«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2003թ. դեկտեմբերի 17-ին

Հոդված 1. «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի 4-րդ հոդվածում «6 տոկոսի» բառերը փոխարինել «10 տոկոսի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն  ուժի մեջ է մտնում  2004 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                      ՆԱԽԱԳԱՀ՝                             Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       30 դեկտեմբերի 2003 թ.

       ք.Ստեփանակերտ

   ՀՕ- 91