«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2013թ. մարտի 27-ին

Հոդված 1. «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-28 օրենքի 22-րդ հոդվածի՝

1)      առաջին մասում «երեք» բառը փոխարինել «յոթ» բառով.

2)      երկրորդ մասում «եռամյա» բառը փոխարինել «յոթնամյա» բառով:

 

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ էմ տնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից:

 

 

 

      ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

      ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                     Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

      5 ապրիլի 2013թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-11-Ն