Հարկային և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կոմունալ տնտեսության ոլորտի մի շարք ընկերությունների ազատել 2006 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ հարկերի և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների գծով հաշվարկված տույժերից և տուգանքներից՝ 48956.2 հազար դրամի չափով՝ համաձայն հավելվածի:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ       

         ՆԱԽԱԳԱՀ՝                            Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 321

 

 

 

 

 

Հավելված

 

Ց Ա Ն Կ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կոմունալ տնտեսության ոլորտի

մի շարք ընկերությունների հարկերի և օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների

գծով  2006 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ հաշվարկված

տույժերի և տուգանքների

 

                                                                                                                                                          /հազ. դրամ/

 

Р/Р

АЭПեсбхГЫіЭ іЭніЭбхЩБ

дեпբЫбхзե бхХХнбХ СісПեсЗ Ё еіспі№Зс нЧісЭեсЗ գНбн

діспі№Зс лбуЗіЙіПіЭ іеіСбніգсбхГЫіЭ

վճարների գծով

Ընդա-մենը

 

 

пбхЫЕեс

пбхգіЭщներ

տույժեր

пбхգіЭщներ

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

кпեчіЭіПեспЗ щіХіщіеե-

пісіЭЗ «жсЩбхХ-ПбЫбхХЗ» цґА

11242.5

3396.4

2544.0

-

17182.9

2.

кпեчіЭіПեспЗ щіХіщіеեпі-

сіЭЗ «кіЭЩіщсбхЩ-ПіЭігіеі-

пбхЩ» РаІО

4509.0

-

5533.1

-

10042.1

3.

кпեчіЭіПեспЗ щіХіщіеեпі-

сіЭЗ «ґЭіПісіЭіЫЗЭ ЯіСі-

գбсНЩіЭ пЭпեлбхГЫбхЭ» цґА

9898.7

203.5

836.7

-

10938.9

4.

«Մարտակերտի կոմունալ բնա-

կարանային տնտեսություն» ՓԲԸ

354.5

411.8

57.0

91.8

915.1

5.

«ШіспбхЭбх ПбЩбхЭіЙ пЭпեлбх-

ГЫбхЭ» цґА

1374.7

76.2

481.3

-

1932.2

6.

«ІлПեсіЭЗ ПбЩбхЭіЙ пЭпեлбх-

ГЫбхЭ» цґА

142.2

524.0

71.6

-

737.8

7.

«Рі№сбхГЗ ПбЩбхЭіЙ пЭпեлбх-

ГЫбхЭ» цґА

3932.1

950.1

1001.5

-

5883.7

8.

ЮбхЯЗЗ «ґісեПісգбхЩ» цґА

573.8

20.0

149.7

-

743.5

9.

Քաշաթաղի «Սուրմալու» ՍՊԸ

68.7

-

189.6

-

258.3

10.

Քաշաթաղի «Տաշիր» ՍՊԸ

193.5

-

128.2

-

321.7

 

Ընդհանուրը

32289.7

5582.0

10992.7

91.8

48956.2