«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2000թ. նոյեմբերի 30-ին

       Հոդված 1. «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4 հոդվածում «15 տոկոսի» բառերը փոխարինել «6 տոկոսի» բառերով:

 

        Հոդված 2. Օրենքի 10 հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ե» ենթակետով՝

            «ե) պետական անտառային ֆոնդի հողերը, բացառությամբ դրանում գտնվող վարձակալության, մշտական կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքով տրված գյուղատնտեսական հողատեսքերի:

 

     Հոդված 3. Ուժը կորցրած ճանաչել «Հողի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  1999 թ. դեկտեմբերի 31-ի  օրենքը:

 

       Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                               Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

21 դեկտեմբերի 2000 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-118