«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2009թ. հունիսի 24-ին

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-168 օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում`

1) «դ»  կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«դ) 2009 թվականի հուլիսի 1-ից պարտադիր է հետևյալ գործունեության ոլորտների համար`

- զվարճահարմարանքներով զբոսայգիների  գործունեություն,

- արվեստի բնագավառի, թատերական և համերգային դահլիճների գործունեություն,

- հարսանեկան սրահների կազմակերպում,

- զբոսաշրջիկային գործակալությունների կազմակերպում,

- պատճենահանման, կազմարարության  և դրվագման ծառայությունների մատուցում,

- մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների լվացման, քիմիական մաքրման և  ներկման ծառայությունների մատուցում,

- ոսկերչական իրերի նորոգում,

- երկու և ավելի աշխատատեղերով հագուստի արտադրություն և նորոգում,

- պատրաստի համակարգչային ծրագրային ապահովման սպասարկում,

- համակարգչային և հաշվողական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում,

- նվերների,  փաթեթների զարդարման, ձևավորման և փաթեթավորման  ծառայությունների մատուցում,

- անշարժ գույքի գործակալության ծառայությունների մատուցում,

- վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներով իրականացվող հեղուկ գազի, կերոսինի, բենզինի և դիզելային վառելիքի վաճառք,

-  վարորդական դպրոցների կազմակերպում,

- բուֆետների և սպասարկման սրահ չունեցող այլ վայրերում հանրային սննդի կազմակերպում,

- լու­սան­կար­չա­կան լա­բո­րա­տո­րիա­նե­րի գոր­ծու­նեութ­յու­ն,

- ավ­տո­կան­գառ­նե­րի գոր­ծու­նեութ­յու­ն.».

2) ուժը կորցրած ճանաչել «դ2» կետը.

3) «ե» կետում «2009 թվականի հուլիսի 1-ից» բառերը փոխարինել «2011 թվականի հունվարի 1-ից» բառերով:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

          ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ      

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

      29  հունիսի 2009թ.

        ք.Ստեփանակերտ

        ՀՕ-37-Ն