ԼՂՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2009թ. մարտի 25-ին

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի (30 ապրիլի 2002 թվականի, ՀՕ-209) 64-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «2008» թիվը փոխարինել «2011» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

3 ապրիլի 2009թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-12-Ն