«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2007թ. սեպտեմբերի 5-ին

Հոդված 1. «Հեռուստատեսությանևռադիոյիմասին» ԼեռնայինՂարաբաղիՀանրապետությանօրենքի (20 հունվարի 2007 թվականի, ՀՕ-5) 37-րդհոդվածի 2-րդմասըշարադրելհետևյալխմբագրությամբ.

«Հանձնաժողովինպատակնէապահովելհեռարձակվողլրատվությանմիջոցներիազատությունը, անկախությունըևբազմազանությունը, ինչպեսնաևօրենսդրությամբսահմանվածկարգովլիցենզավորելևվերահսկելհեռուստաընկերություններիևռադիոընկերություններիգոր-ծունեությունը:»:

 

Հոդված 2.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

                  ՆԱԽԱԳԱՀ`                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

  

5 հոկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-76