«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 12-ին

Հոդ­ված 1. «Հողի հարկի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (16 նո-յեմբերի 1998 թվականի, ՀՕ-28, այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածից հանել «և ժամանակավոր» բառերը:

    

Հոդ­ված 2. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 61-րդ հոդվածով՝

 

«Հոդված 61. Հողի ­հար­կի պար­տա­վո­րութ­յու­նն առաջանում է հարկ­վող օբ­յեկ­տ համարվող հողամասի կամ դրա մի մա­սի նկատ­մամբ օրենքով սահմանված կարգով սեփակա­նութ­յան կամ մշտական օգտագործման իրա­­­­վունքի ծագման ամս­վան հաջորդող ամսվա 1-ից: Հողի հարկի պարտավորութ­­­­յունը դա­դա­րում է հարկվող օբյեկտ համարվող հողամասի կամ դրա մի մա­սի նկատմամբ սե­փականության կամ մշտական օգտագործման իրա­վունքն օրենքով սահմանված կարգով դադարելու ամս­վան հա­ջոր­դող ամսվա 1-ից:

Ֆիզիկական անձի կողմից հարկվող օբ­յեկ­տն օտա­րե­լու դեպքում նոր սեփականատիրոջն են անցնում օրենքով սահմանված կարգով սեփականության իրավունքի ծագման օրվա դրությամբ առկա` տվյալ հարկվող օբ­յեկ­տի համար հողի հարկի չմար­ված հար­կա­յին պարտավորութ­յուն­նե­րը:

Ֆիզիկական անձի կողմից հարկվող օբ­յեկ­տն օտա­րե­լու դեպքում օրենքով սահմանված կարգով սեփականության իրավունքի ծագման օրվա դրությամբ այդ օրվան հաջորդող ժամանակաշրջանի համար տվյալ հարկվող օբյեկտի հողի հարկի գծով վճարումների առկայության դեպքում նոր սեփականատիրոջ համար հողի հարկի պարտավորություններն առաջանում են այդ ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 1-ից: 

Հարկ վճարող ֆի­զի­կա­կան անձի մահվան դեպ­­քում նոր սեփականատիրոջն են անց­նում ֆիզիկական անձի մահ­վան օրվանից մին­­չև օրենքով սահմանված կարգով սեփա­կա­­նության (ժառանգության) իրավունքի ծագման ամիսը ներառյալ տվյալ հարկվող օբյեկտի հողի հարկի պարտավո­րութ­յուն­ները:»:

    

Հոդ­ված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«Հոդված 8. Ընդ­հա­նուր սե­փա­կա­նութ­յան դեպքում հարկվող օբյեկտ համարվող հողա­մասի հողի հար­կը հաշ­վարկ­վում է ամբողջ հո­ղա­մա­սի հարկման օբյեկտից՝ սույն օրենքով սահմանված հաշ­վա­ռող մարմնի կամ համասեփականատեր կազմակերպության կողմից:

Եթե հողի հարկով հարկվող օբյեկտն ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանում է մեկից ավելի հարկ վճարողների, ապա հողի հարկի` սույն օրենքով սահմանված պարտավորությունների համար նրանք կրում են հա­մա­պարտ պատաս­­խանատվություն:

Եթե հողի հարկով հարկվող օբյեկտն ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկա­նում է մեկից ավելի հարկ վճարողների, ապա հողի հարկի` սույն օրենքով սահ­­­ման­ված պարտավորությունների համար նրանք կրում են պատասխանատվութ­յուն՝ յու­­­րաքանչյուրն իր բաժնի չափով:

Հաշ­վա­ռող մար­մին­նե­րը, հիմք ըն­դու­նե­լով անշարժ գույ­քի կա­դաստր վա­րող լիա­զոր մարմնից սույն օրենքի 15-րդ հոդվածով սահ­մանված կարգով ստացված տեղեկությունները, համասեփականատեր ֆիզիկական անձանց հողի հարկը հաշվարկում են`

ա) ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում ամբողջ հողամասի հարկման օբյեկտից` հողի հարկի բոլոր պարտավորությունները համասեփականատերերից որևէ մեկի համար.

բ) ընդհանուր բաժնային սե­փա­կա­նության դեպքում ամբողջ հողամասի հարկման օբյեկտից` հողի հարկի պարտավորությունները համասեփականատերերից յուրաքանչյուրի համար (իր բաժնի չափով):

Եթե ընդ­հա­նուր սե­փա­կա­նութ­յան դեպքում համասեփականատերերից որևէ մեկը կազմակերպություն է, ապա հարկվող օբյեկտ համարվող հո­ղա­մասի հողի հար­կը հաշ­վարկում է համասեփականատեր կազմակերպությունը` 

ա) ընդհանուր համատեղ սեփականության դեպքում ամբողջ հողամա­սի հարկման օբյեկտից` հողի հարկի բոլոր պարտավորությունները, հաշվառող մարմին ներկայացվող հաշվարկի ձևում նշելով համասեփականատերերի վերաբերյալ պահանջվող տվյալ­նե­րը.

բ) ընդհանուր բաժնային սեփականության դեպքում ամբողջ հողամասի հարկման օբյեկտից` հողի հարկի պարտավորությունն իր բաժնի չափով, հաշվառող մարմին ներկայացվող հաշվարկի ձևում նշելով համասեփականատերերի և նրանց բաժնեմասերի վերաբերյալ պահանջվող տվյալները:»:

    

Հոդ­ված 4. Օրենքի 12-րդ հոդվածից հանել «կամ ժամանակավոր» բառերը:

    

Հոդ­ված 5. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

 

«Հոդված 13. Կազմակերպությունների համար հողի հարկի հաշվարկման հաշվետու ժամանակաշրջան է հա­մար­վում օրացուցային տարին: 

Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հողի հարկ վճարող կազմակերպությունները հողի հարկը հաշ­վար­կում են ինքնուրույն և մինչև տվյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ը (ներառյալ) հարկային մարմնի կողմից հաստատված ձևով հողի հարկի տարեկան հաշվարկները ներկայացնում են` 

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող հողամասի համար՝ հողամասի գտնվելու վայրի համապատասխան հաշ­վա­ռող մար­մին (սույն օրեն­­քով սահմանված կարգով հաշվարկները հարկային մարմին ներկայացնելու դեպքում՝ առանձնացված ըստ համայնքների).

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտն­վող հողամասերի համար՝ իրենց գտնվելու վայրի հար­կային մար­մին:

Անկախ սույն հոդվածով սահմանված ժամկետներից` հաշվետու տարվա ընթացքում նոր հարկվող օբյեկտի առաջացման դեպքում կազմակերպություններն այդ հողամասի հողի հարկի տարեկան հաշվարկը (հաշվի առնելով հողամասի հարկվող օբյեկտ համարվելու ամիսների թիվը) ներկայացնում են սեփականության կամ մշտական օգտագործման իրավունքն օրենքով սահմանված կարգով ծագելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, որի արդյունքում կատարվում է կազմակերպության հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկ: Հաշվետու տարվա ընթացքում հարկվող օբյեկտի օտարման կամ մշտական օգտագործման իրավունքի դադարման դեպքում կազմակերպություններն այդ հողամասի հողի հարկի տարեկան հաշվարկը (հաշվի առնելով հողամասի հարկվող օբյեկտ համարվելու ամիսների թիվը) ներկայացնում են սեփականության կամ մշտական օգտագործման իրավունքն օրենքով սահմանված կարգով դադարելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, որի արդյունքում կատարվում է հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկ: Սույն օրենքով սահմանված գնահատման (վերագնահատման) տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմ­նում առկա հաշվառման տվյալների հա­մե­մա­տութ­յամբ մինչև հողամասերի առաջիկա գնահա­տ­­ման (վերագնահատման) տարին ներառյալ ըն­կած ժամանակաշրջանում հողամասերի նպատակա­յին կամ գործառնական նշանակության (հողատեսքերի) փո­փո­խութ­­յունների դեպքում կազմակերպություններն այդ հողամասի հողի հարկի տարեկան հաշվարկը ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացված փոփոխություններից հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, որի արդյունքում կատարվում է հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկ: 

Նախորդ հաշվետու ժամա­նա­կա­­շր­ջան­նե­րի հողի հար­­կի տարեկան հաշվարկներում սխալներն ինքնուրույն հայտնաբերելու դեպ­­քում կազմակերպությունները կա­րող են ներ­­կայացնել հողի հար­կի ճշտված տարեկան հաշ­վարկ­­­ներ, որոնց հիման վրա հաշվառող մարմինը կա­տարում է հար­կա­յին պարտավորութ­յուն­ների վե­րա­հաշ­վարկ: Հար­կա­յին մարմին­նե­րի կող­մից կազմակերպությունների մոտ իրա­կա­նաց­վող ստուգումների ըն­թաց­քում կամ ստուգում­նե­րի ա­վար­տից հե­տո կազմակերպու-թյունների կող­մից հաշվառող մարմին­ներ ներկայացված ստուգ­վող կամ ար­դեն ստուգ­ված ժամանակաշր­ջան­նե­րին վերաբե­րող հաշ­վարկ­նե­րի ճշտում չի իրականացվում:»:

    

Հոդ­ված 6. Օրենքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«Հոդված 14. Ֆիզիկական անձանց հողի հարկի հաշվետու ժամանակաշրջան է համար­­­վում օրացուցային տարին:

Հաշ­վա­ռող մար­մին­նե­րը, հիմք ըն­դու­նե­լով անշարժ գույ­քի կա­դաստր վա­րող լիազոր մարմնից սույն օրենքի 15-րդ հոդվածով սահ­մանված կարգով ստացված տե­ղե­կութ­յուն­նե­րը, հաշ­վար­կում են ֆիզիկական ան­ձանց հողի ­հար­կի տարեկան գու­մար­նե­րը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րը սույն օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հար­կային մարմիններից ստաց­ված տեղեկությունների կամ հաշվառող մարմին հան­դի­սանալու դեպքում սույն օրենքով սահման­ված կար­­գով ի­րենց կատարած հաշվարկ­­­նե­րի հի­ման վրա հողի հարկ վճա­րող ֆի­զի­կա­կան անձանց ներ­կա­յաց­­նում (այդ թվում` փոստով ուղարկում կամ առձեռն հանձնում) են հարկային մարմնի սահմանած ձևով հողի հար­կի վճար­ման ծանուցագ­րեր` մինչև գնահատման (վերագնահատման) տարվա սեպտեմբերի 1-ը, իսկ սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի երրորդ մասով սահմանված դեպքերում` անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնից հողամասի գնահատության վերաբերյալ տեղեկություններն ստանալուց հետո` մեկամսյա ժամկետում:»:

 

Հոդ­ված 7. Օրենքի 15-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«Հոդ­ված 15. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով՝ 

ա) հարկ­վող օբ­յեկտ հա­մար­վող հողամասերի վե­րա­բեր­յալ անհրա­ժեշտ տեղեկություններն անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմինը ներկայաց­­­նում է հաշ­վառող մարմին.

բ) հարկային և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողի հարկի պարտավորու-թյունների հաշվարկման, հողի հարկի գումարների գանձման և վճա­րում­նե­­րի հաշվառման նպա­տակով միմյանց ներկայացնում են անհրաժեշտ տե­ղե­կութ­յուն­ներ:

Ֆիզիկական անձինք հողի հարկի իրենց պար­տա­վո­րութ­յուն­ների վերաբերյալ տեղեկանք կամ տեղեկություններ ստա­նալու, ինչպես նաև հողի հար­­կի հաշվարկների ճշգրտման նպա­տա­­կով կարող են դիմել հաշ­­վառող մարմիններ: Կազմակերպությունները հողի հարկի հաշվարկման նպատակով հարկվող օբյեկտ համարվող հողամասի հարկման օբյեկտի տվյալներն ստա­նա­լու համար դիմում են համապատասխան հաշվառող մարմին: Ֆիզիկական անձինք և կազմակերպությունները հարկվող օբյեկտ համարվող հարկման օբյեկտի կամ դրա տվյալների ճշգրտման նպա­տա­կով անհրա­ժեշտ տեղեկութ­յուն­ներն ու տվյալներն օրենքով սահմանված կարգով կարող են ստանալ ան­շարժ գույքի կադաստր վարող լիա­զոր մարմ­նից:»:

 

Հոդ­ված 8. Օրենքի 16-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«Հոդված 16. Կազմակերպությունները սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված հողի հարկի տարեկան գումարները (եռամսյակային կտրվածքով` հաշվի առնելով հաշվառող մարմին ներկայացված հաշվարկների հիման վրա նոր առաջացած, օտարված կամ մշտական օգտագործման իրավունքը դադարած, ինչպես նաև նպատակա­յին կամ գործառնական (հողատեսքերի) նշանակության փո­փո­խութ­­յուններ կրած հարկվող օբյեկտների համար հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկները) սույն հոդվա­ծով սահմանված կարգով համապատասխան բյուջե են վճա­րում յուրաքանչ­յուր եռամսյակ՝ մին­չև տվյալ եռամսյա­կին հաջորդող ամսվա 25-ը ներառյալ: 

Ֆիզիկական անձինք հողի հարկի տա­րե­կան գու­մա­րը սույն հոդվածով սահ­ման­­ված կարգով համապատասխան բյուջե են վճա­րում երկու հա­վա­սար մա­սե­րով, մինչև հաշ­վե­տու տար­վա նոյեմբերի 15-ը (ներառյալ) և մինչև հա­ջորդ տար­վա ապ­րի­լի 15-ը (ներառյալ): Ֆիզիկական անձի չկատարած պարտավորությունների կատարումն ապահովող պահանջների վրա հայցային վաղե-մություն չի տարածվում:

Հողի ­հար­կի գումարը վճարվում է`

ա) հա­մայն­քի վար­չա­կան սահմաններում գտնվող հողամասերի հա­մար՝ հարկ­վող օբյեկ­­տի գտնվելու վայ­րի հա­մայն­քի բյու­ջե.

բ) հա­մայնք­նե­րի վար­չա­կան սահմաննե­րից դուրս գտնվող հողամասերի համար՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պե­տա­կան բյու­ջե:»:

 

Հոդ­ված 9. Օրենքի 17-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«Հոդված 17. Սույն օրենքի իմաստով հողի հարկ վճարող ֆիզիկական անձանց հաշվառող մարմին են հանդիսանում`

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինները՝ մինչև 2008 թվա­կա­նի դեկտեմբերի 31-ը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մար­մինները՝ 2009 թվականի հունվարի 1-ից սկսած, բացառությամբ սույն մասի «բ» կե­տում նշված դեպքի. 

բ) սույն օրենքն ուժի մեջ մտնե­լուց հետո վեցերորդ ամիսը լրանալու օրվանից սկսած, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պե­տութ­յան կառավարության սահ­մանած կար­գով, մինչև 2008 թվա­կանի դեկտեմբերի 31-ը հաշվառող մարմին հանդիսանալու գործառույթներն ստանձնելու նպա­տա­կով համապա­տաս­խան հայտը հարկա­յին մարմ­նի հետ համա­ձայ­նեց­րած` Լեռնային Ղա-րաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ֆիզիկական անձանց գույքահարկի հաշվարկներն ինքնուրույն ավտոմատացնող, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց գույքահարկի հաշվարկներն ավտոմատացնելու նպատակով համատեղ կամավոր միջհամայնքային կառույց ստեղծած տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հիմք ըն­դու­նե­լով ան­շարժ գույ­քի կադաստր վա­րող լիազոր մարմ­­­նի` հողամասերի հաշվառման և գնա­հատ­ման վե­­րա­բեր­յալ ներ­կա­յաց­­րած տեղեկութ­յուն­նե­րը, հաշվարկում են ֆիզիկական ան­ձանց հարկվող օբյեկտ համարվող հողա­մա­սերի հողի ­հար­կը: Ֆի­զի­կա­կան անձանց հողի հարկի ինքնուրույն հաշվարկն սկսելու օրվանից տե­ղա­կան ինքնա­կա­ռա­վար­ման մարմինները հանդիսանում են ֆիզիկական անձանց հաշվառող մարմին: 

Սույն օրենքի իմաստով հողի հարկ վճարող կազմակերպություններին հաշ­վա­ռող մար­մին են հանդիսանում`

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինները՝ մինչև 2008 թվա­կանի չորրորդ եռամսյակը ներառյալ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մարմինները՝ 2009 թվականի առաջին եռամսյակից սկսած, բա­ցա­ռու­թ­յամբ սույն մասի «բ» կետում նշված դեպքի.

բ) սույն օրենքն ուժի մեջ մտնե­լուց հետո վեցերորդ ամիսը լրանալու օրվանից սկսած, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պե­տութ­յան կառավարության սահ­մանած կար­գով, մինչև 2008 թվա­կանի դեկտեմբերի 31-ը հաշվառող մարմին հանդիսանալու գործառույթներն ստանձնելու նպա­տա­կով համապա­տաս­խան հայտը հարկա­յին մարմ­նի հետ համա­ձայ­նեց­րած` Լեռնային Ղա-րաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ֆիզիկական անձանց գույքահարկի հաշվարկներն ինքնուրույն ավտոմատացնող, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց գույքահարկի հաշվարկներն ավտոմատացնելու նպատակով համատեղ կամավոր միջհամայնքային կառույց ստեղծած տեղական ինքնակառավարման մարմինները հայ­տի համաձայնեցման եռամսյակին հաջորդող եռամսյակից սկսած համարվում են հողի հարկ վճարող կազմակերպություններին հաշվառող մար­մին­ներ : 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համատեղ կամավոր միջհամայնքային կառույցի միջոցով ֆիզիկական անձանց գույքահարկի հաշվարկներն ու կազմակերպությունների գույքահարկի հաշվառումն ավտոմատացնող տեղական ինքնակառավարման մարմինները ֆիզիկական անձանց հողի հարկի հաշվարկների և կազմակերպությունների հողի հարկի հաշվառման ավտոմատացումը պարտադիր կարգով իրականացնում են համատեղ կամավոր միջհամայնքային կառույցի միջոցով. 

գ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հարկվող օբյեկտ հա­մար­վող հողամասերի համար հողի հարկ վճարող ֆիզիկական անձանց և կազմակերպություններին հաշ­վառող մարմին են հանդիսանում նրանց գտնվելու վայրի համապատասխան հար­կա­յին մարմին­ները : 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մար­մին­նե­րի կողմից հո­ղի հարկ վճարողների հաշվառման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պե­տության կառավարությունը :» : 

 

Հոդ­ված 10.Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  22-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 22. Հողի հարկով հարկման օբյեկտի որոշման նպատակով հողամասերի կա-դաստրային գնահատում­­­­ները (վերագնահատումները) իրա­կա­­­նացվում են երեք տարին մեկ անգամ, անշարժ գույ­­քի կա­դաստր վարող լիազոր մարմ­նի կող­­­մից՝ գնահատման (վերագնահատման) տար­վա հուլիսի 1-ի դրությամբ առկա հաշվառման տվ­յալ­ների հիման վրա, որի արդյունքները հիմք են ընդունվում գնահատման (վերագնահատման) տարվան հաջորդող երեք տարիների հողի հարկի հաշվարկման համար :

Սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված եռամյա պարբերականությամբ կադաստրային գնահատությունների առաջին կադաստրային գնահատությունն իրականացվում է 2008 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ անշարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմնում հաշվառված տվյալների հիման վրա, իսկ հետագա գնահատություններն իրականացվում են սույն հոդվածի առաջին մասում նշված պարբերականությամբ :

Անկախ սույն հոդվածի առաջին մասում նշված ժամկետներից` գնա­հատ­ման (վերագնա-հատման) տար­վա հու­լի­սի 1-ից հե­­տո Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­­­պե­տութ­յան օ­րենսդ­րութ­յամբ սահ­ման­ված կար­գով սեփա­կանության իրավունքով ձեռք բեր­ված հողամասերի, ինչպես նաեւ գնա­հա­տ­ման (վերագնահատման) տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ ան­­շարժ գույքի կադաստր վարող լիազոր մարմ­նում առկա հաշվառման տվյալների հա­մե­մա­տութ­յամբ մինչեւ հողամասերի առաջիկա գնահա­տ­­ման (վերագնահատման) տարին ներառյալ ըն­կած ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րապետության օրենսդրությամբ սահման­ված կարգով նպատակա­յին կամ գործառնական (հողատեսքերի) նշանակության փո­փո­խութ­­յուններ կրած հողամասերի հարկման օբյեկտի որոշման նպատակով իրականացված կադաստրային գնահատության արդյունքները հիմք են ընդունվում մինչև սույն հոդ­­վա­ծի առաջին ­մասով սահ­ման­ված առաջիկա գնա­հա­տ­ման (վերագնահատման) տարին նե­րառյալ հողի հարկի հաշ­վարկ­ման հա­մար :» : 

 

Հոդ­ված 11.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից :

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

         ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

     29 դեկտեմբերի 2007 թ.

   ք.Ստեփանակերտ

   ՀՕ-96