«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-168 օրենքի  (այսուհետ` օրենք)  4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետում «2011 թվա­կա­նի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2012 թվականի հուլիսի 1-ից» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2. Սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված տուգանքների գումարների տասը տոկոսի չափով մասհանումները գանձվում են «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածով նախատեսված հարկային մարմնի համակարգի զարգացման  ֆոնդ:»:

 

     Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

     ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 


 

       29 դեկտեմբերի 2010թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ-72-Ն