«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2008թ. մարտի 12-ին

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 դեկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-168) 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետում`

ա) «բ» ենթակետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«- առևտրի ի­րա­կա­նաց­ման վայ­րե­րում (առևտրի կենտ­րոն­նե­րում, սպա­ռո­ղա­կան ապրանքնե­րի շու­կա­նե­րում, գյու­ղատն­տե­սա­կան ար­տադ­րան­քի շուկանե­րում, տոնավաճառներում և ցու­ցա­հան­դես-վա­ճառ­քի անց­կաց­ման վայ­րե­րում) 10 քա­ռա­կու­սի մետր առևտրա­կան տարածքը գե­րա­զան­ցող խանութներից, կրպակ­նե­րից, վրան­նե­րից և ապրանքների ցու­ցադ­րու­մը և պահ­պա­նու­մը ա­պա­հո­վող կա­հա­վոր­ված այլ վաճառատեղերից վա­ճառք,».

բ) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ2» ենթակետ.

«դ2) 2010 թվա­կա­նի հուլիսի 1-ից պար­տա­դիր է առևտրի ի­րա­կա­նաց­ման վայ­րե­րում (առևտրի կենտ­րոն­նե­րում, սպա­ռո­ղա­կան ապ­րանք­նե­րի շու­կա­նե­րում, գյու­ղատն­տե­սա­կան ար­տադ­րան­քի շուկանե­րում, տո­նա­վա­ճառ­նե­րում և ցու­ցա­հան­դես-վա­ճառ­քի անց­կաց­ման վայ­րե­րում) 10 քա­ռա­կու­սի մետր առևտրա­կան տարածքը չգե­րա­զան­ցող խանութներից, կրպակ­նե­րից, վրան­նե­րից և ապ­րանք­նե­րի ցու­ցադ­րու­մը և պահ­պա­նու­մը ա­պա­հո­վող կահավոր­ված այլ վաճառատեղերից, ինչ­պես նաև առևտրի ի­րա­կա­նաց­ման վայ­րե­րի մշտական շի­նութ­յուն­նե­րում վաճառասե­ղան­նե­րից ապ­րանք­նե­րի (բա­ցա­ռութ­յամբ գյուղատն­տեսա­կան ար­տադ­րանք­ի և քաղաքացի­նե­րին սե­փա­կա­նութ­յան ի­րա­վուն­քով պատ­կա­նող գոր­ծա­ծութ­յան մեջ ե­ղած անձ­նա­կան օգտա­գործ­ման ի­րե­րի) վա­ճառքի համար.»:

        

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

        4 ապրիլի 2008թ.

        ք.Ստեփանակերտ

        ՀՕ-8