«Հարկային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի  սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-5 օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի`

1) 2-րդ կետի աղյուսակ 1-ը շարադրել հետևյալ խմբագ­րու­թ­յամբ.

 

Հարկային ծառայողի աշխատավարձի մակարդակները

Աշխա­տավարձի բնականոն աճը

Հարկային տեսչության  2-րդ և 1-ին կարգի մասնագետ

Հարկային տեսչության  հարկային տեսուչ,
վերադաս հարկային մարմնի  2-րդ կարգի մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի  1-ին կարգի մասնագետ

Հարկային տեսչության առաջատար մասնագետ,
հարկային տեսչության ավագ հարկային տեսուչ

Վերադաս հարկային մարմնի հարկային տեսուչ,
վերադաս հարկային մարմնի օպերլիազոր

Հարկային տեսչության գլխավոր մասնագետ,
հարկային տեսչության գլխավոր հարկային տեսուչ,

Վերադաս հարկային մարմնի քննիչ, վերադաս հարկային մարմնի հետաքննիչ, վերադաս հարկային մարմնի առաջատար մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի առաջատար մասնագետ-իրավաբան, վերադաս հարկային մարմնի ավագ օպերլիազոր

Հարկային տեսչության բաժնի պետ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ  քննիչ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ  հետաքննիչ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր  մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր  հարկային  տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի խմբի ղեկավար, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր օպերլիազոր

Հարկային տեսչության պետի տեղակալ,

 վերադաս հարկային մարմնի բաժնի պետ

Հարկային մարմնի վարչության պետի տեղակալ,

հարկային  տեսչության պետ

Հարկային մարմնի վարչության պետ

Հարկային մարմնի ղեկավարի տեղակալ

11

Աճ չկա

1.63

2.10

2.44

2.83

3.28

3.8

4.41

5.11

5.69

6.28

6.87

10

Երեք
տարին մեկ

1.59

2.05

2.4

2.8

3.24

3.74

4.35

5.03

5.63

6.22

6.8

9

1.54

2.01

2.37

2.76

3.21

3.7

4.29

4.96

5.58

6.16

6.74

8

1.49

1.96

2.33

2.73

3.16

3.65

4.23

4.89

5.52

6.1

6.68

7

Երկու տարին մեկ

1.45

1.91

2.3

2.69

3.11

3.6

4.18

4.82

5.46

6.04

6.63

6

1.4

1.87

2.26

2.65

3.07

3.56

4.12

4.75

5.4

5.98

6.57

5

1.35

1.82

2.24

2.61

3.02

3.51

4.06

4.68

5.34

5.93

6.51

4

Յուրա-քան-
չյուր տարի

1.31

1.77

2.2

2.57

2.97

3.45

4

4.63

5.28

5.87

6.45

3

1.26

1.73

2.17

2.53

2.93

3.39

3.94

4.56

5.23

5.81

6.39

2

1.21

1.68

2.13

2.48

2.88

3.35

3.87

4.49

5.17

5.75

6.33

1

1.17

1.63

2.1

2.44

2.83

3.28

3.8

4.41

5.11

5.69

6.28

 

2) 5-րդ կետում «7.1 գործակցով» բառերը փոխարինել «8.28 գործակցով» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 24-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Հարկային ծառայողների վարձատրության, այդ թվում՝ հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հաշվարկների և չափերի, աշխատավարձի բնականոն աճի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով:».

2) 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ մասերը և 6-րդ մասի 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ  խմբագրությամբ.

«7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված խրախուսման միջոցները կիրառում է հարկային մարմնի ղեկավարը, իսկ վեցերորդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված խրախուսումն իրականացվում է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 28-րդ հոդվածում՝

1) վերնագրի «զարգացման» բառից հետո լրացնել «և պարգևատրման» բառը.

2) 3-րդ մասի 3-րդ կետը «համար» բառից հետո լրացնել «, ընդ որում, ֆոնդից

պարգևատրմանն ուղղվող միջոցները չեն կարող գերազանցել հարկային մարմնի աշխատավարձի ֆոնդի երեսուն տոկոսը» բառերով.

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  5-րդ մաս.

«5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեով հարկային մարմնի պահպանման ծախսերում կարող է նախատեսվել նաև պարգևատրման ֆոնդ:»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից, բացառությամբ սույն օրենքի 2-րդ և 3-րդ հոդվածների, որոնք ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից:

 

 

 

       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-99-Ն