«Հարկային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2013թ. նոյեմբերի 27-ին

 

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-5 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 7-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասից հանել «Անվանական զենքով և» բառերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

16 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-58-Ն