«Հարկային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2003թ. դեկտեմբերի 24-ին 

                  Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 15-րդ հոդվածում.

1)  առաջին մասի «Բ խումբ» պարբերությունից հանել «(գլխավոր հաշվապահ)» բառերը

2) երրորդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3. Հարկային ծառայության պաշտոնների անվանացանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 24-րդ հոդվածը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 24. Հարկային ծառայողների վարձատրությունը և խրախուսումը

 

1. Հարկային ծառայողների վարձատրության համակարգը

Հարկային ծառայողների վարձատրության համակարգն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

1) հիմնական աշխատավարձ՝ պաշտոնային դրույքաչափ, որը պայմանավորված է հարկային ծառայության պաշտոնների դասակարգման համակարգում տվյալ պաշտոնի զբաղեցրած դիրքով և հարկային ծառայողի՝ հարկային մարմնում ունեցած աշխատանքի ստաժով.

2) լրացուցիչ աշխատավարձ, որը ներառում է՝

- աշխատանքի հատուկ պայմանների, աշխարհագրական միջավայրի, տոնական և հանգստյան օրերին, գիշերային ժամերին աշխատելու համար տրվող հավելումները,

- հարկային ծառայության դասային և հատուկ կոչումների համար տրվող հավելավճարները,

- ծառայողական գործունեության գնահատման արդյունքներով, հատուկ առաջադրանքների որակյալ կատարման, ինչպես նաև հարկային մարմնի գործունեության ամփոփ ցուցանիշներից ելնելով՝ հարկային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդից տրվող պարգևատրումները:

2. Հարկային ծառայողների հիմնական աշխատավարձի համակարգը՝

1) հարկային ծառայողների պաշտոնների յուրաքանչյուր ենթախմբի համար սահմանվում է  հիմնական աշխատավարձի սանդղակ՝ նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափից մինչև առավելագույնը.

2) պաշտոնային դրույքաչափերի սանդղակի համար սահմանվում է աշխատավարձի 11 մակարդակ և յուրաքանչյուր մակարդակում՝ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործա-կից (աղյուսակ 1):

 

 

Աղյուսակ 1. Հարկային ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի համակարգը

 

 

3/ հարկային  ծառայության որոշակի պաշտոնում հարկային ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային պաշտոնային դրույքաչափը բազմապատկելով համապատասխան պաշտոնային դրույքաչափի հաշվառման գործակցով.

4/ աշխատավարձի հաշվարկման ժամանակ  հարկային ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափերի համակարգում անցումը հերթական մակարդակին կատարվում է աղյուսակով նախատեսված հարկային ծառայողի աշխատանքային ստաժին համապատասխան՝ տարին լրանալու օրվան հաջորդող ամսվա մեկից.

5/ հարկային մարմնի ղեկավարի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային պաշտոնային դրույքաչափը բազմապատկելով 7.1 գործակցով՝  առանց հաշվի առնելու հարկային ծառայության ստաժը:

3. Բազային պաշտոնային դրույքաչափը՝

1/ հարկային ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը համապատաս-խանում է հարկային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի Դ խմբի ստորին ենթախմբի պաշտոնային դրույքաչափերի սանդղակի ստորին մակարդակին՝  1.00 գործակից, որի նկատմամբ համապատասխան գործակիցներով հաշվարկվում են բոլոր մյուս դրույքաչափերը:

Հարկային ծառայողի բազային պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի առանձին հոդվածներով.

2/ հարկային ծառայողների   բազային պաշտոնային դրույքաչափը տվյալ տարվա համար չի կարող սահմանվել ավելի ցածր, քան նախորդ տարվա բազային պաշտոնային դրույքաչափը:

4.Հարկային ծառայողների աշխատավարձի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները  և հավելումները՝

1/ աշխատանքի հատուկ պայմանների, աշխարհագրական միջավայրի, տոնական և հանգստյան օրերին, գիշերային ժամերին աշխատելու համար տրվող հավելումները   սահմանում  է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝ հարկային ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ.

2/ հարկային ծառայողի դասային կոչման համար սահմանվում է հավելավճար՝ բազային պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ՝ հետևյալ չափերով.

 

 

Հարկային ծառայության դասային կոչումը

Հավելավճարի չափը բազային պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության առաջին դասի պետական խորհրդական

29%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության երկրորդ  դասի պետական խորհրդական

26%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության երրորդ դասի պետական խորհրդական

22%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության առաջին դասի ավագ  խորհրդական

16%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության երկրորդ  դասի ավագ  խորհրդական

15%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության երրորդ  դասի ավագ  խորհրդական

13%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության առաջին   դասի խորհրդական

12%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության երկրորդ   դասի խորհրդական

10%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության երրորդ  դասի խորհրդական

8%

3/ հարկային ծառայողի հատուկ կոչման համար սահմանվում է հավելավճար՝ բազային պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ՝ հետևյալ չափերով.

 

Հարկային ծառայության հատուկ  կոչումը

Հավելավճարի չափը բազային պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության փոխգնդապետ

26%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության մայոր

23%

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության կապիտան

16%

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության ավագ լեյտենանտ

15%

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության լեյտենանտ

13%

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային ծառայության կրտսեր լեյտենանտ

11%

 

4/ հարկային ծառայության դասային և հատուկ  կոչում ունեցող ծառայողները հավելավճար ստանում են միայն  առավել բարձր հավելավճար նախատեսվող կոչման համար:

5/ գիտական աստիճան ունեցող հարկային ծառայողների համար լրացուցիչ սահմանվում է հավելավճար՝ բազային պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ 10 տոկոսի չափով:

5. Հարկային ծառայողների վարձատրության վերանայումները՝

1/ հարկային ծառայողների վարձատրության չափերի փոփոխություն իրականացվում է բազային աշխատավարձի մեծության կամ հարկային ծառայողների վարձատրության  համակարգի վերանայման միջոցով.

2/ կառավարության լիազորած մարմինը հարկային ծառայության մարմնի առաջարկով  յուրաքանչյուր տարի բազային աշխատավարձի մեծության և վարձատրության համակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն:

6. Երկարամյա  ծառայության, ծառայողական պարտականությունները և հատուկ առաջադրանքները գերազանց կատարելու, ինչպես նաև  աշխատանքի նկատմամբ նվիրվածության համար հարկային ծառայողի նկատմամբ  կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետևյալ տեսակները.

1/ կարգապահական տույժի հանում.

2/ դրամական պարգևատրում.

3/ հուշանվերով պարգևատրում.

4/ օրենքով նախատեսված կարգով աշխատավարձի (վաստակի) բարձրացում.

5/ հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից շնորհակալության հայտարարում.

6/ արտահերթ հատուկ  և (կամ) դասային կոչման շնորհում.

7/ անվանական զենքով պարգևատրում.

8/ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրինակելի հարկային ծառայող» կրծքանշանով պարգևատրում:

7. Սույն հոդվածի վեցերորդ մասի 1-6 կետերով  նախատեսված խրախուսման միջոցները կիրառում է հարկային մարմնի ղեկավարը:

8. Անվանական զենքով և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օինակելի հարկային ծառայող» կրծքանշանով պարգևատրումը հարկային մարմնի ղեկավարի ներկայացմամբ իրականացվում է Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ:

Հարկային մարմնի ղեկավարին անվանական զենքով և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրինակելի հարկային ծառայող» կրծքանշանով պարգևատրումն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահը՝  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի ներկայացմամբ:»:

 

Հոդված 3.  Սույն  օրենքն  ուժի  մեջ է մտնում  2004թ. հունվարի 1-ից:

Սույն օրենքն  ուժի մեջ  մտնելու  պահից  ուժը  կորցրած  ճանաչել  1998 թ. սեպտեմբերի  19-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային պետական վարչության աշխատակիցներին դասային և հատուկ կոչումներ շնորհելու և դրանց համապատասխան դրամական հավելավճարներ տալու մասին» կանոնադրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի  թիվ Թ. Ն. 0339-1 որոշումը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 


ՆԱԽԱԳԱՀ՝                       Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

30 դեկտեմբերի 2003 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 87

 

 

 

 

 

Հարկային

ծառայողի

Աշխատա-վարձի

ՀԾ կրտսեր պաշտոններ

(Դխումբ)

ՀԾ առաջատար պաշտոններ

(Գ խումբ)

ՀԾ գլխավոր պաշտոններ

(Բ խումբ)

ՀԾ բարձրագույն

պաշտոններ

(Ա խումբ)

աշխատա-վարձի մա-

կարդակները

բնականոն

աճը

շրջանային (քաղաքային)

հարկային տեսչության 2-րդ և 1-ին

կարգի մաս-

նագետ

շրջանային (քաղաքային)

հարկային տեսչության

հարկայսին

տեսուչ, հար-

կային մարմնի

2-րդ և 1-ին

կարգի մաս-

նագետ

շրջանային

(քաղաքային) հարկ.տեսչության առաջա-տար մասնա

գետ, ավագ

հարկային

տեսուչ

շրջանային

(քաղաքա-յին) հարկ.

տեսչ. գըլ-

խավոր

մասնա-

գետ, շրջ.

(քաղ.)

հարկային

տեսչ. գըլ-

խավոր

հարկային

տեսուչ, հար

կային մարմ

նի հարկ.

տեսուչ, հար

կային մարմ

նի օպերլիա

զոր

 

հարկային

մարմնի

հետաքննիչ,

հարկային

մարմնի ա-

ռաջատար

մասնագետ

հարկային

մարմնի

ավագ

տեսուչ,

հարկային

մարմնի

ավագ

օպերլիա-զոր

 

շրջանա-յին (քա-

ղաքային)

հարկային

տեսչու-թյան

բաժնի

պետ

հարկային

մարմնի

ավագ

հետա-քննիչ,

հարկային

մարմնի

գլխավոր

մասնա

գետ, հար-

կային

մարմնի

գլխավոր

հարկային

տեսուչ,

հարկային

մարմնի

գլխավոր

օպերլիա-

զոր

շրջանա-յին (քաղա

քային)

հարկային

տեսչու-թյան պե-

տի տեղա

կալ, հար-

կային

մարմնի

բաժնի

պետ

շրջա-նային

(քաղա

քային)

հարկա

յին տես

չության

պետ,

հարկա-յին մարմնի

վար-

չության

պետի

տեղա-

կալ

հարկա-

յին

մարմնի

վարչու

թյան պետ

(առա-

ջատար

բաժնի

պետ

հար-

կային

մարմնի

ղեկա-

վարի

տեղա-

կալ

11

Աճ չկա

1.40

1.80

2.09

2.43

2.81

3.26

3.78

4.38

4.88

5.38

5.89

10

Երեք

1.36

1.74

2.03

2.36

2.73

3.17

3.67

4.26

4.77

5.27

5.78

9

տարին

1.32

1.68

1.97

2.29

2.65

3.07

3.56

4.13

4.66

5.16

5.65

8

մեկ

1.28

1.62

1.92

2.22

2.58

2.99

3.46

4.01

4.55

5.05

5.53

7

Երկու

1.24

1.56

1.86

2.16

2.50

2.90

3.36

3.90

4.44

4.94

5.41

6

տարին

1.20

1.50

1.81

2.09

2.43

2.81

3.26

3.78

4.28

4.83

5.29

5

մեկ

1.16

1.44

1.75

2.03

2.36

2.73

3.17

3.67

4.18

4.72

5.17

4

Յուրա-

1.12

1.38

1.70

1.97

2.29

2.65

3.07

3.56

4.08

4.61

5.05

3

քանչյուր

1.08

1.32

1.65

1.92

2.22

2.58

2.99

3.46

3.98

4.50

4.94

2

տարի

1.04

1.26

1.60

1.86

2.16

2.50

2.90

3.36

3.88

4.39

4.83

1

 

1.00

1.20

1.56

1.81

2.09

2.43

2.81

3.26

3.78

4.28

4.72