«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                      Ընդունված է 2006թ. փետրվարի 15-ին

            Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  օրենքի  (այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի.

            - 2-րդ մասում  ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժզ» կետ.

            «ժզ) գյուղական բնակավայրերում գեղեցկության սրահների կազմակերպման:».

            - 3-րդ մասի  «ե» կետում «2006 թվականի հուլիսի 1-ից» բառերը փոխարինել «2008 թվականի հունվարի 1-ից» բառերով:

 

         Հոդված 2. Հանել օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ պարբերությունը:

 
       Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

           ՆԱԽԱԳԱՀ`                           Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

17 մարտի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 265