ԼՂՀ հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին

Ընդունված է 2011 թվականի

մարտի 23-ին

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի Հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12-րդ մասով.

«12. Գյուղական համայնքներում կադաստրային քարտեզի ճշգրտման արդյունքում արձանագրված` քաղաքացիների կողմից փաստացի ավել օգտագործվող բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասերի նկատմամբ բացառության կարգով անհատույց սեփականության իրավունքի ճանաչման դեպքերը և կարգը սահմանվում են օրենքով:

Սույն դրույթը գործում է մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

1 ապրիլի 2011թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-12-Ն