Մարդահամարի մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունվել է 2001թ. նոյեմբերի 30-ին

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

                                                                                                                         ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Օրենքի խնդիրները

 

Սույն օրենքը կարգավորում է մարդահամարը նախապատրաստելու, անցկացնելու, սկզբնական (անհատական) տվյալները կուտակելու և պահպանելու, ինչպես նաև ամփոփ տվյալները տարածելու ընթացքում ծագող իրավահարաբերությունները:

 

Հոդված 2. Մարդահամարի մասին օրենսդրությունը

 

Մարդահամարի մասին օրենսդրությունը բաղկացած է սույն օրենքից, «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքից և մարդահամարի անց-կացումը կարգավորող օրենսդրական այլ ակտերից:

 

Հոդված 3. Մարդահամարի գործողության ոլորտը

 

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է մարդահամարի պահին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գտնվող (մշտապես կամ ժամանակավորապես) բոլոր անձանց վրա, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող այն անձանց վրա, ովքեր մարդահամարի պահին ժամանակավորապես բացակայում են հանրապետությունից:

 

Հոդված 4. Մարդահամարի կազմակերպմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները

 

Մարդահամարն անցկացվում է տասը տարին մեկ անգամ:

Մարդահամարն անցկացնելու մասին որոշումը, որտեղ սահմանվում է մարդահամարի անցկացման ժամկետը, ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարությունը՝ ոչ ուշ, քան մարդահամարը սկսելուց մեկ տարի առաջ:

Մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով ստեղծվում են մարդահամարի համապետական և շրջանային հանձնաժողովներ, որոնց կազմը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարությունը:

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավասության շրջանակներում պատասխանատու են մարդահամարի նախապատրաստումն ու անցկացումն անհրա-ժեշտ մակարդակով կազմակերպելու համար:

 

Հոդված 5. Մարդահամարի հիմնական խնդիրը

 

Մարդահամարի հիմնական խնդիրն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղությունների մշակման, ժողովրդագրական և սոցիալական հետազո-տությունների, աշխատանքային ռեսուրսների տեղաբաշխման և օգտագործման ուսումնասիրման, բնակչության թվաքանակի և կազմի, ընթացիկ հաշվառման ու կանխատեսումների, ինչպես նաև ընտրական տեղամասերի կազմավորման նպատակով բնակչության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունների ստացումը:

 

Հոդված 6. Մարդահամարն անցկացնող մարմինները և դրանց պարտականությունները

 

Մարդահամարի նախապատրաստման, անցկացման, ամփոփ տվյալների ստացման և հրատարակման պատասխանատուն վիճակագրության պետական լիազորված մարմինն է (այսուհետ` լիազորված մարմին), որը պարտավոր է ապահովել`

ա) մարդահամարի ծրագրի (հարցաշարի) օբյեկտիվությունը, գիտական հիմնավորվածությունը, դրա համապատասխանությունը միջազգային նորմերին և ստանդարտներին.

բ) մարդահամարի նյութերի մշակումից ստացված ամփոփ արդյունքների հրապարակայնությունը և մատչելիությունը.

գ) սկզբնական (անհատական) տեղեկատվության գաղտնիությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

Հոդված 7. Մարդահամարի փաստաթղթերի հաստատումը

 

Մարդահամարի ծրագիրը (հարցաշարը) հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը: Հարցաշարը վիճակագրական նպատակների համար չնախատեսված հարցեր չի կարող ընդգրկել:

Մարդահամարի փաստաթղթերը (մարդահամարի հարցաթերթ, կազմակերպահրահանգչական և այլ փաստաթղթեր) հաստատում է լիազորված մարմինը:

 

Հոդված 8. Փորձնական մարդահամարի անցկացումը

 

Մարդահամարի մեթոդաբանական, կազմակերպական սկզբունքների, նյութերի մեքենայական մշակման ծրագրերի և տեխնոլոգիայի փորձարկումն իրականացվում է փորձնական մարդա-համար անցկացնելու միջոցով:

Փորձնական մարդահամարն անցկացվում է հիմնական մարդահամարից առնվազն կես տարի առաջ` ընդգրկելով հանրապետության բնակչության ոչ պակաս, քան մեկ տոկոսը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած ժամկետներում և տարածքներում:

 

Հոդված 9. Բնակչության հարցումն իրականացնող անձինք

 

Մարդահամարն անցկացվում է լիազորված մարմնի ներգրաված և հրահանգավորած աշխատողների՝ հաշվարարների կողմից բնակելի և այլ շինություններ շրջագայելու և դրանցում բնակվող յուրաքանչյուր չափահաս անձի (կամ ընտանիքի որևէ չափահաս անդամի) անմիջական հարցման ու հարցերի պատասխանները մարդահամարի փաստաթղթերում լրացնելու միջոցով:

Անչափահասների, ինչպես նաև ժամանակավոր բացակայողների վերաբերյալ տեղեկությունները հաղորդում են ընտանիքի չափահաս անդամները :

Բնակչության առանձին խմբերը (զինծառայողները, ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկներում իրենց պատիժը կրող անձինք, ինչպես նաև հյուպատոսական և դիվանագիտական հիմնարկ-ների անձնակազմերը) հաշվառվում են համընդհանուր կարգով՝ համապատասխան պետական մարմինների կողմից:

Գրառումները կատարվում են ըստ փաստացի բնակության վայրի, բնակչության տված բանավոր տեղեկությունների հիման վրա` առանց փաստաթղթային հաստատման և անկախ գրանցման (հաշվառման) առկայությունից:

 

Հոդված 10. Քաղաքացիների պարտականությունները և իրավունքները

 

Մարդահամարը կրում է պարտադիր բնույթ, և հարցվողները պարտավոր են ճշգրիտ ու սպառիչ պատասխաններ տալ մարդահամարի հարցաթերթի բոլոր հարցերին:

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալ մարդահամարի հարցաթերթում գրանցված իր մասին տեղեկություններին:

 

Հոդված 11. Մարդահամարի աշխատանքների ֆինանսավորումը

 

Մարդահամարի աշխատանքների ֆինանսավորումը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի և  այլ միջոցների հաշվին՝ լիազորված մարմնի կողմից  Լեռ-նային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն ներկայացրած` մարդահամարի նախա-պատրաստման, անցկացման և նյութերի մշակման բոլոր միջոցառումների` ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովող ծախսերի նախահաշվի հիման վրա:

 

Հոդված 12. Մարդահամարի ընթացքում ստացված տեղեկատվության օգտագործումը,   

               հրապարակումը և պահպանումը

 

Մարդահամարի վերջնական արդյունքներն օգտագործվում կամ հրապարակվում են միայն ամփոփված և խմբավորված տեսքով:

Մարդահամարի սկզբնական (անհատական) տվյալները գաղտնի են և հրապարակման ենթակա չեն:

Մարդահամարի բոլոր փաստաթղթերը պահպանվում են լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

 

Հոդված 13. Պատասխանատվությունը մարդահամարի մասին օրենսդրությունը

                խախտելու դեպքում

 

Բնակչության վերաբերյալ անհատական տեղեկություններին տիրապետող աշխատակիցներին արգելվում է որևէ մեկին հաղորդել մարդահամարի լրացված փաստաթղթերի բովանդակությունը: Մարդահամարի սկզբնական (անհատական) տվյալների օգտագործման կարգի խախտման դեպքում մարդահամարի աշխատողները պատասխանատվություն են կրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Մարդահամարի սկզբնական նյութերը դատական, դատաքննչական և այլ մարմինները որպես ապացույց չեն կարող օգտագործել:

Մարդահամարի հարցաթերթի հարցերին պատասխանելուց հրաժարվելն առաջացնում է պատասխանատվություն` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

 

 

Հոդված 14. Միջազգային պայմանագրերը

 

Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, որոնք նախատեսված չեն սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմա-  նագրերի նորմերը:

 Գ Լ ՈՒ Խ   4

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹ

 

Հոդված 15. Առաջին մարդահամարի անցկացումը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առաջին մարդահամարն անցկացվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված ժամկետում:

 

ԳԼՈՒԽ  5

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

 

Հոդված 16. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

Սույն օրենքն ուժի  մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                  Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  հունվարի  2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-176