«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2013թ. հոկտեմբերի 31-ին

Հոդված 1. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի ՀՕ-172 օրենքի 171-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

15 նոյեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-47-Ն