‹‹Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին›› ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2013թ. փետրվարի 21-ին

Հոդված 1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  2007 թվականի  սեպտեմբերի  5-ի ՀՕ-83 օրենքի 32-րդ հոդվածի 1.2-րդ մասի ««A» և «B» կարգերի» բառերը փոխարինել ««A», «B» և «C» կարգերի» բառերով, իսկ ««A1» և «B1» ենթակարգերի» բառերը ««A1», «B1» և «C1» ենթակարգերի» բառերով:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

   ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                   Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

    13 մարտի 2013թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-3-Ն