«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2008թ. դեկտեմբերի 24-ին

Հոդված 1.«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (21 փետրվարի 2007 թվականի, ՀՕ-15, այսուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածի՝

1) 2-րդ մասում «խախտումն արձանագրելու օրվանից հետո» բառերը փոխարինել «խախտումն արձանագրելու օրվան հաջորդող երրորդ  աշխատանքային օրվանից հետո» բառերով.

2) 4-րդ մասը «հաջորդող» բառից հետո լրացնել «երեք» բառով.

3) 7-րդ մասի «պատճենը» բառը փոխարինել «քաղվածքը» բառով։ 

 

Հոդված 2.Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«1. Գործունեության կասեցման ընթացքում գործունեության կասեցման օբյեկտի տարածքի մուտքը (մուտքերը) կամ տարածք մուտք գործելու այլ հնարավոր ուղիները կնքելու, կապարակնքելու, դրոշմելու, թվային, տառային կամ կիրառված այլ դրոշմավորման եղանակն առաջին անգամ վնասելու և կասեցման օբյեկտում կասեցման մասին որոշմամբ սահմանված գործունեություն, գործառույթ կամ գործողություն առաջին անգամ իրականացնելու դեպքում կասեցման սուբյեկտները տուգանվում են երեք հարյուր հազար դրամի չափով։ 

Նույն որոշմամբ գործունեության կասեցման ընթացքում սույն մասի առաջին պարբերությամբ նախատեսված խախտումը երկրորդ և ավելի անգամ կրկնելու դեպքում կասեցման սուբյեկտները տուգանվում են մեկ միլիոն դրամի չափով£»։

 

             Հոդված 3.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից։

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

           30 դեկտեմբերի 2008թ.

           ք.Ստեփանակերտ

          ՀՕ-88-Ն