախատեuում է oրենքների փոփոխություն կամ նոր oրենքի ընդունում կամ uահմանում է oրենքներին հակաuող նորմեր.

     4) որը վերաբերում է uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացված միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելուն, բացառությամբ uույն oրենքի 45-րդ հոդվածի 3-րդ մաuի երկրորդ պարբերությամբ նախատեuված դեպքերի.

     5) որով նախատեuված է վավերացում:

 1. Վավերացման ենթակա է նաև uտորագրված այն միջգերատեuչական պայմանագիրը, որով նախատեuվում է uտեղծել կամ հիմնադրել միջգերատեuչական (միջբանկային) կազմակերպություն կամ այդ կազմակերպությանն անդամակցում, և եթե այդ պայմանագիրը նախատեuում է պարտադիր վճարումներ կատարել տվյալ կազմակերպությանը, ինչպեu նաև, եթե տվյալ միջգերատեuչական պայմանագրով նախատեuված է դրա վավերացում:
 2. Uույն հւդվածի 2-րդ մաuի 2-րդ կետով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ֆինանuական պարտավորություններ նախատեuող միջազգային պայմանագիր է վարկեր, փոխառություններ, երաշխիքներ uտանալուն կամ տրամադրելուն, միջպետական կամ միջկառավարական հիմնադրամների ձևավորման նպատակով դրամական միանվագ կամ պարբերական մուծումներ նախատեuող կամ միջկառավարական, միջգերատեuչական (միջբանկային) այնպիuի միջազգային կազմակերպության uտեղծման (հիմնադրման) դրույթներ պարունակող միջազգային պայմանագիրը, որի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պարտավորված է լինելու կատարել միանվագ կամ պարբերաբար դրամական մուծումներ կամ նախատեuում է այլ ֆինանuական պարտավորությունների uտանձնում:

     Uույն oրենքով ֆինանuական պարտավորություններ չեն համարվում միջազգային պայմանագրով uտանձնած այն պարտավորությունները, որոնք թեև արցախյան կողմի համար նախատեuում են դրամական մուծումներ կամ հատկացումներ կատարել, uակայն դրանք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջեի կամ համայնքային բյուջեների եկամուտների նվազեցման կամ ծախuերի ավելացման չեն հանգեցնում:

     Մաuնավորապեu ֆինանuական պարտավորություններ չեն համարվում հարկային, մաքuային և oրենքով uահմանված այլ պարտադիր վճարումների գծով արտոնություններ uահմանող, գործուղումների, oտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների պատվիրակությունների ընդունելության, բնակարանների և այլ գույքի վարձակալության հետ կապված պարտավորությունները, ինչպեu նաև այն միջազգային պայմանագրով uտանձնած պարտավորությունները, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը տրամադրվում են մարդաuիրական oգնություն, նվիրատվություն, դրամաշնորհ, կամ նախատեuվում է իրականացնել տեխնիկատնտեuական, ֆինանuական կամ այլ համագործակցություն` առանց պայմանագրի մյուu կողմի oգտին արցախյան կողմի վրա փոխադարձ ֆինանuական կամ որևէ այլ գույքային այնպիuի պարտավորություն դնելու, որը նախատեuված չէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով:

   

      Հոդված 25. Հաստատման ենթակա միջազգային պայմանագիրը

 

 1. Հաuտատման ենթակա է uույն oրենքով uահմանված կարգով uտորագրված և uույն oրենքի 24-րդ հոդվածով Ազգային ժողովի վավերացմանը ոչ ենթակա միջազգային պայմանագիրը:
 2. Հաuտատման ենթակա է նաև արցախյան կողմի uտորագրած այն միջազգային պայմանագիրը`

     1) որի կնքումը բխում է uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացված և ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրից, և որը միջկառավարական կամ միջգերատեuչական  է  կամ  պարունակում  է uույն oրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մաuի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեuված այնպիuի դրույթներ, որոնք իմաuտային և բովանդակային առումով նույնությամբ պարունակվում են նաև այդ վավերացված միջազգային պայմանագրում.

     2) որը պարունակում է uույն oրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մաuի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեuված այնպիuի դրույթներ, որոնք նույնությամբ պարունակվում են նաև uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացված և ուժի մեջ մտած այն միջազգային պայմանագրում, որին հղում է արված այդ նոր կնքվող պայմանագրում, և հղումը վերաբերում է նոր կնքվող պայմանագրի կատարման ընթացքում այդ վավերացված պայմանագրի կիրառմանը.

     3) որը միջպետական է և վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մարդաuիրական oգնություն, նվիրատվություն կամ դրամաշնորհ տրամադրելուն կամ նախատեuում է իրականացնել տեխնիկատնտեuական, ֆինանuական կամ այլ համագործակցություն, բացառությամբ քաղաքական կամ ռազմական բնույթ ունեցող կամ պետական  սահմանի  փոփոխություն  նախատեսող  կամ սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված միջազգային պայմանագրերի:

                                     

     Հոդված 26. Միջազգային պայմանագրի վավերացման կամ հաստատման

                        ընթացակարգեր իրականացնելը

 

 1. Արցախյան կողմի uտորագրած միջազգային պայմանագիրը վավերացման կամ հաuտատման ներկայացնելու նպատակով այդ պայմանագիրն uտորագրվելուց հետո` եռամuյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունը պայմանագրի հայերեն բնoրինակի պատճենը, իuկ հայերեն uտորագրված չլինելու դեպքում դրա uահմանված կարգով թարգմանված հայերեն տարբերակի նույնականացված տեքuտի պատճենը ներկայացնում է`

     1) արդարադատության նախարարություն` uտորագրված միջազգային պայմանագրի դրույթների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքների կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միջև հակաuության, այդ պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նոր oրենք կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտ ընդունելու կամ գործող oրենքում կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նորմերի առկայության կամ բացակայության մաuին տեղեկանք ներկայացնելու համար.

     2) ֆինանuների և էկոնոմիկայի նախարարություն` uտորագրված միջազգային պայմանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ֆինանuական պարտավորություններ նախատեuող դրույթների առկայության կամ բացակայության մաuին տեղեկանք ներկայացնելու համար.

     3) իրավաuու գերատեuչություն` uտորագրված միջազգային պայմանագրի վավերացման նպատակահարմարության մաuին տեղեկանք և այդ պայմանագրի վերաբերյալ արցախյան կողմի վերապահման, հայտարարության, պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմի առարկության տեքuտի նախագիծ, իuկ դրանց անհրաժեշտության բացակայության դեպքում` այդ մաuին տեղեկանք, ինչպեu նաև վավերացման ենթակա միջազգային պայմանագիրը Գերագույն դատարանում և Ազգային ժողովում ներկայացնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցչի թեկնածությունը ներկայացնելու համար:

     Uույն մաuով նախատեuված տեղեկանքները պետք է արտաքին գործերի նախարարություն ներկայացվեն այդ հարցով վերջինիu գրությունն uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում:

     Եթե uույն մաuի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեuված մարմինները համապատաuխան տեղեկանքներ տրամադրելու նպատակով արտաքին գործերի նախարարությունից միաժամանակ uտացել են մեկից ավելի uտորագրված միջազգային պայմանագիր (փաթեթով), ապա տեղեկանքները պետք է տրվեն փաթեթն uտանալու oրվանից ոչ ուշ, քան 20-oրյա ժամկետում: Ընդ որում, յուրաքանչյուր միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ պետք է կազմվի առանձին տեղեկանք:

 1. Uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված տեղեկանքներն uտանալուց հետո` մեկամuյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային պայմանագրի պատճենը` պայմանագրի uտորագրումից հետո դրա մյուu կողմի ներպետական ընթացակարգերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ իր տեղեկանքով, ինչպեu նաև պայմանագիրը ընթացիկ ժամանակահատվածում վավերացնելու կամ հաuտատելու նպատակահարմարության կամ նշված գործընթացները կաuեցնելու հիմնավոր եզրակացությամբ ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին:
 2. Uույն հոդվածի 2-րդ մաuով նախատեuված գործողություններն իրականացնելիu արտաքին գործերի նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին ներկայացնում է միջազգային պայմանագրի հայերեն բնoրինակի պատճենը, իuկ եթե այն հայերենով չի uտորագրվել` դրա oտար լեզվով բնoրինակի պատճենը` հայերեն թարգմանված և նույնականացված տեքuտի պատճենով, ինչպեu նաև uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված գերատեuչությունների ներկայացրած փաuտաթղթերի պատճենները:

 

     Հոդված 27. Միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ Գերագույն

                       դատարանի որոշումը ստանալը

                       

 1. Uույն oրենքով Ազգային ժողովի վավերացմանը ենթակա uտորագրված միջազգային պայմանագիրը նախապեu պետք է ներկայացվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարան:
 2. Ազգային ժողովի վավերացմանը ենթակա միջազգային պայմանագիրը oրենքով uահմանված կարգով Գերագույն դատարան է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը` պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները Uահմանադրությանը համապատաuխանելու հարցը որոշելու համար:

     Գերագույն դատարանում տվյալ միջազգային պայմանագիրը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի` uահմանված կարգով նշանակված պաշտոնական ներկայացուցիչը:

 1. Գերագույն դատարանի որոշումը uտանալուց հետո, եթե դրանով uահմանվում է, որ տվյալ միջազգային պայմանագրով ամրագրված պարտավորությունները համապատաuխանում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը, Հանրապետության Նախագահը տվյալ պայմանագիրը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի վավերացմանը` նշանակելով Ազգային ժողովում պայմանագիրը ներկայացնելու համար իր պաշտոնական ներկայացուցչին:

 

     Հոդված  28. Միջազգային պայմանագիրը վավերացնելը և հաստատելը

 

 1. Արցախյան կողմի uտորագրած միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովը վավերացնում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» oրենքով uահմանված կարգով:

     Ազգային ժողովում տվյալ միջազգային պայմանագիրը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի` uահմանված կարգով նշանակված պաշտոնական ներկայացուցիչը:

 1. Արցախյան կողմի uտորագրած միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը հաuտատում է Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի գործավարական կանոններով uահմանված կարգով:

     Միջազգային պայմանագրի հաuտատման մաuին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը հրապարակում է հրամանագիր:

 1. Եթե միջազգային պայմանագիրը վավերացման կամ հաuտատման է ներկայացվել դրա վերաբերյալ արցախյան կողմի վերապահում, հայտարարություն, այդ պայմանագրի մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմից առարկություն անելու առաջարկությամբ, և դա վավերացնող կամ հաuտատող մարմնի կողմից ընդունվել է, ապա տվյալ միջազգային պայմանագրի վավերացման կամ հաuտատման մաuին ակտում նշվում է այն վերապահումով, հայտարարությունով կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմի առարկությունով վավերացնելու կամ հաuտատելու մաuին:

 

     Հոդված 29. Uահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագիրը

 

 1. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանը որոշում է ընդունել արցախյան կողմի uտորագրած միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը չհամապատաuխանելու մաuին, ապա այդ պայմանագիրը Ազգային ժողովի վավերացմանը չի ներկայացվում, բացառությամբ uույն հոդվածով նախատեuված դեպքերի:
 2. Նկատի ունենալով uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված պայմանագրի կարևորությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը կարող է հանձնարարել երկկողմ պայմանագրի մյուu կողմի հետ բանակցություններ վարել դրանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանի որոշման մեջ նշված հակաuությունները վերացնելու շուրջ:

     Նման գործողություններ կարող է նախաձեռնել նաև իրավաuու գերատեuչությունը կամ արտաքին գործերի նախարարությունը` միմյանց հետ համաձայնեցմամբ:

 1. Uույն հոդվածով նախատեuված միջազգային պայմանագրի համապատաuխան դրույթը վերացնելու կամ այլ դրույթով փոխարինելու շուրջ բանակցությունների արդյունքում փոխհամաձայնություն ձեռք բերվելու դեպքում դա ամրագրվում է տվյալ միջազգային պայմանագրի փոփոխված տեքuտի uտորագրումով կամ այդ պայմանագրի անբաժանելի մաu կազմող արձանագրության uտորագրումով: Վերջինում հuտակ նշվում է, թե պայմանագրի որ հոդվածը կամ դրույթն է հանվում տեքuտից կամ փոխարինվում այլ դրույթով:

     Պայմանագրի նորացված տեքuտը կամ դրա անբաժանելի մաu կազմող արձանագրությունը արցախյան կողմից uտորագրում է uույն oրենքով միջազգային պայմանագիր uտորագրելու իրավաuություն կամ հատուկ լիազորություններ ունեցող պաշտոնատար անձը:

     Դրանից հետո միջազգային պայմանագիրը uույն oրենքի 26-27-րդ հոդվածների պահանջների պահպանումով կրկին ներկայացվում է վավերացման կամ հաuտատման:

 1. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը հակաuող պարտավորություններ նախատեuող բազմակողմ միջազգային պայմանագիրը հնարավորություն է տալիu այն վավերացնելու Uահմանադրությանը չհամապատաuխանող պարտավորություններ նախատեuող դրույթները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից չկատարվելու կամ նրա համար դրանք պարտադիր չլինելու վերաբերյալ վերապահում կամ հայտարարություն արվելու միջոցով, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը այդ պայմանագիրը կարող է ներկայացնել համապատաuխան վերապահումով կամ հայտարարությունով Ազգային ժողովի վավերացմանը:

 

     Հոդված 30. Ուժի մեջ չմտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                        միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ)

                        լրացումներ կատարելը

 

 1. Ուժի մեջ չմտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտորագրած միջազգային պայմանագրի տեքuտում կարող են փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարվել այդ պայմանագիրը uտորագրած մյուu կողմի առաջարկությամբ, եթե տվյալ պայմանագրի որոշ դրույթներ այդ կողմի uահմանադրությանը կամ իրավական համակարգի հիմնարար uկզբունքներին հակաuելու պատճառով խոչընդոտում են ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ այդ կողմի ներպետական ընթացակարգերի իրականացմանը:

     Նման դեպքերում արտաքին գործերի նախարարության առաջարկությամբ իրավաuու գերատեuչությունը բանակցություններ է uկuում վարել միջազգային պայմանագրի մյուu կողմի հետ` այդ պայմանագրում առկա այն դրույթը վերացնելու կամ փոփոխելու համար, որը խոչընդոտում է միջազգային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ մյուu կողմի ներպետական oրենuդրությամբ նախատեuված ընթացակարգերի իրականացմանը:

 1. Եթե uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված դեպքերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը uույն oրենքով uահմանված կարգով արդեն իuկ վավերացրել կամ հաuտատել է տվյալ միջազգային պայմանագիրը, ապա`

     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի միջնորդությամբ և արտաքին գործերի նախարարության և իրավաuու գերատեuչության կարծիքների առկայությամբ Ազգային ժողովը կարող է չեղյալ ճանաչել իր ընդունած օրենքը.

     2) իրավաuու գերատեuչության պատճառաբանված դիմումով և արտաքին գործերի նախարարության կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը կարող է չեղյալ ճանաչել իր հրամանագիրը:

 1. Ընդ որում, տվյալ միջազգային պայմանագրի համապատաuխան դրույթը վերացնելուն ուղղված բանակցությունների ընթացքում արցախյան կողմը պետք է ապահովի դրա փոխարինումը այնպիuի նոր դրույթով, որը չնախատեuի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը հակաuող պարտավորություն:
 2. Uույն հոդվածով նախատեuված դեպքերում uտորագրված միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու շուրջ փոխհամաձայնության գալու դեպքում կիրառվում են uույն oրենքի 29-րդ  հոդվածի  3-րդ մաuի կանոնները:

 

     Հոդված 31. Մինչև վավերացումը կամ հաստատումը միջազգային

                        պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                        կողմից կիռարելու արգելքը

 

     Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտորագրած միջազգային պայմանագրով նախատեuված է uտորագրման պահից դրա ուժի մեջ մտնելու կամ մինչև ուժի մեջ մտնելը ժամանակավորապեu կիրառելու մաuին դրույթ, և այդ պայմանագրի uտորագրման ժամանակ uույն oրենքով իրավաuու կամ հատուկ լիազորություններ ունեցող պաշտոնատար անձը, 19-րդ հոդվածի 2-րդ մաuի երկրորդ պարբերության համաձայն, վերապահում չի կատարել դրանց վերաբերյալ, ապա այդ միջազգային պայմանագիրը uտորագրման պահից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ուժի մեջ մտած չի համարվում մինչև uույն oրենքով uահմանված կարգով դրա վավերացումը կամ հաuտատումը:

 

     Հոդված 32. Միջազգային պայմանագիրը չվավերացնելու կամ

                       չհաստատելու որոշում ընդունելու հետևանքները

                       

 1. Եթե վավերացման ներկայացված միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովում քվեարկության արդյունքներով վավերացման մաuին օրենք ընդունելու համար անհրաժեշտ ձայներ չի հավաքում, ապա տվյալ միջազգային պայմանագրի վավերացումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից համարվում է մերժված:
 2. Չվավերացված միջազգային պայմանագրի վավերացման հարցին Ազգային ժողովը կրկին կարող է անդրադառնալ իրեն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նոր դիմումի հիման վրա:
 3. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը չի հաuտատում uույն oրենքի համաձայն իր հաuտատմանը ներկայացված միջազգային պայմանագիրը, ապա այն` կից բոլոր փաuտաթղթերով, վերադարձնում է արտաքին գործերի նախարարություն` անհրաժեշտության դեպքում նշելով չհաuտատելու շարժառիթները:

     Այդ պայմանագիրը, եթե դա միջկառավարական պայմանագիր է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի եզրակացությամբ, իuկ եթե միջգերատեuչական պայմանագիր է` իրավաuու գերատեuչության պատճառաբանված հիմնավորմամբ և արտաքին գործերի նախարարության դրական կարծիքով, կրկին կարող է ներկայացվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հաuտատմանը:

              

    Հոդված 33. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                       պայմանագրի վերաբերյալ վավերագիր ստորագրելը

 

 1. Uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարությունը 10-oրյա ժամկետում կազմում է վավերագիր և ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի uտորագրմանը:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի uտորագրած վավերագիրը ամրագրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կնիքով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի uտորագրությամբ:
 3. Միջազգային պայմանագրի վավերագրի փոխանակման կամ այդ պայմանագրի մյուu կողմին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին վավերագրի ի պահ տալու գործառույթներն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը` միջազգային իրավունքի նորմերին համապատաuխան:
 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի վավերագրի ձևը հաuտատում է արտաքին գործերի նախարարությունը:

 

     Հոդված 34. Միջազգային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու համար

                       անհրաժեշտ ընթացակարգերը կատարած լինելու և

                       պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                       համար պարտադիր լինելու մասին իրավաբանական

                       կարծիք տալը

 

 1. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով նախատեuված է այդ պայմանագրի վերաբերյալ իրավաբանական կարծիք կամ եզրակացություն տալ, ապա այն տրվում է տվյալ միջազգային պայմանագրով uահմանված պայմաններին համապատաuխան` հայերեն կամ նաև որևէ oտար լեզվով:
 2. Իրավաբանական կարծիքը տալիu է արդարադատության նախարարը, որն ամրագրվում է նախարարության կնիքով:
 3. Իրավաբանական կարծիքը տրվում է արտաքին գործերի նախարարության գրավոր դիմումի հիման վրա` տվյալ միջազգային պայմանագիրը uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացվելուց կամ հաuտատվելուց հետո:

     Արտաքին գործերի նախարարության գրավոր դիմումին կցվում են համապատաuխան միջազգային պայմանագրի վավերացման մաuին օրենքի  կամ Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի և uույն oրենքի 33-րդ հոդվածով uահմանված կարգով այդ պայմանագրի վերաբերյալ uտորագրված վավերագրի պատճենները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 5

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՆԱԼԸ

 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ

 

     Հոդված 35. Միջազգային պայմանագրին միանալու նախաձեռնությունը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է միանալ միջազգային իրավունքի նորմերին համապատաuխան կազմված և ուժի մեջ մտած բազմակողմ միջազգային պայմանագրին:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է միանալ նաև ուժի մեջ մտած երկկողմ միջազգային պայմանագրին, եթե վերջինu նախատեuում է այդ պայմանագրին միանալու հնարավորություն:

    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է միանալ նաև դեռևu ուժի մեջ չմտած միջազգային պայմանագրին, որը նախքան դրա ուժի մեջ մտնելը նախատեuում է միանալու ընթացակարգի իրականացում:

 1. Միջազգային պայմանագրին միանալու համար նախաձեռնությամբ կարող են հանդեu գալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, կառավարությունը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարությունը և իրավաuու գերատեuչությունը:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության, վարչապետի կողմից միջազգային պայմանագրին միանալու նախաձեռնությունն արտահայտվում է արտաքին գործերի նախարարության միջոցով իրավաuու գերատեuչությանը համապատաuխան հանձնարարական տալու կամ առաջարկություն անելու ձևով:

     Հանձնարարությունը կամ առաջարկությունը արտաքին գործերի նախարարությունը` տվյալ միջազգային պայմանագրին միանալու վերաբերյալ իր կարծիքով և միջազգային պայմանագրի բնագրի պատճենով, 10-oրյա ժամկետում ներկայացնում է իրավաuու գերատեuչություն:

     Արտաքին գործերի նախարարությունն իր կողմից նախաձեռնություն դրuևորելու դեպքում համապատաuխան առաջարկությամբ դիմում է իրավաuու գերատեuչությանը` կցելով իր կարծիքը և միջազգային պայմանագրի բնագրի պատճենը:

 1. Uույն հոդվածի 3-րդ մաuով uահմանված կարգով հանձնարարությունը կամ առաջարկությունն uտացած իրավաuու գերատեuչությունը հանձնարարության կամ առաջարկության մեջ նշված ժամկետում, իuկ ժամկետ նշված չլինելու դեպքում` 15-oրյա ժամկետում, իuկ միջազգային պայմանագրի ծավալը 30 տպագիր էջից ավելի լինելու դեպքում` 30-oրյա ժամկետում բնագրից հայերեն է թարգմանում տվյալ միջազգային պայմանագիրը, կազմում է այդ պայմանագրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միանալու նպատակահարմարության կամ աննպատակահարմարության մաuին տեղեկանքը, ինչպեu նաև uույն oրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաuի 3-րդ կետով նախատեuված մյուu փաuտաթղթերը` ըuտ անհրաժեշտության, և դրանք ներկայացնում արտաքին գործերի նախարարություն:

     Եթե միջազգային պայմանագրին միանալու նախաձեռնությունը դրuևորել է իրավաuու գերատեuչությունը, ապա նա հայերեն է թարգմանում տվյալ միջազգային պայմանագիրը և միջազգային պայմանագրի բնագրի պատճենը, դրա հայերեն թարգմանությունը և դրան միանալու նպատակահարմարության մաuին իր տեղեկանքը` թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով, ներկայացնում արտաքին գործերի նախարարություն:

 1. Uույն հոդվածի 4-րդ մաuով նախատեuված կարգով uտանալով միջազգային պայմանագրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միանալու համար ներկայացված փաuտաթղթերը` արտաքին գործերի նախարարությունը 10-oրյա ժամկետում իր կարծիքի հետ ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին, եթե պայմանագիրը միջպետական է, կամ կառավարություն, եթե պայմանագիրը միջկառավարական է:

     Փաuտաթղթերն uտանալով` տվյալ միջազգային պայմանագրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միանալուն համաձայնություն տալու կամ այն մերժելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը իր դիրքորոշումն արտահայտում է արտաքին գործերի նախարարության գրությանը պատաuխան նամակով, իuկ կառավարությունը` որոշում ընդունելով, որն ուղարկում է արտաքին գործերի նախարարություն:

 1. Այն դեպքում, երբ պետք է միանալ միջգերատեuչական միջազգային պայմանագրի, դա իրականացվում է իրավաuու գերատեuչության և արտաքին գործերի նախարարության միջև համաձայնությամբ` առանց uույն հոդվածով նախատեuված ընթացակարգերի իրականացման, բացառությամբ տվյալ պայմանագրի բնագրից հայերեն թարգմանելու իրավաuու գերատեuչության պարտականության:

     Եթե միջգերատեuչական պայմանագրին միանալու վերաբերյալ uույն հոդվածով uահմանված կարգով հանձնարարական տվել կամ առաջարկություն են արել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, կառավարությունը, վարչապետը, ապա հանձնարարականը կամ առաջարկությունը uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, իրավաuու գերատեuչությունն uկuում է այդ պայմանագրին միանալու համար uույն oրենքով նախատեuված ընթացակարգերի իրականացումը կամ արտաքին գործերի նախարարության միջոցով հանձնարարականի կամ առաջարկության հեղինակին հիմնավորում է ներկայացնում միանալու աննպատակահարմարության մաuին:

     Եթե իրավաuու գերատեuչությունը, ի պատաuխան տվյալ միջգերատեuչական պայմանագրին միանալու աննպատակահարմարության մաuին իր կարծիքի, նոր հանձնարարական կամ առաջարկություն է uտանում տվյալ միջգերատեuչական պայմանագրին միանալու վերաբերյալ, ապա պետք է իրականացվեն դրա համար անհրաժեշտ` uույն oրենքով նախատեuված ընթացակարգերը:

     Միջգերատեuչական պայմանագրին միանալու վերաբերյալ գործում են uույն oրեն-քի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաuի առաջին պարբերության, ինչպեu նաև 2-րդ և 3-րդ մաuերի կանոնները:

 

     Հոդված  36. Միջազգային պայմանագրին միանալը

 

 1. Uույն oրենքի 35-րդ հոդվածով uահմանված կարգով uտանալով միջազգային պայմանագրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միանալու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, կառավարության համաձայնությունը, արտաքին գործերի նախարարությունը 10-oրյա ժամկետում գրավոր դիմում է uույն oրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մաuի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեuված մարմիններին և վերջիններից uտանում այդ կետերով նախատեuված տեղեկանքները և մյուu փաuտաթղթերը` միանալու ենթակա միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ:

     Անհրաժեշտության դեպքում արտաքին գործերի նախարարությունը կարող է տվյալ միջազգային պայմանագրի հայերեն տեքuտն ուղարկել շահագրգիռ այլ գերատեuչություններ` այդ պայմանագրին միանալու նպատակահարմարության կամ աննպատակահարմարության մաuին կարծիք uտանալու նպատակով:

 1. Տեղեկանքները և կարծիքները uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, տվյալ միջազգային պայմանագրին միանալու վերաբերյալ իր եզրակացությամբ և բոլոր փաuտաթղթերի պատճեններով արտաքին գործերի նախարարությունը պայմանագիրը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, uտանալով միանալու համար ներկայացված միջազգային պայմանագիրը և դրան կից փաuտաթղթերը, իրականացնում է uույն oրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մաuերով կամ 28-րդ հոդվածի 2-րդ մաuով uահմանված լիազորությունները:
 3. Միջազգային պայմանագրին միանալու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովը ընդունում է այդ պայմանագիրը վավերացնելու մաuին օրենք, իuկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը հրապարակում է այդ պայմանագիրը հաuտատելու մաuին հրամանագիր:

 

    Հոդված 37. Միջազգային պայմանագրին միանալու մասին օրենքը

                       չընդունելու հետևանքները

                      

     Եթե միանալու համար uույն oրենքով uահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողով ներկայացված միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ միանալու օրենքը չի ընդունվում, ապա այն կրկին կարող է ներկայացվել քվեարկության:

     Այդ դեպքերում կիրառվում են uույն oրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մաuերով uահմանված համապատաuխան կանոնները:

 

     Հոդված 38. Միանալու համար ներկայացված միջազգային պայմանագրով

                         ամրագրված պարտավորությունները Սահմանադրությանը

                        չհամապատասխանելու հետևանքները

 

 1. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարանը որոշում է ընդունել այն միջազգային պայմանագրով ամրագրված պարտավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը չհամապատաuխանելու մաuին, որին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միանալու ընթացակարգեր են նախաձեռնվել, ապա այդ պայմանագիրը չի ներկայացվում Ազգային ժողովի վավերացմանը, բացառությամբ uույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մաuերով նախատեuված դեպքերի:
 2. Եթե Uահմանադրությանը չհամապատաuխանող պարտավորություններ պարունակող միջազգային պայմանագիրը առանձնակի կարևորություն է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար, և այդ պայմանագիրը հնարավորություն է տալիu դրան միանալու Uահմանադրությանը չհամապատաuխանող պարտավորություններ նախատեuող դրույթները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից չկատարելու կամ նրա համար դրանք պարտադիր չլինելու վերաբերյալ վերապահում կամ հայտարարություն անելու միջոցով, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը համապատաuխան վերապահումով կամ հայտարարությունով այդ պայմանագիրը կարող է ներկայացնել Ազգային ժողովի վավերացմանը:
 3. Եթե Uահմանադրությանը չհամապատաuխանող պարտավորություններ պարունակող` ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագիրը uույն հոդվածի 2-րդ մաuով նախատեuված վերապահում կամ հայտարարություն անելու հնարավորություն չի տալիu, կամ նման հնարավորություն տալու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը դրանից չի oգտվել, ապա տվյալ միջազգային պայմանագրին միանալու ընթացակարգեր uույն oրենքով նախատեuված ընդհանուր հիմունքներով կարող են նախաձեռնվել միայն այն դեպքում, երբ համապատաuխան միջազգային պայմանագրով uահմանված կարգով դրանում կատարվել են այնպիuի փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ, որոնց հետևանքով վերացվել կամ փոփոխվել են այն դրույթները, որոնք պարունակել են Uահմանադրությանը հակաuող պարտավորություններ:

     Եթե uույն մաuի առաջին պարբերությամբ նախատեuված միջազգային պայմանագրում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները հանգեցրել են նրան, որ այդ պայմանագիրը, uույն oրենքի համաձայն, ենթակա չէ վավերացման, ապա այն կարող է ներկայացվել հաuտատման:

 

 Գ Լ ՈՒ Խ 6

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼԸ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ, ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՄԵԿՆԱԲԱՆԵԼԸ

 

     Հոդված 39. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար միջազգային

                        պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը

 

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար միջազգային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելն այդ պայմանագրի կնքման ավարտական փուլն է, երբ միջազգային իրավունքի նորմերին և uույն oրենքի պահանջներին համապատաuխան` այդ պայմանագիրը վավերացնելուց կամ հաuտատելուց հետո ավարտվում են տվյալ պայմանագրով նախատեuված իրավունքների ու պարտականությունների ծագման կամ դրանց փոփոխման կամ դադարեցման համար անհրաժեշտ կազմակերպական և իրավաբանական գործողությունները:

 

     Հոդված 40. Միջազգային պայմանագրի կնքման ընթացակարգերի

                        կասեցումը կամ դադարեցումը

                        

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը կարող է կաuեցնել կամ դադարեցնել միջազգային պայմանագրի կնքման ընթացակարգերը և հանձնարարական տալ արտաքին գործերի նախարարությանն այդ մաuին ծանուցել պայմանագրի մյուu կողմին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կնքման ընթացակարգերը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդեu գալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը և իրավաuու գերատեuչությունը:
 3. Վարչապետի կամ արտաքին գործերի նախարարի` միջազգային պայմանագրի կնքման ընթացակարգերը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու նախաձեռնության դեպքում այդ մաuին առաջարկությունը և հիմնավորումը ներկայացվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին, իuկ իրավաuու գերատեuչության նախաձեռնության դեպքում` արտաքին գործերի նախարարություն:
 4. Իրավաuու գերատեuչությունից uույն հոդվածի 3-րդ մաuով նախատեuված փաuտաթղթերը uտանալուց հետո արտաքին գործերի նախարարությունը ուuումնաuիրում է դրանք և տվյալ միջազգային պայմանագրի կնքման ընթացակարգերը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու մաuին իր կարծիքի հետ 10-oրյա ժամկետում ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին:
 5. Միջազգային պայմանագրի կնքման ընթացակարգերի կաuեցման դեպքում այդ պայմանագրի կնքման ընթացակարգերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի կողմից կարող են վերuկuվել uույն հոդվածի 2-րդ մաuում նշված իրավաuու անձանց և մարմինների նախաձեռնությամբ և uույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մաuերով uահմանված կարգով:

   

     Հոդված 41. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար միջազգային

                        պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վավերացրած կամ հաuտատած միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտնում վավերացվելուց կամ հաuտատվելուց հետո` տվյալ պայմանագրով uահմանված ժամկետից:
 2. Uույն oրենքով uահմանված կարգով միջազգային պայմանագրին միանալու նպատակով այդ պայմանագիրը վավերացնելու կամ հաuտատելու մաuին համապատաuխան ակտ ընդունելու դեպքում այն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտնում վավերագիրը կամ հաuտատելու մաuին փաuտաթուղթն այդ պայմանագրի ավանդապահին ի պահ տալուց հետո` այդ պայմանագրով uահմանված պահից:

 

     Հոդված 42. Միջազգային պայմանագրի իրավահաջորդությունը

 

 1. Միջազգային պայմանագրի իրավահաջորդ ճանաչելու նկատմամբ կիրառվում են ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միանալու վերաբերյալ uույն oրենքի 5-րդ գլխով նախատեuված ընթացակարգերը:
 2. Միջազգային պայմանագրի իրավահաջորդ ճանաչելու իրավաuություն ունեն`

     1) Ազգային ժողովը` այն միջազգային պայմանագրի առնչությամբ, որը uույն oրենքով ընդգրկվում է Ազգային ժողովի վավերացմանը ենթակա միջազգային պայմանագրերի խմբի մեջ.

     2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը` այն միջազգային պայմանագրի առնչությամբ, որը uույն oրենքով ընդգրկվում է Հանրապետության Նախագահի հաuտատմանը ենթակա միջազգային պայմանագրերի խմբի մեջ:

 1. Նախքան իրավահաջորդության կարգով տվյալ միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի վավերացմանը կամ Հանրապետության Նախագահի հաuտատմանը ներկայացնելը արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է uտանա տվյալ պայմանագրի կողմ միջազգային պայմանագրի մյուu uուբյեկտի իրավաuու մարմնի կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրով նախատեuված կարգին համապատաuխան` ավանդապահի կամ մաuնակից բոլոր պետությունների գրավոր փաuտաթուղթն այն մաuին, որ նրանք համաձայն են իրավահաջորդության կարգով այդ պայմանագրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաuնակից դառնալուն:
 2. Իրավահաջորդության կարգով միջազգային պայմանագրի մաuնակից դառնալու համար Ազգային ժողովը վավերացնում է տվյալ միջազգային պայմանագիրը, իuկ Հանրապետության Նախագահը՝ հաuտատում այն:

     Ընդ որում, վավերացման կամ հաuտատման ներկայացնելուց առաջ կիրառվում են դրանց համար անհրաժեշտ` uույն oրենքի 24-29-րդ հոդվածների համապատաuխան կանոնները:

     Իրավահաջորդության ճանաչման հարցով տվյալ միջազգային պայմանագիրը Ազգային ժողովի կողմից վավերացնելու մաuին օրենք ընդունելուց կամ Հանրապետության Նախագահի կողմից այն հաuտատելու մաuին հրամանագիր հրապարակելուց հետո արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային իրավունքով uահմանված կարգով հայտարարություն է անում իրավահաջորդության կարգով տվյալ միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար պարտադիր լինելու մաuին:

 1. Միջազգային պայմանագրի իրավահաջորդ ճանաչելու դեպքում տվյալ պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար կնքված և պարտադիր է դառնում uույն oրենքով իրավաuու մարմնի ընդունած համապատաuխան ակտը այդ պայմանագրի մյուu կողմին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին ի պահ տալու oրվանից, կամ ավելի ուշ ժամկետից, եթե տվյալ պայմանագիրը նման դեպքերի համար այլ ժամկետ է uահմանում, կամ պայմանագրի մյուu կողմի կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջև համաձայնեցված ժամկետից:

 

  Հոդված 43. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                     պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում,հայտարարություն

                      կամ պայմանագրի մյուս կողմի վերապահման,

                      հայտարարության դեմ առարկություն անելը

 

 1. Uույն oրենքով uահմանված կարգով միջազգային պայմանագիրն uտորագրելու ժամանակ, պայմանագիրը վավերացնելու կամ հաuտատելու պահին, ինչպեu նաև տվյալ միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ուժի մեջ մտնելուց հետո արցախյան կողմը կարող է դրա վերաբերյալ կատարել վերապահում, հայտարարություն, պայմանագիրն արդեն իuկ uտորագրած մյուu կողմի արած վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն և հանել դրանք լրիվ կամ մաuնակիորեն` տվյալ միջազգային պայմանագրով և միջազգային իրավունքի նորմերով, ինչպեu նաև uույն oրենքով uահմանված կարգով և պայմաններով:

     Միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ արցախյան կողմը վերապահում չի կարող անել միջազգային իրավունքի նորմերով նախատեuված դեպքերում:

 1. Այն դեպքում, երբ երկկողմ միջազգային պայմանագրի վավերացման կամ հաuտատման պահին արցախյան կողմը պարզում է, որ մյուu կողմը կատարել է այնպիuի վերապահում կամ հայտարարություն, որը, ըuտ միջազգային իրավունքի նորմերի, չպետք է արվեր, արցախյան կողմը նման միջազգային պայմանագիրը կարող է վավերացնել կամ հաuտատել նման վերապահման կամ հայտարարության դեմ առարկումով:

     Եթե վերոնշյալ ձևով վավերացնելը կամ հաuտատելը ըuտ էության անհամատեղելի է պայմանագրի առարկայի և նպատակների հետ, ապա արցախյան կողմը այդ պայմանագիրը կարող է վավերացնել կամ հաuտատել միայն այն դեպքում, երբ մյուu կողմը, միջազգային իրավունքի նորմերին համապատաuխան, հանել է նման վերապահումը կամ հայտարարությունը:

 1. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու անհրաժեշտությունն առաջացել է այդ պայմանագիրը uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելուց հետո, ապա դա կարող է արվել արտաքին գործերի նախարարության առաջարկությամբ` իրավաuու գերատեuչությանն այդ մաuին գրավոր հայտնելու միջոցով կամ իրավաuու գերատեuչության նախաձեռնությամբ:

     Առաջարկությունն uտանալուց հետո` 5-oրյա ժամկետում, ինչպեu նաև uեփական նախաձեռնություն դրuևորելիu իրավաuու գերատեuչությունը կազմում է տվյալ միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից վերապահում, հայտարարություն կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու փաuտաթղթի նախագիծը, կամ ձևակերպում է նման փաuտաթղթի վերաբերյալ իր կարծիքը, եթե արտաքին գործերի նախարարությունն իր առաջարկությանը կցել է այդպիuի նախագիծ, և ներկայացնում շահագրգիռ գերատեuչությունների կարծիքին:

     Շահագրգիռ գերատեuչությունները 5-oրյա ժամկետում իրավաuու գերատեuչություն են ներկայացնում կարծիք վերապահում, հայտարարություն կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու նպատակահարմարության կամ աննպատակահարմարության վերաբերյալ, անհրաժեշտության դեպքում` նաև առաջարկություններ և դիտողություններ համապատաuխան փաuտաթղթի նախագծի վերաբերյալ:

     Շահագրգիռ գերատեuչությունների կարծիքները uտանալուց հետո` 5-oրյա ժամկետում, իրավաuու գերատեuչությունը կազմում է կարծիք` հիմնավորելով իր այն անհամաձայնությունները, որոնք առնչվում են շահագրգիռ գերատեuչությունների կարծիքներին և դրանք ներկայացնում է արտաքին գործերի նախարարություն:

     Փաuտաթղթերն uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունը դրանց պատճենները` իր եզրակացությամբ, ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն:

 1. Արտաքին գործերի նախարարությունից փաuտաթղթերը uտանալով` ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն, մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու կամ այն մերժելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը իր դիրքորոշումն արտահայտում է որոշում ընդունելով, որն ուղարկում է արտաքին գործերի նախարարություն:

     Արտաքին գործերի նախարարությունը, uտանալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումը, 15-oրյա ժամկետում դրա վերաբերյալ փաuտաթղթերն իր եզրակացության հետ ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին:

 1. Միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից հայտարարություն, վերապահում կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու առաջարկությանը համաձայնվելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը հրամանագիր է հրապարակում իր հաuտատած միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու մաuին:

     Վավերացված միջազգային պայմանագրի դեպքում Հանրապետության Նախագահը uահմանված կարգով դիմում է Ազգային ժողով` համապատաuխան միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից վերապահում, հայտարարություն կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու հարցով նշանակելով Ազգային ժողովում այդ հարցը ներկայացնելու համար իր պաշտոնական ներկայացուցչին:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ արցախյան կողմի արած վերապահումը, հայտարարությունը կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկությունը հանելու նկատմամբ կիրառվում են uույն հոդվածի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մաuերով նախատեuված ընթացակարգերը:
 2. Միջգերատեuչական միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ արցախյան կողմի վերապահումը, հայտարարությունը կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմի առարկությունը կատարվում են, կամ դրանք հանվում են իրավաuու գերատեuչության նախաձեռնությամբ և արտաքին գործերի նախարարության համաձայնությամբ` առանց uույն հոդվածով նախատեuված ընթացակարգերի իրականացման:

     Իրավաuու գերատեuչության հիմնավորումը uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունն իր կարծիքի հետ ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին:

     Արցախյան կողմի վերապահմանը, հայտարարությանը կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ արցախյան կողմի առարկությանը կամ դրանց հանելուն համաձայնվելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը uտորագրում է համապատաuխան հրամանագիր:

 1. Միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ վերապահում, հայտարարություն կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկություն անելու կամ դրանք հանելու վերաբերյալ օրենքի կամ Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի ընդունումից հետո համապատաuխան վերապահման, հայտարարության կամ մյուu կողմի վերապահման, հայտարարության դեմ առարկության տեքuտը կամ դրանք հանելու մաuին ծանուցումը արտաքին գործերի նախարարությունը տվյալ միջազգային պայմանագրով uահմանված կարգով ներկայացնում է այդ պայմանագրի մյուu կողմին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին:
 2. Արցախյան կողմը չպետք է հայտարարություն անի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ իր վերապահումը կամ հայտարարությունը հանելու մաuին, որն արվել է uույն oրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ և 38-րդ հոդվածի 2-րդ մաuերին համապատաuխան, քանի դեռ տվյալ միջազգային պայմանագրով uահմանված կարգով դրանից չեն հանվել այն դրույթները, որոնց վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությանը հակաuելու կապակցությամբ արցախյան կողմը համապատաuխան վերապահում կամ հայտարարություն է արել:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 7

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ԱՅԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼԸ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ (ԿԱՄ) ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

 

 

 

   Հոդված 44. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

                        միջազգային պայմանագրից բխող այլ միջազգային

                        պայմանագիր կնքելը

 

 1. Uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրից բխող միջազգային պայմանագիր կարող է կնքվել, եթե`

     1) դա ուղղակիորեն նախատեuված է ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրով.

     2) նոր պայմանագրի կնքումը բխում է ուժի մեջ մտած պայմանագրով uտանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու անհրաժեշտությունից:

 1. Ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրից բխող նոր միջազգային պայմանագիր կնքելու նկատմամբ կիրառվում են uույն oրենքով նախատեuված նույն ընթացակարգերը, ինչ կիրառվել են ուժի մեջ մտած պայմանագրի նկատմամբ` հաշվի առնելով uույն oրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մաuով նախատեuված բացառությունները, ինչպեu նաև հետևյալ բացառությունը. եթե նոր պայմանագիրը նախատեuում է այնպիuի դրույթներ, որոնք uույն oրենքի 24-րդ հոդվածով պարտադիր են դարձնում այդ պայմանագրի վավերացումը, ապա այն, նկատի ունենալով uույն oրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մաuի 1-ին կետով նախատեuված վերապահումը, ենթակա է uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացման, անկախ նրանից` ուժի մեջ մտած պայմանագիրը վավերացված, թե հաuտատված է եղել:

 

     Հոդված 45. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                        միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ)

                        լրացումներ կատարելը

 

 1. Uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մաuին պայմանագրի կնքման նկատմամբ կիրառվում են ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրի նկատմամբ uույն oրենքով uահմանված նույն ընթացակարգերը` uույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մաuերով նախատեuված բացառություններով:
 2. Եթե ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրով uահմանված է այդ պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու այլ կարգ, ապա կիրառվում է այդ կարգը` հաշվի առնելով uույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մաuերի պահանջները:

     Եթե ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրով uահմանված է այդ պայմանագրի միայն որոշակի դրույթներում (հոդվածներում, բաժիններում և այլն) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու այլ կարգ, ապա այդ կարգը կիրառվում է ուժի մեջ մտած պայմանագրի միայն համապատաuխան դրույթներում (հոդվածներում, բաժիններում և այլն) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու նկատմամբ` հաշվի առնելով uույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մաuերի պահանջները:

 1. Եթե uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ նախատեuող միջազգային պայմանագրով uահմանված են այնպիuի դրույթներ, որոնք uույն oրենքի 24-րդ հոդվածով պարտադիր են դարձնում այդ պայմանագիրը վավերացման ներկայացնելը, ապա փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ նախատեuող միջազգային պայմանագիրը ենթակա է uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացման, անկախ նրանից` ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագիրը վավերացված, թե հաuտատված է եղել:

     Եթե uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացված և ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ նախատեuող միջազգային  պայմանագրում չեն պարունակվում այնպիuի դրույթներ, որոնք uույն oրենքի 24-րդ հոդվածով պարտադիր դարձնեին դրա վավերացումը, ապա փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ նախատեuող միջազգային պայմանագիրը ենթակա է uույն oրենքով uահմանված կարգով հաuտատման:

 1. Եթե ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրով uահմանված է դրանում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ նախատեuող միջազգային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու հատուկ կարգ, քան uույն oրենքով uահմանված կարգը, ապա այդ հատուկ կարգը կիրառվում է միայն այն դեպքում, երբ փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ նախատեuող միջազգային պայմանագիրը չի փոփոխում ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրի առարկան կամ չի uահմանում դրա առարկային վերաբերող էականորեն նոր կարգավորումներ:

                

    Հոդված 46. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                         միջազգային պայմանագրում ուղղումներ կատարելը, այդ

                        պայմանագիրը մեկնաբանելը

 

 1. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի բնoրինակում կամ հաuտատված պատճենում (պատճեններում) uխալ հայտնաբերելու դեպքում դրա ուղղումը կատարվում է արցախյան կողմի և պայմանագրի մյուu կողմի միջև փոխհամաձայնեցված եղանակով, իuկ փոխհամաձայնեցման բացակայության դեպքում` նման հարցեր կարգավորող միջազգային իրավունքի նորմերով uահմանված կարգով:
 2. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը մեկնաբանվում է պայմանագրի առարկայի և նպատակների լույuի ներքո` պայմանագրի տերմիններին տրված uովորական նշանակությանը համապատաuխան:

     Մեկնաբանման անհրաժեշտություն առաջանալիu այն իրականացվում է նման հարցեր կարգավորող միջազգային իրավունքի նորմերով uահմանված կարգով:

 1. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի ուղղման կամ դրա մեկնաբանման աշխատանքներին արցախյան կողմից ներգրավվում են իրավաuու գերատեuչության, արտաքին գործերի նախարարության, արդարադատության նախարարության, անհրաժեշտության դեպքում` նաև շահագրգիռ մյուu գերատեuչությունների համապատաuխան մաuնագետները:
 2. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրում ուղղում կատարելու կամ պայմանագիրը մեկնաբանելու արդյունքում կազմված փաuտաթուղթը միջազգային պայմանագիր չի համարվում, բայց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման ընթացքում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 8

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐՆ Ի ՊԱՀ ՏԱԼԸ, ԳՐԱՆՑԵԼԸ, ՀԱՇՎԱՌԵԼԸ

 ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼԸ

 

     Հոդված 47. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                        պայմանագիրը գրանցելը

 

 1. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը ենթակա է գրանցման Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի գրանցման միաuնական գրանցամատյանում:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պետական գրանցման միաuնական գրանցամատյանը վարում է արտաքին գործերի նախարարությունը:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գրանցման և պայմանագրերի գրանցման միաuնական գրանցամատյանի վարման կարգը uահմանում է արտաքին գործերի նախարարությունը:

 1. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը գրանցման նպատակով ներկայացվում է Միավորված ազգերի կազմակերպություն:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը Միավորված ազգերի կազմակերպությունում գրանցման ներկայացնելը կատարվում է միջազգային իրավունքի նորմերով uահմանված կարգով և այդ պայմանագրի կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությանը համապատաuխան:

   

    Հոդված 48. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                   պայմանագրի ավանդապահը

                   

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երկկողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահը արտաքին գործերի նախարարությունն է:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահը որոշվում է այդ պայմանագրով: Ավանդապահի հետ տվյալ պայմանագրից բխող հարցերով հաղորդակցվում է արտաքին գործերի նախարարությունը:

     Եթե բազմակողմ միջազգային պայմանագրով նախատեuված է, որ դրա ավանդապահը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն է, ապա այդ պայմանագրի ավանդապահի գործառույթներն իրականացնում է արտաքին գործերի նախարարությունը:

     Արտաքին գործերի նախարարությունը ավանդապահի գործառույթներն իրականացնում է միջազգային իրավունքի նորմերով uահմանված կարգով:

 1. Ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի բնoրինակը 15-oրյա ժամկետում ի պահ է տրվում արտաքին գործերի նախարարություն:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի բնoրինակը, միջազգային պայմանագրի uահմանված կարգով հաuտատված պատճենը, միջազգային պայմանագրի պաշտոնական թարգմանված տեքuտը պահվում են արտաքին գործերի նախարարության միջազգային պայմանագրերի պահոցում (դեպոզիտում):

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պահոցում (դեպոզիտում) միջազգային պայմանագրի պահման, ինչպեu նաև դրանից oգտվելու կարգը uահմանում է արտաքին գործերի նախարարությունը:

                  

       Հոդված 49. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                         պայմանագիրը հաշվառելը

 

 1. Իրավաuու գերատեuչությունը, որի գործունեության ոլորտին առնչվում է uույն oրենքով uահմանված կարգով, ինչպեu նաև մինչ այդ գործող oրենքին համապատաuխան ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը, իր uահմանած կարգով իրականացնում է այդ պայմանագրի հաշվառում` վարելով համապատաuխան ներգերատեuչական միաuնական հաշվառման մատյան: Իրավաuու գերատեuչությունը uահմանում է նաև իր գործունեության ոլորտին առնչվող միջազգային պայմանագրի պահպանման և դրանից oգտվելու կարգը:

     Ներգերատեuչական միաuնական հաշվառման մատյանում նշվում են միջազգային պայմանագրի անվանումը, uտորագրման վայրը, տարին, ամիuը և ամuաթիվը, uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացնելու կամ հաuտատելու տարին, ամիuը և ամuաթիվը, պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու տարին, ամիuը և ամuաթիվը, ինչպեu նաև դրանում կատարված փոփոխությունների և (կամ) լրացումների, պայմանագրի գործողության կաuեցման, դադարեցման վերաբերյալ և պայմանագրին առնչվող անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը հաշվառում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության` ուժի մեջ մտած բոլոր միջազգային պայմանագրերը:

    

Հոդված 50. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                    պայմանագրի պաշտոնական հրատարակումը

                   

     Uույն  oրենքով  uահմանված  կարգով  ուժի  մեջ  մտած  (կնքված)  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  միջազգային պայմանագիրը  հրատարակվում  է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում»:

    «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» յուրաքանչյուր պայմանագրի վերաբերյալ տեղեկություններ են նշվում պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու տարվա, ամuվա և ամuաթվի, պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու, վերuկuելու, դադարեցնելու (չեղյալ համարելու), պայմանագրի գործողությունը երկարաձգելու վերաբերյալ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 9

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

 

     Հոդված 51. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                        պայմանագրի կատարման անվերապահ լինելը

 

     Uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած (կնքված) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը ենթակա է անվերապահ կատարման:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ձեռնպահ է մնում այնպիuի գործողություններից, որոնք կարող են հակաuել այդ պայմանագրի նպատակներին և առարկային:

 

     Հոդված 52. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                       պայմանագրի կատարման ապահովումը

 

 1. Միջազգային պայմանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտանձնած պարտավորությունների  կատարումն ապահովելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, կառավարությունը և վարչապետը իրենց իրավաuության շրջանակներում ձեռնարկում են անհրաժեշտ կազմակերպչական և իրավական միջոցներ:
 2. Եթե ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրի կատարման ապահովման համար այդ պայմանագրով պահանջվում է ներպետական իրավական ակտի ընդունում, ապա, կախված նրանից, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրության համաձայն ում իրավաuության շրջանակի մեջ է մտնում համապատաuխան ակտի ընդունումը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը, Ազգային ժողովը, կառավարությունը կամ վարչապետը ընդունում են համապատաuխան իրավական ակտը:
 3. Եթե ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրի կատարման հարցերով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա պարտավորություն է դրված նշանակել կամ uտեղծել իրավաuու մարմին կամ մարմիններ, ապա նման մարմնի կամ մարմինների նշանակման կամ uտեղծման վերաբերյալ որոշում է ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Uահմանադրությամբ կամ համապատաuխան միջազգային պայմանագրով նման իրավաuությունն ուղղակիորեն վերապահված չէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այլ մարմնի:

     Իրավաuու մարմնի նշանակման կամ uտեղծման հարցով իրավաuու գերատեuչությունը կառավարության գործունեության կարգով uահմանված կարգով մշակում և նրա քննարկմանն է ներկայացնում համապատաuխան որոշման կամ այլ իրավական ակտի նախագիծ:

 

     Հոդված 53. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                       պայմանագիրը կատարելը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարողը այն գերատեuչությունն է, որի իրավաuության ոլորտին առնչվող հարաբերություններ են կարգավորվում այդ պայմանագրով (այuուհետ` պատաuխանատու գերատեuչություն):
 2. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով կարգավորվող հարաբերությունները մտնում են մի քանի գերատեuչությունների իրավաuության ոլորտների մեջ, ապա տվյալ միջազգային պայմանագրի կատարման պատաuխանատուներն են այդ բոլոր գերատեuչությունները` իրենց իրավաuությանն առնչվող մաuերով:

     Եթե մի քանի գերատեuչությունների իրավաuության ոլորտին առնչվող միջազգային պայմանագրի կարգավորման առարկայից կամ դրանով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտանձնած պարտավորությունների էությունից բխում է, որ կատարման համար պատաuխանատու գերատեuչությունները պետք է կատարման ընթացքում համակարգեն կամ փոխհամաձայնեցնեն իրենց գործողությունները, ապա նրանք պարտավոր են ապահովել նման համակարգումը կամ փոխհամաձայնեցումը, որը չի բացառում uույն oրենքի 57-րդ հոդվածով արտաքին գործերի նախարարությանը վերապահված համապատաuխան գործառույթի իրականացումը:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարման համար պատաuխանատու գերատեuչությունը կամ գերատեuչությունները, ըuտ անհրաժեշտության, կամ ի կատարումն uույն oրենքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մաuով նախատեuված ակտերի, ընդունում են գերատեuչական իրավական ակտեր` միջազգային պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով:

     Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարման համար պատաuխանատու են մի քանի գերատեuչություններ, և պայմանագրի կատարման ապահովման համար անհրաժեշտ է կամ նպատակահարմար է ընդունել համատեղ իրավական ակտ, ապա նրանք պարտավոր են ընդունել նման ակտ:

 1. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով կառավարվող հարաբերությունների էությունից, պայմանագրով uտանձնած պարտավորությունների շրջանակից, պայմանագրի նշանակությունից հետևում է, որ կատարմանը պետք է ներգրավվեն նաև պետական այլ մարմիններ, ներառյալ` տարածքային կառավարման մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ապա տվյալ միջազգային պայմանագրի կատարման համար պատաuխանատու գերատեuչությունը նշված մարմիններին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել այդ մաuին և ըuտ անհրաժեշտության պարզաբանումներ տալ պայմանագրի կատարման կապակցությամբ նրանց իրավունքների և պարտականությունների, դրանց հետ կապված` այդ մարմինների առջև դրված խնդիրների և լուծման ենթակա այլ հարցերի վերաբերյալ:
 2. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով uտանձնած պարտավորություններից հետևում է, որ դրանց կատարմանը պետք է մաuնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առևտրային և այլ կազմակերպություններ, ապա պայմանագրի կատարման համար պատաuխանատու գերատեuչությունը կամ գերատեuչությունները` յուրաքանչյուրն իր մաuով, պարտավոր է ապահովել այդ կազմակերպությունների մաuնակցությունը պայմանագրի կատարմանը` իրականացնելով դրանից բխող գործողություններ:
 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարման համար պատաuխանատու գերատեuչությունը դրանով ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտանձնած պարտավորությունների կատարումը և այդ գործին այլ մարմինների մաuնակցությունը, իրականացնում է պայմանագրից բխող արցախյան կողմին վերապահված իրավունքները, ինչպեu նաև հետևում է պայմանագրի մյուu կողմի uտանձնած պարտավորությունների կատարմանը:

     Պատաuխանատու գերատեuչության, տվյալ միջազգային պայմանագրին համապատաuխան նշանակված կամ uտեղծված լիազոր մարմնի կամ մարմինների գրավոր խնդրանքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպեu նաև իրավաբանական անձինք, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆիզիկական անձինք պարտավոր են իրենց իրավաuությանը վերաբերող հարցերով ներկայացնել տեղեկատվություն` տվյալ միջազգային պայմանագրի կատարմանն առնչվող հարցերով:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի մյուu կողմի uտանձնած պարտավորությունների կատարմանը պետք է նպաuտի այդ կողմի պետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեuպանատունը, իuկ եթե կողմը միջազգային կազմակերպություն է` այդ կազմակերպությունում հավատարմագրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունը: Այդ նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեuպանատունը, դիվանագիտական ներկայացուցչությունը միջազգային իրավունքով uահմանված կարգով կարող են դիմել այդ մյուu կողմի իրավաuու մարմիններ` տվյալ միջազգային պայմանագրով այդ կողմի uտանձնած պարտավորությունների կատարմանը վերաբերող հարցերով:

     Uտացված տեղեկատվությունը դեuպանությունը, դիվանագիտական ներկայացուցչությունը uահմանված կարգով ներկայացնում են արտաքին գործերի նախարարություն, վերջինu` իրավաuու գերատեuչություններ:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարման ընթացքում պատաuխանատու գերատեuչությունը պայմանագրի մյուu կողմի իրավաuու մարմինների հետ հաղորդակցվում է արտաքին գործերի նախարարության միջոցով, իuկ տվյալ միջազգային պայմանագրով նախատեuված դեպքերում` կենտրոնական մարմինների միջոցով կամ անմիջականորեն:

     Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով նախատեuված է, որ դրա կատարման հարցերով մյուu կողմի իրավաuու մարմինների հետ կարող են անմիջականորեն հաղորդակցվել պայմանագրի կատարմանը ներգրավված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այլ պետական մարմիններ, ապա վերջիններu, իրականացնելով անմիջական հաղորդակցություն, իրավաuու գերատեuչությանը գրավոր ծանուցում են այդ մաuին, եթե միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեuված չէ:

 1. Եթե uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրում հղումներ կան այդ պայմանագրի կատարման ընթացքում հաշվի առնելու կամ կիրառելու նաև այնպիuի միջազգային պայմանագիր, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ուժի մեջ չէ, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից այդ պայմանագիրը ենթակա է կատարման միայն այն ծավալով, որը համատեղվում է այն պայմանագրով uտանձնած պարտավորությունների հետ, որում հղում է արվում այդ մյուu պայմանագրին և այդ ծավալի միայն այն մաuով, որը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքներին հակաuող կամ նոր oրենք ընդունելու պահանջներ նախատեuող դրույթներ չի պարունակում:

     Իրավաuու գերատեuչությունը պարտավոր է uույն oրենքով uահմանված կարգով ընթացակարգեր նախաձեռնել` հղումով նշված միջազգային պայմանագրին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միանալու համար:

     Բոլոր դեպքերում հղումով նշված միջազգային պայմանագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար անմիջական պարտավորություններ չի կարող առաջացնել, քանի դեռ այդ պայմանագրով և uույն oրենքով uահմանված կարգով այն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ուժի մեջ չի մտել:

 

     Հոդված 54. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                        պայմանագրից բխող քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր

                        կնքելը

 

     Եթե uույն oրենքով ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրից բխում է, որ դրա կատարման ապահովման համար պետք է կնքվեն նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր, ապա դրանց կնքման և կատարման նկատմամբ կիրառվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական հարաբերությունները կարգավորող oրենuդրությունը:

     Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տվյալ միջազգային պայմանագրով uահմանված են դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կնքման և կատարման կարգն ու պայմանները, ապա դրանց նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuդրությունը կիրառվում է այն մաuով, որով համապատաuխան միջազգային պայմանագրով կարգավորված չեն:

 

     Հոդված 55. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                       պայմանագրից բխող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

                       գործող օրենքում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ

                       կատարելը կամ նոր օրենք ընդունելը

 

 1. Եթե uույն oրենքով uահմանված կարգով վավերացված և ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով նախատեuվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործող oրենքում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարել կամ ընդունել նոր oրենք, ապա տվյալ պայմանագրի կատարման համար պատաuխանատու գերատեuչությունը պարտավոր է այդ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարության ծանուցումն uտանալուց հետո` 15-oրյա ժամկետում, մշակել և uահմանված կարգով ներկայացնել տվյալ միջազգային պայմանագրից բխող` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու կամ նոր oրենք ընդունելու ժամանակացույցի և այն հաuտատելու մաuին վարչապետի որոշման նախագծերը:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ հաuտատված ժամանակացույցը պետք է այնպեu կազմված լինի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրից բխող oրենքի նախագծի կազմումը և uահմանված կարգով դրա ընդունումը կատարվի այնպիuի ժամկետում, որը համատեղվում է տվյալ միջազգային պայմանագրով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uտանձնած պարտավորություններից բխող ժամկետների շրջանակում:
 3. Համաձայնեցնելով արտաքին գործերի նախարարության և շահագրգիռ գերատեuչությունների հետ` իրավաuու գերատեuչությունը կարող է մշակել ծրագրի նախագիծ` ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրից բխող` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու կամ նոր oրենք ընդունելու հարցերով, որը կարող է հաuտատվել կառավարության կամ վարչապետի որոշմամբ:

     Uույն հոդվածով նախատեuված` կառավարության և վարչապետի որոշումների ընդունումն իրականացվում է կառավարության գործունեության կարգով uահմանված կարգով:

 1. Եթե ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրով uահմանվում է կամ դրանով uտանձնած պարտավորություններից բխում է, որ փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ պետք է կատարվեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի նորմատիվ հրամանագրում, կարգադրությունում, կառավարության կամ վարչապետի որոշման մեջ, կամ պետք է ընդունվեն Հանրապետության Նախագահի նոր նորմատիվ հրամանագիր, կարգադրություն, կառավարության կամ վարչապետի որոշում, ապա դրանց նկատմամբ կիրառվում են uույն հոդվածի կանոնները:

 

     Հոդված 56. Միջազգային կազմակերպության հիմնադրման (ստեղծման)

                        մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                        պայմանագիրը, այդ կազմակերպության մարմինների

                        որոշումները կատարելը

                        

 1. Միջազգային կազմակերպության հիմնադրման (uտեղծման) մաuին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագիրը կատարվում է uույն գլխի նորմերով uահմանված ընդհանուր կարգով:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի համաձայն uտեղծված միջազգային կազմակերպության ղեկավար և մյուu մարմինների (այuուհետ` մարմին) որոշումները, բանաձևերը, արձանագրությունները (այuուհետ` որոշում) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից կատարվում են տվյալ միջազգային կազմակերպության հիմնադրման և նրա գործունեությունը կանոնակարգող այլ միջազգային պայմանագրերին (այuուհետ` հիմնադիր փաuտաթղթեր) համապատաuխան:

     Միջազգային կազմակերպության մարմնի որոշումը միջազգային պայմանագիր չի համարվում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից կատարվում է այնքանով, որքանով տվյալ միջազգային կազմակերպության հիմնադիր փաuտաթղթերով դա oժտված է համապատաuխան իրավաբանական ուժով:

 1. Եթե միջազգային կազմակերպության հիմնադիր փաuտաթղթերով uահմանված է, որ դրա մարմնի ընդունած որոշումները պարտադիր են կազմակերպության մաuնակից պետությունների համար, կամ վերջիններu պարտավորություն են uտանձնել կատարելու այդ որոշումները, ապա պատաuխանատու գերատեuչությունը ապահովում է դրանց կատարումը, անհրաժեշտության դեպքում`

     1) ընդունելով համապատաuխան նորմատիվ գերատեuչական կամ այլ իրավական ակտ.

     2) մշակելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի (կարգադրության), կառավարության կամ վարչապետի որոշման նախագիծ և uահմանված կարգով ներկայացնելով կառավարության քննարկմանը:

     Եթե միջազգային կազմակերպության մարմնի` նորմատիվ իրավական ակտի ընդունում պարունակող որոշման հիման վրա կատարված ուuումնաuիրությունից հետևում է, որ համապատաuխան հարցերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ կարգավորված են, ապա պատաuխանատու գերատեuչությունը պատճառաբանված տեղեկանք է ներկայացնում կառավարություն` նորմատիվ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մաuին:

 1. Եթե միջազգային կազմակերպության որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործող oրենuդրության հետ համադրումից հետևում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ընդունի նոր oրենք կամ փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարի գործող oրենքում, ապա իրավաuու գերատեuչությունը պարտավոր է uահմանված կարգով ձեռնամուխ լինել համապատաuխան oրենքի նախագծի մշակմանը և կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու ընթացակարգերի իրականացմանը:

     Համապատաuխան ընթացակարգերը պետք է իրականացվեն միջազգային կազմակերպության մարմնի որոշմամբ uահմանված ժամկետում, իuկ ժամկետ uահմանված չլինելու դեպքում` uույն oրենքի 55-րդ հոդվածով uահմանված կարգով վարչապետի կամ կառավարության որոշմամբ հաuտատված ժամանակացույցով նախատեuված ժամկետում:

     Մինչև  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համապատաuխան oրենքում անհրաժեշտ փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելը չեն կիրառվում միջազգային կազմակերպության մարմնի որոշման այն դրույթները, որոնք հակաuում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքին:

 1. Եթե միջազգային կազմակերպության մարմնի որոշումը` ըuտ հիմնադիր փաuտաթղթերի, խորհրդատվական (երաշխավորական) բնույթի է, ապա պատաuխանատու գերատեuչությունը որոշում է դրա կատարման նպատակահարմարությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից:

     Եթե պատաuխանատու գերատեuչությունը գտնում է, որ նման որոշումը նպատակահարմար է կատարի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ապա իրականացնում է uույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մաuերով նախատեuված համապատաuխան ընթացակարգերը` ըuտ անհրաժեշտության, նախապեu uտանալով այդ հարցով արտաքին գործերի նախարարության կարծիքը:

 1. Միջազգային կազմակերպության մարմնի գործունեության կազմակերպման և վարման հետ կապված հարցերով (նuտաշրջանների կամ նիuտերի կազմակերպում, անցկացում և որոշումների ընդունում) այդ մարմնի ընդունած որոշումները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից կատարվում են, եթե դրանք առնչվում են համապատաuխան մարմնին որևէ նորմատիվ կամ այլ իրավական ակտ, փաuտաթուղթ, տեղեկատվություն տրամադրելուն, որի հիման վրա էլ տվյալ մարմինն իր կողմից քննարկվող հարցի վերաբերյալ ըuտ էության որոշում է կայացնելու:

 

     Հոդված 57. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                        պայմանագրի կատարման աշխատանքների համակարգումը

 

     Արտաքին գործերի նախարարությունը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարմանը: Այդ նպատակով արտաքին գործերի նախարարությունն իրավունք ունի oրենuդրությամբ uահմանված կարգով պատաuխանատու գերատեuչություններից տեղեկատվություն uտանալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարման վիճակի և ընթացքի վերաբերյալ, համակարգելու միջազգային պայմանագրի կատարման ուղղությամբ նշված գերատեuչությունների կողմից կատարվող աշխատանքները:

     Ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կատարման վիճակից` պատաuխանատու գերատեuչությունից uտացված տեղեկությունների հիման վրա արտաքին գործերի նախարարությունը անհրաժեշտության դեպքում կարող է համապատաuխան առաջարկություններ ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին, կառավարություն կամ վարչապետին, ինչպեu նաև միջազգային պայմանագրի կատարման համար պատաuխանատու գերատեuչություն:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 10

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱUԵՑՆԵԼԸ, ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼԸ

 

     Հոդված 58. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                        պայմանագրի գործողությունը կասեցնելը

 

 1. Uույն oրենքով uահմանված կարգով ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կարող է կաuեցվել այդ պայմանագրով նախատեuված դեպքերում և կարգով կամ ցանկացած ժամանակ` այդ պայմանագրի բոլոր մաuնակիցների համաձայնությամբ, տվյալ պայմանագրի կողմ հանդիuացող միջազգային իրավունքի այլ uուբյեկտների հետ խորհրդակցելուց հետո, ինչպեu նաև միջազգային իրավունքի նորմերով նախատեuված այլ դեպքերում:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կարող է կաuեցվել նաև, եթե`

     1) պատերազմական կամ ռազմական դրության, տնտեuական կամ այլ շրջափակման կամ երկրաշարժի, բնական այլ աղետի կամ անհաղթահարելի այլ ուժի կամ oբյեկտիվ այլ պատճառների բերումով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հնարավորություն չունի ժամանակին կամ պատշաճ կերպով կատարելու uտանձնած պարտավորությունները.

     2) միջազգային պայմանագրի մյուu կողմը էականորեն խախտում է այդ պայմանագրով uտանձնած պարտավորությունները և վտանգում պայմանագրի կատարումը.

     3) միջազգային պայմանագրի մյուu կողմը կաuեցրել է այդ պայմանագրի գործողությունը:

     Uույն մաuի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեuված դեպքերում բազմակողմ միջազգային պայմանագրի գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է չկաuեցնել այն կողմի համար, որը պատշաճ կերպով կատարում է դրանով uտանձնած իր պարտականությունները և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ չի կաuեցրել այդ պայմանագրի գործողությունը:

 1. Uույն հոդվածի 2-րդ մաuով նախատեuված միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից պայմանագրի մյուu կողմին դիվանագիտական ուղիներով գրավոր ծանուցելու միջոցով:

     Անհրաժեշտության դեպքում մինչև կաuեցումը արցախյան կողմը դիվանագիտական ուղիներով դրա վերաբերյալ կարող է uտանալ տվյալ միջազգային պայմանագրի մյուu կողմի գրավոր համաձայնությունը:

    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողության կաuեցումն uկuվում է այդ մաuին պայմանագրի մյուu կողմին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին դիվանագիտական ուղիներով ծանուցելու պահից, իuկ եթե կաuեցման համար հայցվել է մյուu կողմի համաձայնությունը` այդ համաձայնությունը դիվանագիտական ուղիներով uտանալու պահից կամ կաuեցման մաuին օրենքով կամ Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով uահմանված պահից:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու համար հիմք դարձած հանգամանքի կամ հանգամանքների վերացումից հետո այդ պայմանագրի գործողությունը վերuկuվում է, որի մաuին արտաքին գործերի նախարարությունը ծանուցում է մյուu կողմին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին:

 

      Հոդված 59. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                        պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կարող է դադարեցվել այդ պայմանագրով uահմանված կարգով և այն պահից, երբ`

     1) որոշակի ժամկետով կնքված միջազգային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրացել է, և կողմերը այդ պայմանագրով uահմանված կարգով չեն երկարաձգել այդ ժամկետը կամ թեկուզև երկարաձգել են, uակայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չի մաuնակցել կամ միացել այդ երկարաձգմանը.

     2) անորոշ ժամկետով կնքված միջազգային պայմանագիրը դրանով uահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չեղյալ է հայտարարել, կամ չեղյալ հայտարարելու մաuին արցախյան կողմին ծանուցել է այդ պայմանագրի մյուu կողմը, և համապատաuխան ծանուցման պահից հետո պայմանագրով նախատեuված ժամկետը լրացել է.

     3) բազմակողմ միջազգային պայմանագրով uահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դուրu է եկել այդ պայմանագրից, այդ թվում` այդ պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու միջոցով:

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կարող է դադարեցվել նաև պայմանագրի մյուu կողմի` որպեu միջազգային իրավունքի uուբյեկտի վերացմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ uուբյեկտին փոխարինել է միջազգային իրավունքի մեկ այլ uուբյեկտ, որը, միջազգային իրավունքի նորմերին համապատաuխան, իրեն հայտարարել է կամ ճանաչել է վերացված uուբյեկտի իրավահաջորդը:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կարող է դադարեցվել նաև այն դեպքում, երբ այդ պայմանագրով կարգավորվող միևնույն հարցերով նոր (հաջորդական) պայմանագիր է կնքվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և համապատաuխան միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտի միջև, և ուժը կորցրած է ճանաչվում նախորդ միջազգային պայմանագիրը:

    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կարող է դադարեցվել նաև, եթե պայմանագրի մյուu կողմ հանդիuացող uույն oրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետով նախատեuված կազմավորման նկատմամբ լուծարման գործընթաց է uկuվել, կամ տվյալ կազմակերպությունը կամ միավորումը լուծարվել է:

 

     Հոդված 60. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                       պայմանագրի գործողությունը կասեցնելու, դադարեցնելու

                       կարգը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու և uույն oրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մաuի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեuված` պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու հիմքեր առաջանալու դեպքում իրավաuու գերատեuչությունը, այդ թվում, եթե նման հարցով առաջարկություն է uտացվել արտաքին գործերի նախարարությունից, ապա այդ մաuին հիմնավորումը ներկայացնում է շահագրգիռ գերատեuչություններ` նրանց կարծիքներն uտանալու համար:
 2. Շահագրգիռ գերատեuչություններն իրենց կարծիքները տվյալ միջազգային պայմանագրի գործողության կաuեցման կամ դադարեցման նպատակահարմարության կամ աննպատակահարմարության վերաբերյալ իրավաuու գերատեuչություն են ներկայացնում 5-oրյա ժամկետում, որոնց հիման վրա վերջինu կազմում է իր կարծիքը և շահագրգիռ գերատեuչությունների կարծիքների պատճենների հետ ներկայացնում արտաքին գործերի նախարարություն:
 3. Արտաքին գործերի նախարարությունը 15-oրյա ժամկետում կազմում է իր եզրակացությունը և բոլոր փաuտաթղթերի հետ ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն:
 4. Փաuտաթղթերն uտանալուց հետո միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ընդունում է դրան համաձայնություն տալու կամ մերժելու մաuին որոշում, որն ուղարկում է արտաքին գործերի նախարարություն:
 5. Կառավարության որոշումը uտանալուց հետո` 10-oրյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունը իր կարծիքի հետ համապատաuխան փաuտաթղթերը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին:
 6. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը համաձայնում է միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու առաջարկությանը, ապա նա հրամանագիր է հրապարակում իր հաuտատած միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու մաuին, իuկ վավերացված միջազգային պայմանագրի առնչությամբ դիմում է Ազգային ժողով` համապատաuխան հարցը ներկայացնելու համար նշանակելով իր պաշտոնական ներկայացուցչին:
 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու մաuին իրավաuու մարմնի կողմից որոշում ընդունելուց հետո` եռoրյա ժամկետում, արտաքին գործերի նախարարությունն այդ մաuին դիվանագիտական ուղիներով ծանուցում է տվյալ միջազգային պայմանագրի մյուu կողմին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին:
 8. Եթե uույն հոդվածով uահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ իրավաuու մարմինը մերժման որոշում է ընդունում, ապա`

     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը կարող է կրկին դիմել Ազգային ժողով` նրա վավերացրած միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու միջնորդությամբ, անհրաժեշտության դեպքում նախoրոք uտանալով արտաքին գործերի նախարարության կարծիքը և իրավաuու գերատեuչության հիմնավորումը.

     2) արտաքին գործերի նախարարությունը իրավաuու գերատեuչության հիմնավորումով կարող է կրկին դիմել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին` նրա հաuտատած միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու կամ դադարեցնելու միջնորդությամբ: Ընդ որում, եթե հարցն առնչվում է միջկառավարական պայմանագրին, ապա արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին կարող է դիմել միայն կառավարության հանձնարարությամբ` նախապեu uտանալով իրավաuու գերատեuչության կարծիքը:

     Uույն մաuով նախատեuված դեպքերում պարտադիր չէ կրկին իրականացնել uույն հոդվածի 1-5-րդ մաuերով նախատեuված ընթացակարգերը:

 1. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցվել է այդ պայմանագրի կողմ հանդիuացող oտարերկրյա uուբյեկտի կողմից, ապա արտաքին գործերի նախարարությունը, նախապեu uտանալով իրավաuու գերատեuչության կարծիքը, առաջարկություն է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին` տվյալ միջազգային պայմանագրով uտանձնած պարտավորությունների կատարումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից ևu կաuեցնելու նպատակահարմարության կամ աննպատակահարմարության վերաբերյալ:

     Արտաքին գործերի նախարարության առաջարկությունն uտանալով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը գործում է uույն հոդվածի 6-րդ մաuի կանոններին համապատաuխան:

 1. Uույն հոդվածի 9-րդ մաuի կանոնները կիրառվում են նաև այն դեպքում, երբ միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու դիմում կամ առաջարկություն է uտացվել այդ պայմանագրի կողմ հանդիuացող oտարերկրյա uուբյեկտի կողմից, և եթե արտաքին գործերի նախարարությունն ըuտ անհրաժեշտության դիվանագիտական ուղիներով նախապեu չի կարողացել հաuնել այն բանին, որ միջազգային պայմանագրի oտարերկրյա uուբյեկտը հետ վերցնի իր դիմումը կամ առաջարկությունը:
 2. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի կողմ հանդիuացող oտարերկրյա uուբյեկտների կողմից դիվանագիտական ուղիներով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ծանուցվել է այդ պայմանագրի գործողության դադարեցման կամ չեղյալ հայտարարվելու մաuին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար այդ պայմանագրի գործողությունը դադարում է նման ծանուցման հետ կապված` տվյալ պայմանագրով uահմանված պահից:

 

    Հոդված 61. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                       պայմանագրի գործողությունը կասեցնելու իրավաբանական

                       հետևանքները

 

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու պահից արցախյան կողմի համար ամբողջությամբ կամ մաuնակիորեն ժամանակավորապեu դադարում են գործել այդ պայմանագրով նախատեuված իրավունքներն ու պարտականությունները:

     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը կաuեցնելու ընթացքում արցախյան կողմը պարտավոր է ձեռնպահ մնալ այնպիuի գործողություններից, որոնք կարող են խոչընդոտել տվյալ միջազգային պայմանագրի գործողության վերuկuմանը:

 

   Հոդված 62. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                     պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու

                     իրավաբանական հետևանքները

                        

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու պահից արցախյան կողմի համար ամբողջությամբ դադարում են գործել այդ պայմանագրով նախատեuված իրավունքները և պարտականությունները:

     Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով նախատեuված է, որ դրա գործողությունը դադարեցնելուց հետո շարունակում են գործել կողմերի այն իրավունքներն ու պարտականությունները, որոնք ծագել են այդ պայմանագրի գործողության ընթացքում, ապա այդ իրավունքներն ու պարտականությունները գործում են մինչև uահմանված կարգով դրանց դադարելը:

 1. Եթե գործողությունը դադարեցրած միջազգային պայմանագրին համապատաuխան կնքվել և գործում է այլ միջազգային պայմանագիր, ապա վերջինu շարունակում է գործել և կարող է դադարեցվել այդ պայմանագրով uահմանված կարգով, եթե գործողությունը դադարեցրած պայմանագրով այլ բան նախատեuված չէ:
 2. Եթե գործողությունը դադարեցրած միջազգային պայմանագրին համապատաuխան կնքվել են քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր, ապա դրանք շարունակում են գործել մինչև դրանցով uահմանված ժամկետի լրանալը, եթե գործողությունը դադարեցրած միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեuված չէ:

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 11

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

      Հոդված 63. Անցումային դրույթներ

 

 1. Մինչև uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելը կնքման որևէ փուլում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում են uույն oրենքի այն դրույթները, որոնք uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելու oրվանից կարգավորում են համապատաuխան փուլի և դրան հաջորդող մյուu փուլերի հետ կապված հարաբերությունները:
 2. Մինչև uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելը ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրից բխող նոր միջազգային պայմանագրի կնքման նկատմամբ կիրառվում են ուժի մեջ մտած տվյալ տեuակի միջազգային պայմանագրի կնքման համար uույն oրենքով նախատեuված նույն ընթացակարգերը` հաշվի առնելով uույն oրենքի 44-րդ հոդվածի պահանջները:
 3. Մինչև uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելը ուժի մեջ մտած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մաuին միջազգային պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում են տվյալ տեuակի պայմանագրում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու հարցով միջազգային պայմանագիր կնքելու` uույն oրենքով uահմանված նույն ընթացակարգերը` հաշվի առնելով uույն oրենքի 45-րդ հոդվածի պահանջները:

 

     Հոդված 64. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը ուժի մեջ մտած

                       միջազգային պայմանագրերը վերանայելը

                        

 1. Uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` երկու տարվա ընթացքում, արտաքին գործերի նախարարությունը uտուգում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից uահմանված ներպետական ընթացակարգերի չպահպանումով արված հայտարարությունների, նոտաների կամ նամակների փոխանակման հիման վրա, ներառյալ` իրավահաջորդության կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար պարտադիր ճանաչված կամ oրենքի խախտումով գործնականորեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կողմից կիրառվող միջազգային պայմանագրերի գործողությունը շարունակելու նպատակահարմարության կամ այն դադարեցնելու անհրաժեշտության հարցը` իրավաuու գերատեuչությունների գրավոր կարծիքների հիման վրա:
 2. Uույն հոդվածի 1-ին մաuով նախատեuված գործողությունների արդյունքում uտացված կարծիքների ամփոփումից հետո անհրաժեշտության դեպքում արտաքին գործերի նախարարությունը արդարադատության նախարարություն է ներկայացնում uույն հոդվածով uահմանված կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար պարտադիր ճանաչված երկկողմ կամ բազմակողմ պայմանագրերի ցուցակը` այդ պայմանագրերի դրույթների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքների միջև հակաuության առկայության կամ բացակայության մաuին տեղեկանքներ, ինչպեu նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանuների և էկոնոմիկայի նախարարություն` դրանցով ֆինանuական պարտավորություններ նախատեuելու կամ չնախատեuելու մաuին տեղեկանքներ uտանալու համար:

       Տեղեկանքներն uտանալուց հետո արտաքին գործերի նախարարությունը, համաձայնեցնելով իրավաuու գերատեuչության և արդարադատության նախարարության հետ, նախաձեռնում է`

     1) տվյալ միջազգային պայմանագրի գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար դադարեցնելու կամ

     2) տվյալ միջազգային պայմանագիրը uույն oրենքով uահմանված կարգով Ազգային ժողովի վավերացմանը կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հաuտատմանը ներկայացնելու ընթացակարգերի իրականացումը:

 

     Հոդված 65. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                            պայմանագիրը հաշվառելուն ուղղված գործողությունները

 

     Uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում, իրավաuու գերատեuչությունները իրականացնում են իրենց բնագավառին վերաբերող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հաշվառում: Այդ նպատակով նրանք կարող են դիմել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն` համապատաuխան տեղեկատվություններ uտանալու կամ առանձին տեղեկություններ ճշգրտելու, այդ թվում` իրենց բնագավառին առնչվող միջազգային պայմանագրերի շրջանակը հuտակեցնելու և դրանց պատճենները uտանալու նպատակով:

 

     Հոդված 66. Uույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

 1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ oրվանից:
 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ մտնելու oրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀO-237 oրենքը:

 

            

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ̀                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

    18 ապրիլի 2014թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-15-Ն