ԼՂՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2003թ. մարտի 19-ին

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «հողակտորի» բառը փոխարինել «հողամասի կամ սեփականաշնորհված ընդհանուր հողաբաժնի» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                               Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 5 ապրիլի 2003 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 38