«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 12-ին

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (5 օգոս-տոսի 1998 թվականի, ՀՕ-23, այսուհետ` օրենք) 13-րդ հոդվածում «տույժերից և տուգանքներից ազատում, նվազեցում» բառերից հետո լրացնել «, վճարման ժամկետների հետաձգում» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի  23-րդ հոդվածի առաջին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից մինչև 90 օր (ներառյալ) ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը (հարկային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` հարկային գործակալը) վճարում  է տույժ` ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.075 տոկոսի չափով:

Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու 91-րդ օրվանից սկսած ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը (հարկային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` հարկային գործակալը) վճարում է տույժ` ժամանակին չմուծված հարկի գումարի 0.1 տոկոսի չափով:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 283-րդ հոդվածի առաջին մասը «դիլերային» բառից հետո լրացնել «-բրոքերային» բառով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 31-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասով.

«Հաշվարկված հարկային պարտավորության գումարները չեն կարող նվազեցվել, իսկ հաշվանցվող գումարները չեն կարող ավելացվել, եթե այդ գումարները վերաբերում են այն հաշվետու ժամանակաշրջանին, որից անցել է երեք տարի: Անկախ առանձին հարկատեսակների մասին օրենքով սահմանվածից` սույն մասում նշված ժամկետը լրանալուց հետո հարկային պարտավորության գումարները նվազեցնող կամ հաշվանցվող գումարներն ավելացնող հարկատե-սակի հաշվարկներ (հայտարարագրեր) չեն կարող ներկայացվել:»: 

 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                  Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       29 դեկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-91