«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 12-ին

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 դեկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-168, այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «ա1» ենթակետում,  5-րդ հոդվածում, 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 8-րդ հոդ-վածում, 9-րդ հոդվածի 1-ին կետի «զ» ենթակետում, 3-րդ կետում, 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասում  «դիլերային» բառից հետո լրացնել «-բրոքերային» բառը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ կետում «կազմակերպությունների համար» բառերը փոխարինել «կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար» բառերով.

2) 3-րդ կետում`

ա) «ա», «գ», «դ» ենթակետերից հանել «հե­ռա­վոր, սահ­մա­նա­մերձ, բարձր­լեռ­նա­յին, լեռ-նային,»  բառերը,

բ) «բ» ենթակետում «-գեղեցկության սրահների կազմակերպում» բառերը փոխարինել             «-համապատասխան սարքավորումներով հատուկ կահավորված երկու և ավելի աշխատատեղերով  գեղեցկության սրահների կազմակերպում» բառերով,

գ) «դ» ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ1» ենթակետ. 

«դ1) 2008 թվականի հունվարի 1-ից պարտադիր է հետևյալ գործունեության ոլորտների համար`

- ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման համար հարմարեցված երկու և ավելի աշխատատեղերով  ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեություն,  

- ինտերնետ-սրահների կազմակերպում.»,

դ) «ե» ենթակետում «2008 թվականի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2009 թվականի հուլիսի 1-ից», իսկ ««ա»-«դ»» բառերը փոխարինել ««ա»-«դ1»» բառերով,

ե) վերջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Մինչև 1000 բնա­կիչ ու­նե­ցող գյու­ղա­կան բնա­կա­վայ­րե­րի ցան­կե­րը սահ­մա­նում է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տութ­յան կա­ռա­վա­րութ­յու­նը:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

       

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

 ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

29 դեկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-94