«Հարկային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 19-ին

Հոդված  1. «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի (14 հոկտեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-5, այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի, 51-րդ հոդ-վածի, 6-րդ հոդվածի, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի և 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի «ապահովագրության վճարների» բառերը փոխարինել «ապահովության վճարների» բա-ռերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 13-րդ պարբերության, 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի «պետական, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության և համայնքների» բառերը փոխարինել «պետական և համայնքների» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 28-րդ հոդվածում`

ա) 2-րդ մասի 1-ին կետից հանել «պետական և պարտադիր սոցիալական ապահովագրու-թյան բյուջեներ» բառերը.

բ) 4-րդ մասում «պետական և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բյուջեներ» բառերը փոխարինել «պետական բյուջե» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

          

 

          

              ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

  ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-104